عملکردی یک مقصد به عنوان مثال شامل آب و هوا، سطوح قیمت ها و زیرساخت ها میشود. کیفیت خدمات،امنیت و میزان دوستانه بودن محیط نیز از مثال های مشخصه ی متعارف از نوع روانشناختی ی آن هستنند. در سر دیگر این دامنه، تصویر مقصد ممکن است شامل ویژگی های خاص و رویداد ها (مشخصه های عملکردی) یا رایحه و حس خاص یک مکان و جو آن مکان، (مشخصه های روانشناختی) شود.

طبق نظرات اچتنر و ریچی ویژگی های عملکردی خاص در مقاصد مختلف بسیاری یافت میشوند.مثال این مورد میتواند دیزنی لند در کلایفرنیا باشد و کارناوال در ریو. ولی در خصوص رایحه و حس خاص روانشناختی یک مکان باید گفت که یافتن آن کار آسانی نیست و این دو محقق نیز برای آن تنها یک مثال ذکر کرده اند: جو خاص واتیکان در رم.در نهایت جو روانشناختی خاص است که مثال های آن را در مناطق مختلف زیادی میتوان یافت که از جمله ی آن میتوان از نپال که تصویر آن به شکل اسرارآلود و پاریس که با احساس و عشق تداعی میشود یاد کرد.(اچتنر و ریچی،1991:7-8)
نظریه ی ایچتنر و ریچی به صورت شکل زیر به تصویر درمی آید:
شکل3-2- اجزای تصویر مقصد، اچتنر و ریچی 1991
شکل3-2- اجزای تصویر مقصد، اچتنر و ریچی 1991

به رغم استدلال اچتنر و ریچی که تصویر مقصد باید شامل عناصر تمام آن 6 جزء باشد این گفته میتواند مورد بحث قرار گیرد که بازاریابان مقصد باید بیشتر بدنبال گسترش مشخصه های روانشناختی و ویژگی های خاص برای یک مکان باشند. از این رو که مقاصد امروز مدعی اقامتی لوکس، مناظری زیبا و جاذبه های متعدد، زیر ساخت های عالی و بسیاری موارد دیگر هستند. در حالیکه این ها همگی مشخصه های عملکردی هستند که طبق آن ها همه ی مقاصد مورد مقایسه و درجه بندی قرار میگیرند (ویژگی های متعارف). یکی از عواقب این وضعیت مشکلات یک مقصد برای رقابت با دیگر مقاصد میتواند باشد به این دلیل که بقیه ی مقاصد نیز آن ویژگی های معمولی را دارند. از این رو برای متمایز کردن یک مقصد از رقبایش به شکل مناسبی، آن مقصد باید بر روی گسترش مشخصه های روانشناختی و ویژگی های خاصی که با آن مقصد تداعی میشوند به عنوان بعد رقابتی خود کار کند. این نظر توسط دن مورد حمایت قرار گرفته، وی اینگونه نظر خو را ابراز میکند که برای موثر بودن، بروشورهای گردشگری باید بر روی تصاویر منتخبی تکیه کنند که ببیشتر نمادین باشند تا محسوس (دن 1993). با این حال باید تاکید شود که مشخصه های عملکردی و و ویژگی های متعارف یک مقصد که توسط اچتنر و ریچی بیان شده اند، نباید از نظر دور انگاشته شوند به این دلیل که آن ها اجزای مورد انتظار از تجربه ی گردشگری را شکل میدهند.
بعلاوه باید گفته شود که تا حدودی قرار دادن حالتی خاص مثل پاکیزگی همان طور که در مورد مدل مارتینیو گفته شد در جای مشخصی در مدل مشکل میباشد. پاکیزگی را بنا به نوع استدلالی که میتوان کرد ، هم به عنوان روانشناختی و هم عملکردی میتوان تفسیر کرد. با این حال مدل تصویر مقصد که توسط اچتنر و ریچی ایجاد شده ابزاری ارزشمند برای ارزیابی یک تصویر مقصد میباشد.
2-5-4 اجزای تصویر گارتنر:
طبق نظر گارتنر، تصویر مقصد از سه جزء متفاوت ولی در عین حال مرتبط و وابسته ی به هم تشکیل میشود: شناختی،احساسی و کرداری (گارتنر،1993:193). وی جزء شناختی را به عنوان ’ حاصل جمع عقاید و حالات یک موضوع که منجر میشود به تعدادی تصویر پذیرفته شده از ویژگی های آن موضوع ‘ (همان) میداند، به زبانی دیگر جزء شناختی بر اساس عقاید گردشگران در مورد مقصد شکل میگیرد. گارتنر مثالی را از شهر زاگرب پایتخت کرواسی ارائه میکند،که دارای تصویری شناختی است که براساس موقعیت آن درون یوگوسلاوی سابق شکل گرفته است. تصویر شناختی زاگرب که تعدادی از گردشگران از آن دارند ممکن است بر اساس دیدارهای قبلی آن ها شکل گرفته باشد در حالیکه دیگر گردشگران ممکن است حتی از موقعیت مکانی آن در کرواسی نیز اطلاعی نداشته باشند. حتی تعدادی از گردشگران ممکن است بر این تصور باشند که زاگرب یک کشور است. در این حالت تصویر شناختی از زاگرب مادون تصویر شناختی کشوری قرار میگیرد که در واقع شهر زاگرب در آن واقع شده است (همان).
از دیگر اجزای تشکیل دهنده ی تصویر از نظر گارتنر، جزء احساسی میباشد که مربوط میشود به گرایشات گردشگران برای انتخاب یک مقصد به هزینه ی از دست دادن مقصدی دیگر. به عنوان مثال عده ای از گردشگران ممکن است زاگرب را به عنوان مقصدی غیر معمول و عجیب بشناسند با فرهنگی متفاوت از خودشان. اگر تمایلات سفر گردشگران دربرگیرنده ی تمایل به یادگیری بیشتر درباره ی فرهنگ های متفاوت باشد، آنگاه زاگرب دارای ارزش بیشتری خواهد بود در مقایسه با مقاصدی که گردشگران با آن ها آشنایی دارند.از طرفی اگر زاگرب دچار تبلیغات و پوشش رسانه ای منفی شود مثلا به عنوان مکانی نا امن، این شهر توسط گردشگرانی که برای امنیت و آسایش خاطر ارزش قائلند به شکل مطلوبی ادراک نخواهد شد. این جزء تصویر در روند ارزیابی گردشگران برای انتخاب مقصد ، کاربردی میشود.در نهایت تصویر کرداری از اجزای تصویر مقصد منجر به عملکرد میشود، به این دلیل که تصمیم گرفته میشود و مقصدی در میان لیستی از مقاصد انتخاب میشود. بنابراین تصویر کرداری براساس اجزای شناختی و احساسی شکل میگیرد : ’ ارتباط جزء کرداری از اجزای تصویر با دو جزء دیگر مستقیم میباشد. که بستگی دارد به تصویری که ایجاد شده است در طی مرحله ی شناختی و مورد ارزیابی قرار گرفته است در طی مرحله ی احساسی در فرایند شکل گیری تصویر مقصد‘ (گارتنر،1993:196). نظریه ی گارتنر نشان میدهد که شکل گیری تصاویر و چگونگی تاثیر پذیری آن ها در مراحل مختلف ، در فرایند ساخت تصویر باید مورد توجه قرار گیرد. در حوزه ی بازاریابی مقصد،‌‌ معمولا اهمیت بیشتر متوجه تصویر شناختی میباشد به این دلیل که در این مرحله بازاریابان میتوانند مستقیما بر گردشگران و فرایند انتخاب مقصد تاثیر بگزارند.
2-5-5 عوا
مل تشکیل تصویر گان:
آشکار است که گردشگران دارای تصاویر مختلفی از یک مقصد در ذهن خود میباشند ، و همان طور که گفته شد، بخشی از این تصاویر توسط منابع مختلف که دارای اشکال مختلفی از اطلاعات در مورد مقصد هستند شکل میگیرند. از این رو منابع مختلفی وجود دارند که در این بخش به آن ها اشاره میشود. گارتنر در توضیح منابع مختلفی از ’ عوامل ‘ اینگونه بیان میکند که : انتخاب این واژگان و این اصطلاح یعنی عوامل تشکیل تصویر، از مفهوم عامل به عنوان یک نیرو که تولید کننده ی یک نتیجه ی مشخص است ، نشات میگیرد.
گان (1972) اولین نفری بود که بین عوامل تشکیل تصویر، با بیان این مطلب که تصویر توسط عوامل ارگانیگ (ذاتی) و عوامل القا شده ، شکل میگیرد، تفاوت قائل شد. تصویر القا شده در خلال اطلاعات دریافتی از منابع خارجی از جمله تبلیغات مقصد شکل میگرد ( گارتنر، 1993؛ باتلر و داگلاس، 1995 ؛ مورگان و پریچارد، 1998). در طرف دیگر نیز تصویر ارگانیک توسط تجارب قبلی و منابع اطلاعات دستکاری نشده و تاثیر نپذیرفته شکل میگرد از جمله گزارشات و اخبار، فیلم و روزنامه. طبق گفته های گان ، اطلاعات تصویر در خلال فعل و انفعالات دامنه دار تصویر ارگانیک و القا شده به دست می آید. تفاوت کلیدی بین عوامل تشکیل تصویر مرتبط با موضوع امکان کنترل است. کنترل تصویر القا شده ممکن است به این دلیل که نتیجه ی تلاش های بازاریابی برنامه ریزی شده است که به عنوان مثال به صورت بروشور نمود پیدا میکند در حالیکه تصویر ارگانیک خارج از کنترل بازاریابان است ( گارتنر، 1993:196).
دیدگاه دوم نسبت به عوامل شکل دهنده ی تصویر نظریه ای هست که توسط گارتنر ( 1993) ارائه شده است. در کل اینگونه به نظر میرسد که گارتنر در این نظریه کار و نظریه ی گان را به سطوح عالی تر و پیچیده تری ارتقا داده است. گارتنر در مقاله ی ’ فرایند تشکیل تصویر ‘ ( 1993) مدل دو بعدی گان را گسترش میدهد ( عامل ارگانیک و القا شده ). گارتنر یک دنباله ی تشکیل شده از هشت عامل تشکیل دهنده ی تصویر مجزا را ارائه میکند که هرکدام هم در ترکیب با یکدیگر و هم به صورت مجزا تصویر مقصد را تحت تاثیر قرار میدهند. همچنین ، وی هر عامل را به سطوح مختلف اعتبار ، میزان نفوذ در بازار و هزینه های مقصد مرتبط میکند (همان: 197)
در وهله ی اول گارتنر عوامل’ القایی ‘ را به چهار عامل مجزای تشکیل دهنده ی تصویر تقسیم میکند. اولین آن ،’ القاشده ی آشکار شماره یک (I)‘ است که شامل اشکال سنتی تبلیغ از جانب مقصد مثل بروشور ، رادیو و تلویزیون ، میشود. دومین عامل ’ القاشده ی آشکار شماره دو ( II )‘ است که شامل اطلاعاتی است که به عنوان مثال از تور اپراتور هایی که مستقیما وابسته به یک مقصد خاص نیستند، اخذ میشود. ’ القاشده ی نهان شماره ی یک‘ سومین عامل از این دسته است که به عنوان مثال شامل تصدیقاتی از مقصد توسط افراد سرشناس و مشتریان راضی میشود، که مثال آخر را در واقع میتوان مصداقی از تبلیغات دهان به دهان و پیشنهاد مقصد به دیگران دانست. در نهایت عامل آخر از این رسته ’ عامل القاشده ی نهان شماره دو‘ میباشد که تصدیقات مستقل در نوشتارهای مربوط به موضوع سفر است ( همان، 197-201).
در مرحله ی دوم گارتنر عوامل ’مستقل‘ را معرفی میکند از جمله فیلم های سینمایی و فیلم های مستند ،خبرگزاری های مستقل و مقالات اخبار و روزنامه. در حالیکه عوامل ’القا شده‘ تصویری مثبت از مقصد را نشان میدهند ، منابع مستقل بعضا تصویری خنثی و یا حتی منفی را نیز ارائه میدهند. (همان 210-203)
در نهایت گارتنر عوامل ارگانیک را که بر اساس دیدار حقیقی در یک مقصد خاص میباشد را عنوان میکند. عوامل ’ ارگانیک طلب نشده ‘ که در برگیرنده ی اطلاعاتی که توسط دوستان و خویشان که مقصد را دیده اند ، میشود این در حالیست که عوامل ارگانیک مطلوب اشاره به جستجوی هدف دار و آگاهانه ی اطلاعات توسط گردشگران از دوستان و آشنایان میشود ( همان 203-204). همگی این عوامل در جدول شماره ی 5-2 ذکر شده اند.
جدول 5-2- منابع اطلاعاتی شکل دهنده تصویر، (گارتنر 1993)
جدول 5-2- منابع اطلاعاتی شکل دهنده تصویر، (گارتنر 1993)


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جدول زیر نشان میدهد که چگونه گارتنر هشت عامل تشکیل دهنده ی تصویر را به اعتبار ، نفوذ در بازار و هزینه های مقصد مرتبط میکند.این تصویر نشان میدهد که انواع مختلف عوامل تشکیل دهنده ی تصویر در ارتباط با اعتبار ، نفوذ در بازار و هزینه های مقصد دارای مزایا و معایبی نیز هستند. به عنوان مثال ، اعتبار برای تصویر القا شده در کل پایین میباشد،در حالیکه تصویر ارگانیک دارای درجات بالاتری از اعتبار میباشد. به زبانی دیگر گارتنر در واقع اطلاعات دریافت شده از دوستان و آشنایان را درای اعتبار بیشتری نسبت به اطلاعاتی میداند که توسط مثلا بروشور های تبلیغاتی ارائه شده توسط مقصد داده میشوند.
جدول 6-2- مزایا و معایب منابع اطلاعاتی شکل دهنده ی تصویر، (گارتنر 1993)
جدول 6-2- مزایا و معایب منابع اطلاعاتی شکل دهنده ی تصویر، (گارتنر 1993)

بنابراین گارتنر غیر مستقیم به این نکته اشاره میکند که بروشورهای گردشگری ممکن است نقش حیاتی را در تصمیم گیری گردشگران ایفا نکنند به این دلیل که ممکن است ازسوی آن ها معتبر شناخته نشوند.
پر واضح است که هر مقصد دارای منافع اقتصادی – تجاری در جلب و به گونه ای اغوای گردشگران بالقوه برای انتخاب آن مقصد است پس به دنبال معرفی خود به شکل هرچه مثبت تر میباشد. این در حالیست که بسیاری از محققین گردشگری و دانشگاهییان با گارتنر مخالف هستند و بیان میکنند که بروشورها در حقیقت معتبر هستند و هنوز میتوان آن ها را منبعی از اطلاعات مفید در فرایند انتخاب مقصد توسط گردشگران به حساب آورد و تبعا نباید آن ها را دست گم گرفت. ( مورگان و پریچارد،1998:66؛اشوورد و گودال،1990:175)
به هر حال انتخاب بهینه ی عوامل ایجار کننده ی تصویر بستگی به عوامل مختلفی دارد : مبلغی که برای ایجاد تصویر هزینه میشود ، مشخصه های دموگرافیک بازار مقصد ، زمان بندی ، و نوع تصویری که ساخته و اقا میشود (گارتنر، 1993:207-209). میتوان نتیجه گرفت که قائل شدن تمایز بین عوامل مختلف که تامین کننده ی اطلاعات لازم درباره ی مقصد هستند دارای اهمیت زیادی است. بعلاوه یک تصویر منحصرا توسط یک نوع عامل تحت تاثیر قرار نمیگیرد بلکه در فرایند دنباله دار از ارتباط چندین عامل شکل میگیرد.
بخش چهارم
2-6- شکل گیری تصویر مقصد و عوامل موثر در آن
در این قسمت به چگونگی شکل گیری تصویر مقصد و عوامل تاثیر گذار بر آن میپردازیم. از این رو برای ایجاد ذهنیت و ورود به بحث سعی میشود نظرات کلی محققین این حوزه (تحت عنوان ابعاد بنیادین تشکیل تصویر مقصد) را،خلاصه وار از نظر بگذرانیم ،آنگاه و در ادامه به شکلی خاص تر، موضوع شکل گیری تصویر مقصد و عوامل تاثیر گذار بر آن را در نظر محققین و نویسندگانی که آثار آن ها بیشترین تاثیر، بر این موضوع داشته است را مورد بررسی قرار میدهیم.
بالوغلو و مک کلیری (1999) به این نکته اشاره میکنند که مطالعات تجربی کمی در مورد مشخص کردن و ارزیابی عواملی که شکل گیری تصویر مقصد را تحت تاثیر قرار میدهند انجام شده است (بالوغلو و مک کلیری،1999:869). این موضوع کاملا تعجب برانگیز میباشد از این رو که فهم چگونگی ایجاد تصویر مقصد چنان که خود بالوغلو و مک کلیری بیان میکنند بسیار مهم میباشد: ’ قبل از اینکه تصویر بتواند برای تحت تاثیر قرار دادن رفتار مورد استفاده قرار گیرد ،باید به این نکته توجه نمود که چه چیزی تصویر را تحت تاثیر قرار میدهد…فهم این نکته که چه عواملی آن را تحت تاثیر قرار میدهند میتواند جهت شناسایی بازار و تصمیم گیری در مورد اینکه چه تصویری باید به کدام قسمت از بازار ارائه شود،کمک کننده باشد‘ (بالوغلو و مک کلیری،1999:869).
2-6-1 ارزیابی ادراکی- عاطفی، ابعاد بنیادین تشکیل تصویر مقصد:
بازاریابی گردشگری در تازه ترین رهنمودهای خود پذیرفته است که ایجاد تصویر مقصد گردشگری بر پایه ی ذهنیت و تهییج پذیری مشتریان و گردشگران است و در واقع نتیجه ای از ترکیب دو جزء یا بعد اصلی است (موتینهو،1987،گارتنر 1993،بالوغلو و برینبرگ 1997،بالوغلو و مک کلیری 1999،لین، دوارت کرستتر و هو 2007):

 
 
ادراکی و شناختی: باید گفت که اهمیت زیاد و ارزش بسیاری به هر یک از ویژگی های مقصد گردشگری در ادبیات موضوع مربوط به آن داده شده است.به عبارت دیگر تصویر مقصد توسط ویژگی های منابع موجود و جاذبه های آن مورد ارزیابی قرار میگیرد (استابلر ، 1995) که گردشگران متمایل به دیدار از آن مقصد میکند ( الحمود و آرمسترانگ 1996،اشنایدر و سونمز 1999، بیرلی و مارتین 2004،گوورز 2005)
بعد عاطفی : این بعد به احساسات و عواطف که توسط مقصد برانگیخته میشود اشاره دارد (کلر، 1993؛ریال و دیگران ، 2000؛ گارسیا و والرا ، 2008). این بعد عاطفی همچنین به اندازه ی زیادی به وسیله ی تمایلات گردشگران تحت تاثیر قرار میگیرد (بیرلی و مارتین، 2004). این نکته نیز لازم است ذکر گردد که جزء شناختی تصویر تاثیر قابل ملاحظه ای بر جزء عاطفی دارد ( هولدبروک، 1978؛راسل و پرات 1980؛ اشترن و کراکوور ، 1993؛ریان و کیو ،2007).
همچنین مشخصه های اجتماعی – دموگرافیک گردشگران نیز تا حد زیادی بر ارزیابی شناختی و عاطفی تصویر کلی تاثیر گذار است. ( بیرلی و مارتین ، 2004).
تصویر مقصد به عنوان نتیجه ی فرایند شناختی و ادراکی از منابع مختلف اطلاعاتی تشکیل شده است ( نظرات گروه های مرجع ، نظرات گروهی آنگاه که افراد عضوی از این گروه ها باشند ، رسانه و غیره ) .بنابراین هر فرد میتواند تصویری از هر مقصدی در ذهن خود بسازد بدون اینکه حتی یکبار هم آنجا بوده باشد. به عبارتی دیگر اساس تصویر یک مقصد بر اطلاعات تاریخی ، سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی بنا میشود، اطلاعاتی که هرکدام تصویری را

این عوامل از این قرارند.
1- رهبری تخصصی و حرفه‌ای
2- اهداف مشترک
3- محیط یادگیری
4- توجه به یاددهی – یادگیری
5- انتظارات بالا
6- پاداشتهای مثبت
7- نظارت بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان
8- در نظر گرفتن حقوق دانش‌آموزان
9- آموزش هدفمند
10- سازمان مناسب یادگیری
11- همکاری خانه و مدرسه (اولیا و مربیان ) (رئوفی، 1383)
2-25- 12 مدل پارسونز:
شیوه دیگر ارزیابی اثر بخشی سازمانها از طریق مدل پیشنهادی پارسونز صورت گیرد. پارسونز معتقد است که هر سیستم اجتماعی بایستی چهار مشکل اساسی ذیل را حل کند.
سازگاری :قابلیت حل مسائل و عکس العمل توام با انعطاف در مواجهه با خواسته‌های محیط.
نیل به اهداف : در تمام سازمانها، مجموعه فعالیتها و منابع در جهت تحقق سازمانی بکار گرفته می‌شود. پیشرفت تحصیلی، تامین منابع و کیفیت یادگیری در دانش آموزان و خدمات از شاخص‌های نیل به اهداف در سازمانهای آموزشی است.
انسجام : اشاره به انسجام و وحدت در سیستم دارد. فرآیندی که شامل سازماندهی، هماهنگی و اتحاد روابط اجتماعی در قالب یک ساختار است در میان عوامل اجتماعی مهم در مدارس می‌توان از رضایت شغلی کارمندان، درگیری بین فردی، غیبت دانش آموزان و روحیه نام برد.
پوشش : به حفظ و نگهداری تمامیت سیستم ارزشی اشاره دارد. مدارس موثر از معلمین ودانش آموزان تعهد زیاد و رفتار مناسب انتظار دارند. در مدارس اثر بخش شاخصهای اصلی شامل وفاداری، توجه به فعالیتهای مدرسه، حس هویت مشترک با مدرسه، انگیزه‌های فردی برای کار کردن و انطباق نقش و هنجار می‌شوند.

2-26مقایسه ی دیدگاه های ارزشیابی اثر بخشی سازمانی

 
 
توجه به تعاریف فوق نشان می‌دهد که اساس مطالعات و بحثها را می‌توان در رفتار جستجو کرد. شکی نیست که برخی افراد اگر تحت نظر سیستم فرا دستان قرار گیرند بهتر کار می‌کنند در حالی که برخی دیگر علاقمندانه با کمی‌ یا بدون نظارت رسمی‌وظایف خود را انجام می‌دهند. این یک پدیده رفتاری است که چگونگی آن تا اندازه زیادی به رفتار رهبریت بستگی دارد، به عبارت دیگر فرآیند رهبریت اثری مستقیم بر توانایی سازمان در ارضای نیازهای کارمندان و ایجاد جو مطلوب کاری و اثر بخشی دارد اکثر ابزارهایی که برای توصیف تحلیل این مهم پیشنهاد شده اند به فرآیند سازمانی (انسان و رفتار او) مرتبط اند ابزاری مانند O.C.D.Q (پرسشنامه توصیف جو سازمانی)، P.O.C.M (سنجش خصوصیات سازمانی)، P.C.I (پرسشنامه کنترل ایدئولوژی دانش آموزان)، O.C.I (شاخص جو سازمانی)، I.P.O.E (شاخص تعبیر اثر بخشی سازمانی) و O.C.Q (پرسشنامه نگرش سازمانی) که توسط محققین علوم رفتاری توسعه یافتند هر کدام فقط یک یا چند بعد از ارگانیسم‌های پیچیده سازمان را مورد توجه قرار دادند. در حالی که سازمانها از اجزای مختلف که دائما در حال تعامل با یکدیگرند تشکیل یافته اند و از این رو هیچکدام به تنهایی قادر نیستند به طور مطلوب و رضایتبخش اثر بخشی سازمان‌ها را اندازه گیری کنند.

