ابعاد رفتارهای انحرافی کارکنان

یکی از کامل ترین مفهوم سازیها از رفتارهای انحرافی، توسط جلینک و آهرن (2006) و با اقتباس از نیومن و بارون(1998)  و اسکارلیکی و فولگر (1997)  ارائه شده است. این مفاهیم که به مثابه ابعاد رفتارهای انحراف کارکنان  مورد استفاده قرار گرفته اند شامل مفاهیمی نظیر لجبازی و خودسری، طفره رفتن از کار، کینه توزی، پرخاشگری است.

الف) لجبازی و خودسری: منظور از این نوع رفتار ضدشهروندی، هر رفتار آشکار کارمند است که مستقیماً مغایر با سیاستها و انتظارات سازمان باشد .چنین رفتاری به شکلی مداوم و در معرض عموم، مدعیانه و دشمنانه ابراز می شود؛ برای مثال در یک سازمان تجاری، فروشندگان خودسر تلاش می کنند تا به صورتی آشکار توجه دیگران را به نا خرسندی خود جلب کرده، بر عدم موافقت خود با سازمان، اعضا و سیاستهای آن تاکید کنند؛ مانند انکار صریح مقررات و روش فروش شرکت، امتناع از به اشتراک گذاشتن اطلاعات مربوط به مشتری با سازمان و مدیریت فروش، و اعلام آشکار عدم موافقت خود با سازمان فروش.

ب) مقاومت در برابر اقتدار: برخلاف لجبازی و خودسری که مستقیم و آشکارا ابراز می شود، این بعد از رفتار ضدشهروندی به طور کلی درونی تر و بدون اعتراض علنی، انجام می شود. افرادی که در برابر اقتدار سازمان و مدیریت آن مقاومت نشان می دهند، به مثابه یک نیروی مخالف و با عقیده ای متفاوت، تلقی شده، اغلب به صورت نهان و مانند آتش زیر خاکسترند؛ مانند جبهه گیری عمومی در برابر سازمان و عدم رعایت حریم خصوصی، کوشش های یک سویه برای به دست گرفتن امور مربوط به گروه و دور زدن و یا کنار گذاشتن مدیران.

ج) طفره رفتن از کار : طفره رفتن یا فرار از کار را می توان مشتمل بر هر رفتاری دانست که با قصد سر باز زدن، انکار و فراموشی کار یا وظایف و مسئولیتهای مربوط به آن، انجام می شود. بخصوص در مشاغلی که حضور فیزیکی در یک محل مشخص مطرح نیست، مثل وظایف بازاریابها که اغلب بیرون از محل سازمان فعالیت می کنند.طفره رفتن از کار به منزله یک جنبه از رفتار ضدشهروندی بیشتر نمایان می شود. از زیر کار فرار کردن، معضلی است که کم یا بیش در اکثرسازمانها خصوصاً سازمانهای دولتی قابل مشاهده است؛ مانند تعطیل کردن کار، اعاده نکردن حسابها و پاسخ ندادن به نامه های الکترونیکی و تماسهای تلفنی مربوط به کار، تاخیر در ارائه گزارش کار، فسخ ملاقاتهای فروش، و در دسترس نبودن به هنگام تماس همکاران و مدیران.

د) کینه توزی: کینه توزی مشتمل بر هرگونه رفتاری است که در جهت تلافی بعضی خطاها و آسیبهای درک شده گذشته انجام می‎شود(جلینک و آهرن، 2006). مانند خرج کردن هزینه های غیر تجاری، دزدیدن مایحتاج و مواد شرکت و در میان گذاشتن اسرار ستمگری های سازمان با افراد بیرون.

ها) پرخاشگری:  منظور ابراز احساسات فیزیکی و هیجانی فرد برای بیان مخالفت، اعتراض و عصبانیت خود نسبت به همکاران، سرپرستان و یا مشتریان ، با قصد صدمه زدن به آنها است. نیومن و بارون با مرزبندی و تمیز بین پرخاشگری در محل کار و خشونت در محل کار، بیان داشته اند که پرخاشگری در محل کار عبارت از کوشش‎هایی است که برای صدمه زدن به افرادی که با آنها کار می کنند، یا کار کرده اند یا سازمانهایی که آنها در استخدام آن قرار دارند، یا قبلاً قرار داشتند، انجام می شوند (نیومن و بارون، 1998)؛ مانند حالت کج خلقی در ملاقات، کوشش تمام عیار برای اعمال کنترل و مالکیت روی تیم، اعتراض خصمانه به همکاران، بکارگیری لحن متکبرانه و ناخوشایند، و تهدید فیزیکی همکاران.

دلایل و ضرورت آموزش ضمن خدمت

بدیهی است ضرورت آموزش در سازمان ها بر هیچ شخصی پوشیده نیست جان “دیبولد”، “گراهام”، “بی ام باس”، و”جی اوکان” و دیگران هرکدام دلایل و ضرورت هایی را برای آموزش در سازمان ها ، فهرست کرده اند در این مبحث سعی شده است به طور اختصار به نظرات این سه صاحبنظران شاره شود:

“جان دیبلود” دلایل و ضرورت های آموزش در سازمان ها را به شرح زیر مطرح می کند(دیبلود،ترجمه الوانی،11،1379)

“بی ام باس” و “جی اوکان” اشاره می کنند که سه عامل اصلی وجود دارد که فعالیت های آموزشی کارکنان را ضروری ساخته اند:

1) پیشرفت تکنولوژی:

اتوماسیون و مکانیزه کردن کارخانه برای بقاء سازمان ضروری است . افزون بر این، آموزش کارکنان برای کسب مهارت بیشتر نیاز اساسی و مهم است.

 2) پیچیدگی سازمان:

با افزایش ماشینی شدن، اتوماسیون و توسعه تکنولوژی، بسیاری از سازمان‌ها به صورت یک سازمان پیچیده در آمده­اند. این پیچیدگی­ها نیاز به آموزش و باز آموزشی در تمام سطوح از مدیران سطح بالا تا کارگران را ضروری ساخته است

3) روابط ا نسانی

رشد و پیچیدگی های سازمانی منجر به بروز مشکلات انسانی نظیر از خود بیگانگی، مشکلات درون فردی و درون گروهی و غیره شده است. به همین دلیل آموزش برای حل مشکلات انسانی در سازمان ها ضرورت می یابد(جزایری،1383-54).

 

 

گراهام معتقد است که در اکثر مواقع آموزش به علت جوابگویی به برخی رویدادها صورت می گیرد ،مانند:

تغییر در شیوه های کار

شناخت پایین بودن راندمان

نیاز به دانش جدید برای اجرای روش های مدرن انجام کار

ترفیع یا انتقال کارکنان ممتاز(گراهام،252،1387)

دوره های ضمن خدمت می توانند در زمینه بهبود ارائه خدمات و تولیدات به طرق مختلف هم به فرد و هم به سازمان کمک کنند.

1-  در ارتباط با فرد، ایجاد فرصت برای:

–  افزایش میزان آگاهی افراد نسبت به وظایف خود

–  انجام بهترودقیقتر وظایف ومسئولیت های افراد

–  بهره گیری ازشیوه وروش های مناسب ابتکاری درانجام وظایف

2- در ارتباط با سازمان، فراهم آوردن امکانات:

– تحقق سریعتر اهداف سازمان

– افزایش کمیت و کیفیت تولیدات و خدمات

– تقبل هزینه های سازمان

– ایجاد فضای اعتمادو تفاهم در محیط کار

– افزایش میزان همکاری کارکنان با یکدیگر

– افزایش هماهنگی افراد با مدیریت

نهایتا˝ هدف نهایی این دوره ها توسعه توانایی های نیروی کار است به ترتیبی که وظایف سازمانی با مهارت و صرف کمترین هزینه صورت گیرد(آبیلی،1382).

 

 

انواع استراتژی های منابع انسانی

استراتژی منابع انسانی نقش اساسی را در افزایش مزیت رقابتی سازمان بازی می کنند. امروزه جایگاه استراتژیک منابع انسانی نه تنها به لحاظ نقش آن ها در پیاده سازی استراتژی های سازمانی بلکه به این خاطر که می توانند به یک منبع مزیت رقابتی تبدیل شوند، اهمیت زیادی دارد. اساسی ترین نقش مدیریت استراتژیک منابع انسانی، برنامه ریزی با دید استراتژیک و در سطح منابع انسانی است(اخوان و پزشکان، 1390، ص 3). در این قسمت به استراتژی های گوناگون منابع انسانی که در پژوهش حاضر برای فرضیه سازی مدنظر قرار گرفته اند پرداخته می شود.

