این نتیجه را میگیرند که تنوع (میزان) منابع اطلاعاتی، نوع منابع اطلاعاتی و سن و تحصیلات، ارزیابی های شناختی/ادراکی ،را تحت تاثیر قرار میدهد. این ها (ارزیابی شناختی/ادراکی) و انگیزه های اجتماعی- روانی، با هم تصویر عاطفی را تحت تاثیر قرار میدهند. با این حال تاثیر ارزیابی های شناختی/ ادراکی بر ارزیابی عاطفی بسیار قوی تر از تاثیر انگیزه های سفر است.
این نکته باز باید مورد توجه قرار گیرد که مدل فرض شده نشان میدهد که تنوع و نوع منابع اطلاعتی تنها ارزیابی های شناختی/ ادارکی را تحت تاثیر قرار میدهد، درحالیکه انگیزه تنها ارزیابی عاطفی را.
2-6-4 چهار مرحله ی ایجاد تصاویر تاکوئر و زینس
تاکوئر و زینس (2004) در مورد تاثیرات ادراکی بر گردشگران در ارتباط با مقاصدی خاص مطالعه کرده اند و بیان داشته اند که میتوان ایجاد تصاویر را در چهار مرحله دسته بندی کرد:
تصویر مبهم و غیر واقعی- که از تبلیغات،آموزش و تبلیغات و توصیه های دهان به دهان دیگران نشات میگیرند. این تصویر قبل از سفر گردشگر شکل میگیرد. در این مرحله مردم یک سفر تفرجی را به عنوان چیزی مفید برای سلامتی میبینند.
تحریف تصویر- در این مرحله فرد تصمیم میگیرد به تعطیلات برود،زمانی را که میخواهد برای آن صرف کند ،مقصد و نوع خدمات و محصولات گردشگری را نیز در نظر میگیرد و انتخاب میکند.در این مرحله است که تصویر تعطیلات عوض میشود و روشن تر و گسترده تر میشود.تصویر ایجاد شده آنگاه که برنامه ی سفر نهایی میشود واضح تر میشود.
تصویر ارتقا یافته- در این مرحله ی سوم ما تجربه ی تعطیلات را داریم.آنگاه که تجربه ی مستقیم محصول گردشگری ارائه میشود، تصویر با حذف عناصر و تصورات نادرست و تحریف شده و عناصری که ثابت میشوند که درست هستند ، ارتقا میابد.

تصویر نتیجه ای- این مرحله مربوط میشود به خاطرات تازه و اخیر تجربه ی تعطیلات و میتواند به بازخوانی نوستتالژیک، پشیمانی یا خاطره ای خوشایند منجر شود. از آن به بعد مجموه ای از تصاویر جدید تحریک خواهند شد که تصمیمات آینده برای آن مقصد خاص را تحت تاثیر قرار میدهند.
همچنین، دیگر نویسندگان تفسیری از تصویر قبل از دیدار از مقصد و تصویری که ساخته شده است بعد از دیدار را پیشنهاد میدهند. فلپس ( 1986) تصویر اولیه را به عنوان تصویری که بعد از دیدار از مقصد ساخته میشود و تصویر ثانویه را به عنوان تصویری که قبل از دیدار ساخته میشود تعریف میکند. بعد از وی گان(1988) و مانسفیلد (1992) دو نوع از تصویر را در تصویر ثانویه مورد بازشناسی قرار میدهند.تصویر ارگانیک ( تصویر غیر رسمی مانسفلد) که از اطلاعات غیر تجاری نشات میگیرد ( مستقل از مدیریت مقصد) و تصویر القا شده ( تصویر رسمی مانسفلد) که مرتبط است با اطلاعاتی که از طریق سازمان های تبلیغاتی مقصد به دست می آید. در دو شکل پیش رو این مفاهیم به تصویر کشیده شده اند.
قبل از دیدن مقصد

 
 