2-27 نظریات جدید در اثربخشی
2-27-1 مطالعات رابرت واترمن وتام پترز
واترمن و پترز(1972) پس از مطالعه روی 42 شرکت نمونه بدلیل مدیریت شایسته و اثربخشی مناسب آنها،ویزگیهای زیر را به عنوان صفات برتری و موفقیت ارائه نمودند:
1-داشتن تعصب در انجام امور محوله
2-نزدیک شدن به مشتریان جهت درک هر چه بهتر نیازهای آنان
3-دادن استقلال به کارکنان وتقویت روحیه کار آفرینی آنان
4-افزایش بهره وری از طریق جلب مشارکت کارکنان
5-آگاهی کارکنان از ماهیت و فلسفه شرکت و درگیری مدیران با مسائل در تمامی سطوح
6-حضور در صحنه رقابت
7- برخورداری از ساختار سازمانی ظریف و ساده
8-کنترل شدید ارزشهای محوری،تشویق ریسک پذیری،نوآوری و کنترل (فقهی،1381)

2-28 مدلهای ارزیابی اثربخشی
1- مدل هدف منطقی : که سازمان را در رسیدن به اهدافش کاملا ارزیابی می کند.
2- مدل سیستم منابع : که توانایی تصمیم گیرندگان را در توزیع موثر منابع میان نیازهای زیر سیستمهای سازمانی می سنجد.
3- مدل فرایند مدیریت : که ظرفیت و بهره وری فرایندهای مختلف مدیریت و تصمیم گیری،برنامه ریزی بودجه بندی را در راستای رسیدن به اهداف سازمان مورد ارزیابی قرار می دهد.
4- مدل بهبود سازمان : که توانایی سازمان را به عنوان یک گروه کاری در برآوردهای نیازهای اعضای سازمان ارزیابی می کند.
5- مدل چانه زنی : که توانایی تصمیم گیران رادر بدست آوردن و استفاده از منابع برای جوابگویی به مشکلات مهم سازمان مورد ارزیابی قرار می دهد.
6- مدل ساختاری – وظیفه ای : که دوام وانعطاف پذیری ساختار و تشکیلات را در انطباق با شرایط و رویدادهای محیط می سنجد.
7- مدل وظیفه ای : که میزان قابل استفاده بودن فعالیتهای سازمان را برای گروه های اجتماعی می سنجد. (فقهی،1381)

2-29 نظریه ریچارد ال دفت
ریچارد ال دفت معتقد است که هدف‌های تعیین کننده همانا ماموریت، خواسته یا آرمان سازمان هستند که نشان دهنده ی وضع مورد نظر یا مطلوب آینده می‌باشند.
اثر بخشی نشان می‌دهد که سازمان تا چه اندازه توانسته است ماموریت‌هایش را مشخص نماید و به هدف یا حالت مطلوب دست یابد. پیچیدگی فرآیند سنجش و اندازه گیری اثر بخشی سازمان به سبب پیچیدگی سازمان‌هاست. در روش‌های سنتی، مقیاس‌ها و شاخص‌های سنجش اثر بخشی از این قرار بودند محصولات تولیدی، تهیه و تامین منابع، سلامت درون سازمان و کارآیی، امروزه از چندین مقیاس یا عملکرد سازمان نقش یا سهمی‌دارند، مورد ارزیابی قرار داد. هیچ روشی مناسب همه ی سازمان‌ها نیست، بلکه شاخص به صورت همزمان استفاده می‌کنند. می‌توان سازمان‌ها را از نظر گروه های ذی نفع، که هر یک در هر روشی نقطه قوتی دارد که روش‌های دیگر از آن بی بهره‌اند.

2-29-1 روش مبتنی بر تامین هدف
برای سنجش اثر بخشی در این روش باید هدف‌های تولیدی سازمان را شناسایی و مشخص نمود و آن گاه میزان هدف‌های تامین شده را اندازه گیری کرد. این یک روش منطقی است، زیرا سازمان‌ها همواره می‌کوشند تا به سطح یا میزان معینی از تولید،سود یا جلب رضایت مشتری و ارباب رجوع دست یابند. در اجرای این روش میزان پیشرفت در جهت تامین هدف‌ها اندازه گیری می‌شود.
شاخص‌ها: هدف‌های عملی از جمله هدف‌های مهمی‌هستند که در این روش مورد توجه قرار می‌گیرند اگر سعی شود از هدف‌های عملی (و نه هدف‌های رسمی) استفاده شود نتایج بسیار بهتری به دست خواهد آمد. معمولا هدف‌های رسمی‌به صورت تجریدی و انتزاعی هستند و سنجش یا اندازه گیری آنها مشکل است. هدف‌های عملی نشان دهنده فعالیت‌هایی هستند که سازمان واقعا آنها را انجام می‌دهد.
کاربرد: در سازمان‌های تجاری برای سنجش اثر بخشی سازمان از این روش استفاده می‌شود زیرا می‌توان هدف‌های تولیدی شرکت را به آسانی اندازه گیری کرد.
2-29-2 روش مبتنی بر تامین منابع
در اجرای این روش به بخش مصرف (بخش ورودی) سازمان توجه می‌شود سازمان این اقلام را از محیط می‌گیرد وارد مرحله تبدیل می‌کند. اساس روش مزبور بر این فرض گذاشته شده است که سازمان در تحصیل و تامین منابع مورد نیاز و نیز د
ر حفظ و نگهداری سیستم سازمانی باید موفق باشدتا بتواند در وضعی اثر بخش باقی بماند سازمان‌ها باید منابع ارزشمند و کمیاب را از سایر سازمان‌ها بگیرند. از دیدگاه سیستمی، اثر بخشی سازمان به این صورت تعریف می‌شود: توانایی شرکت (چه مطلق و چه نسبی) در بهره برداری از محیط خود در راه تحصیل و تامین منابع ارزشمند وکمیاب.
شاخص‌ها: اثر بخشی سازمان به وسیله شاخصی سنجیده می‌شود که سازمان می‌تواند بدان وسیله منابع مورد نیاز را تامین و سیستم سازمانی خود را حفظ کند به یک مفهوم کلی، شاخص‌هایی که با آنها اثر بخشی سیستم تامین منابع سازمان مورد ارزیابی قرار می‌گیرند ازاین قرارند:
توان سازمان در بهره برداری از محیط و تامین منابع کمیاب و ارزشمند
توان سیستم تصمیم گیری سازمان در درک و تفسیر درست از ویژگی‌های واقعی محیط خارج
حفظ فعالیتهای روزانه در داخل سازمان
کاربرد: هنگامی‌ که نتوان به شاخص‌های دیگری از عملکرد دست یافت، روش مبتنی بر تامین منابع، مفید واقع خواهد شد.برای مثال، در سازمان رفاه اجتماعی و غیر انتفاعی به ندرت می‌توان بازدهی یا کارآیی درون سازمان را اندازه گیری کرد ولی این روش هم بدون نقاط ضعف نیست. اغلب چنین به نظر می‌رسد که توان سازمان در تحصیل و تامین منابع به اندازه شیوه استفاده کردن و بهره مند شدن از آنها اهمیت نداشته باشد. اگر کاربرد دیگر روش‌ها میسر نباشد این روش مفید واقع خواهد شد.

2-29-3 روش مبتنی بر فرآیند درونی
در این روش اثر بخشی یعنی میزان سلامت و کارآیی سازمان. یک سازمان کار آمد فرآیند درون سازمانی یکپارچه، بی دغدغه و هماهنگ دارد، به گونه ای که کارکنان و اعضای آن احساس خوشی و رضایت می‌کنند. دوایر سازمانی دست به دست هم می‌دهند تا بهره وری را به بالاترین حد برسانند. در اجرای این روش به محیط خارجی توجهی نمی‌شود رکن اصلی این روش بر پایه کاری گذاشته شده است که سازمان با منابع موجود خود می‌کند و این اقدام به صورت سلامت درون سازمانی و کارآیی متجلی می‌گردد.
شاخص‌ها: بهترین نمونه‌های این روش الگوهایی است، که در رابطه با روش‌های مبتنی بر روابط انسانی درسازمان ارائه شد. نویسندگانی چون (کریس آرجریس)، (وارن جی بنیس)، (رنیس لیکرت) و (ریچارد بکارد) روی مبحث منابع انسانی در سازمان مقدار زیادی کار کرده و بر رابطه بین منابع انسانی و اثر بخشی سازمان بسیار تاکید کرده اند.
علائم یک سازمان کار آ از این دیدگاه به شرح زیر است:
وجود یک فرهنگ بسیار قوی وغنی و جوی مساعد در سازمان


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

روحیه همکاری، وفاداری به گروه و کار گروهی
اعتماد، اطمینان، تفاهم و رابطه متقابل بین کارکنان و مدیریت سازمان
تصیمیم گیری در کنار منبع اطلاعاتی، صرف نظر از اینکه منابع اطلاعاتی در کجای نمودار سازمان قرار دارند
وجود ارتباطات قوی در سطوح افقی و عمودی سازمان، همدردی و همدلی با اعضای سازمان در امور
دادن پاداش به مدیران متناسب با عملکرد، رشد و توسعه ی زیر دستان و نیز ایجاد یک گروه کاری کار آمد
رابطه ی متقابل (تعامل) بین اعضای سازمان و اجزای آن وحل مسائل و تضادهایی که در اجرای طرح‌ها بین مجریان و اعضا به و جود می‌آید (البته به نفع سازمان). محاسبه کارآیی اقتصادی دومین شاخصی است که در فرآیند اثر بخش داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرد
“ویلیام ایوان” روشی را ارائه می‌کند که برای محاسبه کارآیی از مقادیر کمی‌استفاده می‌شود شناسایی هزینه‌های داده‌ها، فرآیند تبدیل و ستاده‌ها نخستین گامی‌است که در اجرای این روش‌ها باید برداشت. پس از ‌آن برای محاسبه یا ارزیابی جنبه‌های مختلف عملکرد سازمان، این متغیرها را در هم می‌آمیزند یا ادغام می‌کنند. میزان ستاده‌ها به داده‌ها مهمترین شاخصی است که کارآیی را نشان می‌دهد.
کاربرد: روش مبتنی بر فرآیند درونی سازمان از آن جهت اهمیت دارد که برای سنجش و اندازه گیری اثر بخشی سازمان از منابع موجود به صورت کارا استفاده می‌شود و فعالیت‌های درون سازمان به صورتی موزون و هماهنگ صورت می‌گیرد این روش هم بدون عیب نیست و کاستی‌هایی دارد. در اجرای این روش نمی‌توان رابطه ی کل تولید و سازمان را با محیط خارج ارزیابی کرد. همچنین معمولا قضاوت درباره سلامت داخلی سازمان و کارکرد خوب آن به صورت ذهنی صورت می‌گیرد، زیرا بسیاری از اقلام مصرفی و فرآیند درون سازمانی را نمی‌توان به صورت کمی‌درآورد. روش مبتنی بر فرآیند درونی نکات مثبتی هم دارد ولی مدیران باید همواره متوجه باشند که کارآیی سازمان دیدگاه محدودی از اثر بخشی است.

2-29-4 روش مبتنی بر تامین رضایت گروه‌های ذی نفع
گروه ذی نفع یکی از گروه‌های داخل یا خارج سازمان است که در عملکرد سازمان نقش و سهم مهمی‌دارد. بستانکاران، عرضه کنندگان مواد اولیه، کارکنان و صاحبان شرکت از جمله افراد و گروه‌های ذی نفع هستند. در روش مبتنی بر تامین رضایت گروه‌های ذی نفع (که همچنین آن را روش مبتنی بر ابواب جمعی هم می‌نامند) تعیین میزان رضایت این گروه‌ها به عنوان شاخص عملکرد سازمان به حساب می‌آید. هر یک از گروه‌های ذی نفع برای محاسبه ی اثر بخشی دارای شاخص ویژه ای می‌باشند زیرا منافع آنها ویژه است.
شاخص‌ها: روش مبتنی بر تامین رضایت گروهای ذی نفع با توجه به نوع کار سازمان تعریف می‌شود به عنوان مثال برای یک موسسه صنعتی، صاحبان شرکت (بازده مالی) کارکنان (رضایت، حقوق، سرپرستی، مدیریت)، مشتریان (کیفیت کالا و خدمات)، بستانکاران (میزان اعتبار)، جامعه (نقش شرکت در بهبود امور جامعه)، دولت (رعایت قوانین و مقررات)، عرضه کنندگان مواد اولیه (معامله رضایتبخش). اگر هر هفت شاخص مورد توجه قرار گیرد (و نه یک شاخص) اثر بخشی سازمان به صورتی دقیق تر محاسبه می‌شود.
کاربرد: با توجه به این موضوع که اثر بخشی سازمان یک مساله پیچیده و چند بعدی است و یک پدیده ی چند بعدی را نمی‌توان با شاخص منحصر به فرد ارزیابی کرد ما از این رو روش مبتنی بر شاخص‌های اساسی شهرت نسبتا زیادی پیدا کرد، خصوصا اینکه تحقیقات ثابت کرده است که اگر در سنجش اثر بخشی سازمان چند گروه مورد ارزیابی قرار گیرد (به این علت که تغییرات محیطی یکسره در جریان است و سازمان خود را باید با آنان وفق دهد) نتیجه ی دقیق تری حاصل می‌شود. از طرف دیگر طبق تحقیقات سازمان واقعا به حیثیت، اعتبار و شهرت خود اهمیت می‌دهد و می‌کوشد تا در عملکرد خود خواسته‌های همه ی گروه‌های ذینفع را تامین کند پس اگر از نظر چند گروه ضعیف باشد معنایش این است که سازمان از نظر اثر بخشی به اهداف مورد نظر نرسیده است.
مزیت اصلی این روش این است که دراجرای روش مزبور با دیدگاه بسیار وسیعتری به اثر بخشی سازمانی توجه می‌شود و عوامل محیطی و درون سازمانی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. در این روش همچنین استنباط جامعه از مسئولیت‌های اجتماعی سازمان (یعنی چیزی که به صورت رسمی‌در روش‌های سنتی مورد توجه نبود) نیز مورد ملاحظه قرار می‌گیرد. در اجرای این روش همه ی شاخص‌ها به صورت همزمان مورد توجه قرار می‌گیرند و بر این نکته تاکید می‌شود که هیچ شاخصی منحصر به فردی نمی‌تواند اثر بخشی سازمان را تعیین کند.
ال دفت (پارسیائیان و اعرابی،1381)

2-30 کارهای دیگران
2-30-1 تحقیقات انجام گرفته در مورد تیپ شناسی یونگی
2-30-1-1 تحقیقات خارج از کشور
یکی از کارهای تحقیقی گسترده در این زمینه توسط استفنسون (ste phenson , 1950) انجام شد وی نه تنها برون گرایی را در مقابل درون گرایی و شیوه‌های فکری، احساسی، حسی، شهودی بررسی کرده بلکه بعد خود آگاه و ناخود آگاه این ویژگیها را نیز در نظر داشت وی ترکیبات 16 گانه این جنبه‌های شخصیت که مورد علاقه و توجه یونگ بود را مورد نظر قرار داده او بر اساس توصیفات یونگ برای هر یک از شانزده ترکیب شخصیتی 5 جمله توصیفی انتخاب کرد، از آنجا که این جملات بر روی کارتهایی قرار داشت که آزمودنیها بایستی آنها را در ارزیابی یک شخصیت خاص مرتب می‌کردند روش استفنسون را Q- sort نام نهادند.
در مورد بعد درونگرایی و برون گرایی نیز آیسنک (1947)، پرسشنامه ای ساخته است بعلاوه دو بعد درون گرایی و برون گرایی روان رنجوری پایدار و ناپایدار را هم بررسی کرده است.
کتل (1957) نیز در پرسشنامه شانزده عاملی شخصیت خود شواهدی دال بر عامل مرتبه اول درون گرایی- برون گرایی و عامل مرتبه دوم که تصور می‌کرد به نظر یونگ بسیار نزدیک است را دریافت. کتل در تحقیقاتی اعتبار یابی سازه دریافت کرد درونگرایی بطور متوسط در محققان، پژوهشگران و کارگران خلاق و مبتکر بیشتر است. در مقابل برونگرایی در شغلهای مکانیکی و

بین145 کشور رتبه87،در سال2005 در بین150کشور رتبه88،در سال2006در بین163 کشور رتبه105،در سال2007در بین179کشور رتبه131،در سال2008در بین180 کشور رتبه141،در سال2009 در بین180 کشور رتبه168،در سال2010در بین178کشور رتبه146را کسب کرده است.
باید اضافه کرد بر اساس آخرین گزارش انتشار‌یافته از فساد توسط این سازمان که مربوط به سال 2011 می‌باشد وضعیت ایران در درجه بندی جهانی بهبود یافته و جایگاه آن به رتبه 120 ارتقاء یافته است
در حال حاضر فساد به میزان بسیار زیادتری در جامعه ایران رشد نموده‌است و پیامدهای ضد‌توسعه‌ای آن برای همگان آشکار شده‌است. متاسفانه این پدیده سرطانی به گونه‌ای بدخیم در جامعه ایران طی سالیان گذشته ریشه دوانیده‌است. برخی از دلایل این امر به کاستی‌ها و ساختارهای موجود در نظام پیش از انقلاب باز می‌گردد و برخی نیز معلول ساختارهای نظام پس از انقلاب است. اینکه مسئولین و مقامات ارشد بر گسترده‌بودن فساد در جامعه ایران به دلیل استراتژی‌ها و سیاست‌های نادرست گذشته واقف هستند اما به نظر می‌رسد که یا حکومت قادر به کنترل و مبارزه اثر‌بخش با فساد نیست و یا بنا به ملاحضات سیاسی در این زمینه کوتاهی می کند. اگرچه مسئولین رده ‌بالای نظام همواره صحبت از مبارزه جدی و فراگیر با فساد می‌کنند اما در عمل موانع و مشکلات بسیاری وجود دارد. در کنار تبانی برخی از سیاستمداران، دولتمردان و نخبگان اقتصادی که شکل سازمان یافته‌ای از فساد را بوجود آورده‌اند، محدودیت آزادی بیان و افشاگری، شفاف‌نبودن عملکرد دولتمردان نهاد‌های حکومتی و دولتی و پاسخگونبودن آنها به جامعه و افکار عمومی مبارزه با فساد را بسیار دشوار ساخته‌است. در ایران دولتمردان شعار صداقت، درستکاری ودفاع از ارزشهای والای اخلاقی و مذهبی سر می‌دهند، اما عملا مصداقی از آن مشاهده نمی‌شود.
در کمتر سازمانی می توان بدون پرداخت رشوه، کاری از پیش برد. در بسیاری از ادارات، سازمانها، وزارتخانه‌ها و شهرداری‌ها تنها پول(رشوه) و رابطه، حلال مشکلات و گره‌های کور اداری است. برخی از نیروهای انتظامی و راهنمایی و رانندگی علناً از شهروندان رشوه مطالبه می‌کنند. اعطای پست‌ها در سازمانهای مختلف حتی در دانشگاهها نه براساس ضابطه، صلاحیت و شایستگی بلکه بر اساس رابطه‌مداری، باند بازی و گروه‌سازی صورت می‌گیرد، تصدی مشاغل مختلف و عضویت در هیئت مدیره‌های گوناگون با عناوین مختلف همچون مشاور که با هدف ایجاد رابطه و سوء‌استفاده از موقعیت شغلی صورت می‌گیرد امری متداول است. سیستم قضایی ناکارآمد بوده و از لوث وجود قضات فاسد، طماع و رشوه خوار پاک سازی نشده است. همچنان مدیریت آن جناحی بوده و براساس اظهارات رئیس قوه قضائیه دستگاه عدلیه ایران 70 سال عقب است.
اینکه آیا برنامه‌ها و اقدامات اخیرحکومت در مبارزه با فساد جدی، مستمر و صادقانه است یا خیر، مقطعی بوده و درصدد قربانی‌کردن برخی از عناصر فساد جهت جبران قصورات و شکست های گذشته و بهبود وجهه و کسب محبوبیت است تنها با گذشت زمان ثابت خواهد شد(فرج‌پور،1383، 5-4).
رابطه فساد با امور اجتماعی و نهادهای موجود در اجتماعی


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

رابطه فساد و خدمات عمومی دولتی
در سالهایی اخیر مطالعات زیادی در خصوص ارائه خدمات عمومی دولتی در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار توسط سازمان‌های بین‌المللی انجام شده‌است. یکی از مطالعاتی که در سطح جهانی توسط بانک جهانی جهت ارائه گزارش توسعه جهانی سال 1997 در71 کشور انجام شده شاخص‌های قابل مقایسه‌ای از میزان بی‌ثباتی قوانین و مقررات و خطی‌مشی‌ها، سطح و عدم قابلیت پیش‌بینی فساد وکیفیت و کارایی خدمات دولتی ارائه می‌کند. بر اساس این تحقیق در کشور‌هایی که فساد اندک و قابلیت پیش‌بینی فساد بالاست کیفیت و کارائی خدمات دولتی بیشتر است(فرج پور،1383، 150).
اقتصاد دولتی و فساد
بین میزان و نحوه مداخله دولت در امور اقتصادی و شدت و گستره فساد اداری رابطه مستقیمی وجود دارد.(حبیبی،1375، 94) طی سالیان گذشته هزینه بی‌کفایتی مدیران نالایق به دلیل دولتی بودن بسیاری از سازمان‌های تولیدی و خدماتی در ایران از محل بودجه عمومی بیت‌المال و یارانه‌های دولتی تامین شده است. مقرراتی که توسط دولت و سازمان و شرکت های دولتی وضع می‌شود، همچون مقررات گمرکی، مصوبه های وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها، موسسات پولی و مالی و … مقررات حقوق انحصاری بوده و رانت ویژه‌ای را برای این افراد در بوروکراسی دولتی بوجود می‌آورد و فروش این حقوق و مبادله آن ریشه بسیاری از فسادهای مالی – اداری را شکل می‌دهد.
بعد از سال‌ها تجربه فعالیت‌های گسترده دولتی این شناخت حاصل شد که انگیزه افراد در بخش خصوصی و یا در بخش دولتی تفاوتی با هم ندارد و درست نیست که فرض شود فرد در بخش خصوصی به دنبال منافع شخصی است و در بخش دولتی عدالت اجتماعی راهنمای رفتار اوست، معلوم شد که تصمیمات مربوط به سیاست‌های اقتصادی به استثنای موارد محدود توسط اقتصاددانان گرفته نمی‌شود. بلکه این تکنوکراتها هستند که تصمیم می‌گیرند و سپس توجیه اقتصادی برای تصمیمات خود ارائه می‌دهند. خطی‌مشی‌های اقتصادی نیز اغلب تحت تاثیر فشارهای سیاسی رهبری می‌شود. این تصمیمات هرگز با ایده‌آل‌های تخصیص منابع همخوانی ندارد. گروه های فشار و منفعت‌طلب تاثیر تعیین‌کننده‌ای بر طراحی و اجرای سیاست‌ها داشته و فساد اداری همچون رشوه‌خواری و اختلاس درقالب قرارداد‌ها و تخصیص امتیازها اعمال می‌گردد. بین گروه های مختلف در دیوان‌سالاری دولتی نیز اختلافات زیادی وجود دارد و مقاصد مختلفی دنبال می‌شود و کمتر افراد یا گروههایی وجود دارند که تصمیمات و عملکردشان آزاد و به دور از زدوبندهای سیاسی باشد.
منافع شخصی انگیزه‌ای است که در بخش خصوصی در حداکثر نمودن سود نمود می‌یابد و در بخش دولتی بر ابقای پست، ارتقا، انتخاب مجدد و پادداش‌های دیگر تمرکز می‌یابد. حتی اگر هیچ اختلاف و بحثی در مورد انگیزه ها و منافع وجود نداشته باشد چارچوب انعطاف ناپذیر و قوانین و مقررات دست‌و‌پاگیر دولتی هرگونه آزادی عمل را از مدیران در اجرای صحیح و به موقع سیاست‌ها سلب می‌کند و عدم وجود اصل حسابگری و یا تجزیه تحلیل هزینه – فایده فرهنگ و رویه اتلاف منابع را در دستگاه های دولتی آموزش و تثبیت می کند.
بزرگی دولت و فساد
بزرگی دولت از چند جنبه بر روند فساد تاثیر می‌گذارد:

 
 
1- بزرگی دولت منجر به گستردگی حیطه اختیارات شده و مقامات دولتی در سطح وسیعی دارای اعمال قدرت و نفوذ می‌شوند، شواهد فراوان وجود دارد که گستردگی وظایف منجر به ایجاد رانت‌ها و امکانات فسادآمیز متعدد خواهد شد.
2- این گستردگی موجب به وجود آمدن نیاز کاذب و استخدام کارکنان (که اکثراً ضعیف هستند و افراد وابسته به پیروان حامی‌ها و خویشاوند‌ها را شامل می‌شوند) برای تصدی وظایف محول‌شده به دولت می‌شود که به گسترده شدن فساد می‌انجامد.
از آن‌جا که معمولاً مدیران نخبه و برجسته در راس ساخت سیاسی و اقتصادی دولت‌های توسعه ‌نیافته‌ قرار نمی‌گیرند بنابراین بزرگی دولت خود‌به‌خود موجب مدیریت ضعیف بخش‌های دولتی و بروز فساد می‌شود(ربیعی،1383،65).
خصوصی‌سازی و رابطه آن با فساد
یکی از راه های اثر‌بخش در جهت محدود‌ساختن انحصارات دولتی، تشویق مردم برای مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی جامعه و تصمیم‌گیری‌های سیاسی مبتنی بر مردم‌سالاری، افزایش تولید و کارائی، بهره‌وری بالاتر سرمایه، گسترش رقابت مبتنی بر مکانیزم بازار، جلوگیری از دخالت مسئولان سیاسی کشور در شرکت‌های دولتی وفساد مالی مربوط به آن و نیز جلوگیری از شیوع فساد ناشی از انحصارگری و رانت‌جوئی، بوروکراسی ناکارامد بوروکرات و فاصله گرفتن از اقتصاد بازار، انتخاب استراتژی خصوصی‌سازی است.
بانک جهانی از جمله نهادهای بین‌المللی است که خصوصی‌سازی را به عنوان یکی از موثرترین روشها برای کاهش فساد اداری در کشورهای در حال توسعه پیشنهاد نموده‌است. بانک جهانی معتقد است برای مبارزه موثر با فساد اداری بهتر است تعداد کمتری مسئول دولتی با حقوق و مزایای کافی و خوب فقط آن امور را مدیریت کنند که واقعاً نیازمند کنترل دولتی است و از قابلیت کنترل نیز برخوردار است(حبیبی، 1375، 95).
خصوصی‌سازی می‌تواند با خارج کردن دارایی‌های خاصی از کنترل دولت و تبدیل اقدامات صلاحدیدی مقامات به انتخاب‌های مبتنی بر محرکه‌های بازار توسط بخش خصوصی از فساد بکاهد. در طرف مقابل فساد و ضعف حکومت از رشد اقتصادی کاسته و مانع پیشرفت بخش خصوصی کارآمد و سالم می‌شود (راغفر،‌1382، 297).
خصوصی‌سازی یک روند گریز‌ناپذیر برای خروج از بن بست تمرکز‌گرایی فساد‌آمیز است و می‌توان آن را به عنوان یک برنامه اصلاحی برای مقابله با فساد قلمداد کرد. لکن این روند اصلاح‌آمیز، خود وقتی به دست افراد فاسد صورت گیرد، به یک منبع بالقوه جدید برای ایجاد درآمدهای فاسد تبدیل خواهد شد. اگر چه خصوصی‌سازی در طیف وسیعی از موارد مفید و مطلوب است، اما اصلاح‌گران باید فرایندی را طی کنند که انگیزه‌های رانت‌خواری را کاهش دهد. این فرایند باید گسترده‌ترین سطح مشارکت را، به جای جانبداری از ائتلاف‌هایی که پیوندهای قوی با نخبگان محلی دارند برقرار‌کرده و شفاف باشد (راغفر،1382، 302).
نکته مهم در فرایند خصوصی‌سازی آن است که معمولا تصمیم‌گیرندگان کلیدی از سیاستمداران هستند و این افراد از منافع کسانی حمایت می‌کنند که برای آنها بیشترین سهم را در روی کار‌آمدن و باقی‌ماندنشان داشته‌اند(رحیمی بروجردی،1373، 113)
اگر خصوصی‌سازی با توسعه مشارکت‌ها و نظارت‌های مردمی و موثر‌بودن قانون بر امور- آن هم بدون تمرکز‌های بوروکراتیک همراه نباشد دو فاجعه اساسی به بار می‌آورد نخست تمرکز سرمایه به نفع گروه ها و نهادهای خاص و به زیان توسعه همگانی و دوم گسترش فساد اداری، ارتشا و اختلاس(رئیس دانا،1375، 25).
اگرچه خصوصی‌سازی خود به عنوان یک راهبرد برای کنترل فساد و مبارزه با آن تلقی می‌شود اما اگر این فرایند به شیوه صحیح منطقی و همراه با نظارت‌های دقیق انجام نشود خود به ابزاری برای گسترش فساد تبدیل خواهد‌شد، اما در صورتی که تصمیم واگذاری شرکت‌های دولتی پس از بررسی های کارشناسی و انجام پروسه قانونی گرفته ‌شود فرایند خصوصی‌سازی با کمترین ریسک در جهت توسعه اقتصادی و تامین منافع ملی اعم از تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان تحقق می‌پذیرد.
فساد و فقر
فقر پدیده پیچیده‌است که می‌تواند شامل متغیرهایی همچون درآمد کم، آموزش و بهداشت پائین، آسیب‌پذیری، فقدان قدرت و … تعریف شود و از طرف دیگر فساد را در بخش عمومی می‌توان به عنوان سوء‌استفاده از اداره عمومی در جهت قدرت شخصی تعریف کرد.
در رابطه با ارتباط بین فقر و فساد مطالعات زیادی انجام شده‌است. فساد به تنهایی نمی‌تواند موجب فقر شود، بلکه فساد تاثیرات غیر مستقِمی بر روی عوامل اجتماعی و اقتصادی موجبه فقر دارد. در این رابطه دو مدل ارائه شده است:
مدل اقتصادی . در این مدل فرض می‌شود فساد، فقر را به واسطه عوامل رشد اقتصادی تحت تاثیر قرار می‌دهد، یعنی وجود فساد باعث کاهش سرمایه‌گذاری و در نتیجه آسیب به بازار و ایجاد سدی برای رقابت و نهایتاً کاهش کارائی، افزایش هزینه‌های عمومی می‌شود.
مدل حکومتی . این مدل اشاره دارد که فساد، بواسطه عناصر حکومتی فقر را تحت تاثیر قرار می‌دهد. برای مثال فساد، توانایی و قابلیت‌های نهادهای دولتی را جهت ارائه خدمات به موقع و با کیفیت کاهش می‌دهد (چت وایند ،2003، 16).

فساد و قوانین و مقررات
ضعف قانون از دو جنبه بر روند فساد تاثیر می‌گذارد؛ ضعف قوانین مناسب در مبارزه علیه فساد به تعبیری فقدان قانون منسجم ضد فساد به عنوان عاملی موثر در بروز و گسترش فساد عمل می‌کند. پس قوانین ناکارآمد در بخش‌های تجاری، مالی، بانکی، ثبت اسناد و سایر ابعاد اقتصادی، خود پناهگاهی برای افراد فاسد و بروز فساد مالی می‌شود. از طرف دیگر قوانین غیر‌شفاف متعدد، متناقض و ناهماهنگ منفذهایی برای کارمندان عالیرتبه و نیز رده پایین و فرصت‌طلبان پدید می‌آورد تا با سوءاستفاده از آنها بتوانند در لایه‌های آنها به حیات خود ادامه ‌دهند و در نهایت فساد مانند یک دژ محکم و تسخیر‌ناپذیر در ساختارهای دولتی کشورهای جهان سوم باقی‌بماند(ربیعی،1383، 67).
فساد و دستگاه قضایی
کارکرد دستگاه قضایی قابلیت تاثیرگذاری عمیق و پایدار بر فرایند فساد دارد. کوتاهی این دستگاه در رسیدگی به تخلفات، باعث جری‌شدن مرتکبان فساد خواهد شد، پس فاسد بودن عناصر قضایی که با اعمال نفوذ در رسیدگی‌ها به پرونده‌ افراد‌آلوده یا «نارسیدگی» در پرونده همراه است، بخشی از زنجیره کارکنان فاسد را تشکیل می‌دهد. در اکثر کشورهای در حال توسعه و گذار به دمکراسی، دستگاه قضایی از کارکرد ضعیف دادگاه‌ها و نظام حقوقی برخوردار‌است و فساد در این کشورها واکنشی است به مشکلات اساسی در مدیریت دستگاه قضایی. سه مشکل اصلی دستگاه قضایی این کشورها عبارتند از: ماهیت اصلی قوانین، ضعف مدیریت دستگاه دادگستری و ناتوانی دستگاه قضایی در کنترل سایر شاخه‌های دولت (راغفر،1382، 312).
توسعه سیاسی، دمکراسی و فساد
مطالعات تطبیقی تجارب کشورهای جهان اول با جهان سوم، و فرایند توسعه‌یافتگی و نیز چگونگی تشکیل دولت‌های ملی و نقش نهادهای سیاسی در این جوامع، بر وجود رابطه بین دمکراسی و فساد تاکید دارد. حداقل این است که آرزو و خواسته انتخاب مجدد، برای سیاستمداران، محدود کننده حرص و طمع فساد آمیز آنان است. حمایت از آزادی‌های مدنی و‌ آزادی گفتار که معمولا همراه با انتخاب دمکراتیک می‌باشد باعث امکان ایجاد دولت شفاف و آزاد می‌شود. در مقابل حکومت‌های غیر‌دمکراتیک به خاطر این که حاکمان آنها دارای توان بالقوه‌ای برای تشکیل دولت و حکومت با تراز و معادله‌های کم‌تر هستند، حاوی محرکه‌های فساد (ایجاد فساد) می‌باشند.
در کشورهای جهان سوم، ناشی نشدن قدرت سیاسی از یک فرایند دمکراتیک از دو جهت بر وجود فساد و عدم توفیق در مبارزه با آن تاثیر می‌گذارد. از یکسو فقدان فرایند مردم سالاری هیچ زمینه‌ای برای کنترل دولت توسط نهادهای مدنی، احزاب و مطبوعات و رسانه‌ها را فراهم نمی‌سازد و در فقدان این نظارت، با آسودگی خیال برای نخبگان دولتی فساد سیاسی و مالی با سهولت بیشتر صورت می‌گیرد. از سویی دیگر دولتمردان و نخبگان در جهان سوم با احساس موقت‌بودن حضورشان در حاکمیت این حضور را به عنوان فرصتی که برای به دست آوردن امکانات به آنها دست‌داده، مورد توجه قرار می‌دهند. امروزه سلامت نخبگان در برابر فساد یک عامل کلیدی است که مردمسالاری‌های صرفاً صوری را از مردم‌سالاری‌های واقعی تفکیک می‌کند.(ربیعی،1383، 75)
فرهنگ و فساد
برخی معتقدند چنانچه فساد به صورت یک هنجار عمومی و پذیرفته‌شده در جوامع تبدیل شود این نوع فساد می‌تواند به عنوان یک قاعده پذیرفته‌شده مورد قبول واقع شود. شواهد حاکی است که در صورت ریشه‌دار بودن فساد در رسوم سنتی یک جامعه، این پدیده می‌تواند رشد یابد. این وضعیت در تعدادی از کشورهای جهان سوم قابل مشاهده است. اما می‌توان اذعان کرد که سوء‌استفاده و شرایط و قوانین و آداب مربوط به سوء‌استفاده‌ در کشورهای مختلف فرق می‌کند و آداب و قوانین نیز همواره با یکدیگر همخوانی ندارند. با وجود این تفاوت، در سرتاسر جهان و در تمامی طول تاریخ،‌مردم در شناسایی برخی از رفتارها به منزله فساد اتفاق نظر دارند(کلیتگارد، 1375، 34).
فساد و جنسیت
برخی زمینه‌های مطالعاتی در زمینه فساد، به نقش جنسیت توجه داده‌اند. گفته می‌شود که مردان ذاتاً فاسدتر از زنان هستند، در نتیجه به نظر می‌رسد که افزایش مشارکت زنان در کارهای عمومی و ملی موجب کاهش بروز و شیوع فساد می‌شود. با این وجود تحقیقات نشان می‌دهد در حالی که جنسیت بر فساد موثر است، اما

ممکن که گارتنر آن را لیست انتخاب های قابل تحقق مینامد میرسند، مقاصد مشخصی ، دیگر در نظر گرفته نخواهند شد به این دلیل که برای آن ها نا آشنا هستند یا از نظر زمان یا هزینه دستیافتنی نمیباشند. این تقلیل در گزینه ها به عنوان مثال میتواند بخاطر نوع تعطیلاتی باشد که گردشگران قصد گزراندن آن را دارند. وقتیگه گردشگران به لیست نهایی انتخاب خود میرسند مقاصد باقی مانده در مقابل ویژگی ها و برتری های یکدیگر مورد ارزیابی قرار میگیرند. نتیجتا این روند به اندازه ای باریک و باریکتر میشود و مقاصد مختلف در این ارزیابی حذف و از لیست کنار گذاشته میشوند تا به لیست تصمیم نهایی رسیده شود که معمولا تعداد مقاصد باقی مانده از سه مقصد تجاوز نمیکند.نهایتا ارزیابی های انجام گرفته منجر میشود به انتخاب نهایی تعطیلات (گارتنر،1993؛192-193). گارتنر خود اینگونه بیان میکند که تصویر مقصد در واقع انتخاب نهایی مقصد توسط گردشگران را تحت تاثیر قرار میدهد:
…’تصویر مقصد آنگاه که‌‌ شخص تصمیم به سفر میگیرد تبدیل به جزیی جدا نشدنی از انتخاب مقصد میشود. تنها مقاصدی در لیست انتخاب های قابل تحقق قرار میگیرند که افرادیکه تصمیم گیری سفر با آن ها است از آن آگاه باشند‌‘(گارتنر،1993:193).

در تمامی مراحل در فرایند انتخاب‌،‌د‌‌‌اشتن یک تصویر گردشگرانه برای تعیین اینکه کدام مقاصد برای ارزیابی بیشتر در لیست باقی بمانند و کدام از توجه بیشتر کنار گذاشته شوند،میتواند بسیار کمک کننده باشد (همان : 209). باید گفت تنها تصاویری که با دقت ایجاد شده و در اذهان گردشگران بالقوه جای داده شود از فرایند انتخاب با موفقیت بیرون می آیند.
بخش سوم:
2-5- اجزای تشکیل دهنده ی تصویر مقصد
در این بخش به نظرات مختلف محققین، که حاصل نتایج تحقیقات آن ها در مورد اجزای تشکیل دهنده ی تصویر مقصد میباشد خواهیم پرداخت، نظراتی که بیشترین تاثیر را در این حوزه داشته اند.از این رو برای پرداختن به این موضوع در ابتدا به مبانی پایه ای آن که ریشه در علم روانشناسی و رفتارشناسی مشتری دارند پرداخته میشود و آنگاه با شکل گیری زمینه ی مفهومی لازم به بررسی نظرات در رابطه با اجزای تشکیل دهنده ی تصویر مقصد میپردازیم.
2-5-1 تصویر سازی ذهنی در مطالعات روانشناسی و رفتار شناسی مشتری:
مطالعات تصویر مقصد میتواند به عنوان زیر شاخه ای از حوزه ای گسترده تر یعنی ارزیابی تصویر قرار گیرد. در مراحل پایه ای تر، شکل گیری تصویر و ارزیابی آن، اساسا به مطالعات تصویری در حوزه ی روانشناسی نیز مربوط میشود. از این رو توضیحاتی چند در حوزه ی این مفهوم در این جا مفید به نظر میرسد. تصویر سازی ذهنی ، از نقطه نظر علم روانشناسی به عنوان راهی متفاوت برای پردازش و حفظ اطلاعات مربوط به حواس چندگانه در حافظه ی کارکردی میباشد. در ماهیت امر ” فرایند تصویر سازی ذهنی” بستگی دارد به روش های بیان اطلاعات بیشتر کلی نگر یا گشتالت (مطالعه قوه ادراک و رفتار از نقطه نظر واکنش شخصی در برابر امور کلی) ، که گاهی آن را تجسم کردن ذهنی نیز میگویند ، باید گفت بینایی تنها حسی نیست که میتواند در فرایند تصویر سازی ذهنی گنجانده شود. بدین معنی که این فرایند میتواند شامل هیچ یا همه ی حواس – بو‌‌‌‌، مزه،‌ بینایی، شنوایی و لامسه- نیز شود. این امر در تقابل با ‘ فرایند استدلالی’ قرار میگیرد که با مقدار اطلاعاتی که بیشتر در مورد صفات منحصر به فرد یا ویژگی های محرک محور هستند تا ادراکات کلی، مشخص میشود (مکنسی و پیرس،1987).
ارتباط بین فرایند تصویر سازی ذهنی و رفتار مشتری توسط مکنسی و پرایس (1987) مورد مطالعه قرار گرفته است. آن ها اینگونه ابراز میدارند که اطلاعات محصول به نظر میرسد با بهره گرفتن از ترکیبی از دو روش استدلالی و تصویری ،پردازش میشود. به عبارتی دیگر ادراک در مورد محصولات هم به وسیله ی صفات منحصر به فرد موجود در آن ها و هم ادراکات کلی میتواند ایجاد شود. علاوه بر این،این دو محقق بعد ها این مطلب را به نظرات خود افزودند که هردو دسته از اطلاعات یعنی هم اطلاعاتی که به استدلال کمک میکنند ( اطلاعات استدلالی) و هم اطلاعات تصویر ساز در ارزیابی محصول در فرایند تصمیم گیری مشتریان مورد استفاده قرار میگیرند. به عنوان مثال، مکنسی و پرایس بیان میکنند که مشتریان ممکن است از فرایند استدلالی جهت ارزیابی محصول و کاستن و حذف موارد مشابه و جایگزین استفاده کنند که این کار ساده کننده ی فرایند انتخاب خواهد بود.
در همین رابطه،ادارکات کلی ممکن است برای مقایسه ی موارد قابل انتخاب کمی هم که باقی میمانند مورد استفاده قرار گیرد. با این حال فرایند مقابل این جریان هم محتمل خواهد بود؛ یعنی ادراکات کلی که ممکن است برای کاهش تعداد جایگزین ها به وسیله ی مقایسه ی انتخاب های باقی مانده با صفات و ویژگی های محصول مد نظر،مورد استفاده قرار گیرند. با این که مکنسی و پرایس پردازش تصاویر ذهنی را مورد بررسی قرار داده اند ولی تعریفی از تصویر محصول در استدلالت خود به دست نداده اند. از این رو با بازگشت به حوزه ی ادبیات کلی بازرایابی برای یافتن تعریفی متقن از تصویر محصول،خیلی زود مبرهن میشود که این واژه ابهام آلود میباشد.
برای تسهیل روند ارزیابی طرق مختلف و متفاوتی که واژه ی ‘ تصویر’ در ادبیات بازاریابی مورد استفاده قرار گرفته، تعدادی از معانی موجود از محصول، برند و تصویر فروشگاه در جدول 4-2، آمده اند. در جستاری در این معانی مختلف نشانه ای وجود دارد که واژه ی تصویر برای توصیف هردو نوع از پردازش اطلاعات استدلالی و تصویری، به کار میرود. در آنجایی که صحبت از ادارکات صفات خاص، ابعاد و ویژگی های تصویر محصول است، مرتبط میشود به نوع استدلالی پردازش اطلاعات. از طرفی دیگر، ادراکات کلی و احساسات مربوط میشوند به نقش تصویر سازی ذهنی،در توصیف از تصویر محصول.
جدول 4-2- معانی منتخب از محصول، فروشگاه و شرکت
جدول 4-2- معانی منتخب از محصول، فروشگاه و شرکت

محصول (برند):

 
 
*تصویر برند شامل هرچیزی میشود که افراد با بند آن را تداعی میکنند. (نیومن،1957)
*مجموعه ای از ادارکات که مصرف کننده از منابع مختلف دریافت میدارد. (هرزونگ،1963)
*تصویر یک ویژگی خاص یا تعدادی از کیفیت ها نیست بلکه آن تاثیرات کلی است که یک ماهیت بر روی ذهن افراد میگذارد. (دیچر،1985)
*یک مفهوم انتزاعی، ذهنی و چند بعدی که شامل اداراکات کلی و تجربیات افراد درباره ی یک خدمت یا محصول میشود. (همپتون و دیگران،1987)
فروشگاه:
*آن طریقی است که فروشگاه در ذهن خریداران تعریف میشود،که تا حدودی با ویژگی های عملگردی آن است و تا حدی دیگر توسط عوامل و جو روانشناختی.
*مجموعه ای از معانی و ارتباطات که به کار گرفته میشوند تا به فروشگاه شخصیت ببخشند. (آرونس،1976)
*یک ترکیب از ابعادی که مشتریان به عنوان یک فروشگاه ادراک میکنند. (مارک،1976)
*خلاصه ای از مشخصه ها…و تاثیرات یک فروشگاه…. و احساساتی که در ارتباط با آن شکل میگیرد. (جین و اتگار،1976)
*ادراکات از ویژگی های فروشگاه. (اسائل،1961)
شرکت:
مجموعه ای از ادراکات از مشخصه های یک شرکت. (اسپکتر،1961)
*ادراکی روانی و موجود در ذهن از یک تجارت یا محصول. ( استل و فیسک،1986)