2-2-4-1) استراتژی جذب و استخدام

استراتژی جذب کارکنان متضمن آنست که سازمان کارکنان مورد نیاز خود را که به دست می آورد، حفظ می کند و از آنها به نحوی مؤثر و کارا استفاده می کند. این استراتژی، بخشی کلیدی از فرایند مدیریت منابع انسانی است. مدیریت منابع انسانی اساسا به هماهنگ و همگون کردن منابع انسانی با نیازهای عملیاتی و استراتژیک سازمان و همچنین به تضمین بهره گیری کامل از آن منابع می پردازد. هدف از طراحی و اجرای استراتژی های جذب مدیریت منابع انسانی بدست آوردن و جذب کارکنان مناسب که از شایستگی ها، مهارت ها، دانش و پتانسیل لازم برای دیدن آموزش های آتی برخوردار باشند. روش های انتخاب و جذب کارکنانی که به بهترین شکل می توانند این دسته از نیازهای سازمان را تامین کنند باید به عنوان فعالیت اساسی سازمان قلمداد شوند و اکثر سیاست های منابع انسانی که در جهت پرورش و انگیزش کارکنان طراحی می شوند باید بر این فعالیت ها مبتنی باشند. بطور کلی هدف از این استراتژی، اطمینان یافتن از این است که شرکت در مقایسه با رقبایش، بتواند از طریق استخدام افراد شایسته تر به مزیت رقابتی دست یابد(آرمسترانگ، 1381، ص 237)

اجزای استراتژی جذب کارکنان به صورت زیر می باشند:

 • برنامه ریزی منابع انسانی: ارزیابی نیازهای آتی و تصمیم گیری درباره تعداد و نوع کارکنان مورد نیاز برنامه ریزی منابع انسانی مجموعه تلاش ها و تدابیری است که کمک می کند تا بر اساس اطلاعاتی که از اهداف، برنامه ها، چالش ها، قوت ها و ضعف های سازمان از یک سو و از روند خروج از خدمت کارکنان سازمان- که به دلایل مختلفی مانند استعفا، بازنشستگی، اخراج، از کار افتادگی و … اتفاق می افتد داریم، نیاز سازمان به نیروی انسانی برای ماه ها و سال های آینده برآورد و تعیین شود و مشخص گردد که سازمان ما در سال آینده به چه تعداد نیروی انسانی و با چه مهارت ها و قابلیت هایی نیاز دارد و این نیاز را از چه منابعی تامین کند(ابوالعلائی، 1390، ص 49). برنامه ریزی منابع انسانی از دو جنبه کیفی و کمی، نیاز های منابع انسانی را مورد توجه قرار می دهد:

1-روش های عینی(کمی): استفاده از روش های آماری مانند رگرسیون یک یا چند متغیره و یا تحلیل های سری زمانی و تعمیم روند های گذشته به آینده از جمله این روش ها است.

2-روش های ذهنی(کیفی): وقتی به هر دلیل امکان برآورد دقیق و کمی نیازهای سازمان به نیروی انسانی فراهم نباشد، می توان از روش های ذهنی و کیفی برای این کار استفاده کرد.که از جمله این روش ها می توان روش طوفان مغزی،روش دلفی و روش گروه اسمی را نام برد(ابوالعلائی، 1390، ص 52).

 • برنامه های جذب: تهیه طرح هایی برای کشف و پیدا کردن کارکنانی از درون سازمان و یا برای برنامه های آموزشی به منظور کمک به کارکنان تا بتوانند مهارت های جدید را فرا بگیرند. اگر نتوان این نیازها را از داخل سازمان تامین کرد، می توان از طرح های بلندمدت استفاده کرد. تجزیه و تحلیل های آتی باید نشان بدهد که برای انتخاب و انتصاب کارکنان از درون سازمان چه کارهایی باید کرد و چه برنامه های آموزشی باید طراحی شود و در صورت عدم امکان موارد قبلی، چگونه از خارج سازمان به جذب نیرو اقدام کرد.(آرمسترانگ، 1381، ص 86). مایلز و اسنو (1984) بر این باور بودند که سرمایه انسانی، مانند هر شکل دیگری از سرمایه گذاری ها، بگونه ای است که می توان آن را ساخت یا خرید.یعنی همان گونه که لپک و انسل یادآور شدند، از یک سو، امکان دارد سازمان ها نیروی مورد نیاز را از داخل تامین کنند و از طریق اجرای برنامه هایی برای آموزش و توسعه افراد، بر مهارت های آنها بیافزایند، از سوی دیگر، امکان دارد سازمان ها نیروی مورد نیاز را از خارج تامین کنند و با حتی از سازمان های موجود در بازار بخواهند که این کار یا وظیفه را انجام بدهند. بنابر این جذب نیرو به دو صورت امکان پذیر است:
 • جذب نیرو از داخل: سیاست ارتقا از داخل بدین معنا است که مدیران برای تصدی مشاغل، از نیروی موجود در سازمان استفاده می کنند و تنها هنگامی به منابع انسانی برون سازمانی متوسل می گرددند که نتوانند افراد شایسته و واجد شرایطی برای احراز این شغل بیابند.

2-  جذب نیرو از خارج: در صورتی که سازمان نتواند از میان نیروهای موجود در سازمان، افراد شایسته و لایقی پیدا کند، یا نتواند کسانی را برای آموزش تخصصی و کسب مهارت های مورد نیازش بیابد، چاره­ای جز تامین نیروی انسانی مورد نیاز از خارج سازمان نخواهد بود. آگهی، موسسات کارمند یابی، دانشگاه ها و سایر مراکز آموزشی، معرفی و توصیه اعضای سازمان از مهمترین روش های جذب از طریق منابع خارجی می باشد(آرمسترانگ، 1381، ص 243).

 • استراتژی حفظ: تهیه طرح هایی برای حفظ کارکنان مورد نیاز سازمان. هدف از استراتژی حفظ، تضمین این است که کارکنان کلیدی در سازمان باقی بمانند و گردش و ریزش کارکنان که بسیار بیهوده و پر هزینه است کاهش یابد. این استراتژی بر تجزیه و تحلیل انگیزه های ماندن یا رفتن کارکنان استوار است. بدین معنا که با بهره گیری از پیمایش های دیدگاهی از کارکنان می توان دلایل ماندن آنها را کشف کرد. این تجزیه و تحلیل را می توان بر اساس سابقه خدمت افراد و آزمون های تفاوت سنجی تکمیل کرد. طرح حفظ، باید به هر یک از حوزه هایی که در آنها نارضایتی و بی تعهدی کارکنان ممکن است بروز کند، توجه نماید.از جمله می توان تحت سر فصل های زیر اقداماتی را در این زمینه مورد بررسی قرار داد.

الف) نظام پرداخت: وجود سیستم پرداخت ناعادلانه، نابرابر و یا غیر رقابتی که در این صورت، اقدامات ممکن عبارت­اند از:

 1. بررسی سطوح پرداخت
 2. معرفی طرح جدید ارزشیابی مشاغل
 3. درک صحیح ارتباط بین عملکرد و پاداش توسط کارکنان
 4. بررسی منصفان بودن طرح های پرداخت مبتنی بر عملکرد

ب) طرح شغل: به خاطر جذاب نبودن کار. بنابراین شغل ها باید طوری طراحی شوند که تنوع مهارت ها،اهمیت وظایف،خود مختاری و بازخور و فرصت برای آموزش و رشد کرکنان را حداکثر کند.

ج) عملکرد: در صورت عدم آگاهی از استاندارد های عملکرد، عدم توجه مدیران به کار خوب زیر دستان و عدم ارزیابی صحیح و تقدیر از عملکرد ها. اقدامات اصلاحی مربوطه عبارت ­اند از:

 1. بیان الزامات عملکردی در قالب اهداف قابل وصول
 2. تر غیب کارکنان بر توافق بر سر آن اهداف و اقدامات لازم
 3. ترغیب مدیران به دادن بازخور و تقدیر از کارکنان

د) آموزش: ناشی از عدم صحیح آموزش جهت انجام کار مورد انتظار و آشنایی با محیط جدید. ویژگی طرح های آموزشی عبارتند از:

 1. اعطای شایستگی و اعتماد به نفس لازم به کارکنان در تامین استاندارد های عملکرد
 2. تقویت مهارت ها و شایستگی های موجود
 3. کمک به کارکنان جهت کسب شایستگی و مهارت های جدید
 4. فراگیری سریع دانش و مهارت اساسی لازم
 5. افزایش بهره وری کارکنان در داخل و خارج سازمان.
 • استراتژی انعطاف پذیری: برنامه ریزی برای افزایش انعطاف پذیری در امر بهره گیری از منابع انسانی تا سازمان بتواند به بهترین شکل از کارکنانش استفاده کند و به سرعت خود را با شرایط در حال تغییر وفق بدهد و سازگار کند(آرمسترانگ، 1381، ص 238). هدف از این استراتژی باید ایجاد یک شرکت منعطف از طریق ایجاد انعطاف پذیری بیشتر عملیاتی و نقشی باشد.