قبل از دیدن مقصد

2-6-5 مدل مسیر دار فاکیه و کرامپتون
بر اساس این گونه شناسی ، فاکیه و کرامپتون (1991) مدلی دارای مسیر را که توسط گردشگران برای جستجوی اطلاعات طی میشود را به تصویر میکشد. از این رو این نویسندگان توضیح میدهند که گردشگران بالقوه دارای تصویر ثانویه ی ارگانیک از مجموعه ای از مقاصد هستند (اشتراک ذهنی). آن گاه براساس انگیزه ها و انتظارات خود،به طور فعال به دنبال اطلاعات میگردند. با این حال، این حقیقت که گردشگران بالقوه دارای تصویری ارگانیک به شکلی قوی یا ضعیف و/یا تجربه ی مستقیم یا غیر مستقیم از مقصد گردشگری هستند ، بر مقدار اطلاعاتی که مورد جستجو قرار میگیرد و تلاشی که در این راه انجام میگیرد تاثیر گذار خواهد بود.به هرحال جایگزین های متفاوتی که یافت میشوند براساس تصویر لازمه ی ارگانیک ، تجارب شخصی و تصویر القا شده ی رسمی( ارائه شده توسط سازمان مسئول در مقصد)مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.آنگاه مقصدی که مورد بازدید قرار گرفته، تصویر اولیه را ایجاد خواهد کرد که در مقابل، فرایند جستجوی آینده را برای گردشگران تحت تاثیر قرار خواهد داد.همین نویسنده نیز همچنین ابراز میدارد که برای و ترویج تبلیغ هرچه بهتر یک مقصد ،پیام های دارای محتوای اطلاعاتی باید در مرحله ی ارگانیک تصویر آن مقصد مورد استفاده قرار گیرند، در حالیکه پیام های تشویق کننده بهتر است در مرحله ی القا کننده ی تصویر استفاده شوند.در طی مرحله ی تصویر ثانویه این نویسنده ادعا میکند پیام هایی که تجارب قبلی گردشگران را بازخوانی میکند و به یاد آن ها می آورد میتواند بیشتر نافع باشد.
پس از صحبت از اجزای تشکیل دهنده و شکل گیری تصویر مقصد چنان که از نظر گذشت در تازه ترین روند در مطالعات تصویر مقصد، سه تن از نویسندگان این حوزه سعی در شناسایی شباهت مفهومی بین اجزای تشکیل دهنده ی تصویر مقصد و تداعی مفهوم برند در ادبیات بازاریابی کرده اند که منجر به شکل گیری مدل مفهومی این تحقیق نیز شده است.
بخش پنجم:
2-7 برندسازی مقصد:
برندسازی مقصد میتواند به عنوان راهی برای شناساندن ماهیت منحصر به فرد یک مقصد با متمایز کردن آن از دیگر مقاصد،تعریف شود. مشابه مفاهبم کلیی که از دانش برند موجود است،برند مقصد دارای دو عملکرد مهم میباشد: شناساندن و متمایز کردن. در ادبیات مربوط به برند معنی شناساندن در بر گیرنده ی آشکار سازی منبع و منشا محصول به مشتریان است.علاوه بر عملکرد عنصر شناساندن،یک برند مقصد گردشگری دارای قابلیت متقاوت و متمایز کردن خود از رقبا بر اساس معنای خاص و دیگر ملحقاتی که توسط خود مشتران تعیین و از آن ها اخذ شده است،میباشد.
آنگاه که یک محصول در مفهوم کلی آن، چیز فیزیکی را ارائه میدهد که به راحتی میتوان آن را جهت ارائه آراست، یک مکان به عنوان یک محصول، دارای موجودیتی گسترده است که دربرگیرنده ی عناصر مختلف فیزیکی و غیر فیزیکی میباشد که معرف آن هستند (فلورک، 2005 ). به عنوان مثال یک مکان شامل ویزگی های ملموس مثل سایت های تاریخی یا سواحل میتواند باشد به همان ترتیبی که میتواند دارای مشخصه های غیرملموس مثل فرهنگ،آداب و تاریخ. به دلیل ماهیت پیچیده ی یک مقصد برای برند کردن آن، عمومیت دادن ماهیت غیر قابل اجتناب مینماید. ماهیت برند برای عمومیت دادن و کلی سازی مشخصه های مطلوبی که توسط تامین کنندگان (بخش خصوصی یا دولتی بازاریابی مقصد) و بر اساس افق دید آن ها ترسیم میشود بسیار حیاتی میباشد. به این دلیل که تشریح کننده ی انتطارات تامین کنندگان از این جهت میباشد که چگونه یک برند باید توسط بازار هدف و مد نظر آن ها ادراک شود.تعریف یک بازار هدف الزامی میباشد به این دلیل که بعضی از زوایای مقصد ممکن است برای بخشی از بازار جذاب باشد در حالیکه برای بخشی دیگر اصلا موثر نباشد (فان،2006).بر اساس ماهیت برند القا شده، مشتریان باید با ایجاد یک اثر ارزشی که هم شامل منافع یا دادن اعتبار به یک برند خاص میباشد، با آن برند خاص ارتباط برقرار کنند (آکر،1996؛کونکنیک و گو، 2008). علاوه بر عملکرد شناسایی، برند یک مقصد خود را از رقبایش براساس معنای خاص و دیگر خصوصیاتی که مشتریان از آن دارند،متمایز میکند.به طور کلی مقاصد گردشگری هم اکنون بر ویژگی های مشترک و عمومی تکیه میکنند مثل اقامت با کیفیت، رستوران های خوب یا طراحی های مناسب فضاهای عمومی (بیکر،2007،101).اما در حقیقت فهم این که کدام تداعی و ویژگی یک برند آن را در مقابل دیگر مقاصد متمایز میکند،حیاتی میباشد. به این معنی که در واقع باید در برند مقصد به دنبال نقطه ی (تو پاورقی پوینت آف دیفرنس) بود به این دلیل که تداعی این مفهوم در ذهن به مشتریان کمک میکند که به شکلی مثبت تر برند را مورد ارزیابی قرار داده و به آن ملحق شوند (کلر،2008،107). در واقع ادارک یک تمایز در میان برندهای مختلف در یک دسته از محصولات میتواند کلیدی برای برندسازی باشد به این دلیل که برندی که توسط مشتریان به عنوان برندی متفاوت و منحصر به فرد ادراک میشود بسیار سخت تر توسط برندی دیگر میتواند در ذهن مشتریان جایگزین شود.
2-8 .ماهیت برند و تصویر
مطالعات قبلی قائل به این مسئله بودند که تصویر برند و ماهیت آن عناصر حیاتی برای یک مقصد گردشگری موفق به حساب می آیند. از تقاوتات مهم این دو این است که هریک بر اساس دو منظر متفاوت بنا شده اند:فرستندگان و دریافت کنندگان (منظور فرستندگان و دریافت کنندگان خدمت است). به شکل خلاصه ماهیت توسط فرستندگان ایجاد میشود در حالیک
ه تصویر توسط دریافت کنندگان درک میشود (کاپفرر،1997،32).
ماهیت برند منعکس کننده ی شرکت و دخالت همه ی عناصر برند در ایجاد آگاهی و تصویر در ذهن گردشگر است (کلر،1998،166).
در واقع ماهیت برند تامین کننده ی مسیر،هدف و معنی برای برند است و نقشی مرکزی برای دید استراتژیک و شکل گیری تداعی برند در اذهان دارد.از سوی دیگر تصویر برند میتواند به عنوان ادراک مشتریان از برند آنگونه که توسط تداعی برند در ذهن آن ها شکل گرفته تعریف شود.