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-5-2 اجزای عملکردی و روانشناختی مارتینیو
در ارزیابی محتوای معانی تصویر در جدول شماره 4-2 ، باید گفته شود که مارتینیو ( 1958) بین اجزای عملکردی و روانشناختی تصویر تفاوت قائل شده است ،آنگاه که نهادی مثل یک فروشگاه خورده فروشی را در نظر میگیرد. مشخصه های عملکردی به عنوان چیزهایی که مستقیما قابل دیدن یا سنجش هستند تعریف میشوند ( مثل قیمت ها و شکلو شمایل فروشگاه) در حالیکه مشخصه های روانشناختی را نمیتوان مستقیما سنجش کرد ( فضای دوستانه ،جو مناسب).در این مقاله که عنوان آن ” شخصیت فروشگاه خرده فروشی” است، مارتینیو بر این نکته تاکید میکند که هر دوی این اجزا نقشی اساسی در تعیین تصویر یک فروشگاه بازی میکنند.
در حالیکه میتوان در مورد مزایای سنجش ادراکات کلی در مقابل صفات خاص یا مشخصه های عملکردی در مقابل مشخصه های روانشناختی بحث نمود ، بررسی امکان یک نوع مفهوم سازی که بتواند تمام این اجزای تصویر را در بر بگیرد نیز شایسته به نظر می آید. از این حیث، تصویر میتواند از ادارکات صفات خاص و ویژگی های محصول تشکیل شده باشد در عین حالیکه به همان نحو میتواند از مجموع ادراکات کلی ( که هم استدلالی هستند و هم پردازش تصویر را در بر دارند) تشکیل شود. تعریفی که هردوی این اجزای تصویر را در بر بگیرد در کلام دیچر ( 1985) منعکس شده است: یک تصویر تنها ویژگی های منحصر به فرد یا کیفیت نیست بلکه ادراکات کلی نیز که ماهیت و وجودی خاص در اذهان ایجاد میکند نیز میباشد. با این حال همه ی انواع تصویر های گفته شده میتوانند بر اساس مشخصه های روانشناختی یا عملکردی محصول باشند.
یک مفهوم سازی مناسب از تصویر که شامل همه ی این اجزا شود در شکل 1-2 موجود میباشد که سنجش تصویر یک فروشگاه خورده فروشی را به عنوان مثال در خود گنجانده است. همان طور که در شکل مشخص است ،سنجش تصویر میتواند شامل روش هایی برای اندازه گیری ادراکات خاص از نوع ویژگی های عملکردی (مثل سطح قیمت ها، تعداد جاهای پارکینگ) شود همان طور که میتواند ویژگی های روانشناختی را پوشش دهد ( رفتار دوستانه ی کارکنان، سهولت تعویض محصولات). بعلاوه ادراکات کلی بیشتری نیاز است که سنجیده شوند. تصویر عملکردی کلی بر اساس مشخصه های قابل اندازه گیری و فیزیکی میباشد ، مثل یک تصویر ذهنی از ورودی و منظره ی جلوی فروشگاه و نمای آن.
تصویر کل نگر روانشناختی مرتبط میشود با احساسات که درباره ی ادراکات کلی از حالو هوا و جَو آن فروشگاه به وجود می آید. در حالیکه در شکل 1-2 به نظر میرسد که مفهوم تصویر را به 4 جزء مختلف تقسیم میکند ،این موضوع نیز باید مورد توجه واقع شود که همپوشانی واضحی بین این 4 بخش وجود دارد. به عبارت دیگر ادارکات کلی بر اساس ترکیبات و تعاملات بین صفات و ویژگی ها میباشند و در مقابل صفات و ویژگی های خاص ممکن است تحت تاثیرات احساسات کلی نگر قرار گیرند. گذشته از این ، مرز جدا کننده ی مشخصه های عملکردی و روانشناختی واضح نیست. به عنوان مثال بهداشت یک فروشگاه آیا یک صفت عملکردی است یا روانشناختی؟ با این حال جهت تمرکز بر مفهوم سازی اجزای تصویر هریک از آن ها در شکل زیر ارائه شده اند.
شکل 1-2- مثال توصیفی از چهار جزء تصویرِ مارتینیو (فروشگاه خرده فروشی)،
شکل 1-2- مثال توصیفی از چهار جزء تصویرِ مارتینیو (فروشگاه خرده فروشی)،

2-5-3- پیوستارهای سه گانه ی اچتنر و ریچی:
اچنر و ریچی (1991) در مقاله ی خود تحت عنوان معنا و معیار سنجش تصویر مقصد سعی در یافتن و مرور تعاریف تصویر مقصد کرده اند و مقاله ی آن ها باعث اقبالی در بین محققین این حوزه برای تعریفی از این مفهوم شد که نهایتا باعث شد تا از آن به عنوان ’ احساسات مربوط به یک مکان ‘ یا ’ ادراکات از یک مکان ‘ یاد کنند ( اچتنر و ریچی، 1991:3). اکثریتی از محققین گردشگری و دانشگاهیان مقصد را برطبق ویژگی های آن تعریف میکنند یعنی طبق مشخصه های فیزیکی آن. اچنر و ریچی به طور جامع تر و با دیدی دقیق تر به مفهوم تصویر مقصد پرداخته اند ، بدین ترتیب که با بهره گرفتن از نظرات مارتینیو (1958) – که بین اجزای عملکردی و روانشناختی تصویر تفاوت قائل شده است ،آنگاه که نهادی مثل یک فروشگاه ی خورده فروشی را در نظر میگیرد (همان طور که از نظر گذشت)- و انتقال آن ها به حوزه ی مطالعات تصویر مقصد، از سه پیوستار صحبت به میان می آورند (اچتنر و ریچی) که حمایت کننده و تقویت کننده ی تصویر مقصد هرمکان میباشند: 1) کارکردی- روانشناختی ؛ 2) ویژگی – کل نگر ؛ 3) معمول – منحصر به فرد. آن ها بر این عقیده اند که تصویر مقصد را میتوان با ارزیابی این سه پیوستار مورد تعریف دقیق قرار داد (همان: 6-7).از این رو و بر طبق نظرات اچتنر و ریچی میتوان تصویر مقصد را اینگونه تشریح کرد:
“تصویر مقصد نه تنها به عنوان ادارک در باره ی اوصاف خاص مقصد تعریف میشود، بلکه تاثیرات کلی که مقصد ایجاد میکند نیز میباشد. تصویر مقصد از مشخصه های کارکردی که بیشتر با زوایای محسوس مقصد در ارتباطند و همچنین مشخصه های روانشناختی که بیشتر با زوایای غیر محسوس مقصد مرتبطند تشکیل شده است. بعلاوه ایجاد تصویر مقصد میتواند برروی طیفی دنباله دار از ویژگی هایی که میتوان از آن ها برای مقایسه تمامی مقاصد استفاده کرد تا ویژگی هایی که تنها منحصر به چند مقصد هستنند، برنامه ریزی شود”(اچنر و ریچی،1999:8).
به زبانی دیگر اچتنر و ریچی اینگونه استدلال میکنند که تصویر مقصد باید هم بر حسب اوصاف خاص مقصد ( مثل آب و هوا یا تاسیسات اقامتی) ادارک شود و هم بر حسب تاثیرات کلی
که از خود بجا میگذارد (مثل تصویر روانی مقصد). بعلاوه اچتنر و ریچی بین مشخصه های کارکردی و روانشناختی یک تصویر تفاوت قائل میشوند. مشخصه های کارکردی مستقیما مربوط میشوند به اجزای تشکیل دهنده ی قابل رویت یا قابل سنجش مثل سطوح قیمتی ،تاسیسات اقامتی و جاذبه ها در حالیکه مشخصه های روانشناختی نامحسوس هستند مثل امنیت یا دارا بودن محیطی دوستانه.از این رو اچتنر و رچی نتیجه میگیرند که تصویر مقصد میتواند توامان هم بر حسب اجزای تشکیل دهنده ای که مشخصه محور (ویژگی های خاص یک مکان مثل آب و هوا) هستند ادراک شود و هم بر حسب اجزای کلنگرانه، که هردو میتوانند مربوط به مشخصه های عملکردی و یا روانشناختی باشند. به عنوان مثال اگر از زاویه ی کل نگرانه وارد شویم تاثیرات عملکردی مقصد شامل تصویر روانی یا تصویر مربوط به مشخصه های فیزیکی آن میشود. از تاثیرات کل نگرانه ی روانشناختی مقصد به عنوان جو یا حال و هوای مقصد میتوان یاد کرد.(اچتنر و ریچی،1991: 6-7)
چارچوبی که توسط مارتینیو ارائه گشته و در ادامه همان طور که گفته شد توسط اچتنر و ریچی به حوزه ی تصویر مقصد منتقل شد میتواند به عنوان اساسی برای مفهوم سازی تصویر مقصد مورد استفاده قرار گیرد.در شکل زیر این کار با بهره گرفتن از کشور نپال به عنوان مثال ،انجام شده است. در این شکل تصویر نپال به عنوان مقصد گردشگری ،تنها بر اساس ادارکات و رتبه بندی صفات گوناگون عملکردی و روانشناختی این کشور ترسیم نشده، بلکه بیشتر بر اساس تصویر کلی ذهنی و روانی تجسم شده ، به تصویر درآمده.
شکل 2-2- مثال توصیفی از چهار جزء تصویر مقصد (نپال). اچتنر و ریچی 1991
)
شکل 2-2- مثال توصیفی از چهار جزء تصویر مقصد (نپال). اچتنر و ریچی 1991
)

بعلاوه این دو محقق به اجزای تشکیل دهنده بعد دیگری را می افزایند و از آن به عنوان بعد، انحصاری– عمومی یاد میکنند. آن ها بیان میکنند که ارزیابی دو بعدی (خصیصه ای- کل نگرانه و عملکردی – روانشناختی) برای شناسایی درست تصویر یک مقصد کافی نیست و از همین رو بعد انحصاری – عمومی را نیز در ابعاد تصویر میگنجانند. این دو محقق اینگونه استدلال میکنند که در مطالعات گذشته ی تصویر مقصد از این نکته که آیا ادراکات از یک تصویر بر اساس مشخصه های معمولی و متعارف آن است یا منحصر به فرد، چشم پوشی کرده اند. با این حال تعدادی از محققین گردشگری و اساتید این حوزه به اهمیت یک تصویر منحصر به فرد اشاره کرده اند.از این رو اچتنر و ریچی اهمیت این بعد را در تحقیقات خود برجسته کردند و استدلال میکنند که این بعد باید در ارزیابی های مربوط به تصویر مقصد گنجانده شود.(اچتنر و ریچی،1991:7، اچتنر و ریچی ،1993:4)
بدین طریق، تصویر مقصد میتواند در دامنه ای تصویر محور از ویژگی های متعارف تا ویژگی های خاص قرار گیرد.آن سر طیف که ویژگی های متعارف مقصد در آن قرار دارد، اشاره به ویژگی های عملکردی و روانشناختی دارد که همه ی مقاصد با آن ها مورد مقایسه قرار میگیرند. مشخصه ی متعارف از نوع

پژوهش عبارتند از: عدالت رویهای، عدالت توزیعی و عدالت مراودهای این متغیرها با تاثیر بر تعهد شغلی مشخص میکنند که آیا شغل برای فرد مهم است یا نه .جامعه آماری این پژوهش شامل 298 پاسخ دهنده در 47 تیم پروژه است . نتایج نشان که داد انواع مختلف عدالت اثرات متفاوتی بر تعهد شغلی دارند به طوری که عدالت توزیعی و مراودهای نسبت به عدالت رویهای موثرترند. همچنین تعهد شغلی به عنوان یک متغیر میانجی بین برداشت از عدالت و رفتار شهروندی سازمانی عمل میکنند. در جدول شماره2-4 خلاصه تحقیقات خارجی آورده شده است.

جدول شماره2-5 :خلاصه تحقیقات خارجی
ردیف محقق/ محققان سال نتیجه/ نتایج
1 بورک و میکلسن 2004 سطوح بالای زوال شخصیت باعث استفاده از قدرت میشود و احساس کمال موجب استفاده از مهارتها در حل مسائل میشود.
2 ایلماز و تسدن 2008 معلمان برداشتی مثبت در مورد رفتار شهروندی سازمانی و عدالت سازمانی داشتند. برداشت از رفتار شهروندی سازمانی با توجه به جنس، زمینه مطالعه و ارشدیت تغییر نمیکند، در حالی که ادراک عدالت سازمانی با توجه به ارشدیت متفاوت است ، اما جنس و رشته تحصیلی تغییر نمیکند. همچنین رابطه مثبت و متوسط بین شهروندی سازمانی معلمان و ادراک عدالت سازمانی وجود دارد.
3 نادیری و تنووا 2010 عدالت توزیعی پیش بینی کننده قویتری نسبت به عدالت رویهای است. یافتهها نشان میدهد که انصاف از نتایج شخصی که کارمندان دریافت میکنند ممکن است نسبت به انصاف درک شده از روش یک شرکت تاثیر بیشتری بر مقاصد گردش مالی، رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی داشته باشد. همچنین عدالت سازمانی یک عامل کلیدی است که اثر قوی هم بر رفتار شهروندی سازمانی و هم بر رضایت شغلی دارد.
4 آلارکن 2011 تقاضاهای زیاد،منابع کمتر و نگرشهای سازگار سازمانی کمتر با فرسودگی همبستهاند.
5 یینگ ون 2011 مولفه ارزشهای کاری عامل مهمی در ارتقا رفتار شهروندی سازمانی است. علاوه بر این فرسودگی میتواند تعاملات پیش بین بین رفتار شهروندی سازمانی و ارزشهای کاری را کاهش دهد.
6 ارکوتلو 2011 رابطه قوی بین عدالت مراودهای و رفتار شهروندی سازمانی در سازمانهایی که مورد توجه مردم هستند، وجود دارد. و رابطه ضعیفی بین عدالت توزیعی و رویهای و رفتار شهروندی سازمانی در سازمانهایی که رویکرد تیمی دارند، وجود دارد. فرهنگ سازمانی رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی را تعدیل میکند.
7 اسپنس لاسچینگر وگرو 2012 افزایش سرمایه روان شناسی رابطه مثبتی با درک شغل مناسب پرستاران دارد، و این سرمایه روان شناسی با خستگی عاطفی و نمایش قلدری رابطه منفی دارد. و در نهایت بر سلامت جسمی و روانی پرستاران موثر است.
8 وسس و نانکرویس 2012 عواملی مانند به چالش کشیدن رفتار(بین فردی) حجم کار (فردی)، پشتیبانی از سرپرست (فردی)، تعارض بین کار و خانه(فردی) ، بازخورد کار (فردی)، ابهام نقش (سازمانی)، وضعیت شغلی پایین (سازمانی)، تعارض نقش (سازمانی)، جنس (دموگرافیک) و ساعات کار (دموگرافیک) ابعاد فرسودگی شغلی را نتیجه میدهند.
9 چو،چو،جیانگ و کلین 2013 انواع مختلف عدالت اثرات متفاوتی بر تعهد شغلی دارند به طوری که عدالت توزیعی و مراودهای نسبت به عدالت رویهای موثرترند. همچنین تعهد شغلی به عنوان یک متغیر میانجی بین برداشت از عدالت و رفتار شهروندی سازمانی عمل میکنند.

2-3) چارچوب نظری تحقیق

با بررسی مبانی نظری و وجود مدلهای گوناگون برای متغیرهای تحقیق،تصمیم گرفته شد که در این تحقیق جهت بررسی رفتار شهروندی سازمانی،عدالت سازمانی و فرسودگی شغلی به ترتیب از مدلهای پودساکف با هفت بعد (رفتار کمکی، اطاعت سازمانی، وفاداری سازمانی، فضیلت شهروندی، جوانمردی، ابتکار فردی وخود بهبودی)،نیهوف و مورمن با سه بعد(عدالت توزیعی،عدالت رویه ای و عدالت مراودهای) و مزلاچ(1982) با سه بعد (خستگی عاطفی، نگرش منفی و عدم کارایی فردی) استفاده شود.

2-4)مدل مفهومی تحقیق

با توجه به چارچوب نظری و موضوع تحقیق، مدل مفهومی تحقیق به صورت شکل2-9 است.همانطور که در شکل2-9 مشاهده میشود مطالعه حاضر درصدد بررسی تأثیر متغیرهای فرسودگی شغلی وعدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی و همچنین بررسی تأثیر متغیر عدالت سازمانی به عنوان یک متغیر مداخلهگر است.

شکل2-9: مدل مفهومی تحقیق

با توجه به تحقیقات انجام شده و مدل مفهومی تحقیق فرضیه های تحقیق به صورت زیر میباشد.

2-5) فرضیه های تحقیق

2-5-1) بین عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
2-5-2) بین فرسودگی شغلی و رفتارهای شهروندی سازمانی رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
2-5-3)بین فرسودگی شغلی و عدالت سازمانی رابطه منفی و معناداری وجود دارد.

 
 

2-6) تعریف عملیاتی متغیرها

2-6-1) رفتار شهروندی سازمانی
رفتار شهروندی سازمانی با مشخصههای رفتار کمکی،اطاعت سازمانی،وفاداری سازمانی،فضیلت شهروندی،جوانمردی،ابتکار فردی و خود بهبودی بر اساس مقیاس طراحی شده توسط پودساکف(2000) میباشد(ازگی،123-121) و مبتنی بر نمرهای است که مدیران و کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس دادهاند. در ادامه مشخصههای این متغیر به طور خلاصه توضیح داده خواهند شد.
رفتار کمکی: داوطلبانه کمک کردن به دیگران و جلوگیری از وقوع مشکلات
تعهد سازمانی: اطاعت از تمامی مقررات و دستورالعملهای سازمان حتی در شرایط عدم نظارت خارجی .
وفاداری سازمانی: حمایت و دفاع از اهداف سازمانی با پیروی از موازین سازمان .
فضیلت شهروندی: تعهّد کارکنان به سازمان و مشارکت در فعالیتهای آن به مانند جزئی از یک کل .
جوانمردی: شکیبایی در برابر موقعیتهای نامطلوب و نامساعد.
ابتکار فردی: رفتارهایی خلاقانه ، داوطلبانه و طراحی نوآورانه برای بهبود وظیفه شخصی و یا عملکرد سازمانی
خود بهبودی: رفتارهای داوطلبانه کارکنان در جهت بهبود دانش ، مهارتها و تواناییها.

2-6-2) عدالت سازمانی
عدالت سازمانی با مشخصههای عدالت مراودهای،عدالت توزیعی و عدالت رویهای بر اساس مقیاس طراحی شده توسط نیهوف و مورمن(1996) میباشد(ازگی،131-128) و مبتنی بر نمرهای است که مدیران و کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس دادهاند. در ادامه مشخصههای این متغیر به طور خلاصه توضیح داده خواهند شد.
عدالت توزیعی: عادلانه بودن پیامدها و نتایجی که کارکنان دریافت میکنند.
عدالت مراودهای: روشی که عدالت سازمانی توسط سرپرستان به زیردستان منتقل میشود.
عدالت رویهای : عادلانه بودن رویه ها و دستورالعملهای رسمی سازمان

2-6-3) فرسودگی شغلی
فرسودگی شغلی با مشخصههای خستگی عاطفی،نگرش منفی و کاهش عملکرد فردی بر اساس مقیاس طراحی شده توسط مزلاچ(1996) میباشد(اسچونک ،2012: 98و99) و مبتنی بر نمرهای است که مدیران و کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس دادهاند.
خستگی عاطفی: احساس خستگی و تحلیل منابع هیجانی فرد در اثر کار با افراد است.
نگرش منفی: واکنشهای منفی و عیب جویانه به سایر افراد در محیط کار.
کاهش عملکرد فردی: کاهش احساس شایستگی، کاهش احساس کارآمدی و عدم رضایت از عملکرد فردی.

خلاصه فصل

در این فصل متغیرهای تحقیق به طور کامل تعریف شدند و به مدلهای مختلفی که محققان طی سالها ارائه کردهاند،اشاره شد.سپس مطالعات انجام شده داخلی و خارجی ذکر شد و در نهایت چارچوب نظری و مدل مفهومی تحقیق ارائه شد و بر اساس این مدل مفهومی فرضیه های تحقیق تعریف شد.

فصل سوم


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

روش شناسی تحقیق

مقدمه

تحقیق علمی مشکل گشایی و پیگیری یک روش گام به گام، منطقی، منظم و دقیق برای شناسایی مشکلات، گردآوری داده ها، تجزیه و تحلیل داده ها و استنتاج های معتبر از آنهاست. از این رو، تحقیق علمی صرفاً مبتنی بر تجربه یا برداشتهای شخصی و درک مستقیم نیست، بلکه هدفمند و دقیق است (سکاران، 1388: 13).
در این فصل نخست به روش تحقیق ، قلمرو پژوهش ،جامعه آماری،حجم نمونه و روش نمونهگیری اشاره شده است، پس از آن ابزار مورد استفاده در پژوهش ، روایی و پایایی ابزار،شیوه های گردآوری اطلاعات و روش های تحلیل آماری ارائه گردیده است.

3-1) روش تحقیق

تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی ، از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی و از حیث تأثیر بین متغیرهای تحقیق از نوع همبستگی و علّی است . روش انجام تحقیق نیز به صورت پیمایشی بوده که از مهمترین مزایای آن قابلیت تعمیم نتایج به کل سازمان است.
هدف تحقیقات کاربردی، توسعهی کاربرد دانش در یک زمینهی خاص است . به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت میشود( سرمد و همکاران،1390: 79).

خورشیدی به جمع چهار فرودگاه خودگردان کشور پیوست.
مسیرهای خارجی این فرودگاه عبارتند از کشورهای انگلستان، مالزی،ترکیه، عراق، سوریه، قطر، امارات متحده عربی (دبی، ابوظبی و شارجه)، کویت، بحرین، عربستان، روسیه، پاکستان، مصر و سودان.
پروازهای داخلی این فرودگاه شامل پروازهای شیراز-تهران، شیراز-مشهد، شیراز-اصفهان، شیراز-تبریز، شیراز-اهواز، شیراز-آبادان، شیراز-بوشهر، شیراز-بندرعباس، شیراز-ساری، شیراز-لارستان، شیراز-لامرد، شیراز-چابهار، شیراز-کرمان، شیراز-کیش، شیراز-لاوان، شیراز-قشم، شیراز-سیری، شیراز-ماهشهر، شیراز-خارک، شیراز-عسلویه، شیراز-بهرگان و شیراز-رشت می‌باشد.
شرکت‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما)، آسمان، ایران ایرتور، کیش‌ایر، شرکت‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما)، آسمان، ایران ایرتور، کیش‌ایر، ماهان، کاسپین، فارس ایر قشم، نفت، زاگرس، تابان، ارم ایر، گلف ایر، ترکیش ایرویز،سعودی‌ایر، ایرعربیا و به صورت موردی شرکت‌های هواپیمائی دیگر از فرودگاه شیراز جهت نشست و برخاست استفاده می‌کنند.
هم‌اکنون ظرفیت پذیرش مسافر این فرودگاه ۴ میلیون تن در سال می‌باشد که با اتمام طرح توسعه این فرودگاه به ۱۰ میلیون مسافر خواهد رسید.
2-2-9-2 ایستگاه راه‌آهن شیراز

 
 
خبر افتتاح راه آهن شیراز اصفهان در ۱۳ خرداد سال ۱۳۸۸ خورشیدی توسط رسانه‌های خبری منتشر شد. مدت کوتاهی پس از افتتاح این راه آهن معلوم شد که این راه‌آهن به صورت نیمه‌تمام و ناقص اجرا شده و با عبور اولین قطار از روی آن بسیاری از ریل‌ها در هم شکسته‌اند. از آن زمان تا شهریورماه سال ۱۳۹۰ خورشیدی، به علت آماده نبودن ایستگاه راه آهن شیراز برای سوار و پیاده کردن مسافران از ایستگاه موقتی در شهر جدید صدرا استفاده می‌شد. ایستگاه راه آهن شیراز که اکنون یکی از بهترین ایستگاه‌های راه‌آهن کشور محسوب می‌شود در مهرماه سال ۱۳۹۰ خورشیدی به بهره‌برداری کامل رسید و از آن زمان تمامی قطارها از ایستگاه اصلی حرکت می‌کنند.هم‌اکنون مسیرهای ریلی شیراز – بوشهر – عسلویه و همچنین شیراز – جهرم – لار – بندرعباس در دست ساخت می‌باشد.
2-2-9-3 پایانه های مسافربری
چهار باب پایانه مسافربی برون‌شهری در نزدیکی به ابتدای ۴ محور اصلی خروجی شهر قرار دارند. شهرداری شیراز در سال ۱۳۶۳ خورشیدی اولین پایانه متمرکز خود را با نام «پایانه شهید کاراندیش» مطالعه، طراحی و به‌اجرا درآورد که در دی‌ماه ۱۳۶۶ خورشیدی به بهره‌برداری رسید. «پایانه شهید مدرس» در شرق شیراز و «پایانه امیرکبیر» در جنوب غرب این شهر نیز پس از احداث و تجهیز در اردیبهشت‌ماه ۱۳۷۵ خورشیدی، به‌طور همزمان به بهره‌برداری رسیدند. همچنین «پایانه غیرمتمرکز سپیدان» جهت سرویس‌دهی به بخش‌های شمال غربی شهر شیراز از سال ۱۳۷۵ خورشیدی شروع به فعالیت کرده‌است.
2-2-9-4 اتوبوسرانی شیراز