اقدامات لازم جهت طراحی این استراتژی عبارتند از:

 • بررسی دقیق الگو های سنتی به منظور یافتن گزینه هایی برای تمام وقت و دائمی.این کار میتواند به شکل تقسیم بندی کارکنان به دو گروه اصلی و فرعی صورت پذیرد.
 • واگذاری برخی امور به پیمانکاران خارجی.
 • چند مهارتی شدن کارکنان برای افزایش توان کارکنان در قبول مشغل مختلف و انجام هر وظیفه ای که گروه کاری به آنها محول می کند.

شبکه های اجتماعی

لنگ ادعا می کند افراد بیش از یک سوم زمان بیداری خود را به نوعی در ارتباط با رسانه های اجتماعی هستند(لنگ 2010).بر طبق اعلام وبسایت ناظر فیسبوک فیسبوک به تنهایی بیش از 1.1 میلیارد عضو دارد که حداقل یک بار در ماه به پروفایل خود سر می زنند(2013).

شبکه اجتماعی ساختاری اجتماعی است که از گره هایی(که عموماً فردی یا سازمانی هستند) تشکیل شده‌است که توسط یک یا چند نوع خاص از وابستگی به هم متصل اند، برای مثال: قیمت‌ها، الهامات، ایده‌ها و تبادلات مالی، دوست‌ها، خویشاوندی، تجارت، لینک‌های وب، سرایت بیماری‌ها (اپیدمولوژی) یا مسیرهای هواپیمایی. ساختارهای حاصل اغلب بسیار پیچیده هستند. تحلیل شبکه‌های اجتماعی روابط اجتماعی را با اصطلاحات رأس و یال می‌نگرد. رأس‌ها بازیگران فردی درون شبکه‌ها هستند و یال‌ها روابط میان این بازیگران هستند.انواع زیادی از یال‌ها می‌تواند میان رأس‌ها وجود داشته باشد. نتایج تحقیقات مختلف بیانگر آن است که می توان از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی در بسیاری از سطوح فردی و اجتماعی به منظور شناسایی مسائل و تعیین راه حل آنها، برقراری روابط اجتماعی، اداره امور تشکیلاتی، سیاستگذاری و رهنمون سازی افراد در مسیر دستیابی به اهداف استفاده نمود. به عنوان مثال، نتایج مطالعات در حوزه سیاستگذاری گردشگری نشان می دهد شبکه‌های اجتماعی به واسطه تاثیرگذاری روی متغیرهای رفتاری بر جذب گردشگران خارجی به مقاصد گوناگون تاثیرگذار هستند و می توان از این شبکه ها به منظور شکل‌گیری اعتماد و کاهش ریسک تصمیم‌گیری کاربران در انتخاب یک مقصد خاص گردشگری بهره گرفت.(جلالی 1392)

در ساده‌ترین شکل یک شبکه اجتماعی نگاشتی از تمام یال‌های مربوط، میان رأس‌های مورد مطالعه‌است. شبکه اجتماعی هم چنین می‌تواند برای تشخیص موقعیت اجتماعی هر یک از بازیگران مورد استفاده قرار گیرد. این مفاهیم غالباً در یک نمودار شبکه اجتماعی نشان داده می‌شوند که درآن، نقطه‌ها رأس‌ها هستند و خط‌ها نشانگر یال‌ها.

فضای مجازی مجال شکل‌گیری اجتماعات جدید از کاربران را فراهم می‌کند. از زمان تونیس (Tonnies) و تلاش او برای تعریف دو گونه تجمع انسانی یعنی «اجتماع» در مقابل «جامعه» (گزلشافت و گمنشافت) به بعد همه متفکران علوم اجتماعی و فرهنگی «رو در رو بودن»، «محدودیت تعداد»، و «ابتناء بر روابط عاطفی و نه روابط عقلانی را از خصائص بنیانی»اجتماع” عنوان کرده‌اند.

هر چند روابط کاربران فضای مجازی رابطه‌ای با واسطه‌است و نه رو در رو، بسیاری از مطالعه کنندگان اینترنت تمایل دارند از اصطلاح «اجتماع» برای اشاره به جمع کاربران استفاده کنند.

رسانه های اجتماعی طبق تعریف یک گروه از برنامه های کاربردی اینترنتی هستند که ایده و تکنولوژی این سایتها بر اساس مفهوم وب 2.0 شکل گرفته و اساس آنها تبادل اطلاعات ایجاد شده توسط اعضا است(کاپلان و هاملین 2010).این تعریف بر اساس دو مفهوم تکنیکی بنا شده است: وب 2.0 و مفاهیم ایجاد شده توسط کاربران(UGC) . کلمه ی وب 2.0 اولین بار در سال 2004 برای توصیف روش جدیدی که در آن برنامه های کاربردی و کاربران نهایی می توانستند از وب جهانی استفاده کنند به کار رفت.به این معنی که وب 2.0 یک بستر است که در آن اطلاعات مانند وب سنتی تنها توسط ایجاد کنند تولید و منتشر نمی شوند، بلکه توسط افراد دست اندرکار مختلف و در یک شرایط پیوسته و تعاملی ایحاد می گردند.

UCG تمام روشهایی را که کاربران می توانند ایجاد مفهوم کنند و از پایه ی تکنولوژیکی وب 2.0 استفاده کنند را نمایندگی می کند.UCG که در سال 2005 شهرت زیادی را کسب کرد، در واقع چتری ایجاد می کند که شکل های مختلف مفاهیم رسانه ای – که توسط کاربران نهایی ایجاد شده اند و به صورت عمومی قابل دسترس هستند، از متن تا ویدیو- را در بر می گیرد (کاپلان و هانلین 2010).

به دلیل فواید رسانه های اجتماعی در متصل کردن کسب و کارها و مصرف کنندگان، رسانه های اجتماعی در بازاریابی ابزاری ارزشمند به حساب می آیند.طبق آمار وبسایت ای مارکتر در سال 2012 حدود 10 میلیارد دلار صرف سفارش آگهی و تبلیغات در رسانه های اجتماعی شد. همچنین سایت اکسپرین در پیمایش که در سال 2011 انجام داد گزارش کرد که در امریکا 91% جوانان 18 تا 24 ساله از رسانه های اجتماعی استفاده می کنند.بنابر این در آینده اهمیت این رسانه ها در بازاریابی و جذب مشتری، حتی از امروز هم بسیار بیشتر خواهد بود.

با توجه به اهمیت روز افزون این رسانه ها در بازاریابی و همچنین افزایش هزینه تبلیغات مستقیم در آنها، اهمیت فن پیج ها، و اجتماعات برند بیشتر و بیشتر از سوی سازمانها درک می شود.اجتماعات برند می تواند ادراک و رفتار مشتری را تحت تاثیر قرار دهد و افراد با طرز های فکر گوناگون را در یک محیط کنار هم بیاورد(کاپلان و هانلین 2010) . به دلیل برتری رسانه های اجتماعی بر روشهای سنتی ارتباط با مشتری، صنایع و کسب و کار های متعددی برای ارتباط به مشتریان و جذب مشتریان جدید، رو به رسانه های اجتماعی می اورند.(ویلیامز 2010)

وقتی بازاریان از شبکه های اجتماعی برای تبلیغ محصول خود استفاده می کنند انتظار اثر گلوله برفی دارند(مورتیمر 2010) چرا که محتوای ایجاد شده توسط کاربران به سرعت توسط سایرین خوانده می شود.یکی از مهمترین تفاوت های رسانه های اجتماعی در وب 2.0 به رسانه های جمعی سنتی،ساختار آنهاست که اجازه ی ارتباط میان کاربران را می دهد و باعث شکل گیری تبلیغات دهان به دهان اینترنتی می شود.قابلیت پرورش اطلاعات در شبکه های اجتماعی آنها را به زیرساختی بی بدیل برای بازاریابی و ارتباط با ذی نفعان مبدل ساخته است.در واقع رسانه های اجتماعی مبتنی بر وب 2.0 ، با ایجاد جامعه ای مجازی برای مصرف کنندگان موجب پرورش ارتباط دهان به دهان میان انها می شوند(گوادبرگ و همکاران 2010)

به وسیله ی رسانه های اجتماعی، افراد نیاز خود به ارتباط و شناختن توسط کسانی که ارزشها و علایق مشابه دارند را ارضا می کنند.احساس اینکه افراد به لحاظ اجتماعی با دیگران مرتبط شده اند اساس و پایه ی هر اجتماعی است.هرچند گفته می شود که به دلیل نبود حضور فیزیکی این ارتباط ضعیف است، اما همین ارتباط ضعیف قادر است افراد را کنار هم آورد و باعث تبادل اطلاعات شود،و حتی باعث ارتباطات نزدیکتر در سطوح بالاتر شود.