2-9 تقابل و تاثیر دوجانبه ی این دو مفهوم
باید به این نکته نیز توجه شود که ارتباط بین ماهیت برند و تصویر برند متقابل میباشد. تصویر برند نقش به سزایی را در ساخت ماهیت برند بازی میکند (کایی،2002). در حالیکه تصویر برند همچنین بازتابی است از ماهیت برند (فلورک و دیگران،2006). و همین گونه است که مشتریان تصویر مقصد را در ذهن خود میسازند یعنی بر اساس ماهیت برند که توسط بازاریابان مقصد در ذهن آن ها تزریق شده است.
آن گاه بازاریابان مقصد ماهیت برند را ایجاد و گسترش میدهند براساس دانش آن ها درباره ی تصویر ذهنیی که مشتریان از مقصد در ذهن خود ایجاد کرده اند. بنابراین تصویر مقصد بسیار حیاتی میباشد برای ساخت و ایجاد ماهیت برندی مثبت و قابل شناسایی برای مقصد. تصویر مثبت از برند قابل وصول خواهد بود از طریق تکیه بر تداعیی قوی،مطلوب و منحصر به فرد از برند. این گونه است که مشتریان تصویر مثبت از برند را درک خواهند کرد یعنی زمانیکه تداعی برند به کار گرفته میشود جهت پیشنهاد منافعی که از خرید یک برند خاص حاصل میشود. و همچنین در همین فرایند است که حس مطلوبی از برند ایجاد میشود و یک برند خاص را از رقبای خود به وسیله ی منحصر به فرد بودن متمایز میکند.
2-10- تداعی برند
تداعی برند ارزیابی مشتریان از برند و انتخاب آن را متاثر میکند (یعنی قصد از بازدید و خرید را). در ادبیات برند تداعی برند به سه دسته ی اصلی تقسیم میشود: ویژگی،منافع و حالات. بر اساس نظریات کلر (1993, 1998) ویژگی ها آن دسته از خصوصیات توصیفیی هستند که به برند شخصیت میدهند.به عبارت دیگر،یک ویژگی آن چیزی است که مشتری فکر میکند برند آن است و یا با خرید و مصرف آن چیز باید شاملش شود. منفعتی نیز که ممکن است حاصل شود،ارزشی شخصیست که مشتریان آن را به شکلی عملی،نمادین و تجربی پیوند میدهند به ویژگی های برند و در واقع آن را ملحق میکنند به آن.که در واقع همان چیزی است که مشتری گمان میکند که برند برای آن ها انجام میدهد.
حالات برند نیز ارزیابی کلی مشتری از برند است و پایه ی رفتار مشتری را شکل میدهد (مثل چگونگی انتخاب برند)
تصویر یک مکان نیز به خودی خود از دارایایی های مهم به حساب می آید.به گونه ای که رایان و گیو تاکید میکنند که تصویر به خودی خود نقطه ی شروع انتظارات مشتری است که در نهایت تعیین کننده ی رفتار مشتری خواهد بود.به علاوه نویسنده توضیح میدهد که تصویر مقصد دو نقش مهم را هم برای مشتری و هم تامین کندگان ایفا میکند.
نقش اول در بر گیرنده ی مطلع کردن سیستم تامین که چه چیزی ارائه شود، چگونه ارائه شود و چه کسی آن را ارائه کند، میشود و همچنین برای محصولات فیزیکی که خریداری میشوند چگونه طراحی شود.
نقش دوم شامل مطلع کردن گردشگران به اینکه چه چیزی خریده شود و تا چه حدی که متناسب با نیازهایشان و همچنین تصویر مد نظر از خودشان باشد و اینکه چطور رفتار و مصرف کنند.
2-11-ترکیب مفاهیم برندسازی با تصویر مقصد:
در ادبیات توریسم این موضوع بطور گسترده، مورد تصدیق قرار گرفته که تصویر کلی از یک مقصد متاثر میشود از ارزیابی های شناختی و عاطفی (بالوغلو،1996؛ بالوغلو و منگولوغلو2001؛ بالوغلو و مک کلیری1999؛ هوسانی و دیگران، 2007؛ مک کی و فسنمایر، 2000، اشترن و کراکور،1993). ارزیابی شناختی اشاره دارد به عقیده و دانشی که در مورد یک موضوع وجود دارد در حالیکه ارزیابی عاطفی به احساسی که در مورد یک موضوع وجود دارد میشود.کایی از نویسندگان حوزه ی برندسازی به این نکته اشاره کرده است که ترکیب فرآیند تصویر گارتنر و انواع تداعی برند کلر قابلیت همانند سازی و انطباق بر هم را دارند این گونه که اجزای تصویر شناختی و عاطفی گارتنر از نظر مفهومی با ویژگی ها و منافع که از انواع تداعی برند کلر میباشند، با هم موازی هستند بر همین اساس پیک(2009) از این مفهوم حمایت میکند که تداعی برند در برندسازی مقصد گردشگری باید شامل اجزای تشکیل دهنده ی تصویر یعنی تصویر شناختی و عاطفی نیز باشد. بنابراین میتوان اینگونه نتیجه گرفت که تصویر برند یک مقصد خاص متاثر از تداعی شناختی و عاطفی ایست که در اذهان مشتریان ذخیره شده و شکل گرفته است.
این نتیجه گیری با دو فرض منطقی نیز حمایت میشود:1)پذیرش تصویر مقصد به عنوان نتیجه ی ارزیابی شناختی و عاطفی در ادبیات توریسم و 2) شباهت مفهومی ارزیابی شناختی و عاطفی بین ترکیب تصویر مقصد و انواع تداعی برند در ادبیات برند. در مورد برند مقصد گردشگری کایی(2002) مدعی است که حالات ممکن است یک نوع از تداعی برند باشد برای ساختن تصویر مقصد.
با این حال همچنان بین حالات و تصویر مقصد اشتباهی مفهومی پیش می آید (سوسمان و اونل،1999). از این رو به تصویر مقصد به عنوان ساختاری وابسته به حالات کلی و ذهنی گردشگر نگریسته میشود که شامل ارزیابی های شناختی و عاطفی میشود (بالوغلو و مک کلیری،1999). در واقع حالاتی (ارزیابی کلیی) که در ذهن گردشگران از یک مقصد وجود دارد سازنده ی تصویر ذهنی از آن مقصد است با این که گفته شده حالات
ذهنی با تصویر مقصد متفاوت است.
باید توجه داشت که هر تداعی میتواند درجات متفاوتی از تاثیر را بر روی شکل گیری تصویر کلی داشته باشد به این دلیل که تداعی های مربوط به برند در اذهان مشتریان همیشه دارای اهمیت و وزن یکسانی نیستند (کِلر،2008، 59). از این رو نحوه ی برخورد متفاوتی نسبت به این دو عنصر شناختی و عاطفی لازم است، جهت سنجش تاثیر خاص آن ها روی ساختار حالت های مشتریان و رفتار آینده ی آن ها. نتیجتا میتوان اینگونه استدلال کرد که که اجزای شناختی و عاطفی مثبت به عنوان تداعی های مستقل و جدا گانه ی برند باید به شکلی مثبت نیز به تصویر کلی از مقصد مرتبط شوند، به گونه ایکه در مدل مفهومی نیز مورد اشاره قرار گرفته.
2-12- تصویر منحصر به فرد:
برخلاف تصاویر ذهنی معمول، تصویر منحصر به فرد به عنوان یک ساختار اصلی که تصویر کلی مقصد را در اذهان مشتریان روشن میسازد،در نظر گرفته شده است.( اچتنر و ریچی ،1993)


