Blog

ممنوعه: چالش اخلاق‌گریزی”، ویرایش خوزه لوییس برمودس و سباستین گاردنر، ترجمه‌ی مشیت علایی، هنر و اخلاق، تهران، فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، 1387، صص69ـ92. کی‌یران،... ادامه

READ MORE

2ـ3ـ1ـ1ـ طبیعت‌گرایی اخلاقی 20 2ـ3ـ1ـ2ـ نظریه‌های مابعدالطبیعی 21 2ـ3ـ2ـ ناتعریف‌گرایی، شهودگرایی 22 2ـ3ـ3ـ ناشناخت‌گرایی، توصیف‌ناگرایی 23 2ـ3ـ4ـ تعریف قبح اخلاقی فیلم 24 2ـ4ـ ارزش... ادامه

READ MORE

نهایی مبین همبستگی قوی میان پاسخ‌های داده شده در دو مرحله بود. میزان همبستگی از 32% تا 98% بدست آمد، با توجه به این امر اعتبار علمی مصاحبه مورد تایید قرار گرفت که نتایج آن در جدول (1-3)... ادامه

READ MORE

دارند. اما چون عنوان مبحث، رابطه یادگیری با بهداشت روانی را شامل می شد، مطالب را به این زمینه اختصاص دادیم (گنجی، 1387). بهداشت روانی و رسانه های گروهی امروزه، رسانه های گروهی همه کس... ادامه

READ MORE

آنها را به تنبلی متهم خواهد کرد؛ اما اگر علت کمی تولید را به عوامل بیرونی نسبت دهد، در آن صورت به فکر رفع نواقص موجود در سازمان خواهد افتاد (گنجی، 1387). به رغم همه این پیش بینی ها و در... ادامه

READ MORE

بیشتر باشد، اوقات فراغت محدودتر شده و دامنه ارتباطات اجتماعی تنگتر می‌شود. وجود یک فرزند عقب مانده ذهنی در یک خانواده، بر کارکرد خانواده به عنوان پایگاه برقراری ارتباطات اجتماعی... ادامه

READ MORE

برخورد و اصطکاک مستقیم و شدید با منافع و ضوابط گروهی جلوگیری به عمل آید (اسلامی‌نسب، 1373 ص37). سازگاری فرایندی در حال رشد و تحول پویا است که شامل توازن بین آنچه افراد می‏خواهند و آنچه... ادامه

READ MORE

خطری برای ثبات‏ خانواده است (مینوچین، 1989 به نقل از ثنایی، 1373). یکی از عمده‏ترین دیدگاه‏ها در مطالعه خانواده «نظریه سیستم‏ها38» می‏باشد. در بافت خانواده چنین دیدگاهی یعنی تمامی... ادامه

READ MORE

ب ماندگی پس از ابتلا به آنسفالیت). دوره عقب ماندگی ذهنی تحت تأثیر دوره بیماری جسمانی و عوامل محیطی قرار می‏گیرند (مانند فرصت‏های آموزشی و غیره، تحریک محیطی و مناسب بودن راهنمایی).... ادامه

READ MORE

نمره‏های خرده آزمون یا آزمون‏های فرعی آزمونی، پراکندگی معنی دار وجود داشته باشد. نیمرخ توانایی‏ها و ضعف‏های او در مقایسه باهوشبهر کلی که با محاسبات ریاضی به دست آمده است،... ادامه

READ MORE