[1] lang

[2] Investor.fb.com,

[3] Kaplan& Haenlein

[4] User Generated Content

[5] eMarketer

[6] Experian

[7] Williams & Williams,

[8] Mortimer

[9] Platform

 • دلایل روی­آوری به عرضه عمومی

اگر سازمان، به صورت «رشته­ای از قراردادها» تعریف شود، شاید بتوان گفت که هیچ قراردادی مهم­تر از قرارداد اولیه­ایی که بر پایه­ی آن سازمان بنا می­شود، وجود نداشته باشد. این تأسیس اولیه می­تواند منابع مختلفی از جمله اعضای خانواده، سرمایه­گذاران، سرمایه­گذاران پر­مخاطره، وام­دهندگان، واسطه­هایی نظیر بانک­ها و یا پذیره­نویسی عرضه عمومی اولیه و … داشته باشد )باتلر و همکاران، 2009).

علاوه بر نقش عرضه اولیه عمومی سهم در شکل­گیری یک نهاد، می­توان گفت که عمومی­شدن یکی از مهم­ترین تصمیماتی است که توسط شرکت­های خصوصی گرفته می­شود. این تصمیم می­تواند انگیزه­های مختلفی داشته­باشد. توزیع سهام مالکان، افزایش سرمایه برای سرمایه­گذاری­ها، بهره­گیری از شرایط مطلوب در بازار، تسریع اکتساب، نقدینگی هرچند بیشتر سهام شرکت و عیان نمودن شرکت در بازار از جمله این انگیزه­ها هستند (پاستور و همکاران[1]، 2009).

در یک دسته­بندی کلی می­توان علل روی­آوری به عرضه عمومی را از منظر تئوری چرخه عمر[2]سازمان و نیز تئوری­های زمان­­بندی بازار[3] توضیح داد (براو و همکاران[4]، 2006).

تئوری­های چرخه­ی عمر این­گونه بیان می­کنند که تصمیمات مالی شرکت­ها وابسته به مرحله­ی توسعه­ی آن­ها است. با­این­وجود از آن­جایی که شرکت­ها ویژگی­های فردی و نیز انگیزه­های متفاوتی با هم دارند، کاربرد این تئوری در عمل تا حدی دشوار است. در مطالعه­ایی بنیادین و با استفاده از جمع­آوری پرسشنامه متشکل از 438 مدیر ارشد مالی[5]، دلایل حرکت به سمت IPO و تئوری­های موجود در این رابطه مورد بررسی قرار گرفته­است. در این مطالعه، یکی از دلایل مطرح شده برای رفتن به سمت عمومی شدن، میل به افزایش نقدینگی به منظور ایجاد وجه نقد برای فرصت­های رشد آتی و نیز حفظ کنترل مدیریتی محسوب می­شود. نقدینگی باعث می­گردد سهام مانند پول در توسعه سرمایه­ی شرکت در ادغام و اکتساب تبدیل شود. به­علاوه، این نقدینگی منجر به کاهش وابستگی در کنترل عده­ای اندک از سرمایه­گذاران بزرگ و اجازه افزایش کنترل موثر مدیر درعین افزایش تنوع در مالکیت می­گردد (مهران و پریستیانی[6]، 2010).

در کنار تئوری­های چرخه عمر، تئوری­های زمان­بندی بازار این­گونه پیشنهاد می­دهند که شرکت­ها، قیمت واقعی خود را از طریق عرضه سهام، حداکثر می­نمایند. به­طور­کلی می­توان دلایل روی­آوری به عرضه عمومی را در مطالعات مختلف از منظر دو تئوری یاد شده، به صورت زیر خلاصه نمود:

 • تئوری­های چرخه عمر
 • IPO­­ها موجب بهبود ساختار سرمایه می­شوند (براو و همکاران، 2006).
 • IPO­ها نتیجه طبیعی تئوری سلسله مراتب[7] هستند (میرز[8]، 1984).
 • شرکت­ها قیمت اکتساب بالاتری را بعد از IPO به­دست می­آورند (زینگالس[9]، 1995).
 • IPO­ها با ایجاد بازار عمومی باعث افزایش نقدینگی می­گردند (ملو و پارسونز[10]، 1998).
 • IPO­ها استراتژی­های خروج مدیران محسوب می­گردنند (براو وهمکاران، 2006).
 • IPO­ها امکان توزیع بهینه مالکیت را فراهم می­آورند (چمانور و فولقیری[11]، 1999).
 • IPO­ها اولین محرک و اعتبار را برای سازمان فراهم می­آورند (ماکسیمویچ و پیچلر[12]، 2001).
 • ­­IPOها امکان دنباله­روی و پیگری تحلیل­گران را فراهم می­آورند (برادلی و جوردن، 2002).

 

 • تئوری­های زمان بندی بازار
 • شرکت­ها زمانیIPO را کنسل می­کنند که احساس نمایند کم­تر از میزان واقعی خود در بازار، ارزش­گذاری شده­اند (لوکاس[13]، 1990).
 • IPO در خلال روزنه­هایی از فرصت­ها اتفاق می­افتد (لوگران و ریتر، 1995).
 • وقوع IPO­ها بعد از افزایش در ارزش­گذاری بازار محتمل­تر است (ریتر و ولچ[14]، 2005).

با این وجود، دلایلی که می­توان از منظر دو دیدگاه رایج مطرح شده به آن­ها اشاره نمود، پوشش­دهنده تمامی دلایل روی­آوری به عرضه عمومی نبوده و همچنین مادامی که این فرضیات در عمل مورد آزمایش قرار نگیرند نمی­توان با قطعیت، صحت آن­ها را تایید کرد. به­علاوه، این سوال که نقش کدام ­یک از موارد پررنگ­تر است در ذهن باقی می­ماند. لذا در ادامه سعی خواهد­شد ابتدا دلایل دیگر مطرح شده در مطالعات که تکمیل­گر و یا در مواردی منتقد دلایل کلی مطرح شده پیش هستند، آورده شود و سپس در بررسی پیشینه تجربی پژوهش، دلایلی که به صورت شواهد تجربی به عنوان علل روی­آوری به عرضه عمومی در مطالعات عنوان گردیده­است، پوشش داده­می­شود.

همان­طورکه ریتر (1987)، مستند کرده است، نگاهی ساده به هزینه­های ثابت اجرای IPO می­تواند این امر را روشن سازد که شرکت­ها به دنبال سرمایه­ی بیشتری در عمومی­شدن هستند. در مدل زینگالس (1995)، این­گونه عنوان می­شود که مالکین اولیه سهام، در یک بازار رقابتی، سهام خود را به قصد بهره­مندشدن از مزیت افزایش ارزش جریان نقد در آینده توزیع می­نمایند. لذا همان­گونه که دیده می­شود از جمله دلایلی که در غالب مطالعات و مقالات در پاسخ علت روی­آوردن به عرضه عمومی، جزو دلایل اصلی و اولیه مطرح می­گردد، نیاز به فرصت­های مالی در سازمان است. با این وجود، این دلیل در مطالعه روسن و همکاران (2005) نقد شده و بنینگا و همکارانش[15] (2005)، این­گونه عنوان می­نمایند که این مسأله به خودی خود نمی­تواند دلیل اصلی رفتن به سمت عمومی شدن باشد؛ چرا که وام بانک­ها و اوراق خصوصی نیز می­تواند تا حد زیادی این نیاز مالی را مرتفع سازد. به­علاوه، پاگانو و همکاران[16] (1998)، این­گونه عنوان می­کنند که بعد از انجام IPO، حتی سرمایه­گذاری شرکت­ها کاهش می­یابد. بنابراین لازم است دلایل دیگری را برای انجام IPO جستجو نمود.