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بر طبق نظرات اچنر و ریتچی(1993)،تصویر کلی از مقصد باید براساس سه بعد از ویژگی های مختلف مد نظر و مورد بررسی قرار گیرد:کلی نگرانه،کارکردی- روانشناختی،منحصر به فرد- معمولی (آن ویژگی هایی از مقصد که دیگر مقاصد مشابه نیز دارا میباشند). منحصر به فرد بودن به طور خاص دارای اهمیت است به دلیل تاثیر آن بر متفاوت سازی مقصد در بین مقاصد مختلف دیگر در ذهن مشتریان هدف آن مقصد (کایی،2002؛اچتنر و ریچی،1993؛موریسن و اندرسون،2002؛ریچی و ریچی،1998).
یکی از اهداف برندسازی متمایز کردن محصولات مشابه از رقباست. به شکل مشابه نیز در حوزه ی فعالیت های برند گردشگری نیز باید بر تصویری منحصر به فرد برای ایجاد تصویری متمایز با سایر مقاصد رقیب در ذهن مشتریان تکیه شود.
منحصر به فرد بودن دلیلی قانع کننده است برای این

تأیید آن بستگی دارد. در این الگو اگر عملکرد متناظر با سطح انتظارات باشد, تجربه ی مصرف کننده, تأیید کننده انتظارات است. اما اگر عملکرد کمتر از سطح انتظارات باشد, مصرف کننده عدم تأیید منفی انتظارات را تجربه می کند. سرانجام در صورتی که عملکرد بالاتر از سطح انتظارات باشد, مصرف کننده عدم تأیید مثبت انتظارات را تجربه خواهد کرد.
در گذشته تصور بر آن بود که رضایت حاصل انتظارات و عدم تأیید آن است, یعنی جهت مثبت و منفی آن مورد نظر بوده است. تحقیقات انجام شده اخیر نشان داده است که عدم تأیید می تواند تابعی منفی از انتظارات, و تابعی مثبت از عملکرد استنباط شده باشد و عملکرد استنباط شده به طور مثبت متأثر از انتظار است. از جهت دیگر سطح انتظارات در بین مصرف کنندگان مختلف, متفاوت است. زیرا انتظارات می توانند ماهیت هنجاری داشته باشد, یعنی هر مصرف کننده انتظارات خاصی از یک محصول دارد. (رنجبریان, 1386؛ 68)

جدول(2-3 )خلاصه ای از مطالعات پیرامون رضایت گردشگر, متغیرها و ساختارهای مورد استفاده
نویسنده نمونه متغیر یا ساختار مورد استفاده
بین و سنچز 2001 بررس رفتار گردشگر بعد از سفر با بهره گرفتن از مدل معادلات ساختاری کیفیت, بازگشت, پیشنهاد, رضایت, تصویر مقصد
پیرس 2005 رضایت گردشگران اسکی با بهره گرفتن از تحلیل عاملی ویژگی های مقصد و رضایت گردشگران اسکی
کورت و همکاران 2008 رضایت گردشگران در مناطق اسکی با بهره گرفتن از مدل معادلات ساختاری رضایت کلی, در ارتباط با ساختارهای فرعی مرتبط با اسکی

وانگ و همکاران 2009 ارزیابی نتایج رضایت گردشگر با بهره گرفتن از مدل معادلات ساختاری رضایت در ارتباط با انتظارات, تصویر مقصد, ارزش درک شده
الگر 2010 مدل رضایت-عدم رضایت, مدل سازی رضایت کلی متغیرهای جمعیت شناختی, رضایت و عدم رضایت, ویژگی مقصد
کونو و لاکانن 2010 معیارهای انتخاب مقصد اسکی و عوامل اثرگذار بر رفتار با بهره گرفتن از تحلیل عامل ها ویژگی های مقصد و رضایت گردشگران اسکی
(وثوقی و همکاران, 1390؛10)

