پروژه و پایان نامه سری نوزدهم

بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مدیران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز- قسمت …

برخی، این سازمانها را به عناوینی همچون ســازمان های سهوجهی و شبدری تعریف نمودهاند. سازمان های پارندی فعالیتهای غیراستراتژیک را در زنجیره ارزش مشخص، به واحدهای خارجی محول میکنند. با این شیوه عمل، هزینه های سازمان کاهش مییابد و نیروی مدیریت صرف فعالیتهای اصلی و اساسی میشود. سازمان پارندی به مدیریت قدرت میدهد تا نیرو …

پروژه و پایان نامه سری نوزدهم

جستجوی مقالات فارسی – بررسی رابطه ی میان قابلیت های کارآفرینی معلمان با عملکرد آموزشی آنان در …

کارآفرینان یاد میگیرند که از منابع افراد دیگر بخوبی استفاده کنند و میدانند که چه منابعی مورد نیاز آنهاست.۵) ساختار مدیریتمدیران ترفیعگرا دانش مربوط به پیشرفت و ترقی خود را از طریق تماس مستقیم با تمامی عوامل اصلی طلب می کنند.۶) فلسفه پاداشسازمان های کارآفرین تمایل دارند که جبران خدمات مبتنی بر عملکرد باشند و …

پروژه و پایان نامه سری نوزدهم

تحقیق – بررسی رابطه ی میان قابلیت های کارآفرینی معلمان با عملکرد آموزشی آنان در مدارس …

همانطور که در مدل تلفیقی فوق نشان داده شده است، عوامل مختلفی بر تمایل به خوداشتغالی و راه اندازی کسب و کار تأثیر می گذارند. نمودار فوق را بدین صورت می توان تشریح نمود که نگرش، هنجارها و توانایی فرد، رغبت فرد را نسبت به خوداشتغالی و راه اندازی کسب و کار تحت تأثیر قرار …

پروژه و پایان نامه سری نوزدهم

بررسی رابطه ی میان قابلیت های کارآفرینی معلمان با عملکرد آموزشی آنان …

۲-۶-۲- محتوای سازمان کارآفرین اندازه آن اغلب کوچک است از فناوری پیشرفته و قابل انعطاف استفاده می شود محیط پویا و متحول است در آن هدف و راهکارهای مدون، واضح، منعطف و مشتری گرا تدوین می شود. ۲-۶-۳- فرهنگ سازمان کارآفرین فرهنگ سازمانی مجموعه ای از ارزشها، باورها، رفتارها، شیوه های تفکر و است که …

پروژه و پایان نامه سری نوزدهم

سامانه پژوهشی – بررسی موانع عملکردی بخش های مراقبت ویژه (ICU) از دیدگاه پرستاران شاغل …

تجزیه و تحلیل داده ها:در این مطالعه کلیه پرستاران شاغل در بخشهای ویژه بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان(۱۷۰نفر) به روش سرشماری برای مطالعه انتخاب شدند. از این تعداد ۱۳۰ نفر دارای معیارهای ورود به مطالعه بودند و۴۰ نفر به دلیل داشتن سمت پرستار یا استاف بخش (۱۱نفر)، سابقه کمتر از یک سال( ۵نفر)، …

پروژه و پایان نامه سری نوزدهم

دسترسی به منابع مقالات : بررسی موانع عملکردی بخش های مراقبت ویژه (ICU) از دیدگاه پرستاران شاغل در …

۳۶/۰ موانع عملکردی مرتبط با وظایف ۱۳۰ ۳۳/۰ ۳۱/۰ ۰۳/۰ ۲۸/۰ ۳۹/۰ مجموع چهار حیطه ۵۱۸ ۲۵/۰ ۲۷/۰ ۰۱/۰ ۲۲/۰ ۲۷/۰ اطلاعات مندرج در جدول بالا مربوط به میانگین و انحراف معیارنمرات چهار حیطه اصلی موانع عملکردی میباشد. بر اساس آزمونهای آماری انجام شده ، اختلاف معنی داری بین حیطه تجهیزات و تکنولوژی(۲۷/۰± ۳۲/۰) و …

پروژه و پایان نامه سری نوزدهم

بررسی موانع عملکردی بخش های مراقبت ویژه (ICU) از دیدگاه پرستاران شاغل در …

 ۷- ارائه خلاصه ای از یافته ها به مسئولین محیط های پژوهش و یا واحدهای مورد پژوهش در صورت تمایل آنان۸-تشکر و قدردانی از تمامی افراد شرکت کننده در پژوهشفصل چهارمیافته های پژوهش(معرفی جداول):در این فصل نتایج مربوط به تجزیه و تحلیل داده ها که با بهره گرفتن از نرم افزار( ۱۹SPSS ) صورت گرفته …

پروژه و پایان نامه سری نوزدهم

ارزیابی عملکرد آموزش حین کار(ojt) بر میزان کیفیت خودروی سواری در سالن رنگ شرکت …

با توجه به رابطه معنی داری و مثبت بین آموزش حین کار کارکنان با میزان کیفیت خودروهای تولیدی پیشنهاد می گردد: در گزینش کارکنان ویژگی های شخصی آنان مدنظر قرار گیرد. سعی گردد خصوصیات شغلی و تخصصی با ویژگی های شغلی آنان تناسب داشته باشد. از آنجا که پشرفت علم و فناوری دنیای صنعت را …

پروژه و پایان نامه سری نوزدهم

مقاله – ارزیابی عملکرد آموزش حین کار(ojt) بر میزان کیفیت خودروی سواری در سالن رنگ شرکت پارس …

خوشخو(۱۳۸۶) در نتایج خود به این نکته اشاره داشت که: مدیرانی که دوره های آموزش ضمن خدمت شرکت کرده اند دارای عملکرد بهتری هستند.رئوفی(۱۳۸۷) در نتایج خود به این نکته اشاره داشت که: مدیران و کارکنان آموزش دیده از جهات مختلف، عملکرد خوبی دارند.فاروق و اسلام خان(۱۳۸۹) در نتایج خود به این نکته اشاره داشت …

پروژه و پایان نامه سری نوزدهم

ارزیابی عملکرد آموزش حین کار(ojt) بر میزان کیفیت خودروی سواری در سالن …

در این بخش نتایج عمده پژوهش مورد بحث قرار گرفته است:اصلیترین هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر دوره های آموزشی حین کار در سالن رنگ شرکت پارس خودرو در میزان کیفیت خودروهای تولیدی شرکت پارس خودرو بر اساس مدل اچیو بوده است. تحلیل توصیفی نشان داد که از دیدگاه پاسخ دهندگان، آموزش حین کار به طور …