در مطالعه­ایی، للاند و پایل[17] (1977)، این­گونه مطرح می­کنند که ارزش­گذاری سهام شرکت­های با تنوع سرمایه­گذاران، بالاتر است. هالمستروم و تیروله[18] (1993)، اعتقاد دارند که با عمومی­شدن، شرکت­ها خود را در معرض نظارت بیرونی (نظیر بانک­های سرمایه­گذاری، حسابرسان، تحلیل­گران و سرمایه­گذاران) قرار می­دهند که این روند می­تواند ارزش شرکت را ارتقا دهد. آن­ها همچنین مشابه آنچه آمیهود و مندلسون[19] (1986)، پیشنهاد می­کنند، مطرح می­کنند که IPO موجب می­شود که سهام شرکت نقدینگی بیشتری داشته باشد و در نتیجه ارزش شرکت افزایش یابد. هبیب و لجونگکویست[20] (1995) و ماوگ[21] (2001)، عنوان می­کنند که IPO­ها این امکان را فراهم می­آورند تا مالکان از ارزش­گذاری شرکت توسط سرمایه­گذاران مطلع شوند. این اطلاعات از آنجایی مهم است که می­تواند در تصمیم­های سرمایه­گذاری بعد از IPO و نیز در تصمیمات مدیریتی، مورد استفاده قرار گیرد. در همین راستا، چمانور و فولقیری (1999) اشاره دارند که هم مالکان خصوصی و هم مالکان عمومی از این اطلاعات سود می­برند. در این رابطه، مطالعه­ی براو و همکاران (2006) ، مساله­ی افشای اطلاعاتی و تأثیر آن در فرآیند عمومی­شدن­ را به عنوان دلیل اصلی اجرای IPO برجسته می­سازد.

با رویکردی متفاوت، ملو و پارسونز (1998)، به نتیجه مشابهی در این زمینه دست یافته­اند. مدل آن­ها این­گونه بیان می­کند که مالک شرکت از طریق توزیع سهام خود میان سهام­داران در IPO، می­تواند اطلاعات با­ارزشی را به­دست آورد و این اطلاعات می­تواند ارزشی که مالک از فروش سهامِ در اختیار خود به­دست می­آورد را افزایش دهد (بوستامانته، 2011). با مقایسه این مدل و مدل زینگالس (1995)، می­توان دریافت که در مدل زینگالس بهینه بودن IPO نتیجه توانایی خریدارها در افزایش جریان نقدی شرکت است؛ در حالی­که در مدل ملو وپارسونز (1998)، عرضه عمومی همواره راه حل بهینه است چرا که موجب افشای اطلاعاتی می­شود که به مالک این امکان را می­دهد تا در مورد فروش یا عدم فروش تصمیم­گیری نماید.

علاوه بر مطالعه­ی فوق می­توان به مطالعات چمانور و فولقیری (1999) و سوبراهمانیام و تیتمن[22] (1999) که به نقش اطلاعات در تصمیم­گیری مبنی بر انجام IPO تأکید داشته­اند اشاره نمود. در مطالعه­ی اول، مهم­ترین هزینه برای شرکت در عمومی شدن، اطلاعات سرمایه­داران خرد در مورد شرکت است، هزینه­ایی که شرکت به­وسیله قیمت پایین عرضه، سعی در غلبه بر آن دارد. بنابراین مدل، آن­ها پیش­بینی می­کنند زمانی که هزینه­های گردآوری اطلاعات پایین بوده و یا اطلاعات کافی در مورد شرکت­ها در حوزه عمومی در دسترس باشد، شرکت به عمومی شدن مبادرت می­نماید. در مدل دوم در صورتی شرکت عمومی می­شود که بتواند در ازای هزینه­ی کم از طریق سرمایه­گذاران خارجی، سهام شرکت را در IPO به فروش برساند.

در ادامه­ی بررسی تأثیر اطلاعات بر عرضه عمومی، می­توان به مدل ارائه­شده توسط آتلی[23] (2005) اشاره نمود که در آن، شکل­گیری IPO در محیطی که تقارن اطلاعاتی یکسانی برای همه وجود ندارد آغاز می­شود. در این مدل شرکت­هایی که به سمت IPO روی می­آورند، شرکت­هایی نه با نیاز فوری به منبع مالی بلکه شرکت­هایی هستند که با احتمال مثبت در مورد سودآوری یک پروژه در آینده می­خواهند از طریق انتشار سهام و IPO، پول کسب نمایند. از آن­جایی که شرایط بازار در طول زمان تغییر می­کند، عدم تقارن اطلاعاتی میان سرمایه­گذاران در آینده بیشتر خواهد­شد. در نتیجه، هزینه انتشار درآینده بیشتر بوده و بنابراین شرکت­هایی که احتمال کشف پروژه سودآور برای خود را بالاتر می­دانند سریع­تر وارد فرآیند IPO می­شوند تا از کاهش هزینه­های اطلاعاتی منتفع گردند. سوبراهمانیام و تیتمن (1999)، در رابطه با این مدل، ارتباط میان تصمیم عمومی­شدن و کارایی اطلاعات بازارهای اوراق عمومی را مورد بررسی قرار داده­اند.

در مطالعه مهران و پریستیانی (2010)، عدم توانایی شرکت­های جدید در به­دست آوردن حجم قابل توجّهی از عیان بودن مالی به عنوان دلیلی در روی­آوری به عرضه عمومی مورد توجّه قرار گرفته­است. در این مطالعه تجربی، اگرچه یافته­ها تئوری­های قبلی را که به علایق میان مدیران، سهام­داران و طلبکاران مربوط می­شود تأیید می­نماید ولی بر اهمیت عامل عیان بودن مالی در طول عمر IPO برای عمومی­شدن تأکید نموده­است. آنچه که ذکر آن ضروری به نظر می­آید، توجّه به تفاوت میان مفهوم نیاز به عیان بودن مالی برای شرکت­های کوچک و نیاز به عیان بودن فعالیت­های شرکت برای تحلیل­گران یا همان لزوم نظارت بیرونی، می­باشد.

در کنار بحث اطلاعات، تنوع­سازی برای روی­آوردن به عرضه عمومی، کمتر مورد توجّه بوده­است. این انگیزه به­طور تجربی توسط برادلی و جوردن (2002) بررسی شده­است. آن­ها، احتمال رفتن به سمت IPO برای شرکت­های با تنوع کم­تر در سهام­داران را بالاتر اعلام کرده­اند. در مطالعه دیگری، بنینگا و همکاران (2005)، تصمیم عمومی­شدن برای شرکت­ها را امری چالش­برانگیز در مقایسه­ با مزایای تنوع­سازی و مزایای خصوصی ماندن عنوان نموده­اند. بررسی مزیت­های تنوع­سازی در IPO، همچنین در مطالعات چمانور و فولقیری (1999)، و نیز پاگانو[24] (1993)، مورد توجّه قرار گرفته­است.

[1] Pastor et al.

[2]Life-Cycle Theory

[3]Market Timing

[4] Brau et al.

[5]Chief Financial Officer (CFO)

[6] Mehran & Peristiani

[7]Pecking Order Theory

[8] Myers

[9] Zingales

[10] Mello & Parsons

[11] Chemmanur & Fulghieri

[12] Maksimovic & Pichler

[13] Lucas

[14] Ritter & Welch

[15] Benninga et al.

[16] Pagano et al.

[17] Leland & Pyle

[18] Halmstrom & Tirole

[19] Amihud & Mendelson

[20] Habib & Ljungqvist

[21] Maug

[22] Subrahmanyam & Titman

[23] Atli

[24] Pagano

12مفهوم شهرت

شهرت واژه‌ای است که علمای علم اجتماع و پژوهشگران رشته مردم‌شناسی آن را به کار می‌برند و این واژه از گسترش وسیعی برخوردار است و آن‌چنان مفید واقع شده که آن را در سایر علوم اجتماعی نیز به کار می‌برند. شهرت در قالب بحث تخصصی خود در حدود اواسط قرن نوزدهم در نوشته‌های علمای مردم‌شناسی پدیدار شد و کاربرد علمی کلمۀ شهرت در اواخر قرن مذکور توسط تایلر (1917ـ1832) مردم‌شناس انگلیسی صورت گرفت (آرون[1]،2012).

یکی از مبانی اساسی علوم شهرتی با رشتۀ انسان‌شناسی آغاز می‌شود و یکی از رشته‌های فرعی انسان‌شناسی، انسان‌شناسی شهرتی است که با مطالعه شهرت سازمانی ارتباط نزدیک دارد. انسان‌شناسی شهرتی با شهرت اکتسابی انسانها که از شهرت آنها تأثیر می‌گیرد و نیز با شهرت متأثر از این شهرت سر و کار دارد. درواقع بدون فهم عمیق ارزشهای شهرتی جامعه نمی‌توان شهرت سازمانی را به درستی فهمید.