2-8 گردشگری (توریسم)
توریسم: به مجموعه فعالیت ها و اقداماتی گفته می شود که به شکلی مرتبط با فرد گردشگر صورت می گیرد، به همراه کلیه فعالیت هایی که گردشگران در هنگام مسافرت به مکانی خارج ازمحل سکونت شان انجام می دهند. بنابراین ویژگی اصلی توریسم این است که در درجه اول به سفری اطلاق می شود که دور از خانه یا محل کار است و دوم اقامت کوتاه مدتی است که گاهی ممکن است بدون توقف شبانه باشد(شهیدی و همکاران، 1388؛101).
گردشگری یکی از بخش هایی است که به دلیل تأثیر ات مثبت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی امروزه مورد توجه جدی کشورهای مختلف قرار گرفته است. صنعت گردشگری به لحاظ درآمدزایی و تأثیر در رشد اقتصادی کشورها در حال تبدیل شدن به صنعت اول در جهان است طوری که بسیاری از کشورها با ایجاد زمینه ها و زیر ساخت های مناسب در صدد بهره برداری از مزایای این صنعت هستند. برای اغلب این کشورها گردشگری منبع مهمی برای فعالیت های تجاری، کسب درآمد، اشتغال زایی و مبادلات خارجی محسوب می شود. بسیاری از این کشورها سالانه درآمد سرشاری از این صنعت به دست می آورند برای مثال در طی دو دهه گذشته استرالیا از این بخش 50 بیلیون دلار درآمد به دست آورده است. صنعتی که به دلیل آلودگی و پیامدهای منفی کم تر ی که به همراه دارد صنعت پاک نامیده می شود. به تبع از کشورهای موفق در صنعت گردشگری, دیگر کشورها نیز انگیزه ی توسعه این بخش را مورد توجه قرار داده اند تا از مزیت های آن بی نصیب نباشند ولی دست یابی به مزیت نسبی در این بخش نیازمند ایجاد زیرساخت های مناسب، تأمین نیازمندی های توریست ها و ایجاد تسهیلات مطلوب گردشگری است. با توجه به تعدد نیازهای گردشگری به عنوان عوامل جذب و توسعه گردشگری، توسعه این بخش مستلزم شناخت این نیازمندی ها و تأمین آن از سوی مقصد است. طوری که بر اساس این نیازها و خواسته های توریست ها ، مناطق مختلف گردشگری با ویژگی منحصر به فرد شکل گرفته اند و نوع شناسی های مختلفی از گردشگری ارائه شده است.
کشورهای مقصد برای موفقیت در جذب گردشگران بایستی با توجه به ویژگی های فرهنگی و جغرافیایی خود نسبت به فراهم آوردن زیرساخت ها ی لازم و تبدیل شدن به مقصد گردشگران در حوزه خاص خود اقدام نمایند. این کار نیازمند رویکردی نظام گرا نسبت به بخش گردشگری است تا از طریق ایجاد و تأمین تسهیلات مورد نیاز زمینه توسعه گردشگری را فراهم نمایند .از آنجا که وجود تسهیلات مورد نیاز اولین گام در جذب و نگهداری گردشگران در معنی تقاضای مجدد آن ها است از این رو شناخت وضعیت منطقه از حیث وجود سطحی از این عوامل، زمینه را برای آشنایی با وضعیت گردشگری منطقه و آسیب شناسی و توسعه ی آن فراهم می آورد, تا با تأمین انتظارات و نیازهای گردشگران، رضایت و وفاداری آن ها را نسبت به مقصد ایجاد نمایند. انتظارات گردشگران از منطقه بر اساس تجربه سفرهای قبلی، تبلیغات و تشویق دیگران شکل می گیرد. کیفیت خدمات، کیفیت تسهیلات و ارزش های دریافت شده و ادراک شده تأثیر مستقیمی بر کیفیت سفر، تجربه ی گردشگری و سطح تقاضای آن ها در آینده دارد. به عبارتی دیگر امکان بازگشت و تقاضای مجدد گردشگران بستگی به میزان رضایت آن ها از مقصد دارد و تأمین رضایت آن ها به نوبه خود وفاداری آن ها را به مقصد افزایش خواهدداد. اثر این کنش و واکنش ها چرخه تکاملی و سیکل فزاینده ای ایجاد خواهد شد که نتیجه ی آن, بهره مندی مقصد از منابع حاصل از آن در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خواهد بود. (ابراهیم پور و همکاران, 1390؛ 71-70)
2-8-1 توریسم در ایران:

 
 