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

شیراز از اولین شهرهای ایران است که دارای شرکت واحد اتوبوسرانی درون‌شهری شده‌است. سازمان اتوبوسرانی شیراز و حومه در سال ۱۳۴۵ خورشیدی تأسیس گردید. از ابتدای سال ۱۳۸۰ خورشیدی، سازمان اتوبوسرانی شیراز در امر واگذاری اتوبوس‌ها به بخش خصوصی اقدام نموده‌است؛ به‌طوری‌که هم‌اکنون بیش از ۹۰ درصد از این ناوگان به بخش خصوصی واگذار گردیده‌است.
2-2-9-5 قطار شهری
قطار شهری شیراز (مترو) در آذر ماه سال 1393 به بهره برداری رسید و سه مسیر برای آن در نظر گرفته شده است که هم اکنون یک مسیر آن در حال فعالیت است.
2-2-9-6 تاکسی
شیراز دارای بیش از ۱۲٬۰۰۰ تاکسی از انواع مختلف می‌باشد که بخش بزرگی از حمل و نقل مسافرین درون‌شهری این شهر را برعهده دارد.
2-2-10- شیراز در اشعار پارسی:
شعرای نامدار بسیاری علاوه بر سعدی و حافظ شیراز که خود زاده و مقیم این شهر بوده اند در وصف آن سروده اند، که از جمله ی آن ها میتوان به ملک الشعرای بهار، شهریار،بابا طاهر،سنایی و اوحدی مراغه ای نیز اشاره کرد.ضمن اینکه دکتر بیژن سمندر (شاعر و ترانه سرای معاصر،تولد 1316) که بر قله ی شعر و ادب فولکلریک این شهر در چندین دهه ی اخیر، تکیه دارد، برای حفظ لهجه ی اصیل شیرازی که از میراث گران بهای فرهنگی و شاید از جاذبه های این شهر به حساب میرود، نقشی همچون فردوسی برای زبان فارسی دارد و آثار وی نماینده اصیل لهجه و ادبیات شیراز است و دلربایی های اشعار حافظ و قند و پند گلستان و بوستان را، میراث داری میکند.در ادامه به نمونه ای از این اشعار اشاره میکنیم.
سلام ای شهر شیخ و خواجه شیراز سلام ای مهد عشق و مدفن راز
سلام ای قبله تقدیس و تقوا سلام ای قلعه ی سیمرغ و عنقا
سلام ای شهر عشق و آشنایی سلام ای آشیان روشنایی
بهار پوستانت بی‌زمستان دعایت کرده سعدی در گلستان
که یارب پارس را مهد امان دار به سعدی برج طالع تو امان دار
به تیر این دعا پیر دل‌آگاه مغول را کرد دست فتنه کوتاه
دل و دل‌بسته ی ایران توباشی گل و گلدسته ی ایران توباشی
اگر من دیهقان یا شهریارم گدای عشق این شهر و دیارم
“استاد شهریار”
شیراز و میگن نازِ واسی آُفتو (آفتاب) جِنگِش( حسابی داغ)
قلبارو گِرِن(گره) میزنه به هم تیرشه ی تِنگِش (تیرشه،تکه پارچه ای نازک هست برای گره زدن چیزهای مختلف،تِنگ هم معنی محکم و سفت را میدهد)
بلبل تو کوچا، تو پس کوچا غزل میخونه
شعروی ترِحافظ میچکه از سرِ چِنگِش(نوکش)
عطر گل یاسم و نسترن، بهار نارنج
هی سر میکشه از تو خونوی واز وِلِنگِش(بزرگ و دلباز)
این جان که اگر چِش )چشم) تو چِشوی هیکی(یک نفر) بودوزی( چشم دوختن)
درد دِلشو میشنُفی(میشنوی) از جِلِنگ جِلِنگِش
اینجان که با فوتِ کاسه گری، امروز و فردو
تام (تو هم) پات میسره(سریدن) دنبال دختروی زبرو زِرِنگِش (کنایه از عاشق شدن)
قلبوی پیزوری(ضعیف) نیس تو سینه ی مردم شیراز
تا بیخودی ریشمیز(علف هرز) بزنه تو درز و دِنگِش(بین درزهای باز آن)
دنیارو تیپس(پشت سر هم،مداوم) میگشتو هی میگفت سمندر
از شهر چه خبر! قربون او آفتاب جِنگِش “دکتر بیژن سمندر”
بخش دوم:
2-3 آشنایی با مفهوم و ماهیت تصویر مقصد
2-3-1 سیر توجه به تصویر مقصد
مطالعات اولیه پیرامون تصویر مقاصد گردشگری به دهه ی 70 میلادی و دهه ی بعد آن برمیگردد که نشان دهنده ی محدودیت های نظری و مفهومی هستند ، زمانیکه هانت (1975) محقق گردشگری برای اولین بار اثبات کرد که تصویر مقصد در روند انتخاب گردشگران نقش محوری را بازی میکند‌ (کایی،2002:721؛اچتنر و ریچی، 91:2(. در مروری بر ادبیات از سال 1973 تا 2000، پایک (2000) 142 مورد مطالعه ی تصویر مقصد را مورد شناسایی قرار داده است که در حوزه های مختلف از جمله نقش و تاثیر تصویر مقصد بر رفتار مشتری، شکل گیری تصویر و ایجاد و توسعه ی مقیاس سنجش تصویر مقصد، انجام شده است. قابل توجه است که،تحقیقات بر روی تصویر مقصد فراتر از جوامع آکادمیک گسترش پیدا کرده و دارای ارتباطی تنگاتنگ با بازاریابی شده است و به همان اندازه دارای اهمیت میباشد (بالوغلو و برینبرگ، 1997). با این حال توجه بیشتر در مطالعات تصویر مقصد، عمدتا بر روی تاثیرات بعدی آن بر رفتار گردشگران میباشد. به عنوان مثال در مروری بر 23 مطالعه ی تصویر مقصد که دارای بیشترین تعداد ارجاع دهی میاشند، چون(1990) دریافته است که بیشترین نتیجه ای که از آن ها حاصل شده است، نقش و تاثیر تصویر مقصد بر رفتار گردشگران و رضایت آن هاست. تصویر یک مقصد فرایند انتخاب گردشگران، ارزیابی آن مقصد و دیگر مقاصد مشابه و قصد رفتاری آینده را تحت تاثیر قرار میدهد ( بینه،سانچز و سانچز،2001). امروزه در بین محققین گردشگری و اساتید دانشگاهی این حوزه این اجماع وجود دارد که تصویری مثبت از مقصد منجر به افزایش دیدار و دارای تاثیر مستقیم بر ارزیابی و انتخاب مقصد توسط آن ها دارد.(هال2003:20؛مورگان و پریچارد،1998:64،اچتنر و ریچی،1991:2؛ بالوغلو و مک کلیری،1999:868)
نقش حیاتی تصویر مقصد منجر به تحقیقات بسیاری بر روی این مفهوم شده است،به طوریکه دیدگاه ها و نظرات متفاوتی در مورد معنی آن وجود دارد، که در ادامه به این موضوع اشاره میشود.
2-3-2 بررسی مفهوم تصویر مقصد:
لاوسن و بادبوی (1997) مفهوم تصویر مقصد را به عنوان بیانی از تمام دانش موضوعی، قضاوت ها، تصورات و افکار عاطفی یک فرد یا گروهی از افراد درباره ی مکانی خاص تعریف کرده است. دیگر محققین ، آن را حاصل جمع تمام عقاید و تاثراتی میداند که
در ذهن مردم درباره ی یک مقصد تداعی میشود. (کرامتون،1979؛کاتلر،هایدر و رین،1993)
بینه،سانچز و سانچز (2001) تصویر مقصد را به عنوان تفسیری ذهنی از واقعیت توسط گردشگران تعریف میکند. از همین رو باید گفته شود تصویری که گردشگران از یک مقصد در ذهن دارند تا حد بسیاری، ذهنی میباشد به این دلیل که بر اساس ادارکی که هر گردشگر از تمام مقاصدی که تا کنون بوده است یا درباره ی آن ها شنیده است، میباشد ( سن مارتین و رودریگزر ، 2008). ماهیت مبهم و ذهنی و همچنین غیر مادی تصویر مقصد و عناصر و ویژگی های بسیار زیاد آن تعریف آن را مشکل کرده است به طوریکه نمیتوان گفت اجماعی در مورد آن تا کنون صورت گرفته است (آهسن،1977، آکر ، 1991،کاپفرر 1991،گارسیا 2002). در دو جدول پیش رو، تعدادی از معانی تصویر ذهنی، ذکر شده است.
جدول1-2- تعاریف تصویر ذهنی از محصول، مکان و مقصد
منبع : گالارزا، سائورا و گارسیا،2002
ارسیا
منبع : گالارزا، سائورا و گارسیا،2002
ارسیا

جدول 2-2- معانی از تصویر مقصد که توسط محققین مورد استفاده قرار گرفته است
جدول 2-2- معانی از تصویر مقصد که توسط محققین مورد استفاده قرار گرفته است

2-3-2-1 تصویر مقصد،ماهیتی دوگانه
با این که محققین بسیار در زمینه ی گردشگری از مفهوم ’تصویر مقصد‘ مرتبا استفاده میکنند ، تعریف دقیق از آن از نظر آن ها دور میماند. از این رو است که پیرس در وصف آن میگوید …” تصویر از آن واژه هایی است که نمیتوان با تعریفی مناسب از دست آن خلاص شد….واژه ایست پرابهام و با معانی متغیر” (پیرس،1988،162). پیمایشی جامع در مورد معانی ارائه شده در مطالعات اصلی که تا کنون در باره ی ارزیابی تصویر مقصد صورت گرفته ، در جدول زیر آمده است. با بررسی این لیست، روشن میشود که بسیاری از معانی مبهم میباشند و در بسیاری از موارد حتی به اندازه ی کافی توضیحی را ارئه نمیکنند. در تعریف تصویر مقصد مرتبا دیده میشود که خیلی ساده و سطحی از واژه هایی مثل “تاثیرات از یک مکان” یا” ادارکات از یک محیط” استفاده میشود. به طوریکه از تعاریف مربوطه نمیتوان متوجه شد که آیا محققین در بیان خود، ویژگی محوری را مورد توجه قرار داده اند (یعنی به ویژگی ها و صفات خاص و مشخص یک مکان) یا با محوریت اجزایی از تصویر مقصد که کلی نگرانه هستند نظرات خود را ارئه داده اند، و یا هردوی این ها. با این حال با بررسی روش شناسی هایی که برای سنجش تصویر مقصد مورد استفاده قرار گرفته (جدول 3-2) روشن میشود که در حقیقت بسیاری از این محققین درحال مفهوم سازی تصویر مقصد به وسیله ی لیستی از ویژگی ها هستند و نه بر اساس ادراکات و تاثیر پذیری های کلی نگرانه ی محیط و مکان. با این حال میتوان شاهد توجهاتی بود که اخیرا به اهمیت جزء کل نگر تصویر مقصد شده است. به طوریکه اوم و کرامپتون (1990) تصویر مقصد را به عنوان ساختاری گشتالتی و کلی نگر توصیف میکنند. ریلی (1990) بر تاثیر کلی که یک مکان بر ذهن دیگران میگزارد تاکید میکند. پیرس (1988) اشاره میکند به جزء قدرتمند دیداری یا تصویری ،که در ذات تصویر است و معتقد است که این جزء تلویحا میتواند جستجویی، در حافظه ی بلند مدت برای یک صحنه و منظره یا نماد و یا افراد باشد. وی نشان میدهد واژه ی تصویر گاهی برای شرح یک تصور کلی ذهنی از یک مقصد کلیشه ای میتواند بکار رود.
به عبارت دیگر وقتیکه ممکن است هر فرد تعدادی تصور ذهنی از یک مقصد داشته باشد، در همان حال نیز اشتهاری از آن مقصد میتواند وجود داشته باشد که تعدادی تصور عمومی از آن مقصد را به صورت کلیشه ای ایجاد کند. بدین ترتیب واضح است که تصویر مقصد در ارتباط با هردو جزء ویژگی محور و کلی نگر میتواند مد نظر قرار گیرد (اچتنر و ریچی، 1993). بعلاوه بعضی از تصاویر مقاصد میتواند مستقیما بر اساس مشخصه های قابل مشاهده یا مشخصه های قابل اندازه گیری و سنجش بنا نهاده شوند (مناظر،جاذبه ها،تسهیلات اقامتی، سطح قیمت ها) در حالیکه بقیه ی آن ها میتوانند بر اساس مشخصه های بیشتر نامحسوس و انتزاعی باشند (صمیمیت،امنیت، جَو ).
جدول 3-2- روش شناسی مورد استفاده قرار گرفته توسط محققین تصویر مقصد
جدول 3-2- روش شناسی مورد استفاده قرار گرفته توسط محققین تصویر مقصد

محققین
موضوع تحقیق
معنی ارائه شده از تصویر
هانت (1975)
سنجش تصویر چهار ایالت:یوتا،مونتانا،کولورادو،وایومینگ.
“ادارک گردشگران بالقوه درباره ی یک منطقه”
کرامپتون (1977)
سنجش تصویر مکزیکو
“تفسیر سازماندهی شده از یک مقصد در یک سیستم شناختی”
گودریچ(1977)
سنجش تصویر 9 مقصد:فلوریدا،هاوایی،مکزیکو،کالیفرنیا و 5 جزیره ی کارابیایی
تعریف نشده
کرامپتون (1979)
سنجش تصویر مکزیکو در ایالت های مختلف ایالات متحده
“حاصل جمع عقاید،نظرات و ادارکات که یک فرد از یک مقصد دارد”
پیرس (1982)
سنجش و مقایسه ی تصویر قبل و بعد از سفر هفت کشور
تعریف نشده
هاهتی و یاواس (1983)
سنجش تصویر فنلاند(12 کشور در این تحقیق ذکر شده اند)
تعریف نشده
کرامپتون و دیوری (1985)
سنجش تصویر تکزاس( همراه با سنجش رویکردهای جایگزین به ارزیابی های اهمیت-عملکرد
تعریف نشده
کیلر و ویر (1986)
سنجش تصویر هندوستان
مورد بحث واقع نشده
فلپس (1986)
سنجش تصویر قبل و بعد از سفر منورکا(جزیره ای اسپانیایی و دومین جزیره ی بزرگ جزایر بالریک)
“ادراکات و تاثیرات یک مکان”
گردشگری کانادا(1986-1989)
سنجش تصویر کانادا در بازارهای پردرآمد گردشگری این کشور
“گونه ایکه یک کشور توسط دیگران ادارک میشود

گارتنر و هانت (1987)
سنجش تصویر یوتاه در یک دوره ی زمانی 12 ساله
“ادراکاتی که یک شخص…درباره یک ایالت که در آن ساکن نیست دارد”
ریچاردسون و کرامپتون(1988)
سنجش تفاوت تصویر بین آمریکا و کانادا در میان کانادایی های فرانسوی و انگلیسی الاصل
“ادراکات از ویژگی های یک مقصد گردشگری”
گارتنر (1989)
سنجش تصویر چهار ایالت:یوتاه،مونتانا،کولورادو و وایومینگ(استفاده از تکنیک پیمایشی چند بعدی)
” یک مجموعه از ترکیب محصولات مختلف و ویژگی های به هم پیوسته”
کالانتونه و دیگران (1989)
سنجش تصویر 8 کشور حاشیه ی دریای پاسیفیک در نظر گردشگران با ملیت های گوناگون

“ادراکات گردشگران بالقوه مقاصد”
ریلی (1990)
سنجش تصویر مونتانا
“ویژگی و خصیصه ای خاص نیست…بلکه تاثیر کلی است که یک ماهیت وجودی مکانی آن را ایجاد میکند”
2-4- فرایند انتخاب مقصد:
امروزه اثبات شده است که تصویر عاملی مهم در فرایند انتخاب مقصد گردشگران میباشد. تحقیقات اثبات کرده اند که رابطه ای روشن بین تصویری مثبت از مقصد و تصمیم مثبت خرید وجود دارد (مورگان و ریچارد،1998:64). با این حال بزرگترین چالش پیش روی بازاریابی مقاصد گردشگری ایجاد و طرح ریزی یک تصویر به یاد ماندنی و مثبت از مقصد میباشد. مطلوب این است که این تصویر نیز توسط گردشگران بالقوه کاملا در ذهن آن ها مجسم و به یاد آورده شود و آن ها را برای دیدن مقصدی خاص تحریک کند.( مورگان و ریچارد،1998:48)
گارتنر (1993) درباره ی فرایند انتخاب مقصد که آن را دارای روند و شکلی قیف مانند میداند ، بر این عقیده است که ، همه ی مقاصد قابلیت انتخاب را دارا میباشند اما گردشگران بالقوه با محدود کردن و حذف انتخاب های گوناگون به یک انتخاب نهایی مقصد در میان چند فرایند خرید میرسند. وقتی که گردشگران به مجموعه ای از انتخاب های

بیتأثیر است به نظر میرسد در ایجاد فرسودگی کاری سهم عمده و مهمی دارند.
طبق تحقیقات صاحبنظران علوم رفتاری، یکی از مهمترین عوامل مولّد فرسودگی شغلی در سازمان، سبک رهبری خاصی است که توسط سرپرستان سازمان اتخاذ میشود. در این زمینه در مجموع تحقیقات حکایت از این دارد کارکنانی که با سرپرستان دارای ملاحظهکاری کم ، کار میکنند”برای مثال، پایین بودن رفاه و آسایش کارکنان و پایین بودن روابط دوستانه و گرم بین سرپرستان و پرسنل” نسبت به افرادی که رابطه صمیمانهتری را با سرپرستان خود دارند، بیشتر در معرض ابتلا به فرسودگی شغلی قرار دارند.
از بین متغیرهای دیگری که با فرسودگی شغلی در ارتباط است میتوان به وضعیت تأهل افراد اشاره کرد. تحقیقات حکایت از این دارند که موارد کمتری از فرسودگی شغلی در بین اشخاص متأهل نسبت به افراد مجرد گزارش شده است(مستبصری و نجابی،1387: 5،6).
عوامل دیگری که سبب میشود افراد به فرسودگی شغلی دچار شوند عبارتند از:
ناآشنا بودن افراد با هدف یا اهداف سازمان یا قابل درک نبودن این اهداف برای آنان.
سیاستهایی که مدیریت سازمان در ابعاد مختلف وضع میکند یا در عمل به کار میگیرد.
شیوه های رهبری و مدیریت در سطوح سرپرستی(یا سبک رهبری سرپرستان واحدها در سازمان).
سخت و غیر قابل انعطاف بودن قوانین ،مقررات و آیین نامهها در سازمان.
ناسالم بودن شبکه های ارتباطی در سازمان و فقدان ارتباطهای دوطرفه و از پایین به بالا در سازمان.
بی توجهی مدیریت سازمان به امور کارکنان(رفاهی،درمانی،تفریحی و…).
عدم بهرهگیری از همه توان و استعدادهای بالقوه افراد در انجام دادن وظایف شغلی.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مبهم بودن نقش فرد در سازمان و در فرایند تولید،توزیع و مصرف کالاها و خدمات ارائه شده توسط سازمان.
ناراضی بودن افراد از سازمان یا از شغل خود.
قرار گرفتن افراد در شرایط کاری که لازم است در زمان محدودکاری بیش از توان خود انجام دهند.
واگذار کردن مسئولیتهای بیش از ظرفیت افراد به آنان و ترس از توانایی برای انجام دادن این مسئولیتها.
گرفتار شدن در شرایط تصدی نقشهای متعارض که طی آن نقشهایی به عهده فرد گذاشته میشود که با هم در تعارضاند.
هماهنگ نبودن میزان پرداخت حقوق و مزایا با میزان کاری که انتظار میرود افراد در سازمان انجام دهند.
نامناسب بودن نظام ارزیابی عملکرد شغلی افراد و جایگزین شدن رابطه به جای ضابطه در سازمان
فقدان امکانات مناسب و اثربخش آموزشی برای کارکنان سازمان و نا آشنا بودن آنان با وظایف شغلی خود.
عدم به کارگیری روش های عملی برای آزمایش و انتخاب افراد و واگذاری تصدی مشاغل به افراد غیر واجد شرایط.
نا آشنایی کامل افراد به وظایف شغلی خود از همان آغاز ورود به یک سازمان
فقدان امکانات لازم برای رشد و ترقی یا ارتقای افراد در سازمان.

2-2)پیشینه تحقیق

2-2-1)تحقیقات داخلی
دراین قسمت به بررسی برخی از مطالعات داخلی پرداخته میشود:
نعامی و شکرکن در سال 1385 طی پژوهشی به بررسی رابطه خشنودی شغلی با رفتار مدنی سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان برخی از کارخانه های اهواز را مورد مطالعه قرار دادند . طبق فرضیه های تحقیق خشنودی با رفتار مدنی و عملکرد شغلی کارکنان کارخانه های اهواز رابطه مثبت دارد و اینکه رابطه خشنودی شغلی با رفتار مدنی از رابطه آن با عملکرد شغلی قویتر است . جامعه آماری این تحقیق 400 نفر از کارکنان کارخانه های اهواز بودند که با روش نمونهگیری تصادفی طبقهای انتخاب شدند . روش های آماری ضریب همبستگی ساده و رگرسیون چندگانه با روش مرحلهای برای تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفته است . نتایج تحقیق نشان میدهند که بین خشنودی شغلی و رفتار مدنی سازمانی همبستگی معنیدار بالا و با ثباتی وجود دارد.
رامین مهر، هادیزاده مقدم، احمدی در سال 1388 پژوهشی تحت عنوان “بررسی رابطه ادراک از عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی مورد مطالعه:( شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ستاد تهران)” انجام دادهاند. جامعه آماری این تحقیق شامل116 نفر از کارکنان شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی(ستاد تهران) که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری بودند است. برای سنجش رفتار شهروندی سازمانی از پرسشنامه ارگان و برای سنجش عدالت از پرسشنامه ساخته شده توسط محقق استفاده شده است. از این رو، ابتدا از طریق تکنیک تحلیل عاملی روایی ادراک از عدالت سازمانی مورد تأیید قرار گرفته، سپس رابطه میان ادراک از عدالت و رفتار شهروندی سازمانی از طریق تحلیل مسیرسنجیده شده است. نتیجهی تحقیق نشان داد که رابطه بین ادراک از عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی معنیدار است. از بین ابعاد عدالت، عدالت مراودهای از همبستگی قوی تری نسبت به دو بعد دیگر برخوردار است و سه بعد عدالت سازمانی نیز با یکدیگر همبستگی دارند.
جمالی و همکاران در سال 1388 پژوهشی تحت عنوان ” رابطه بین عوامل شغلی و سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی اعضاء هیات علمی واحدهای منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی به منظور ارائه مدل مناسب ” انجام دادهاند. متغیرهای مستقل تاثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی عبارتند از: رضایت شغلی، فرسودگی شغلی، تعهد سازمانی و جوسازمانی .جامعه آماری پژوهش کلیه اعضاء هیات علمی واحدهای منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی88-87 برابر با 3100 نفر می باشد که از این تعداد 397 نفر به عنوان نمونه بودند که تعداد آنها در سال تحصیلی آماری از طریق شیوه نمونهگیری خوشهای انتخاب شدند. جهت جمعآوری داده ها از پنج پرسشنامه رفتار شهروند سازمانی، رضایت شغلی، فرسودگی شغلی، تعهد سازمانی و جو سازمانی استفاده گردید و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از روش های آماری T تک نمونهای، ضریب همبستگی پیرسون، آلفای کرانباخ، رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر استفاده شد و این نتایج حاصل شد: میزان بروز رفتار شهروندی سازمانی در بین اعضاء هیات علمی منطقه یک دانشگاه آزاداسلامی کمی بیشتر از حد متوسط میباشد. متغیرهای رضایت شغلی، تعهد سازمانی بر روی رفتار شهروند سازمانی تاثیر مثبت و فرسودگی شغلی و جو سازمانی تاثیر منفی دارند. از مولفه های رضایت شغلی، مولفه های ماهیت کار، رضایت از همکاران و رضایت از میزان حقوق و مزایا قدرت پیشبینی رفتار شهروندی سازمانی را در جهت مثبت دارند. از مولفه های سهگانه فرسودگی شغلی یعنی کاهش عملکرد فردی، زوال شخصیت و خستگی عاطفی هر سه قدرت پیش بینی رفتار شهروند سازمانی را در جهت معکوس دارند. از مولفه های سه گانه تعهد سازمانی،تنها مولفه تعهد هنجاری، قدرت پیش بینی رفتار شهروند سازمانی را در جهت مثبت دارد. از مولفه های پنج گانه جو سازمانی، تنها مولفه رفتار حمایتی مدیر، قدرت پیشبینی رفتار شهروند سازمانی را در جهت مثبت دارد. مدل نهایی این مطالعه به صورت زیر است.