نقشی که شهرت در شهرت انسان ایفا می‌کند، یکی از مهم‌ترین مفاهیمی است که در علوم شهرتی وجود دارد. هرچند تاکنون به‌طور کامل مورد ارزیابی قرار نگرفته است. شهرت آنچه را که انسان یاد می‌گیرد و نیز نحوه شهرت او را تعیین می‌کند(بارنت[2]،2012).

در مورد اینکه شهرت چگونه به وجود می‌آید، باید گفت که شهرت پدیده‌ای است که با توجه به خواسته‌های طبیعی و نیروهای اجتماعی سرچشمه می‌گیرد. جغرافیای منطقه، تاریخ و رویدادهای قوم، زبان و ادبیات رایج در میان مردم، دین و مذهب، اقتصاد و شیوۀ معیشت مردم در پیدایش شهرت اثر گذاشته و در ترکیبی سازگار با یکدیگر، مجموعه‌ای از ارزشها و باورهای چیره را پدید می‌آورند که بر شهرت انسانی تأثیر می‌گذارد و ارتباط میان مردم را آسان می‌سازد.

به‌صورت خیلی کلی مفهوم شهرت عبارت است از، کیفیت زندگی گروهی از افراد بشر که از یک نسل به نسل دیگر انتقال پیدا می‌کند. به عقیدۀ ادگار شاین شهرت را می‌توان به‌عنوان یک پدیده که در تمام مدت اطراف ما را احاطه کرده است مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. به نظر وی هنگامی که فردی، شهرتی را به سازمان یا به داخل گروهی از سازمان به ارمغان می‌آورد می‌تواند به وضوح چگونگی به وجود آمدن، جای گرفتن و توسعه آن را ببیند و سرانجام آن را زیر نفوذ خود درآورده، مدیریت نماید و سپس تغییر دهد.

 

2-13پژوهشگران مسائل شهرتی، کاربرد شهرت را در دو زمینه بیان می‌کنند:

 

1ـ شهرت در گسترده‌ترین معنی می‌تواند به فرآورده‌های تمدن پیچیده و پیشرفته اشاره داشته باشد که در چنین معنایی به چیزهایی مانند ادبیات، هنر، فلسفه، دانش و فن‌شناسی بازمی‌گردد.

2ـ در زمینه دیگر شهرت از سوی مردم‌شناسان و دیگر کسانی که انسان را بررسی می‌کنند به کار می‌رود در این معنی به آفریده‌های اندیشه، عادات، اشیاء عادی اشاره دارد که در پی انباشت آنها سازگاری پیچیده‌ای بین انسان و محیط طبیعی وی پدید می‌آید.

 

 2-14تعریف شهرت

شهرت در زبان فارسی معانی مختلفی دارد که مهم‌ترین آنها ادب، تربیت، دانش، مجموعه آداب و رسوم، علوم، معارف و هنرهای یک جامعه است. از دیدگاه علمی تعاریف متعدد و متنوعی از شهرت ارائه گردیده که در ذیل به برخی از آنها اشاره می‌شود:

شهرت لغات وبستر، شهرت را مجموعه‌ای از شهرتهای پیچیده انسانی که شامل افکار، گفتار اعمال و آثار هنری است و بر توانایی انسان برای یادگیری و انتقال به نسل دیگر تعریف می‌کند.

به عقیده هافستد شهرت عبارت است از: اندیشه مشترک اعضای یک گروه یا طبقه که آنها را از دیگر گروهها مجزا می‌کند و در جایی دیگر، شهرت به‌صورت مجموعه‌ای از الگوهای شهرت اجتماعی، هنرها، اعتقادات، رسوم و سایر محصولات انسان و ویژگیهای فکری یک جامعه یا ملت تعریف می‌شود.

 

2-15ویژگیهای شهرت

با بررسیهای زیادی که از شهرتهای مختلف به عمل آمده، چنین به نظر می‌آید که علی‌رغم تفاوتهای موجود، همۀ شهرتها دارای ویژگیهایی هستند که تعدادی از آنها را می‌توان به شرح زیر معرفی کرد:

1ـ شهرت آموختنی است. شهرت خصوصیتی غریزی است و ذاتی نیست. شهرت نظامی است که پس از زاده شدن انسان در سراسر زندگی آموخته می‌شود.

2ـ شهرت آموخته می‌شود. انسان می‌تواند عادتهای آموخته‌شده خود را به دیگران منتقل کند.

3ـ شهرت اجتماعی است عادتهای شهرتی، ریشه‌های اجتماعی دارند و شماری از مردم که در گروهها و جامعه‌ها زندگی می‌کنند در آن شریک اند.

4ـ شهرت پدیده‌ای ذهنی و تصوری است. عادتهای گروهی که شهرت از آنها پدید می‌آید به‌صورت هنجارها یا الگوهای شهرتی، آرمانی ذهنی می‌شوند یا در کلام می‌آیند.

5ـ شهرت خشنودی‌بخش است. هر شهرتی که نتواند از عهدۀ تعیین هدف اعلای زندگی برآید از برآوردن آرمانهای عالی حیات نیز ناتوان است. عناصر شهرتی تا زمانی که بر افراد یک جامعه خشنودی نهایی می‌بخشد می‌توانند پایدار بمانند.

6ـ شهرت سازگاری می‌یابد. شهرت دگرگون می‌شود و فراگرد دگرگونی آن همراه با تطبیق و سازگاری است.

7ـ شهرت یگانه‌ ساز است. عناصر هر شهرت گرایش به آن دارند تا پیکری یکپارچه و به هم بافته و سازگار پدید آورند و این سازگاری به زمان نیاز دارد(آلنیاسیک[3]،2012).

همچنین فردلو تانز نیز شش ویژگی با شرح زیر برای شهرت عنوان می‌کند:

1ـ قابل یادگیری است.

2ـ اشتراکی است.

3ـ از یک نسل به نسل دیگر قابل انتقال است.

4ـ نمادی است. (استفاده از یک چیز برای نشان دادن چیز دیگری).

5ـ دارای الگو است. (تغییر در یک بخش به تغییرات در بخش دیگر منجر می‌شود).

6ـ قابل تعدیل است.

با توجه به مفهوم شهرت و ویژگیهای آن می‌توان نتیجه گرفت که شهرت انسان اصولاً بر باورهای شهرتی متکی است. باورهایی را شهرتی می‌گوییم که به‌صورت نسبی در جامعه پذیرش زیادی دارند. منشأ این باورها متفاوت است. گاهی ریشه در شرایط تاریخی یا جغرافیایی یا مذهبی یا حوادث ویژه و یا در علم دارد. ولی آنچه که مسلم است این است که بخش اعظمی از باورهای شهرتی در قالب اصول اعتقادی ظاهر می‌شوند و یا همچنین می‌تواند از تعاملات سازمانی ناشی شود (بارنت،2012).

 

2-15تعریف شهرت سازمانی

مقصود از شهرت سازمانی، سیستمی از استنباط مشترک است که اعضاء نسبت به یک سازمان دارند و همین ویژگی موجب تفکیک دو سازمان از یکدیگر می‌شود. کریس آرجریس، شهرت سازمانی را نظامی زنده می‌خواند و آن را در قالب شهرتی که مردم در عمل از خود آشکار می‌سازند، راهی که بر آن پایه به‌طور واقعی می‌اندیشند و احساس می‌کنند و شیوه‌ای که به‌طور واقعی با هم شهرت می‌کنند تعریف می‌کند(باسدئو[4]،2006).

ادگار شاین نیز شهرت سازمانی را این‌گونه تعریف می‌کند:

یک الگویی از مفروضات بنیادی است که اعضای گروه برای حل مسائل مربوط به تطابق با محیط خارجی و تکامل داخلی آن را یاد می‌گیرند و چنان خوب عمل می‌کند که معتبر شناخته شده، سپس به‌صورت یک روش صحیح برای درک، اندیشه و احساس کردن در رابطه با حل مسائل سازمان به اعضای جدید آموخته می‌شود. جیمز پرسی معتقد است که افراد یک سازمان دارای ارزشهای مشترک، عقاید، معیارهای مناسب برای شهرت، زبان مخصوص، رمزها و سایر الگوی فکری و شهرتی هستند و به‌طور خلاصه، شهرت سازمان را الگویی از مقاصد مشترک افراد سازمان تعریف می‌کند(کاسادو[5]،2014).

به عقیدۀ پژوهشگر دیگری، شهرت سازمانی عبارت است از اندیشۀ مشترک اعضای یک سازمان که آنها را از سازمان دیگر متمایز می‌کند. این پژوهشگر می‌نویسد، علی‌رغم اینکه تعریف واحدی از شهرت سازمانی وجود ندارد ولی می‌توان گفت که همۀ افرادی که در این زمینه مطالعه نموده‌اند همگی توافق دارند که شهرت؛

1ـ کلی است که از مجموع اجزای آن بیشتر است.