سرزمین ایران با آثار تاریخی، هنر و میراث گران سنگ فرهنگی خویش بطور قطع برای جهانگردان عهد قدیم، یکی از بهترین مقصدهای توریستی, محسوب می شده است. این مهم را می توان از آثار هردودت (Herodotus), اراتوستین (Eratosthenes) و دیگران در قبل از اسلام و سیاحان مسلمان، عرب و اروپایی بعد از اسلام، به خوبی فهمید. با این وجود ایران از روند شتابانی که در دهه های اخیر در صنعت توریسم در جهان اتفاق افتاده دور مانده و علیرغم اینکه جزو یکی از 10 کشور اول جهان به لحاظ اکوتوریسم و دارا بودن مواریث فرهنگی غنی تلقی می گردد، لیکن از نظر جذب توریسم در ردیف شصتم جهان قرار دارد؛ این مهم ضرورت بازنگری اساسی در برنامه ها و سیاستگذاری ها و عطف توجه جدی مسئولین به این صنعت را بیش از پیش می طلبد.
جامعه فئودالیته و محدودیت کارکردهای توریستی در ایران:
جامعه ایرانی از گذشته های دور تا قبل از جنگ جهانی اول و مشخصاً تا چند دهه ی اخیر ، عمدتاً جامعه ای فئودالی و روستایی بوده است .بطوری که بیش از 72 درصد جمعیت کشور روستا نشین، و بیش از 80 درصد تولید داخلی (G.N.P), تا سال 1299 در بخش کشاورزی تولید می شده است. در چنین جامعه ای و اصولاً در جوامع ما قبل بازرگانی (Premercantile), زمینه مبادلات پولی چندان فراهم نبود و عمدتاً مبادلات کالایی رونق بیشتری داشت .از جائیکه اصولاً جهانگردی بعنوان بخشی از فعالیت گروه های انسانی در اوقات فراغت به شمار می آید که در حقیقت از این طریق، گردشگران قدرت خرید خود را به دلخواه از مبدأ به مقصد برده و در آنجا هزینه می نمایند, در جامعه فئودالیته و ما قبل بازرگانی زمینه چنین جابجایی سرمایه و قدرت خرید عملاً فراهم نمی باشد. لذا در جامعه ایرانی در آن دوره، گردشگری رونق چندانی نیافت.
شکل گیری جامعه شبه سرمایه داری و زمینه های جدید گردشگری در ایران:
روند تغییرات در شیوه تولید سرمایه داری؛ یکپارچگی روزافزون بازار داخلی، وجود نیروی کار آزاد برای تولید، گسترش ارتباطات و راه های میان شهری و روستایی، تغییر الگوی مصرف جامعه، ایجاد و گسترش صنایع و غیره لازم بود که زمینه شکل گیری تشکیلات منسجم گردشگری و جلب شدن توجه دولتمردان به این مهم را فراهم نمود.
برای اولین بار در سال 1314 اداره ای در وزارت کشور به نام ” اداره ی امور جهانگردی” تأسیس شد. به دنبال آن در سال 1320, این تشکیلات جای خود را به ” شورای عالی جهانگردی” داد، تا اینکه در سال 1333 اهمیت جلب توریست خارجی با توجه به جنبه های اقتصادی آن و به منظور تحکیم مبانی حسن تفاهم میان افراد کشورهای دیگر با ایرانیان، مورد توجه دولت قرار گرفت و اداره امور جهانگردی با کارکردهای فراتر از دور اول تحکیم یافت .در سال 1340, شورای عالی جهانگردی به تعیین خط مشی و برنامه های اجرایی پرداخت و بدنبال آن تأسیسات جهانگردی در ایران توسعه یافت.
شهر نشینی سریع و رشد شتابان گردشگری در ایران:
با رشد سریع شهر نشینی و در پی آن کارکردهای اقتصادی و فعالیت های اشتغال زا در کشور، سرمایه گذاری خصوصی در صنایع و خدمات کشور تشویق و ترغیب و در صنایعی که بخش خصوصی تمایلی به سرمایه گذاری نشان نمی داد، دولت رأساً اقدام به سرمایه گذاری نمود. این امر باعث شد که زیر ساخت های اقتصادی، تأمین نیرو و سوخت، ارتباطات و مخابر ات، حمل و نقل هوایی، زمینی و بنادر گسترش چشمگیری یابد . مجموعه این تحولات و کارکردها که در برنامه های عمرانی کشور اتفاق افتاد، تحولات شگرفی در صنعت توریسم کشور را در پی داشت .چنانکه با گسترش فعالیت های عمرانی و ایجاد زمینه اشتغال در شهرها، روند مهاجرت روستا – شهر را به شدت تشدید نمود، و این مهم شهر نشینی سریع را در ایران شکل داد, که این خود باعث جابجایی سرمایه و نیروی کار بطور توأمان در کشور گردید و اشخاص مقاصد جدیدی را در کشور پی جویی نمودند. افزایش سریع قیمت نفت در دهه 1350, در ایرا ن، بر شدت این تحولات افزود و جابجایی هر چه بیشتر نیروی کار و سرمایه را در اقصی نقاط کشور در پی داشت . گردشگری برای اولین بار در برنامه عمرانی پنج ساله چهارم کشور (1346-1351) به عنوان یک بخش مستقل در نظر گرفته شد . بدنبال آن قرارداد مطالعات “طرح جامع توسعه جهانگردی در ایران” بین سازمان برنامه و بودجه ایران و شرکت خارجی “توریست کنسولت” منعقد گردید و سپس طرح تفصیلی گردشگری نیز توسط همین شرکت تهیه شد . بجز این طرح جامع، چندین طرح گردشگری دیگر نیز بصورت ناحیه ای در ایران تا قبل از انقلاب اسلامی سال 1357 مطالعه گردید که از آن جمله اند :
طرح جامع جهانگردی کرانه های دریای خزر
طرح ایجاد مراکز جهانگردی در کلاردشت و دشت نظیر