شکل 2-8: مدل آماری جهت ارتقاء سطح رفتار شهروندی سازمانی(جمالی و همکاران،1388: 99)

زارعی متین و همکاران در سال 1389 مدلی جامع جهت تعیین عوامل اثرگذار بر توسعه رفتار شهروندی سازمانی ارائه دادند.جامعه آماری پژوهش شامل کلیهی کارکنان شرکت ملی نفت ایران در سطح ستادی به تعداد 2500 نفر است و تعداد 100 نفر به عنوان نمونه آماری طبق فرمول انتخاب شده است. در این پژوهش تأثیر پنج عامل عمده ، سبک رهبری مدیران ، ویژگیهای شخصیتی کارکنان، ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی و عوامل ارزشی فرهنگی بر توسعه رفتار شهروندی سازمانی بررسی شده است . برای سنجش رفتار شهروندی سازمانی کارکنان از پرسشنامه اثر لیوا مارکوزی و کاترین زین از دانشگاه کالیفرنیا، برای سنجش ساختار سازمانی از پرسشنامه24 سؤالی رابینز، جهت سنجش سبک رهبری از پرسشنامه بس و اولیو، برای سنجش فرهنگ سازمانی از پرسشنامه هافستد، برای سنجش ویژگیهای شخصیتی کارکنان از پرسشنامه گوسناو و برای سنجش عوامل ارزشی فرهنگی، از پرسشنامه اثر کول کویت استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از دو آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است . برای تعیین تأثیر عوامل پنجگانه بر توسعه رفتار شهروندی از آزمون من ویتنی و تعیین رابطه ابعاد رفتار شهروندی با ابعاد عوامل از ضریب همبستگی اسپیرمن و درنهایت برای رتبهبندی تأثیر عوامل پنج گانه بر بروز رفتار شهروندی سازمانی از تحلیل واریانس فریدمن و رگرسیون استفاده شده است.نتایج این پژوهش نشان میدهد، سب
ک رهبری تحول آفرین مدیران ، ویژگیهای شخصیتی کارکنان از جمله ثبات هیجانی ، برونگرایی ، تجربه پذیری ، سازگاری و وجدان کاری، ابعادی از فرهنگ سازمانی به زعم هافستد از قبیل فرآیندگرایی، کارمندمداری ، سیستم باز و کنترل سخت و ابعاد ارتباطی و ساختاری سرمایه اجتماعی، عدالت مراودهای و عدالت اطلاعاتی بر توسعه رفتار شهروندی سازمانی تأثیرگذار هستند. در این پژوهش ساختار سازمانی بر توسعه رفتار شهروندی سازمانی مؤثر نبوده است.
بهلولی زیناب و همکاران در سال 1389 به بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز پرداختند. متغیرهای مستقل تاثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی عبارتند از: عدالت سازمانی، عدالت توزیعی، عدالت رویهای، عدالت مراودهای . جامعه آماری 296 نفر از کارکنان(کارمندان و اعضا هیئت علمی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز بودند که با روش نمونهگیری تصادفی طبقهای انتخاب شدند. برای سنجش عدالت سازمانی از پرسشنامه ساخته شده توسط نیهوف و مورمن و برای سنجش رفتار شهروندی سازمانی از پرسشنامه پودساکف، مکنزی، مورمن و فیتر استفاده شده است .روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون چند متغیری(همزمان)مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان میدهند که عدالت سازمانی با هر یک از ابعاد مختلف رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنیداری دارد.
قربانی ، نوری و قلیپور در سال 1389 به بررسی نقش عدالت و اعتماد در کاهش رفتارهای ضد شهروندی و اثر آن بر تمایل به تسهیم دانش در اجتماع مجازی پرداخته اند. در این مقاله سعی شده است علاوه بر بررسی و بازنگری مفاهیم اجتماعات مجازی و تسهیم دانش، تاثیر متغیر های عدالت، اعتماد و رفتار های ضد شهروندی بر تمایل به تسهیم دانش در اجتماعات مذکور بررسی شود. ابعاد چهار گانه عدالت ( توزیعی، رویه ای، مراوده ای و اطلاعاتی) بر دو نوع اعتماد مورد بررسی(اعتماد در اعضا و اعتماد در مدیریت) تاثیرگذار بوده که این دو متغیر در کاهش مولفه های رفتارهای ضد شهروندی(لجبازی و اعمال خودسرانه، رفتارهای ضد اجتماعی، کینه توزی و پرخاشگری) موثر است. در نهایت کاهش این مؤلفه ها بر تمایل مداوم تسهیم دانش در اجتماعات مجازی نقش دارد.
بهاریفر و جواهری کامل در سال1389 به بررسی پیامدهای ارزشهای اخلاقی سازمان با مطالعه عدالت سازمانی،تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی پرداختهاند. نتایج مقاله نشان میدهد که ارزش های اخلاقی سازمان به طور مثبتی بر عدالت رویهای و عدالت توزیعی تاثیر دارد. عدالت رویهای و عدالت توزیعی نیز به طور مثبتی بر تعهد سازمانی کارکنان تاثیر دارد. تعهد سازمانی به طور مثبتی بر رفتار اخلاقی کارکنان تاثیر میگذارد . هم چنین رفتار اخلاقی نیز به طور مثبتی بر بُعدِ جوانمردی و بُعدِ نوع دوستی رفتارهای شهروندی سازمانی تاثیر میگذارد.
رضائیان و میرزاده در سال1389 به بررسی تاثیر برداشت کارکنان از عدالت سازمانی بر رفتارهای شهروندی سازمانی آنان پرداختهاند. جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی میباشد. در این تحقیق ،عدالت سازمانی شامل چهار بعد عدالت(توزیعی،رویهای،مراودهای و اطلاعاتی) است که نقش هر کدام در افزایش رفتارهای شهروندی سازمانی از دیدگاه کارکنان مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج نشان داد که برداشت کارکنان از عدالت سازمانی شامل هر چهار بعد مذکور بر رفتارهای شهروندی آنان در سازمان موثر است. در رتبهبندی این ابعاد،برداشت کارکنان از عدالت مراودهای در رتبه اول،عدالت توزیعی در رتبه دوم،عدالت اطلاعاتی در رتبه سوم و عدالت رویهای در رتبه چهارم قرار گرفته است.
محرم زاده،شاکر و کاشف در سال 1390 به بررسی ارتباط عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی پرداختهاند. در این تحقیق، جامعه آماری شامل کارکنان ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان غربی است و نمونه آماری برابر با جامعهآماری و به صورت تمام شمار مورد مطالعه قرار گرفته است. به این منظور، پرسشنامههای عدالت سازمانی (مورمن و نیهوف، 1993 )و رفتار شهروندی سازمانی (یودساکف و مکنزی، 1990) مورد استفاده قرار گرفتهاند. نتایج ضریب همبستگی گاما نشان داد که بین عدالت توزیعی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معناداری وجود ندارد اما بین عدالت رویهای و عدالت مراودهای با رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معناداری برقرار است. همچنین تحلیل رگرسیون نشان داد از میان ابعاد عدالت سازمانی، عدالت مراودهای میتواند رفتار شهروندی سازمانی را پیشبینی کند.
نادی و گل شیرازی در سال 1390 به بررسی ارتباط بین سبک های دلبستگی و عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی پرداخته اند. در این تحقیق، جامعه آماری شامل کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان میباشد که 191 نفر از کارکنان به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدندهاند. ابزار جمع آوری اطلاعات سه پرسش نامه عدالت سازمانی، رفتار مدنی سازمانی و سبک های دلبستگی است. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که بین دلبستگی ایمن و رفتار مدنی سازمانی و همچنین دلبستگی ایمن و ابعاد عدالت سازمانی ارتباطی معنی دار وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد عدالت تعاملی و توزیعی ارتباط بین اجتناب پایین و رفتار مدنی سازمانی را تعدیل کرده است. به علاوه، مدل معادلات ساختاری از تأثیر مستقیم سبک های دلبستگی بر ادراک از عدالت سازمانی حمایت کرد. همچنین دلبستگی اضطرابی
تأثیر مستقیم بر رفتار مدنی سازمانی و دلبستگی اضطرابی به واسطه عدالت سازمان کلی بر رفتار شهروندی سازمانی تأثیر غیرمستقیم نشان داد. به طور کلی یافتههای پژوهش نشان داد که سبکهای دلبستگی در شکلدهی تمایلات افراد به رفتارهای شهروندی سازمانی نقش مؤثر دارند. علاوه بر آن، ادراک از عدالت تعاملی و توزیعی در افراد با دلبستگی اجتنابی پایین نقش فزاینده در گرایش به رفتارمدنی سازمانی ایفا میکند.
خراسانی و کنعانی نیری در سال 1391 به بررسی رابطه عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با رضایت شغلی کارکنان پرداختهاند. در این تحقیق، جامعه آماری شامل 2000 نفر از کارکنان شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور میباشد. که تعداد نمونه برآورده شده با عنایت به فرمول لوی و لمشو ( 1981 ) برابر با 140 نفر از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده بوده است . در پژوهش حاضر با بهره گیری از سه پرسشنامه استاندارد، نیهوف و مورمن ( 1993 ) برای سنجش عدالت سازمانی، پودساکف و همکاران1990 برای سنجش رفتار شهروندی سازمانی و هم چنین ویسوکی و کروم برای سنجش رضایت شغلی به بررسی سه متغییر فوق پرداخته شده است . سوالات پژوهش در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . نتایج پژوهش حاکی از آن بود که؛ رابطه معنادار و مثبت بین رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن با رضایت شغلی و همچنین بین عدالت سازمانی و ابعاد آن با رضایت شغلی بود . متغیر نوع دوستی و نزاکت و همچنین متغیرهای عدالت مراودهای و عدالت رویهای پیشبینی کننده رضایت شغلی کارکنان شرکت فرودگاههای کشور هستند.

 
 
محرم زاده، شاکر و کاشف در سال 1391 به بررسی ارتباط عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان غربی پرداختهاند. در این تحقیق، نمونه آماری برابر با جامعه آماری و به صورت تمام شمار مورد مطالعه قرار گرفت.که شامل 94 نفر میشود. به این منظور، از پرسشنامههای عدالت سازمانی مورمن و نیهوف، رفتار شهروندی سازمانی

بشتر نمایان می‌گردد:
هنگامی‌که این افراد به صورت مستقیم با دیگران روبه رو می‌شوند
هنگامی‌که قوانین و مقررات در موقعیت یا وضعی که به آن روبه رو می‌شوند کمتر حاکم باشد، آنان بی محابا عمل می‌کنند.

درگیری عاطفی با مسائل جزیی با امور دور (منحرف) از هدف مورد نظر که موجب کم رنگ شدن این ویژگی گردد.
آیا می‌توان نتیجه گرفت که کسانی که از نظر شخصیتی (به اصطلاح بسیار ماکیاول گرا هستند) کارمند خوبی خواهند بود؟ پاسخ این پرسش به دو عامل بستگی دارد، اول به نوع کار و دوم این که آیا در ارزیابی عملکرد رعایت اصول اخلاقی هم مطرح است یا خیر در کارهایی که فرد باید از نظر مذاکره و تعدیل قیمتها (مثل روابط کارگری) مهارت خاصی داشته باشد، یا در آنجا که موفقیت در کار، پاداش زیادی خواهد داشت (مثل کمیسیون حاصل از فروش) چنین شخصیتی بازدهی بالایی دارد، ولی اگر هدف نتواند وسیله را توجیه کند، یا اگر از نظر رفتاری استانداردهای بسیار دقیقی وجود داشته باشد، یا عوامل موقعیتی و موضعی (که در عبارت قبل یاد ‌آورد شدیم) وجود نداشته باشد، در آن صورت نمی‌توان درباره عملکرد چنین شخصی پیش بینی کرد.
2-16-3 مناعت طبع یا عزت نفس .
میزان یا درجه ای که افراد خود را دوست دارند (یا دوست ندارند) این ویژگی شخصیتی را “مناعت طبع”یاعزت نفس می‌نامند.
تحقیقاتی که در خصوص مناعت طبع یا عزت نفس شده به جنبه‌های دقیقی از رفتار سازمانی رسیده است. برای مثال، عزت نفس با انتظارات فرد از موفقیت، رابطه مستقیم دارد. کسانی که این ویژگی شخصیتی در آنها شدید است بر این باورند که توانایی آنان بیش از مقداری است که برای موفقیت در کار لازم است. آنان دست به کارهایی می‌زنند که خطر زیادی دارد و (در مقایسه با کسانی که مقدار کمتری از این ویژگی دارند) کارهایی را می‌پذیرند که نامتعارف تر باشد.
مهم ترین نتیجه ای که از این تحقیقات به دست آمده و می‌توان آن را تعمیم داد، این است: افرادی که این ویژگی به فراوانی در آنها دیده شود (در مقایسه با آنان که از نظر شخصیتی کمتر این ویژگی را دارند) بیشتر تحت تاثیر عوامل خارجی قرار می‌گیرند کسانی که شدت این ویژگی یا خصوصیت، در آنها کمتر است متصرد واکنش مثبت از سوی دیگران هستند. در نتیجه آنان بیشتر در پی تایید دیگران و آماده پذیرش باورها و رفتار افراد مورد احترامشان می‌باشند. کسانی که این ویژگی را دارند (ولی نه در حالت بسیار شدید) هنگامی‌که در پست مدیریت سازمان قرار گیرند همواره درصدد خشنود ساختن دیگران هستند، از این رو احتمال کمتری دارد که پایگاه ناآشنایی را انتخاب کنند.
2-16-4 سازگاری با موقعیت
ویژگی شخصیتی دیگری را که به تازگی بسیار مورد توجه قرار گرفته سازش با موقعیت می‌نامند.یعنی توانایی فرد در هم سوکردن رفتار خود با عوامل خارجی و موقعیتی،کسانی که چنین خصوصیتی دارند، می‌توانند رفتار خود را با عوامل محیطی و موقعیتی وفق دهند. آنان نسبت به علائم و نشانه‌های خارجی حساسیت زیادی نشان می‌دهند و در موقعیت‌های گوناگون رفتار متفاوتی دارند. کسانی که این ویژگی شخصیتی در آنها شدید است می‌توانند در جمع و در خلوت رفتارهای بسیار متفاوتی داشته باشند. اما آنان که این ویژگی شخصیتیشان شدید نیست نمی‌توانند در موقعیت‌های مختلف رفتارهای چندان متفاوتی از خود بروز می‌دهند. آنان همیشه تمایل دارند تا در هر وضع و موقعیتی نگرش و خوی حقیقی خود را نشان دهند. بنابراین، بین آن چیزی که هستند و آنچه که انجام می‌دهند (از نظر ثبات رویه در رفتار) رابطه بسیار مستحکم وجود دارد.
تحقیقات پیرامون این ویژگی شخصیتی هنوز در ابتدای راه است. بنابراین،نمی‌توان بر آن اساس چیزی را پیش بینی کرد. ولی، نتیجه نخستین تحقیقاتی که در این زمینه به دست آمده نشان می‌دهد، کسانی که این ویژگی شخصیتی در آنها شدید است تمایل دارند به رفتار دیگران توجه بیشتری بکنند (و نسبت به کسانی که این ویژگی شخصیتی در آنها ضعف است)سازگاری بیشتری داشته باشند.همچنین می‌توان چنین فرض کرد که کسانی که این ویژگی شخصیتی در آنها شدید است در پست‌های مدیریتی، یعنی در مقامهایی که افراد باید چندین نقش ایفا نمایند (و گاهی این نقشها ضد و نقیض هستند) موفق تر خواهند بود. آنان می‌توانند در برابر ارباب رجوع یا افراد گوناگونی که با آنها روبرو می‌شوند. (چهره‌های) مختلف را نشان دهند.
خطر پذیری
انسانها از نظر گرایش به خطر پذیری متفاوت اند این میل که مبتنی بر پذیرش یا اجتناب از خطر است (ثابت شده است) که بر موارد زیر اثرات شدیدی می‌گذارد. مدت زمانی که طول می‌کشد تا مدیر تصمیمی‌بگیرد و مقدار اطلاعاتی را که وی برای گرفتن تصمیم به آن نیاز دارد. برای مثال، در یک تمرین شبیه سازی مربوط به تصمیم گیری درباره استخدام کارمندان جدید، 79 مدیر شرکت کردند، مدیرانی که خطر پذیری بالایی داشتند، سریع تر تصمیم گرفتند و (در مقایسه با مدیرانی که خطر پذیری کمتری داشتند) از اطلاعات کمتری استفاده کردند.نکته جالب توجه این است که صحت و دقت تصمیم گیری در مورد هر دو گروه یکسان بود.
در حالی که معمولا این گفتار درست است که مدیران سازمانها ضد خطر هستند، ولی هنوز هم افراد درباره این بعد شخصیتی، متفاوت اند. در نتیجه عقل سلیم حکم می‌کند که متوجه این تفاوت شخصیتی باشیم و حتی درباره نوع شغل و پستی که شخص باید آن را احراز کند، مساله میل او را به خطر پذیری مورد توجه قرار دهیم. برای مثال، در یک موسسه کارگزاری اوراق بهادار، میل شدید به خطر پذیری، احتمالا به عملکرد بهتری منجر خواهد شد. نوع مشاغل، تعیین کننده سرعت عمل در تصمیم گیری است. از سوی دیگر، این ویژگی شخصیتی برای حسابداران یک عامل بازدارنده است. احتمالا کار حسا
برسی شایسته کسانی است که میل به خطر پذیری کمتری داشته باشند.
رابینز (پارسائیان واعرابی 1379)، ص 152
2-17 شخصیت از دیدگاه اسلام و قرآن
به قول یکی از دانشمندان اسلام شناس معاصر ایرانی، انسان در جهان بینی اسلامی‌داستانی شگفت دارد، انسان مخلوقی است که هنگام زاده شدن بالقوه کمالاتی دارد که می‌توان به آنها فعلیت داد.
علی (ع) می‌فرماید بدی و ناسلامتی در طبیعت هر کس نهان است اگر شخص بر طبیعت خود غالب آید بدی در ضمیر، ناخودآگاه خود مخفی می‌ماند و اگر غالب نیاید، بدی مانند آتش فشانی سرانجام دهان باز می‌کند و خود و محیطش را به بیماری و تباهی می‌کشاند.
(عبدالکریم 1361) (نوری تاجر 1376)
اسلام عوامل تکامل دهنده اش را شامل وراثت، محیط طبیعی و جغرافیایی، محیط اجتماعی و عوامل فرهنگی و تاریخی می‌دانند، اسلام خیلی قبل از فروید طبیعت انسان را به سه قسمت تقسیم نمود که هر یک از این سه قسمت در فطرت و طبیعت او موجود است. این سه قسمت نفس اماره، نفس مطمئنه، نفس لوامه است که معادل نهاد، خود و فرا خود در نظریات فروید پدر علم روانکاوی در شخصیت می‌باشد.
در اینجا مراد از نفس اماره طبیعت حیوانی انسان است. نفس مطمئنه همان استعدادهای او در اداره کردن، انگیزش‌های عقلانی، منطقی و واقع بینانه، کمک کنندگی و راهنمایی است و نفس لوامه راهنمای نیکی و زشتی و بر خلاف نظریات فروید درباره ی فرا خود آموختنی نمی‌باشد بلکه قسمتی از فطرت بشر است.
علی (ع) درباره ی جنبه‌های مختلف شخصیت انسان فرمود: “بینایی، چشم نیست زیرا که گاهی چشمها به آرنده خود دروغ می‌گویند، در شناخت حقائق باید بعقل اعتماد نمود نه به حس، زیرا بسا محسوس و بدیهی که معلوم نیست و بسا عقلی و نظری که نزد دلهای روشن از هر بدیهی آشکار تر است پس یقینیات همان معقولات است نه محسوسات، زیرا حکم حس در مظنه ی غلط است و بسیار حس دروغ می‌گوید ما را به نادرست وامیدارد چنانکه بزرگ را کوچک و کوچک را بزرگ و متحرک را ساکن و ساکن را متحرک می‌پنداریم و اما عقل در هر چه راه یابد و پیشش بدیهی است گردد اشتباه در آن راه ندارد، بنابراین این گفتار نادانان است که می‌گویند دلیلی بزرگتر و بالاتر از حس و دیدن با چشم نیست باطل و نادرست است”
(حضرت علی (ع)،1365، نهج البلاغه، ترجمه فیض الاسلام، جزء ششم، خطبه 273)
شخصیت در قرآن
قرآن معتقد است که انسان باید تحت تربیتی عمیق و معنوی قرار گیرد تا راه زندگی را بیابد و اگر رسالت خود را در جهان فانی دریافت زندگی وی توام با خوشبختی خواهد بود. اگر یاد خداوند در ذهن کسی ریشه ندواند اندیشه‌های شیطانی آنرا فرا می‌گیرد و ملعبه ای در چنگال غریزه‌های حیوانی خویش خواهد شد (پروا، 1370، ص 154)
“ادعونی استجب لکم”
بخوانید تا اجابت کنم شما را
) سوره غافر – آیه 60(
“ان الانسان لفی خسرو الا الذین امنو ع‍‍‍ُمو الصالحات”
همه انسان‌ها در زیان هستند مگر کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند
سوره عصر آیه های 2 و 3 (
“کلا ان الانسان لیطغی، آن راه استغنی”
باز چرا انسان سرکش و مغرور می‌شود چونکه بغنا و دارائی می‌رسد که محققا بسوی پروردگار باز خواهد گشت.
(سوره علق آیه های 7 و 6 )
“لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم”
ما انسان را در مقام نیکو و احسن آفریدیم
(سوره تین، آیه 4)
“الذی خلقک فسوک فعدلک “
آن خدایی است که را از عدم بوجود آورد بصورتی تمام و کامل بیاراست و با اعتدال برگزید
(سوره انفطار، آیه 7)

 
 
“ینبوالانسان یومئذ بما قدم و اخر”
آنروز آدمی‌بهر نیک و بدی که در ابتدا و انتها انجام داده آگاه می‌شود (سوره قیامت ایه 13)
“الذی خلق الموت و لحیوه لیبلوکم ایکم احسن عملا”: خدائیکه مرگ و زندگانی آفرید که شما بندگان را بیازماید تا کدام یک نیکو کارتر (و خلوص اعمال بیشتر) است (سوره ملک، آیه 2)
و بسیاری آیات و روایات دیگرکه از ذکر آنها درین مقوله صرف نظر می شود.
انسان از نظر اسلام دارای خلقتی مستقل و جدا از خلقت سایر موجودات عالم است و سرانجام موجودی است که در نهاد او مجموعه ای از خصوصیات متضاد یافت می‌شود و اوست که تصمیم می‌گیرد چگونه باشد. (جاسبی 1378 و ص 42) (نوری تاجر 1376)
2-18 تیپ شناسی
این تصور که مردم را می‌توان به تیپها، یا دسته‌ه ای مختلف از افراد تقسیم کرد دست کم به زمان “بقراط” (حدود 400 سال قبل از میلاد)، که “جالینوس” (حدود سال 150 میلادی) بعدها به عقاید وی شاخ و برگ داد باز می‌گردد. در آن دوران قدیم این اعتقاد وجود داشت که افراد را می‌توان به چهار گروه: صفراوی (به معنی تحریک پذیر)، سوداوی (یا افسرده)، دموی (خوش بین)، بلغمی‌(آرام) تقسیم کرد. این فرض وجود داشت که تیپ شخصیتی فرد بازتابی از غلبه یکی از چهار خلط بدنی- مایعاتی در بدن که تصور می‌رفت که برای حیات جنبه ی بنیادی دارداست.
“شیخ الریئس ابوعلی حسین بن عبدالله بین سینا”، طبیب، فیلسوف و دانشمند بزرگ ایرانی نیز در هزار سال قبل در انسان این چهار نوع خلط را تحلیل نمود و صفات و خصوصیات آنها دارد در چهار طبقه خون دموی مزاج‌ها ، بلغمی مزاج‌ها، صفراوی ‌ها و سوداوی‌ها تقسیم کرد.
این تیپ شناسی به طور همزمان ایجاد دو خط فکری در نظریه شخصیت را آغاز کرد، خطوطی، که به لحاط مفهومی‌مجزای از یکدیگرند، هر چند غالبا باهم آمیخته اند. خط اول عبارت از این تصور است که شخصیت افراد به نوعی در یک تیپ یا دسته ی خاص جای می‌گیرد خط دوم این تصور را در بر دارد که شخصیت افراد تا حد بسیار زیادی از طریق متغیرهای زیست شناسی تعیین می‌شود. پس از آن یونگ معتقد بود که مردم در یکی از دو دسته ی درون گرا و برون گرا قرار می‌گیرند. این تیپ شناسی به ما امکان می‌دهد تا تمایز مفهومی‌بین یک رویکرد تیپ ویک رویکرد خصیصه به شخصیت را آشکار سازیم.
تیپها معمولا به عنوان طبقاتی از اعضا که متمایز وناپیوسته هستند قلمداد می‌شوند دو رویکرد اصلی در تیپ شناسی به شرح زیر است:


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

“رویکرد قانون نگر” (که بر چگونگی متغییر خصیصه‌ها در افراد مختلف تاکید می‌ورزد) چنین فرض می‌کند که ابعاد برای همه کس یکسان است.
“رویکرد فردنگر” (که بر منحصر به فرد بودن افراد تاکید می‌ورزد) با برخی از این ابعاد به منزله ی ابعادی منحصر به افرادی خاص برخورد می‌کند.