2ـ تاریخچه سازمان را منعکس می‌کند.

3ـ به مطالعۀ انسان‌شناسی مانند رسوم و نهادها مربوط می‌شود.

4ـ توسط گروهی از افراد که یک سازمان را تشکیل داده‌اند شکل گرفته است.

5ـ حرکت آن کند و سخت است.

6ـ تغییر آن به سختی صورت می‌گیرد.

با توجه به تعریف عنوان‌شده به این نتیجه می‌رسیم که تقریباً تمامی پژوهشگران از شهرت سازمانی به‌عنوان مجموعه‌ای از ارزشها، باورها، عقاید، فرضیات و هنجارهای مشترک حاکم بر سازمان یاد می‌کنند. در واقع شهرت سازمانی همان چیزی است که به‌عنوان یک پدیدۀ درست به اعضای تازه وارد آموزش داده می‌شود و آن بیانگر بخش نانوشته و محسوس سازمان است(کارراس[6]،2013).

2-17 ویژگیهای شهرت سازمانی

درصورتی‌که شهرت را سیستمی از استنباط مشترک اعضاء نسبت به یک سازمان بدانیم، یک سیستم از مجموعه‌ای از ویژگیهای اصلی تشکیل شده است که سازمان به آنها ارج می‌نهد یا برای آنها ارزش قائل است.

 

[1] Aaron

[2] Barnett

[3] Alniacik

[4] Basdeo

[5] Casado

[6] Carreras

وظایف دانشگاههای کارآفرین
دانشگاه به عنوان پایگاه تولید علم باید دانش کارآفرینی را با توجه به مسائل اقتصادی و اجتماعی منطقه در کشور تبیین نماید و از سوی دیگر با برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری دقیق از کارآفرینان، حمایت‌های پژوهشی به عمل آید و نهایتاً اینکه کارآفرینان بتوانند از نتایج تحقیقات دانشگاه‌ها در کسب و کار خود استفاده کنند. (سعیدی‌کیا، 1382)
در شرایط فعلی کشور و نیز روند تغییرات بین المللی و پدیده جهانی شدن اقتصاد لازم است تا موضوع توسعه کار آفرینی به عنوان برنامه ای راهبردی تلقی و به آن پرداخته شود. از طرفی، اشباع ظرفیتهای استخدامی دولتی و ناتوانی بخش خصوصی در به کار گیری افراد جویای کار موجب شده که در سال‌های اخیر مشکل بیکاری در بین دانش آموختگان دانشگاهی به شدت خود نمایی کند که در صورت عدم توجه به این موضوع و پیش بینی نکردن راهکارهای اساسی و مناسب برای رفع این معضل که در حال حاضر مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وسیاسی را به وجود آورده، جامعه ما را در آینده ای نه چندان دور با بحران‌ها و چالش‌های خطرناک مواجه می نماید. مساله دیگری که باید به آن اشاره کرد تغییر نیاز های کشور به سمت جذب نیروهای تحصیل کرده ومتخصص است. برای استفاده از فرصت های جدید در عرصه جهانی و پاسخگویی به نیاز های فعلی جامعه در ارتباط با نیروی انسانی متخصص، می‌بایست در راستای تغییر الگوهای آموزشی، پژوهشی و مهارتها و توانایی هایی که مورد استفاده قرار می‌گیرد، اقدام نمود (یعقوبی،1387).
لذا دانشگاه کارآفرین به عنوان اصلی ترین مرکز رشد و پرورش افراد کارآفرین و ایده‌ها و روش‌های کارآفرینانه، نقش حیاتی را ایفا می‌کنند. بنابراین دانشگاه کارآفرین وظایف خطیری را به عهده دارد که این وظایف عبارتند از:
• تقویت ساختارهای دانایی محور در تولید علم و فن؛
• توجه به تولید علم وتولید ثروت از دانش؛
• ایجاد توان شناسایی نیازهای جامعه وتطبیق تخصص وتحصیلات؛
• ایجاد و پرورش فرهنگ کارآفرینی؛
• ایجاد توانایی کارگروهی؛
• بالا بردن توان ارزش آفرینی؛
• آشنا بودن دانشجویان با منابع وامکاناتی که در جهت شناسایی فرصتهای جدید به آنها کمک می‌کند؛
• ایجاد توانایی ارزیابی اقتصادی از طرح تجاری؛
• ایجاد توان شناسایی تحوّلات در نیازهای جامعه؛
• درک مفهوم کارآفرینی در ارتباط باتوسعه اقتصادی (ملّی )؛
• ایجاد و تقویت برخی بسترها و ظرفیت های بالقوّه برای مسائل علمی حل نشده، نیازهای کشور و ایده های نو؛‌
• تشویق وگسترش خلاقیت برای خلق کسب وکارها و مفاهیم کسب وکار جدید؛
• افزایش قدرت تجزیه وتحلیل دانشجویان در شناسایی بازار ، تکنولوژی ، فرصت‌های مالی واقتصادی؛
• شناسایی قوّت وضعف کسب وکارهای موجود؛
• تجزیه وتحلیل فرصت‌ها وتهدیدها و ارائه راهکارهای بهبود آنها؛
• عامل ایجاد وتوسعه ثروت، بر انگیزنده اقتصادی جامعه یا به عبارتی موتور رشد و توسعه اقتصادی ملی کشور؛
• عامل اشتغال‌زایی؛
• عامل انتقال تکنولوژی؛
• عامل تحوّل وتجدید حیات ملّی ومحلّی (‌کارآفرینی فراتر از شغل وحرفه است ، یک شیوه زندگی است )؛
• ایجاد شرکت‌های خصوصی وحمایت و پشتیبانی از آنها.

انوع مسئولیتهای اجتماعی
مسئولیتهای اجتماعی شامل طیف و سیعی از فعالیتها و اقدامات اجتماعی خواهد بود، بمنظور سهولت بخشی به بحث و بررسی پیرامون آنها، در اینجا با توجه به شرایط و ملاحظات اعتقادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ایرانی به تفکیک و طبقه¬بندی مسئولیتهای اجتماعی پرداخته شده است. بنابر نتایج تحقیقات و مطالعات انجام شده در طرحها، تحقیقات و تجربیات گوناگون، می¬توان مسئولیتهای اجتماعی را در شش دسته طبقه¬بندی کرد، این طبقه¬بندی شامل موارد زیر است(برمن،2000؛ دولنگا،2002).