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

طرح ایجاد مراکز جهانگردی در کرند
طرح جامع آبهای معدنی سرعین و لاریجان
طرح جامع جهانگردی جزایر کیش و مینو
طرح جامع جهانگردی سد لیتان
علاوه بر این ها مطالعات دیگری نیز از طرف دفتر مطالعات سازمان جلب سیاحان به عمل آمد، که مهمترین آنها عبارتند از؛ تشخیص و تعیین نیازمندی شهرهای مختلف نسبت به ایجاد تأسیساتی همچون؛ هتل، متل، زائر سرا، پلاژهای نمونه، اقامتگاه جوانان، میهمانسراها، اردوگاه جهانگردی و چایخانه در مسیر راه ها که اکثریت آنها در حد مطالعات مقدماتی باقی ماندند. عمدتاً موضوعاتی که مورد توجه جهانگردان در ایران در این دوره واقع می شد، در برگیرنده کارکردهایی همچون؛ سفرهای شغلی و کنفرانس ها، تورهای جامع جهانگردی، سفرهای جوانان، هیپی ها و جهانگردان ترانزیتی، توقف میان راهی، بطوری که بازرگانان و صاحبان مشاغل خارجی از فرصت اقامت در تهران برای تماشای اصفهان و تخت جمشید و شیراز نیز استفاده می کردند. اهداف بیشتر جهانگردان از سفر به ایران در این دوره گشت و گذرهای فرهنگی بوده است. جوانان هیپی هایی که از کشورهای انگلستان، فرانسه، آلمان و امریکا به ایران می آمدند، در اقامتگاه های ارزان قیمت سکونت کرده و مبالغ بسیار پائینی را در کشور خرج می کردند و سپس از طریق دریای خزر و مشهد، راه افغانستان و پاکستان را در پیش می گرفتند. در این دوره نهایتاً تا سال 1356 تعداد جهانگرد جذب شده به کشور، به اوج خود رسید؛ چنانکه در این سال قریب به 700 هزار توریست از ایران بازدید و در سال 1357 حدود 235 میلیون دلار ارز از صنعت گردشگری نصیب کشور گردید.
وقوع جنگ تحمیلی و رکود صنعت توریسم در کشور:
پس از پیروزی ا نقلاب اسلامی با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در سال 1359 و قرار گرفتن دهها شهر و هزاران روستا در غرب کشور(عمدتاً در استان های خوزستان، ایلام، لرستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی و غیره)، در زمره مناطق جنگی از یک سو و بمباران بسیاری دیگر از شهرها و استانهای کشور توسط هواپیماها و موشک های دوربرد عراقی ها از سوی دیگر، امنیت توریست به شدت در کشور کاهش یافت. چنانکه این امر باعث شد که تعداد توریست های خارجی از بیش از 678 هزار نفر در سال 1356 به حدود 147 هزار نفر در سال 1358کاهش یابد.
یکی دیگر از دلایل کاهش رونق توریسم در ایران در این دوره، از بین رفتن بسیاری از تجهیزات و خدمات و زیر ساخت های مورد استفاده در صنعت توریسم، و یا واگذار نمودن بسیاری از آنها به دیگر نهادها و سازمان های غیر مرتبط با صنعت توریسم در کشور بود. چنان که طبق مصوبه شورای انقلاب در سال 1358 چهار شرکت فعال در امر توریسم که قبل از انقلاب شکل گرفته بود (شرکت سهامی گشت های ایران، شرکت سهامی مرکزخانه های ایران، شرکت سهامی سازمان مراکز جهانگردی برای ورزشهای زمستانی، شرکت سهامی تأسیسات جهانگردی) در یکدیگر ادغام گردید و تحت عنوان “سازمان مراکز ایرانگردی و جهانگردی” شروع به فعالیت نمود. همچنین در سال 1358 با تصویب شورای انقلاب اداره 144 واحد پذیرایی موجود در کشور و 12 هتل وابسته به بنیاد علوی به سازمان مراکز ایرانگردی و جهانگردی سپرده شد؛ ولی در سال 1361 اداره هتل های یاد شده از این سازمان سلب و به بنیاد مستضعفان برگشت داده شد, همچنین در سال 1359 از مجموع واحدهای پذیرایی واگذار شده به سازمان مراکز ایرانگردی و جهانگردی 120 واحد آن که در جریان انقلاب سو خته یا ویران شده بود، تعطیل بود. در طول جنگ عراق علیه ایران تا پایان جنگ در سال 1367 این محدودیت ها در صنعت توریسم ایران کماکان مشهود بود.
برنامه های توسعه کشور و رونق مجدد کارکردهای توریستی در ایران:
الف – برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کارکردهای توریستی آن (1372- 1368)
اولین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور عمدتاً با نگرش بازسازی خرابی های جنگ در سال 1368 تدوین شد. در عین حال در این برنامه برای اولین بار پس از انقلاب اسلامی، بصورت مستقل برای صنعت توریسم سیاستگذاری و برنامه های ویژه ای مدون گردید. استراتژی های بخش صنعت توریسم در این برنامه عبارت بودند از :
اولویت دادن به اصل خود کفایی در صنعت جهانگردی از طریق تشویق، ترغیب و ایجاد تسهیلات لازم برای بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در این زمینه.
گسترش مبادلات و همکاری های بین المللی و تقویت همبستگی میان مسلمانان جهان به منظور زمینه سازی جهت صدور انقلاب و توسعه تفاهمات بین المللی و انتقال نکات مثبت و سازنده سایر فرهنگ ها به داخل کشور.
استفاده از هنرهای سنتی و مصنوعات داخلی در ساخت تأسیسات و واحدهای اقامتی به منظور جلوگیری از ورود مظاهر فرهنگ غیر ایرانی.
در پایان برنامه اول توسعه 1372 تقریباً تمامی اهداف برنامه در بخش گردشگری متحقق گردید، و این نسبت در برخی موارد بیش از برنامه بود. لیکن مواردی نیز کمتر از اهداف برنامه اتفاق افتاد.
ب – برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کارکردهای توریستی آن (1377-1373)
در برنامه دوم توسعه کشور نیز همچون برنامه اول خط مشی های اساسی، استراتژی ها و اهداف کمی و کیفی صنعت توریسم مد نظر قرار گرفت و چشم انداز توسعه آن ترسیم گردید؛ بطوری که برخی از مهمترین اهداف کمی تحول آفرین بخش توریسم در این برنامه عبارت بودند از:
افزایش تعداد جهانگرد خارجی از حدود 320 هزار در سال 1372 به بیش از یک میلیون و 40 هزار در پایان برنامه .
افزایش واحدهای پذیرایی بین راهی از