شکل 2-3 مایکل دانیز، خود شناسی با روش یونگ، ت اسماعیل فصیح
2-19 نظریه‌های تیپ شناسی
هرمان رور شاخ (1924-1884)
2-19-1 زندگینامه
هرمان رور شاخ فرزند یک خانواده کهن سوئیسی ایالت تور گوی لاست بود که در سال 1884 در شهر زوریخ متولد شد. وی پسر ارشد یک دبیر نقاشی بود با اینکه در نقاشی استعداد خارق العاده ای داشت به تشویق هگل زیست شناس بزرگ به تحصیلی در پزشکی مشغول شد وی در ضمن تحصیل با خانواده‌های روسی زوریخ، رفت و آمد داشت و ضمن آشنایی با آنان با یک دختر روسی ازدواج کرده و تا 1914 در روسیه کار کرد. ولی در کلینیک روانپزشکی زوریخ که یونگ نیز حضور داشت مشغول به کار شد زمانی که”یونگ” برای اولین بار مفاهیم روان تحلیل گری را در مورد روان گسستگی‌ها بکار می‌بست. در 1912 رساله پزشکی خود را درباره توهمات باز تابی و پدیده‌های وابسته نوشت، او کوشیده بود حضور واکنش‌ها وکنش ادراک‌های جنبشی را در “خواب دیده‌ها”و “توهمات” تبیین کند. سپس او شروع به “روان تحلیل گری” در مورد بیمارانش کرد، او مقالاتی با گروه روان تحلیل گران نوشت که با وقوع جنگ جهانی این جمعیت پراکنده شد. وی به گفته یخودش نمونه ی بازر نوع “درون نگر”خلاق که خود توصیف کرده بود. و سپس به وجود آوردن “تست روان تشخیص گری” را شروع کرد. وی تالیف وسیعی بین مشاهدات مرضی و پژوهش‌های اجتماعی را انجام داد. در 1921 کتاب “روان تشخیص گری” را منتشر کرد و در آوریل 1922 بر اثر یک بیماری دیده از جهان فرو بست.
نظریات رورشاخ در سنجش شخصیت
کشف روش “روان تشخیص گری “دور از دانشگاهها، آزمایشگاه و کتابخانه‌های بزرگ در یک بیمارستان کوچک روانی، توسط مردی که نه روانشناسی خوانده بود، نه در کنگره‌های جهانی شرکت کرده بود ونه عناوین رسمی‌داشت صورت گرفت.
عمل بدیع رورشاخ در حقیقت در اینست که معنای لکه‌های مرکب را نه به تست تخیل بلکه به تست شخصیت تبدیل کرده و کلید این روش جدید تفسیر را به دست آورده است.شاخ می گوید:” پاسخهائی که متضمن حرکت هستند درون نگری” آزمودنی را بیان می‌کنند و پاسخهایی که بر پایه رنگ هستند برون نگری آزمودنی را ابزار می‌کنند”. وی این کشف راآرام آرام در ذهن خود به ثمر رسانده بود و بی شک با “ریخت شناسی یونگ” آشنا بود وی نیز مانند فروید نظریاتش را از یک خواب که در زمان دانشجویی دیده بود آغاز کرده (برش عرضی مغز) همانطور که فروید خواب دیده بود لگن خاصره اش را تشریح می‌کنند، اما خواب رورشاخ جهت علمی‌کارهای عصبی روانی وی را اعلام می‌کند یعنی کوشش وی در تجزیه کردن شخصیت (او درخوابش دیده بود که مغزش را برش عرضی داده اند و این برش‌ها یکی پس از دیگری به جلو می‌افتند) اما رور شاخ به طرح مطالب دیگری می‌پردازد، از جمله مطالب برجسته ای او در تعبیر شخصیت می‌توان به تبدیل ادراکها در حوزه ی حسی اشاره کرد مثلا “ادراک بصری” به “ادراک جنبشی” یا “ادراک سماعی” و بالعکس، به نظر او انسان واجد دفتر ثبت تصاویری است وسیع تر از آنچه در زندگی روزمره بکار می‌برد و در کنار طریقه ی ارتباط بین یک ادراک و ادراکی دیگر از راه همخوانی، طریقه مستقیم تری نیز ابداع کرد و نام آن را “دستگاه جنبشی” گذارد، اینکه ادراکهای بصری درست در زیر آستانه هشیاری به شکل تصاویر جنبشی باقی می‌مانند این ادراکهای را یا می‌توان هشیارانه به منزله ادراکهای جنبشی از نو تجربه کرد و یا به صورت ناهشیار آنها را به تصاویر بصری

ر مقاصد رقیب متمایز میکند، طرح ریزی میکنند. در همان حال دریافت کنندگان (مشتریان،گردشگران بالقوه ی یک مقصد) تصویر آن مکان را که در ذهن آن ها شکل گرفته و ذخیره شده است را ادراک میکنند (فلورک و دیگران،2006:208).
فصل دوّم
ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه
بازاریابی تصویر مقصد، نقطه ی شروع یک بازاریابی موفق است، زیرا تصویر و انتظارات از تجربیات سفر که بازدیدکنندگان در آینده خواهند داشت، افکار آن ها را به یک مقصد خاص مربوط میکند (چائو، 2005، 1). تصویر ذهنی از مقصد یکی از مهم ترین موضوعات قابل بحث در تحقیقات بازاریابی در صنعت گردشگری است، تا آنجایی که بسیاری از کشورها از ابزار های ترفیعی و جهانی بازاریابی برای حمایت از تصویرشان و رقابت با دیگر مقصدها استفاده میکنند. این مفهوم در حوزه ی گردشگری بسیار مهم است، زیرا هم بر رفتار و تصمیم گیری گردشگران تاثیر میگذارد و هم نقش مهمی بر سطح رضایت آن ها از سفر دارد (مارتین و بیرلی، 2004، 660).همچنین تصویر مقصد یکی از موضوعات مورد علاقه ی بازاریابان گردشگری است، زیرا عنصر اساسی در فرایند جایگاه یابی مقصد،خلق و مدیرت تصویر متمایز و جذاب از مقصد است (ریچی و اچتنر،2003،37).بدون یک بازاریابی موفق تصویر مقصد، یک مکان قادر نخواهد بود گردشگران را جذب و مزیت رقابتی گردشگری خود را حفظ کند.
این فصل از چهار بخش اصلی تشکیل میشود. از این رو، بعد از آشنایی با شهر مورد مطالعه یعنی شیراز در بخش اول، ابتدا سعی در به دست دادن شناختی از مفهوم و ماهیت تصویر مقصد میشود (بخش دوم) که بدین منظور به نظرات محققین مختلف از ابتدای شکل گیری این حوزه تا دیدگاه های نوین تر و اساسی تر اشاره خواهد شد تا زمینه ای مناسب جهت ورود به مباحث تخصصی تر که در ادامه ذکر خواهد شد، فراهم آید سپس در بخش سوم، به نظرات و مطالعات مختلف محققینی، که هر کدام به نوعی به برشمردن اجزای تصویر مقصد پرداخته اند، اشاره خواهد شد و مهمترین و تاثیر گذار ترین آن ها از نظر خواهد گذشت این بخش نیز، طبق روال، زمینه ی لازم، برای ورود به مبحث چگونگی شکل گیری تصویر مقصد که مجموعه ای از نتایج مطالعات و نظرات اصلی این حوزه است را فراهم می آورد و در نهایت به عنوان جمع بندی از مباحث مطرح شده در ادبیات موضوع تصویر مقصد از ابتدا تا کنون، در بخش پنجم و پایانی به یکی از تازه ترین رویکردهای این حوزه میپردازیم که حاصل ترکیب مفاهیم تصویر مقصد و برندسازی مقصد گردشگری میباشد، به گونه ایکه مدل مفهومی این تحقیق به عنوان عصاره ای از تمامی مباحث طرح شده در انتهای این فصل نمایش داده میشود.
2-2 آشنایی با شهر شیراز:
2-2-1 اطلاعات کلی
شیراز یکی از شهرهای بزرگ ایران و مرکز استان فارس است. جمعیت شیراز در سال ۱۳۹۰ خورشیدی بالغ بر ۱،۴۶۰،۶۶۵ تن بوده که این رقم با احتساب جمعیت ساکن در حومه ی شهر به ۱٬۷۰۰٬۶۸۷ تن می‌رسد.
شیراز در بخش مرکزی استان فارس، در ارتفاع ۱۴۸۶ متری از سطح دریا و در منطقه ی کوهستانی زاگرس واقع شده و آب و هوای معتدلی دارد. این شهر از سمت غرب به کوه کوه دراک، از سمت شمال به کوه‌های بمو، سبزپوشان، چهل‌مقام و باباکوهی (از رشته کوه‌های زاگرس) محدود شده‌است.
شیراز پس از تبریز (در سال ۱۲۸۷) و تهران (در سال ۱۲۸۹) سومین شهر ایران است که در سال ۱۲۹۶ خورشیدی، نهاد شهرداری در آن تأسیس گردید. شهرداری شیراز به ۱۰ منطقه ی مستقل شهری تقسیم شده و جمعا مساحتی بالغ بر ۱۷۸٫۸۹۱ کیلومتر مربع را شامل می‌شود.شیراز از دیرباز به واسطه ی مرکزیت نسبی‌اش در منطقه ی زاگرس جنوبی و واقع‌شدن در یک منطقه ی به نسبت حاصل‌خیز، محلی طبیعی برای مبادلات محلی کالا بین کشاورزان، یکجانشینان و عشایر بوده‌است. همچنین این شهر در مسیر راه‌های تجاری داخل ایران به بنادر جنوب مانند بندر بوشهر قرار گرفته‌است.شیراز به سبب جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی، مذهبی و طبیعی فراوان، همواره گردشگران بسیاری را به سوی خود فرا می‌خواند. سید علی خامنه‌ای -رهبر ایران- لقب سومین حرم اهل بیت در ایران را به این شهر نسبت داد.
2-2-2 سابقه تاریخی و ریشه ی نام شیراز
اولین اشاره به نام شیراز، بر روی لوح‌های گلی ایلامی به ۲۰۰۰ سال پیش از میلاد باز می‌گردد که در ژوئن ۱۹۷۰ در هنگام کندن زمین برای ساخت کوره آجرپزی در گوشه جنوب غربی شهر یافت شده‌است. لوح‌های نوشته شده در ایلام قدیم به شهری به نام تیرازیس اشاره دارد. با توجه به فونتیک چنین برداشت می‌شود: تیراسیس یا سیراسیس، این اسم از نام سیراجیس در فارسی قدیم گرفته شده‌است که بر اثر تغییر منظم صداها در زبان فارسی مدرن به شیراز تغییر نام داده‌است. نام شیراز بر روی سفال‌های پیدا شده از ویرانه‌های دوره ساسانی در سده دوم پس از میلاد نیز رویت شده‌است. بر اساس نوشته‌های برخی از نویسندگان بومی، با توجه به شاهنامه، نام شیراز از نام پسر سومین شاه جهان یعنی تهمورث مشتق شده‌است. در کاوش‌های باستان‌شناسی در تخت جمشید، به سرپرستی جورج کامرون در سال ۱۳۱۴ خورشیدی به پیدایش خشت‌نبشته‌هایی عیلامی انجامید که بر روی چند فقره از آن‌ها به قلعه‌ای بنام «تیرازیس» یا «شیرازیس» اشاره شده‌است. همچنین مهرهایی مربوط به اواخر ساسانی و اوایل اسلام، در محل قصر ابونصر یافت شده‌است که حاوی نام «شیراز» می‌باشند. ابن حوقل، جغرافی‌دان مسلمان سده چهارم هجری، وجه تسمیه شیراز را شباهت این سرزمین به اندرون شیر می‌داند؛ چرا که به قول او عموماً خواربار
نواحی دیگر بدان‌جا حمل می‌شد و از آن‌جا چیزی به جایی نمی‌بردند. براساس تحقیقات تدسکو شیراز به معنای مرکز انگور خوب است. هرچند این نظر توسط محققین دیگر مانند بنونیست و هنینگ رد شده‌است. محل اولیه ی این شهر در محل قلعه ی ابونصر بوده‌است. شیراز در دوران بنی‌امیه به محل فعلی منتقل می‌شود و به بهای نابودی اصطخر – پایتخت قدیمی فارس – رونق می‌گیرد. این شهر در دوران صفاریان، بوییان و زندیان پایتخت ایران بوده‌است.

در روایات سنتی و اساطیری ایران نیز بنای شیراز توسط تهمورث، از پادشاهان پیشدادی صورت گرفته و با گذشت زمان این شهر رو به ویرانی گذاشت. همچنین طبق روایت سنتی دیگری در محل شهر شیراز شهری بنام فارس بوده‌است که برگرفته از نام فارس پسر ماسور، پسر شِم، پسر نوح می‌باشد.
2-2-3 جغرافیا
شهر شیراز، مرکز استان فارس به طول ۴۰ کیلومتر و عرضی متفاوت بین ۱۵ تا ۳۰ کیلومتر با مساحت ۱۲۶۸ کیلومتر مربع به شکل مستطیل و از لحاظ جغرافیایی در جنوب غربی ایران و در بخش مرکزی فارس قرار دارد. اطراف شیراز را رشته کوههای نسبتاً مرتفعی به شکل حصاری استوار، احاطه کرده‌اند که از لحاظ سوق‌الجیشی و حفظ شهر اهمیت ویژه‌ای دارند. این شهر از سمت غرب به کوه دراک، از سمت شمال به کوه‌های بمو، سبزپوشان، چهل‌مقام و باباکوهی (از رشته‌کوه‌های زاگرس) محدود شده‌است. مختصات جغرافیایی شیراز عبارتست از ۲۹ درجه و ۳۶ دقیقه شمالی و ۵۲ درجه و ۳۲ دقیقه و ارتفاع آن از سطح دریا بین ۱۴۸۰ تا ۱۶۷۰ متر در نقاط مختلف شهر متغیر است.رودخانه ی خشک شیراز رودخانه ی فصلی است که پس از عبور از شهر شیراز به سمت جنوب شرقی حوضه ی خود متمایل شده و به دریاچه مهارلو می‌ریزد.
2-2-4 آب و هوا
نقشه ی آب و هوایی ایران؛ شهر شیراز در جنوب غرب کشور قرار گرفته و آب و هوای آن مدیترانه‌ای است.
میانگین دما در تیرماه (گرم‌ترین ماه سال) ۳۰ درجه ی سانتی‌گراد، در دی‌ماه (سردترین ماه سال)، ۵ درجه ی سانتی‌گراد، در فروردین‌ماه ۱۷ درجه سانتی‌گراد و در مهرماه ۲۰ درجه سانتی‌گراد می‌باشد و میانگین سالانه دما ۱۸ درجه سانتی‌گراد است. میزان بارندگی سالیانه شهر شیراز ۳۳۷٫۸ میلی‌متر می‌باشد.بهترین زمان برای سفر به شیراز در ماه اردیبهشت میباشد.
2-2-5 زبان و لهجه
مردم شیراز زبان فارسی را با لهجه شیرازی تکلم می‌کنند. تحقیقات در مورد وضع حاضر لهجه شیرازی نشان می‌دهد که در میان شیرازیان میزان آشنایی با این لهجه در سنین بالاتر بیشتر می‌باشد. در میان بانوان میزان آشنایی زنان خانه‌دار و در میان مردان، کسانی که کار آزاد دارند آشنایی بیشتری با این لهجه دارند. ظهور دو شاعر بزرگ فارسی نو، حافظ و سعدی، باعث تاثیر پذیری تمام جنبه‌های زندگی مردم شیراز از عصر مغول به پس از آثار این شاعران شد. بگونه‌ای که باعث افول گویش پیشین مردمان این شهر و حکمفرما شدن فارسی نو در این شهر شد.
2-2-6 دین
دین اکثر مردم شیراز اسلام می‌باشد. هر چند بیشتر یهودیان شیراز در طی پنجاه سال دوم سده بیستم به اسراییل و آمریکا مهاجرت کرده‌اند. این شهر هنوز پذیرای اقلیتی ۶۰۰۰ هزار تنی از یهودیان می‌باشد. بدلیل فعالیت‌های تبلیغاتی مسیحی در قرون نوزده و بیستم میلادی گروه‌های کوچکی از مسیحیان فرقه پروتستان مانند انگلیکن و پرسبی‌ترین در شیراز زندگی می‌کنند. در حال حاضر در شیراز دو کلیسای فعال وجود دارد که یکی متعلق به ارامنه و دیگری متعلق به کلیسای انگلیکن می‌باشد.
2-2-7 فرهنگ:
شهر شیراز به شهر شعر در ایران معروف است. از میان شاعرهای بانویِ معروف ایران می‌توان از جهان‌ملک خاتون که در شیراز می‌زیسته نام برد. شیراز به شهر شعر، شراب، باغ و گل و بلبل معروف است. باغ در فرهنگ ایرانیان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و شیراز از قدیم به داشتن باغ‌های بسیار و زیبا مشهور بوده‌است. شیراز از دوران باستان باغ‌های انگور فراوانی داشته و همین باعث شهرت جهانی شراب شیراز در دنیا شده‌است. امروزه بیش‌تر باغ‌های این شهر در شمال غرب آن و در مناطق قصردشت، کشن، چمران و معالی‌آباد واقع شده‌اند. تعدادی از باغ‌های شیراز از لحاظ تاریخی بسیار حایز اهمیت هستند و به‌عنوان مراکز مهم گردشگری به‌شمار می‌آیند. از معروف‌ترین این باغ‌ها می‌توان به باغ ارم، باغ عفیف‌آباد، باغ دلگشا و باغ جهان‌نما اشاره نمود.
2-2-8 جاذبه ها:
شیراز به عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز گردشگری و توریستی ایران مطرح بوده و با جاذبه‌های تاریخی فراوان برای گردشگران داخلی و خارجی شناخته شده‌است.
2-2-8-1 جاذبه های تاریخی
از جاذبه‌های تاریخی شهر شیراز می‌توان به آتشکده صمیکان، آرامگاه حافظ، آرامگاه خواجوی کرمانی، آرامگاه سعدی، ارگ کریم‌خان، باغ جهان‌نما، باغ ارم، باغ تخت، باغ چهل‌تن، باغ دلگشا، باغ عفیف‌آباد، باغ نارنجستان قوام، باغ هفت‌تن، خانه صالحی، چاه مرتاض علی، حمام باغ نشاط، عمارت باغ ایلخانی، عمارت باغ نشاط، عمارت دیوانخانه، عمارت کلاه‌فرنگی باغ نظر، مسجد نصیرالملک، قصر ابونصر، قلعه کک‌ها، مدرسه آقاباباخان، مدرسه خان، موزه پارس، موزه هفت‌تنان، نقش‌برجسته بهرام اشاره کرد.
2-2-8-2 جاذبه‌های طبیعی
از جاذبه‌های طبیعی شهر شیراز می‌توان به آبشار کوهمره سرخی، برم‌دلک، پارک قلعه‌بندر، پارک ملی بمو، باغ پرندگان شیراز، پیربناب، چشمه جوشک، چشمه خارگان، چشمه ریچی، دریاچه دشت ارژن، دریاچه مهارلو، رکن‌آباد، رودخانه قره‌آغاج، روستای قلات، کوه سبزپوشان، گردشگاه آتشکده، گردشگاه چاه‌مسکی، گردشگاه چشمه سلمانی و گردشگاه هفت‌برم اشاره کرد.چشمه‌های طبیعی موجود در اطراف شیراز هم از جهت آب‌درمانی و هم از جهت جذب گردشگر برای صنعت گردشگری استان فارس از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند و صنعت گردشگری این استان را رونق می‌بخشند.
2-2-8-3 جاذبه‌های مذهبی
مزار امام‌زادگان متعددی که در شیراز وجود دارد، در طول سده‌ها سا
ختار اجتماعی و اقتصادی این شهر را شکل داده‌است. گفته می‌شود که در زمان مأمون خلیفه عباسی، تعدادی از فرزندان و نوادگان موسی بن جعفر -امام هفتم شیعیان- به شیراز پناه آورده بودند. برطبق روایت‌های مختلف، آنان به مرگ طبیعی درگذشتند یا توسط حاکم عباسی کشته شدند. پس از سال‌ها تعدادی از این مزارها شناسایی شدتد و زیارتگاه شیعیان قرار گرفتند. برخی از این امام‌زادگان -همچون علی بن حمزه- در دوره آل بویه شناسایی شدند. ولی برای بعضی دیگر -مانند شاه‌چراغ- حدود چهارصد سال زمان لازم بود تا توسط حکمرانان سَلغُری شیراز شناسایی شوند. شناسایی بیشتر این مزارها بیش از آن‌که براساس شواهد و اسناد تاریخی باشد، بر مبنای احادیث و روایات اسلامی بوده‌است.
2-2-8-4 موزه ها:
شهر شیراز تعداد ۱۱ موزه را در خود جای داده‌است که از میان آن‌ها می‌توان به موزه‌هایی همچون موزه هخامنشی که به نمایش اشیای متعلق به زمان هخامنشی می‌پردازد، موزه ساسانی که به نمایش اشیایی از دوره ساسانی می‌پردازد، موزه قاجار که به نمایش اشیاء زمان قاجار می‌پردازد، موزه تاریخ طبیعی و تکنولوژی که به نمایش گونه‌های جانوری، گیاهی و زمین‌شناسی می‌پردازد، موزه پارس که به نمایش اشیاء سفالی از هزاره‌های پیش از میلاد تا دوره قاجاریه می‌پردازد و موزه عفیف‌آباد که به نمایش سلاح‌های گوناگون دوره صفویه تا دوره پهلوی می‌پردازد اشاره کرد.
2-2-8-5 باغ های شیراز:


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

شیراز همواره به شهر باغ ها شهرت داشته و وصف باغ های با طراوت و زیبای آن تصویری است که در اذهان بیشتر کسانی که از قدیم الیام به این دیار سفر میکرده اند نقش بست است.در زیر اسامی همه ی این باغ ها ذکر میشود:
باغ ارم، باغ گلشن (عفیف‌آباد)، باغ نظر، باغ دلگشا، نارنجستان قوام، باغ جهان‌نما، باغ جنت، هفت‌تنان، باغ مینو، باغ تخت، باغ درکی، باغ ملی، باغ نو، باغ بعثت، باغ رحمت‌اباد، باغ شاپوری، باغ ابوالفتح‌خانی، باغ سالاری، باغ نظام‌الدوله (باغ صاحب‌اختیار)، باغ صفا (باغ میرزا آقاخان)، باغ شیخ، باغ آرامگاه سعدی وآرامگاه حافظ، باغ فتح‌آباد، باغ کفشگیر، باغ گلخانه، باغ پادشاه کچل، باغ شاه، باغ اقبال‌آباد، باغ نصریه، باغ منشی‌باشی، باغ اتابک (باغ فیروزی)، باغ خلدبرین، باغ صاحب‌دیوان (باغ بهجت‌آباد) باغ حبیب‌آباد، باغ پودنک، باغ‌های قصردشت، باغ صمدآقا، باغ ناری، باغ زکی‌خان، باغ منصورآباد، باغ رشک بهشت، باغ بهشت شیراز (صبوح‌آباد شرقی)، باغ صبوح‌آباد شمالی، باغ بالیوز، باغ زعفرانی، باغ خندق، باغ کشمیری، باغ عضدالدوله، باغ عطاالدوله، باغ خندق، باغ فردوس شیراز، باغ بیگلربیگی (باغ کلانتری)، باغ قلعه شاهزاده‌بیگم، باغ طغی، باغ قتلغ، باغ کیفی، باغ مجد رومی، باغ نشاط شیراز (باغ میرزا نعیم)، باغ نو مشیری، باغ میرزا محمدرضا، باغ خلیلی، باغ مینوی سالار.
2-2-8-6 پیست اسکی پولادکف:
مجموعه تفریحی ورزشی پولادکف به عنوان دومین پیست بزرگ بین‌المللی کشور در ۸۰ کیلومتری شمال شهر شیراز و درارتفاع ۲۸۵۰ متری از سطح دریا واقع شده و دارای قله‌ای به ارتفاع ۳۴۰۰ متر از سطح دریا است؛ همچنین این مجموعه دارای امکاناتی از قبیل تله‌کابین، تل‌اسکی، رستوران، فست فود، کافی شاپ، مهمان‌سرا، هتل، موتوربرفی، ماشین‌های کوهستان، چرخ‌های هوشمند، قایق‌های پدالو، اسب سواری، دوچرخه سواری، لوازم مورد نیاز اسکی و آموزشگاه اسکی می‌باشد و در سال ۱۳۸۱ افتتاح و مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌است.
2-2-9 حمل و نقل

 
 
2-2-9-1 فرودگاه بین‌المللی شیراز
شیراز دومین شهر ایران پس از تهران بود که دارای فرودگاه بین‌المللی شد. این فرودگاه در دوران سلطنت محمدرضا شاه پهلوی با نام فرودگاه بین‌المللی شیراز تأسیس شد که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به‌نام «فرودگاه بین‌المللی شهید دستغیب» تغییرنام داد. فرودگاه شیراز پس از فرودگاه امام خمینی مجهزترین فرودگاه در سطح کشور محسوب می‌گردد. در حال حاضر فرودگاه بین‌المللی شهید دستغیب شیراز با دارابودن دستگاه های کمک ناوبری مدرن و کارآمد از قبیل دستگاه رادار PSR-SSR که یکی از پیشرفته‌ترین رادارهای دنیا می‌باشد و همچنین دستگاه های NDB – DME – DVOR و ILS یکی از فرودگاههای ایمن و مجهز در سطح کشور بوده و پذیرای تمامی تایپهای پروازی می‌باشد و به لحاظ سیستمها ی هواشناسی، ارتباطی و رادیویی از تجهیزات پیشرفته و قابل اطمینان برخوردار می‌باشد. فرودگاه شیراز در اسفندماه سال ۱۳۸۹

مجموعه‏ای از قوانین و مقررات مدون اداری وجود دارد که چارچوب فعالیت‏های مجاز بروکرات‏ها را تعیین می‏کند. در این صورت هرگونه رفتاری که مغایر با این قوانین و مقررات باشد و انگیزه ارتکاب آنها انتفاع فردی بروکرات یا دوستان آنها باشد فساد اداری محسوب خواهد شد (خضری،1381،157).
مفهوم و تعریف فساد اداری
باید اشاره داشت که فساد اداری به واسطه نگرشها و الگوهای رفتاری مرتبط بهم ایجاد می شود که نه تنها می‌تواند از ساختار ملی نشات‌گیرد، بلکه ناشی از ساختار اجتماعی نیز می‌باشد. به عبارت دیگر فساد اداری از طریق نگرشهای فرهنگی مخرب و الگوهای رفتاری که به طور عمیق در قلب و ذهن کارگزاران خدمات عمومی و ارباب رجوع ریشه دارد، ناشی می‌شود( کایدن ،2000، 62).
مفهوم فساد اداری را از جنبه‏های مختلف می‏توان مورد توجه قرار داد. در تعریفی قانونی از فساد‌اداری که توسط‌ تئو‌بولد (1990) ارائه گردیده است این نوع فساد را عبارت از استفاده غیر‌قانونی از اختیارات اداری، دولتی برای نفع شخصی می‏داند. چنین تعریفی هنگامی جامعیت می‏یابد که اولاً قوانین اداری کامل، واضح، عادلانه و فراگیر باشد و برای کلیه فعالیت‏های اداری و دولتی ضوابط دقیق را معرفی‌کنند.
لیکن نباید فراموش کرد که در هر جامعه گروهی از افراد، نفوذ و قدرت سیاسی بالایی دارند و می‏توانند برای انتفاع شخصی قوانین را تغییر دهند. چنین رفتار‌هایی بر اساس تعریف قانون فساد، فساد تلقی نمی‏شود چون با نقض قانون همراه نیستند. ثانیاً از سوی دیگر امکان دارد در برخی موارد یک کارمند برای نفع رسانی به دوستان و اقوام از اختیارات خود سوء‌استفاده کند در حالی که هیچ نفع شخصی از این کار عایدش نشود. برخی از محققین برای رفع نقایص فوق معتقدند که فساد اداری را باید با توجه به دیدگاه های عمومی مردم تعریف کرده در این راستا اقدامی مصداق فساد می‏یابد که از دید مردم یک جامعه غیر اخلاقی و مضر تلقی‌شود. مشکل عمده‏ای که در این تعریف وجود دارد این است که غالباً دیدگاه همه مردم یکسان نیست.
بر همین اساس تعریفی از فساد که در حقیقت به دسته بندی انواع فساد اداری از نگاه افکار عمومی جامعه پرداخته است توسط محقق علوم سیاسی هیدن همیر ارائه شده که عبارت از:

 
 
1- فساد اداری سیاه: یعنی عملی که هم از نظر توده مردم و هم از نظرنخبگان سیاسی منفور است و عامل آن باید تنبیه شود، مثل دریافت رشوه برای نادیده‌گرفتن استاندارد و معیارهای ایمنی در احداث مسکن.
2- فساد اداری خاکستری: یعنی کاری که از نظر اکثر نخبگان منفور است اما توده مردم در مورد آن بی‌تفاوت هستند.
3- فساد اداری سفید: یعنی کاری که ظاهراً مخالف قانون است اما اکثر اعضای جامعه نخبگان سیاسی و اکثر مردم عادی آن را آنقدر مضر و با اهمیت نمی‏دانند که خواستار تنبیه عامل آن باشند. مثل چشم پوشی از نقض مقرراتی که در اثر تغییرات اجتماعی ضرورت خود را از دست داده‌ است(حبیبی،1375، 16).
در تعریفی دیگر فساد اداری عبارت است از استفاده نامشروع و غیر‌قانونی در اختیارات اداری و دولتی برای نفع شخص که دارای دو مشخصه می‌باشد.
1- فساد اداری یک عمل یا اقدام منفی است.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2- فساد اداری عملی است که دارای انگیزه بوده و این انگیزه یا فردی است و یا گروهی که منشأ آن منافع مادی یا غیر مادی می‏باشد(محمد نبی،1380،32).
ویتو‌تانزی صاحبنظر مباحث فساد در تعریف فساد اداری بر اساس نقش وابستگی‌های اجتماعی و خانوادگی درتصمیمات کارمندان متعقد‌است که مسئولان دولتی هرگز اجازه نمی‌دهند منافع شخصی یا علایق خانوادگی و اجتماعی بر روی تصمیمات اداری آنها تاثیر بگذارد اما در جهان واقعی هم مسئولان دولتی و هم اشخاص بخش خصوصی دراتخاذ تصمیمات حرفه‌ای خود تحت تاثیر روابط شخصی و خانوادگی قرار می‌گیرند. میزان تاثیراین عوامل بر تصمیمات اداری به خصوصیات فرهنگی هر جامعه بستگی دارد. او اظهار می دارد کارمندان یا مسئول دولتی هنگامی مرتکب فساد اداری می‌شود که در اتخاذ تصمیمات اداری تحت تاثیر منافع شخصی یا روابط و علایق خانوادگی و دوستی‌های اجتماعی قرارگرفته‌باشد، به عبارت دیگر فساد از نظر وی نقص اصل رفتار براساس حق بی‌طرفی و مبتنی بر ضابطه است، در این دیدگاه که مبتنی بر نقش دولت در اقتصاد می باشد چنین می‌انگارد که اصل بی‌طرفی و پرهیز از هرنوع غرض‌ورزی و جانبداری ناحق از این و آن مورد احترام مقامات و ماموران دولت است و در تصمیمات اقتصادی که شامل حال بیش از یک طرف می‌شود روابط شخصی نباید نقشی ایفا کند. فساد از نظر تانزی در بستر شرایطی که دولت ایجاد کرده است می روید ، شرایطی که دست بعضی از اشخاص را باز می‌گذارد تا موانع را دور بزنند یا بکوشند تا با دادن رشوه به کسانی که در راس برخی دستگاه های دولتی هستند امتیازاتی به دست‌‌آورند(فرج‌پور،1383، 12).
مک مولن معتقد‌است که فساد اداری زمانی رخ می‌دهد که یک مامور دولت، در ازای انجام کاری که از انجام آن نهی شده‌است، وجه نقد و یا جنسی را به عنوان رشوه قبول‌کند(الوانی،1379، 88).
ساموئل هانتینگتون نیز تصویر دیگری از فساد اداری ترسیم می‌کند. به گمان او فساد اداری به رفتار آن دسته از کارکنان بخش دولتی اطلاق می‌شود که برای منافع خصوصی خود، ضوابط پذیرفته‌ شده را زیر پا می‌گذارد(هانتینگتون،1370، 90).
آنچه درتمامی این تعاریف مشترک است، نوعی هنجار‌شکنی و تخطی از هنجارهای اخلاقی و قانونی در عملکردهای اداری و سازمانی است و از این روست که فساد اداری و تعریف آن تابعی از هنجارهای مورد قبول در هر جامعه و فرهنگ می‌شود.
تعریف منتخب محقق از فساد اداری:به هر عمل سوء‌اداری از دیدگاه مدیریتی که به نوعی بدور از نقش اصلی کارمند بوده و به دنبال خود نوعی ضرر و زیان به سازمان یا بخش عمومی را همراه دارد، فساد اداری اطلاق می‌گردد.
انواع فساد اداری‏
هنگامی که از فساد در نظامهای اداری، قضائی و… یک کشور سخن به عمل می‏آید، فوراً عملکرد آن دسته از کارگزاران، کارمندان، قضات، مدیران و یا نمایندگان منتخب و… را به یاد می‏آوریم که بر خلاق قوانین و مقررات و تحت تاثیر روابط و علائق شخصی، خانوادگی و پیوندهای اجتماعی و سیاسی و در جهت منافع مستقیم و غیر مستقیم شخصی اعمالی را انجام می‏دهند به عبارت دیگر هر گونه رفتار اداری که مغایر با قوانین بوده و انگیزه ارتکاب آن نفع شخصی برای یک فرد و یا جمعی از افراد دارای منافع مشترک باشد، فساد است. این تعاریف خلاف‌هایی چون اختلاس، ارتشاء، کم‌کاری، تطمیع کارکنان، کند‌کاری، انتقال اطلاعات با هدف جلب منافع مادی نقدی و یا غیر نقدی برای خود، دوستان و خویشاوندان و همین طور ایجاد تبعیض میان ارباب‌رجوع به تناسب روابط اجتماعی، شکل ظاهری… را به یاد می‏آورد.

در ادامه به تقسیم‌بندی انواع و اقسام موارد فساد اداری می‏پردازیم.
فساد اداری اشکال گوناگونی داشته و قانون‌شکنی‌های متعددی را در رابطه با فعالیتهای مختلف دولت شامل می‏شود. نمونه‏های شناخته شده فساد اداری شامل اختلاس، ارتشاء سوء‌استفاده از اموال و امکانات دولتی، کم‌کاری، تبعیض بین ارباب‌رجوع، تسریع کار دوستان و آشنایان و.. می‏باشد. این موارد را تحت عنوان فساد ادرای غیر‌قانونی بر می‏شماریم. فساد‌هایی هم هستند که وجهه قانونی دارند. مواردی چون وضع قوانین تبعیض‏آمیز به نفع سیاستمداران قدرتمند و طبقات مورد لطف دولت و بخشیدن انحصارات دولتی به افراد نور چشمی و.. نیز از جمله فسادهای اداری قانونی است. ما در اینجا به اشکال و انواع فساد غیر قانونی که در سازمان‏های دولتی دیده می‏شود می‏پردازیم.
از یک دیدگاه فساد اداری می‏تواند از این منابع نشات گرفته باشد:
الف: از طرف رهبران سیاسی و مدیران عالی رتبه دولت
ب: از طرف کارمندان مشاغل در نظام اداری
ج: از طرف شاغلین در بخش خصوصی و شهروندان غیر شاغل.
گروه اول که سیاستمداران حکومت می‏باشند، گروه معدودی از افراد می‏باشند که قدرت سیاسی را در یک کشور در دست دارند و تصمیمات مهم کشوری را در زمینه قانونگذاری، سیاست‌گذاری و تخصیص منابع اتخاذ می‏کنند. این افراد مانند سایر کارمندان دولت، نمایندگان مجلس و مسئولان عالی رتبه قوه قضائیه می‏باشند، هر چند این افراد مانند سایر کارمندان دولت حقوق و مزایای دولتی دریافت می‏کنند لکن از دو منظر با کارمندان معمولی تفاوت دارند.
1- سیاستگذاران مستقیماً به بقای نظام سیاسی حاکم و قدرت سیاسی علاقمند هستند در حالی که کارمندان فقط مجری قانون هستند .
2- سیاستگذاران قادرند مقررات و قوانین را تغییر دهند در حالی که کارمندان فقط مجری هستند.
گروه دوم کارمندان شاغل در نظام اداری می‏باشند که به صورت رسمی یا قرار دادی در استخدام ادارات، موسسات، نهادها و شرکت‏های دولتی هستند. این افراد وظایف مشخصی در چارچوب دستورالعمل‏ها و قوانین اداری محول می‏شوند و آنها کالا و خدمات دولتی را طبق رهنمودهای سیاستگذراران تهیه و به جامعه ارائه می‏دهند.
گروه سوم شاغلین در بخش خصوصی و شهروندان غیر فعال می‏باشد که این گروه قسمت اعظم جامعه را شامل می‏شوند(حبیبی،1375، 24).
در روابط دولت با شهروندان انواع گوناگون فساد اداری را می‏توان محتمل دانست. برخی از مهمترین این فسادها به شرح زیر می باشد:
1- فساد در ارائه کالاها و خدمات دولتی: دریافت‌کنندگان این کالاها و خدمات می‏توانند افراد حقیقی یا گروه های عمومی باشند که دولت در هر دو مورد می‏تواند در توزیع آنها و میزان دسترسی مردم به آنها تبعیض اعمال نماید. از آنجا که به طور غالب مقدار این کالاها و خدمات محدود است و دولت نیز به جای استفاده از قیمت‏های تعادلی به دلایل مختلف از قیمت‏های نازل‏تری برای فروش آنها استفاده می‏کند میزان تقضا برای کالاهای و خدمات دولتی همواره بیشتر از عرضه آن است و در نتیجه به علت کمبود عرضه و افزایش تقاضا هموراه زمینه‏هایی برای فساد اداری پیش می‏آید. مازاد تقاضا برای یک خدمت یا کالا به کارمندان اداری ارائه کننده آن خدمت یا کالا فرصت می‏دهد تا با تبعیض قائل شدن بین متقاضیان و حتی ایجاد تاخیرهای عمدی، به اخاذی و در خواست رشوه بپردازند.
2- فساد در فروش اموال و املاک دولتی به شهروندان: بر اساس قانون، فروش اموال و املاک دولتی بایستی از طریق مزایده صورت‌گیرد. متقاضیان خرید اموال دولتی از طریق تبانی و همکاری کارمندان که مدیریت فروش را بر عهده دارند سعی می‏کنند قیمت معامله را تا حد امکان کاهش دهند.
3- فساد در خریدهای دولتی از بخش خصوصی: ماموران خرید دستگاه های دولتی موظفند کالاهی مورد نیاز خود را زا طریق مناقصه یعنی به ارزان‏ترین قیمت با توجه به کیفیت کالا خریداری نمایند، لکن ممکن است آنان و یا هر مسئول تصمیم گیرنده در مورد خرید و فروشنده برای گران فروشی به دولت با یکدیگر تبانی نمایند و فروشنده در قبال خرید به مأمور خرید درصدی از سود اضافی را به صورت رشوه یا پورسانت بپردازد(حبیبی،1375، 33).
در مورد انواع فسادهای اداری مربوط به روابط و فعالیتهای گوناگون موجود در داخل مجموعه دولت (سازمانها) به طور خلاصه‌وار می‏توان به موارد زیر اشاره‌کرد.
1- استفاده شخصی از وسایل و اموال دولتی: چنانچه در ادارات دولتی نظارت کافی وجود نداشته باشد کارمندان ممکن است از وسائل اداری نظیراتومبیل، نوشت‏افزار، لوازم صوتی و… که قابل استفاده برای نفع شخصی است سوء‌استفاده کنند و در نتیجه استهلاک کالاهای فوق تسریع و باعث افزایش هزینه‏ های دولت گردد.
2- کم‌کاری، گزارش مأموریت کاذب، صرف وقت در اداره برای انجام کارهایی به غیر از وظیفه اصلی. این نوع تخلفات که معمولاً از آنها به تخلفات اداری یاد می‏شود بیشتر در بین کارمندان رده‏های میانی و پائینی دستگاه های اداری مشاهده می‏شود. معمولاً این نوع فساد اداری زمانی به وجود می‏آید که کارمندان از وضعیت شغلی خود رضایت کافی نداشته و در نتیجه از تعهد و وجدان کاری ضعیفی نسبت به سازمان و مسئولان رده بالای خود برخور‌دارند و در هر فرصتی که نظارت مسئولان ما فوق خود را ضعیف ببینند مرتکب چنین مفاسدی خواهند شد.
3- سرقت مواد اولیه و مواد مصرفی متعلق به دولت (سازمان) توسط کارکنان. این موضوع در شرکت‏های دولتی
و ادارات تهیه و توزیع کالا بیشتر از سایر ادارات و مؤسسات مصداق دارد. شرکت‏های دولتی که مستقیماً در امور تولیدی مشارکت دارند به تناسب محصولی که تولید می‏کنند انواع مواد اولیه را خریداری و نگهداری می‏کنند و چون بسیاری از این مواد دارای ارزش مبادله‏ای هستند زمینه وسوسه کارکنان ناسالم را برای سرقت بخشی از آنها به وجود می‏آورند.
4- استفاده از امکانات نظام اداری برای پیشبرد اهداف سیاسی سیاستمداران و کارمندان عالی‌رتبه. در کشورهایی که نظام اداری نیز سیاسی شده ‌باشد و انتصاب مسئولان ادارات نه بر اساس شایسته‌سالاری که بر اساس زدو‌بند‌های سیاسی انجام گرفته ‌باشد اغلب دولتمردان دستگاه های اداری را برای انجام فعالیت‏های سیاسی که هیچ‌گونه ارتباطی با اهداف و وظایف قانونی آن ادارات ندارند مورد استفاده قرار می‏دهند.
5- فساد قانونی برای انتفاع نخبگان سیاسی و کارمندان دولت. نمونه بارز این رفتار ایجاد انحصارهای قانونی برای شرکتهای خصوصی متعلق به سیاستمداران است. نمونه دیگر استفاده از اختیارات قانونی برای تبدیل اراضی عمومی به اراضی مسکونی یا صنعتی و سپس واگذاری قطعات تفکیک شده به سیاستمداران.
6- فساد در توزیع حقوق و مزیا و فرصت‏های شغلی در بین کارمندان دولت (فساد استخدامی) قوانین اداری و استخدامی در بسیاری از کشورها حقوق و مزایا و ارتقای پست سازمانی را در چارچوب معیارها و شایستگی و سنوات خدمت میسر می‏سازد. چنانچه کارمندان مافوق هنگام اتخاذ تصمیم در این موارد، مناقع شخصی و یا روابط دوستی و خویشاوندی را در نظر بگیرند فساد در توزیع چنین فرصت‌هایی رخ‌خواهد ‌داد.
مدیران ارشد و نخبگان سیاسی در انتخاب روسای ادارات و پست‏های کلیدی قدرت مانور بسیاری زیادی دارند، در داخل هر اداره فرصت‏های زیادی برای انجام ماموریت‏های ویژه پیش می‏آید که برای مأمور مورد نظر مزایای گوناگونی را به همراه دارد. یکی از انواع فساد درون سازمانی تبعیض و زیر پا گذاشتن معیارهای شایستگی در توزیع این گونه فرصتهاست.
7- اختلاس و سوء‌استفاده مالی مدیران عالی رتبه و رده میانی سازمان‏های دولتی که مسئولیت و اختیارات لازم برای استفاده از منابع مالی سازمان را بر عهده دارد ممکن است به اختلاس و سوء‌استفاده از این منابع بپردازند. اینکار معمولاً از طریق ارائه اسناد صوری و جعلی و یا دست بردن در حسابهای مالی به وقوع می‏پیوندد. در ایران درسال‏های اخیر این نوع فساد اداری بیشتر توسط روزنامه‌ها گزارش شده‌است(حبیبی،1375،47-44).
گر‌چه موارد بیشتری از انواع و اشکال فساد های اداری را می‏توان فهرست کرد اما به نظر می‏رسد از مهمترین انواع فساد اداری که احتمال بروز آنها در ادارات دولتی بیشتر وجود دارد سخن به میان آمده است.
تاریخچه فساد اداری
فساد ادرای قدمتی به اندازه عمر تمدن‏ها دارد. در طول تاریخ بشر همان اندازه که تمدن و فرهنگ سابقه دارد فساد و ارتشا نیز وجود داشته است چه بسا تمدن‏های بزرگ که با رخنه فساد به مواضع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و نظامی شان نام و نشان خود را باختند و از میان رفتند.
در تاریخ مکتوب فساد در سند‏ی متعلق به 2300 سال پیش متعلق به نخست‌وزیر یکی از مناطق هند به نام چاندرا گوپتا در خصوص چهل روش مختلف برای اختلاس و سوء‌استفاده از منابع دولت هشدار می‏دهد. گاتیلیا یکی از نخست وزیران یکی از ایالات شمالی هندوستان در حدود 2000 سال پیش در نوشته‏ای اعلام می‏داد که همانگونه که اگر ذره‏ای عسل یا سم بر نوک زبان فردی ریخته‌شود، چشیدن آن اجتناب‏ناپذیر است، امکان ندارد کسی با بیت‌المال سر‌وکار داشته‌باشد و حداقل مقدار کمی از