الف) مسئولیتهای دینی- اجتماعی
در اعتقادات اسلامی، انسان نیز همچون سایر موجودات و عناصر جهان هستی، وظیفه و رسالتی بر دوش دارد. وظیفه او درک مبدأ آفرینش، زندگی در راستای مبدأ آفرینش و حرکت به سوی مبدأ آفرینش است. انسان در نظام اسلامی دارای قدرت اختیار و انتخاب است، در عین حال خداوند او را مسئول آفریده است، تا به انجام رسالت الهی¬اش که همان بندگی خداوند است، بپردازد، از این رو او باید پاره¬ای صفات و خصایص را در خود ایجاد کند تا در سایه تحقق آن صفات و مبنای عمل قرار دادن آنها به رسالت الهی و بندگی خویش عمل نماید. ایجاد این صفات در خود، رسالت و ظیفه انسان مسلمان است، که البته برخی از این از این صفات جلوه فردی و برخی جلوه اجتماعی دارند(نیکزاد،1371: 32).
هر چند انسان مسلمان همه این صفات را در خود شکل می¬دهد تا به وظیفه دینی خویش عمل نماید، ولی از آنجا که پاره¬ای از این صفات، در صحنه اجتماعی اثر داشته و پیامد جمعی دارند، پس اسنان مومن در راستای رسالت بندگی خود، عامل برخی وظایف و مسئولیتهای اجتماعی نیز خواهد شد. از جمله صفات و وظایف انسان مسلمان که پرتو اجتماعی دارد می¬توان به حسن خلق، خلق گویی، مشورت، جهاد، پرداخت خمس و زکات، انفاق، ایثار، امانتداری، عدم اسراف، ظلم ستیزی، پاسداری از دین و ناموس، صله رحم، کمک به نیازمندان، علم آموزی و راستگویی اشاره کرد. ملاحظه این دسته مسئولیتها نشان می¬دهد، تا حد زیادی این نوع از مسئولیتهای اجتماعی به انواع خاصی از مسئولیتهای اجتماعی(مسئولیتهای مدنی، سیاسی، اقتصادی و غیره) که در پی می¬آید نزدیک هستند، اما در واقع با توجه به مبانی عقیدتی و فرهنگی جامعه ایرانی باید اذعان داشت در اینجا مقصود آن دسته از مسئولیتهای اجتماعی است که در انجام و رعایت آنها، بیش از هر چیز تبعیت و پیروی از دستورات و تعالیم دینی اسلام، مبنای حرکت و تلاش شخص بوده است. در حالیکه انسان می¬تواند به برخی از این صفات نیز متصف باشد، اما مبنای عملکرد او ضرورت گریز ناپذیر همکاری و همراهی با سایرین در زنگی اجتماعی کنونی باشد، بنابراین اولین دسته از مسئولیتهای اجتماعی، وظایف و تکالیفی است که باید بواسطه تکلیف و رسالت اعتقادی انسان مسلمان به آنها پرداخت.
ب) مسولیتهای فرهنگی
نوع دیگری از مسئولیتهای اجتماعی، مسئولیت آحاد مردم یک جامعه نسبت به میراث فرهنگی خود می¬باشد. مجموعه ¬ای از سنتها، آداب و رسوم و بطور کلی فرهنگ و تمدن نسل گذشته که باید توسط نسلهای آتی شناخته شده، ضمن تحلیل و برسی، تا حد توان بمنظور رشد و اعتلای آن کوشش شود. بنابراین یکی از انواع مسئولیتهای اجتماعی که باید توسط طراحان و برنامه ریزان درسی به آن توجه شوده مسئولیتهای فرهنگی افراد جامعه است. چرا که هویت و اصالت هر قوم و فرهنگ مبتنی بر شناخت مواریث فرهنگی گذشته خود و تلاش برای حفظ، گسترش و پویایی آن است(بنکز ، 2007: 33).
ج) مسئولیتهای سیاسی
هر یک از افراد جامعه، باید در خصوص روند تاریخی شکل¬گیری دولت در جامعه خود، نقش، اهمیت و ضرورت وجود دولت سالم و با کفایت در جامعه و وظیفه خویش در قبال گزینش، تثبیت و هدایت دولت، به نحو کافی مطلع و هوشیار باشند. انتخاب و انتصاب دولت کاردان و با لیاقت ماحصل اطلاع، اهتمام و جدیدت مردم یک جامعه در انجام مسئولیتهای سیاسی خویش است. در واقع دولت از ملت برمی¬خیزد و تنها ملتهایی دولتمردان صالح و با کفایت خواهند داشت، که توسط عناصر تربیتی جامعه با وظایف و مسئولیتهای سیاسی خویش بنحو مطلوب آشنا شده باشند(کریج ، 2009: 65).
د) مسئولیتهای اقتصادی
جوامع در دنیای امروز به علت کثرت جمعیت، رشد سریع فن¬آوری و محدودیت منابع در دسترس، با محدودیت¬هایی در عرضه و تولید روبرو هستند، از جمله مسئولیت¬های آحاد افراد جامعه درک تنگناهای اقتصادی و منابع تولید است. شرکتها و سازمانها در سطوح مختلف، باید در خصوص القای فرهنگ صحیح مصرف و تلاش برای تولید هر چه بیشتر، کوشش نمایند، در واقع باید سعی نمایند، محدودیت منابع و اعتدال در مصرف آن را برای مخاطبان خود تشریح نمایند.
ه) مسئولیت¬های مدنی
زندگی مدنی، صحنه¬ای از تبادل و تعامل بوده، شرط بقاء و تداوم زندگی مدنی، همکاری، مشارکت و سازگاری مردم یک جامعه با یکدیگر است. از جمله مسئولیت¬های اساسی قابل توجه ، مسئولیت¬های مدنی هستند که باید در خلال آنها، مخاطبان نسبت به اتکاء متقابل انسانها به یکدیگر و ضرورت اجتناب ناپذیر زندگی مشترک گروهی، اطلاعات لازم را به دست آورند و درک نمایند که امروزه زندگی مدنی مستلزم رعایت حقوق سایرین، کمک به نیازمندان و تحمل سایرین است، چرا که هیچ کس نمی¬تواند جدای از سایرین زندگی کند، پس باید یاد بگیرد با سایرین و همراه آنان در محیط¬های جمعی با رعایت قانونمندی¬های اجتماعی به حیات خویش ادامه دهد. لازمه این امر درک حقوق شخصی و اجتماعی افراد جامعه است(بویر،2005: 68).
و) مسئولیتهای زیست محیطی
طبیعت بستر و فضای زندگی انسانی است. مجموعه عوامل و عناصر طبیعی در تعدلی و منطقی با یکدیگر تداوم حیات طبیعی را به ارمغان می¬آورند. هرگونه دستکاری، تخریب و برهم زدن تعادل طبیعی عوامل و عناصر چرخه حیات، مشکلات عدیده¬ای در پی خواهد داشت. آموزش و مسئولیت¬های زیست محیطی، امروزه بیش از پیش از جمله مقوله¬های اساسی قابل توجه در سطوح مختلف شده است. باید سعی کرد، مسئولیت افراد در قبال محیط زندگی¬شان را هر چه بیشتر برای آن¬ها روشن ساخت(پیچ ، 1990؛ به نقل از سحابی نژاد، 1379).

مفهوم سازی مدیریت استراتژیک منابع انسانی
در دهه های اخیر تمایلات فزاینده‌ای در بکارگیری «مدیریت استراتژیک» در سازمانها شکل گرفته است و مدل‌های گوناگون و متعددی از مدیریت استراتژیک پیشنهاد گردیده اند (به عنوان مثال، هافر، شندل، 1978؛ مایلزواسنو، 1978؛ پورتر 1980). این تمایل در مدیریت استراتژیک موجب گردید تا وظایف عملیاتی گوناگونی سازمان بر نقش خویش در فرایند مدیریت استراتژیک بیشتر تمرکز شوند.
رشته مدیریت منابع انسانی نیز با اتخاذ رویکردی استراتژیک و از طریق توسعه و باز تعریف کارکردها و وظایف جدید خود نقش خویش را در فرایند مدیریت استراتژیک جستجو می‌نمود. این تلاش‌ها، حوزه جدید را در این رشته با نام مدیریت منابع انسانی استراتژیک به جهان مدیریت معرفی نمود.
در این حوزه جدید مطالعاتی، تلاش های متعددی با رویکرد مفهوم‌سازی و نیز رویکرد حرفه‌ای صورت گرفتند که اقدامات خاص منابع انسانی را در جهت تطابق و هماهنگی با انواع گوناگون استراتژی‌های کسب و کار پیشنهاد می‌دادند (مایلز دالفر، 1984؛ شولر و جکسون، 1385؛ دینر و دیر، 1984). علاوه بر آن تحقیقات بعدی نیز به سنجش و اندازه‌گیری عوامل تعیین کننده اقدامات منابع انسانی در یک رویکرد استراتژیک پرداخته‌اند (رین و اسنل، 1991؛ جکسون و شولر، 1989؛ اسنل، 1992).
با وجود جوان بودن این رشته مطالعاتی، دو نقصان و کمبود عمده در ادبیات این حوزه به چشم می‌خورد که می‌بایست قبل از هر گونه تلاشی برای پیشبرد این رشته مورد توجه قرار گیرد.( وایت و مک ماهن ،‌ 1992 ).
اول در حال حاضر، هیچ نوع توافق روشن و دقیقی درباره توصیف و تشریح مدیریت منابع انسانی موجود نیست، بویژه درباره تعریف خاص این رشته. بنابراین، در حال حاضر به سختی می‌توان میان مدیریت منابع انسانی و مدیریت منابع انسانی استراتژیک تمایز و تفاوتی قایل شد.
دوم، تا به امروز مدل‌های نظری و مفهومی بسیار اندکی،که از استحکام کافی برخودار باشند، چه در حوزه درک مدیریت منابع انسانی در سازمانها و چه عوامل تعیین کننده اقدامات گوناگون منابع انسانی ارائه نشده است. به گونه مشابه بدون فقدان یک بنیاد نظری مستحکم برای درک عوامل تعیین‌کننده اقدامات منابع انسانی، ایجاد تمایز مشکل است.
بنابراین در این قسمت تلاش می‌شود اولا تعریف مناسبی از مدیریت منابع انسانی استراتژیک و تمایزات آن از مدیریت منابع انسانی ارائه شود؛ ثانیاً با مروری بر چارچوب‌های نظری گوناگون که در توضیح و تشریح نقش استراتژیک در مدیریت استراتژیک به کار گرفته شده‌اند، تلاش‌های گوناگون در این زمینه معرفی شوند.