، اهداف علمی دیگری نیز قابل دستیابی است که عبارتند از:
اندازه گیری متغیرهای تحقیق- متغیر وابسته در این تحقیق ارزش شرکت می باشد و استفاده از ابزار مشتقه ، نسبت آنی و نسبت بدهی متغیرهای مستقل و هزینه سرمایه ، تمرکز مالکیت و سودآوری متغیرهای کنترل تحقیق می باشند .
برقراری رابطه بین متغیرها در چهارچوب مدل تحقیق .
بررسی آزمون فرضیه های تحقیق .
ب)اهداف کاربردی- سرمایه گذاران می توانند از طریق نتایج این تحقیق ریسک سرمایه گذاری خود را کاهش دهند . در واقع یکی از اهداف کاربردی تحقیق کمک به سرمایه گذاران در جهت سرمایه گذاری بهتر و کم ریسک تر با ارائه ارزش شرکت ها است . به دلیل سابقه اندک استفاده از ابزارهای مشتقه در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران یکی دیگر از اهداف کابردی تحقیق معرفی ابزارهای مشتقه به عنوان پوشش دهندگان ریسک شرکت ها به مدیران شرکت ها است تا از این طریق بتوانند اقدام به پوشش ریسک نمایند . در واقع مدیران شرکت ها از این طریق می توانند ریسک تامین مالی را کاهش داده و از بروز بحران در شرکت ها جلوگیری نمایند .
چهارچوب نظری تحقیق
چهارچوب نظری بنیادی است که تمامی تحقیق بر آن استوار می گردد . این چهارچوب شبکه ای است منطقی ، توصیفی و مشتمل بر روابط موجود میان متغیرهایی که در پی اجرای فرآیندهایی چون مصاحبه ، مشاهده و بررسی پیشینه شناسایی شده اند . این متغیرها ناگزیر با مسئله تحقیق مرتبط هستند . پس از شناسایی متغیرهای مناسب ، باید شبکه ای از روابط میان متغیرها تدوین گردد تا بتوان فرضیه های مرتبط با آن ها را پدید آورد و سپس آزمود . نتایج آزمون فرضیه ها (متضمن تایید یا عدم تایید است) ، درجه حل شدن مشکل به یاری یافته های تحقیق را آشکار می سازد . بدین ترتیب ، چهارچوب نظری گام مهمی در فرآیند تحقیق به شمار می آید(سکاران،1381،ص94). در این تحقیق به بررسی جایگاه مدیریت ریسک مالی در ارزش شرکت ها پرداخته می شود . هر دارایی اعم از مالی یا واقعی ارزشی دارد . مقصود از تعیین ارزش شرکت ، بحث ارزش دارایی های مالی شرکت مانند اوراق قرضه و سهام عادی و سهام ممتاز است . محققان مختلفی ارزش شرکت را مورد بررسی قرار داده اند و با توجه به تحقیقی که در این رابطه توسط وانگ و لی در سال 2009 انجام شده است مدل و متغیرهای تحقیق تعریف می گردد . در این تحقیق ، بر اساس تحقیق وانگ و لی ، ارزش شرکت متغیر وابسته بوده و به عنوان مهم ترین متغیر تحقیق به شمار می آید و استفاده از ابزار مشتقه ، نسبت آنی و نسبت بدهی به عنوان متغیرهای مستقل تحقیق و هزینه سرمایه ، تمرکز مالکیت و بازده دارایی ها متغیرهای کنترل تحقیق می باشند(Wang&Li,2009,p.12).
ابزار مشتقه- ابزار مشتقه ، قراردادهای مالی هستند که ارزش آن ها از ارزش دارایی های اصلی از قبیل اوراق بدهی یا اوراق سهام گرفته شده است . بسیاری از ابزارهای مشتقه ، سرمایه گذاران را به سوی مدیریت ریسک سوق می دهند(عباسی و دیگران،1388،ص13) . در واقع ابزار مشتقه ، ابزاری برای کاهش یا انتقال خطر است که فاصله زمانی موجود تا اعمال آن ها کمک می کند تا مخاطرات تعدیل گردد(راعی و دیگران،1383،ص20) . ابزار مشتقه در واقع یک بدهی در زمانی مشخص هستند و بدهی در اوراق مشتقه بیانگر تعهدی است که در مقابل خریدار وجود دارد(راعی و دیگران،1383،ص530) . از آن جا که ابزار های مشتقه مهم ترین جزء تشکیل دهنده مدیریت ریسک مالی هستند ، در این تحقیق استفاده شرکت ها از این ابزارها به عنوان متغیر جایگزینی رفتار مدیریت ریسک مالی معرفی می گردد و آن را می بایست از طریق متغیر های ساختگی استفاده شرکت ها از ابزار مشتقه اندازه گیری نمود .
نسبت آنی- این نسبت یکی از مفیدترین نسبت ها است و به وضوح نشان می دهد که آن قسمت از دارایی های جاری که از لحاظ ارزش ، ثبات بیشتری دارد و احتمال کاهش در آن ها کمتر است تا چه میزان می تواند پشتوانه طلب کاران کوتاه مدت قرار گیرد . در این تحقیق از نسبت آنی می توان برای انعکاس انعطاف پذیری سرمایه ها در استفاده از مشتقات مالی استفاده نمود .
نسبت بدهی- این نسبت ارزیابی نسبتا جامعی از درجه وابستگی شرکت را به وام نشان می دهد . نسبت بدهی بالا نشان دهنده این است که شرکت از لحاظ مالی دچار بحران گشته است . در این تحقیق از نسبت بدهی می توان به عنوان متغیر جایگزینی هزینه درماندگی مالی شرکت ها در استفاده از مشتقات مالی استفاده نمود .
بنابراین در تحقیق فوق ، مدیریت ریسک مالی بر اساس استفاده شرکت ها از ابزار مشتقه ، نسبت آنی و نسبت بدهی تبیین می گردد و نقش آن بر ارزش شرکت ها مورد بررسی قرار می گیرد . مدلی که در این تحقیق جهت بررسی نقش مدیریت ریسک مالی در ارزش شرکت مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت بر اساس مدلی است که در تحقیق وانگ و لی در سال 2009 استفاده شده است . بر مبنای این مدل ، رابطه هر یک از متغیرهای مستقل بر اساس متغیرهای کنترل با ارزش شرکت ها بررسی می گردد . مدل تحقیق به صورت زیر است:


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

Vjt = β0 + β1Djt + β2QRjt + β3ALRjt +β4CEjt+β5CRjt+β6ROAjt + ℰjt

Vjt = ارزش شرکت
Djt = استفاده از ابزار مشتقه
jt QR = نسبت آنی
=ALRjt نسبت بدهی
CEjt= هزینه سرمایه
CRjt= تمرکز مالکیت
ROAjt= سودآوری(بازده دارایی)
ℰj = جمله خطای تصادفی
فرضیه های تحقیق
فرضیه یک حدس بخردانه است که بر اساس آن محقق راه حل های احتمالی مساله را پیشنهاد می کند به خصوص رابطه ی بین متغیرهای موجود را(خلعتبری،1385،ص115) . به عبارتی فرضیه گمانی است موقتی که درست بودن یا نبودنش باید مورد بررسی قرار گیرد و براساس معلومات کلی و شناخت های قبلی یا تجارب محقق پدید می آید . این شناخت ها ممکن است بر اساس تجارب یا مطالعات قبلی باشد ، از منابع شفاهی به دست آمده باشد یا در جریان مطالعه ی ادبیات تحقیق حاصل شده باشد . در هر صورت مجموعه منابع مزبور می تواند ذهن محقق را آماده نمایند تا درباره چگونگی متغیرها و روابط آن ها در تحقیق مورد نظر حدس بزند و پیش بینی به عمل آورد و حاصل آن را در قالب قضایای حدسی و خبری تدوین نماید(حافظ نیا،1380،ص90) . بر این اساس فرضیه های تحقیق عبارت است از:
بین استفاده از ابزار مشتقه و ارزش شرکت رابطه معناداری وجود دارد.
بین نسبت آنی و ارزش شرکت رابطه معناداری وجود دارد.
بین نسبت بدهی و ارزش شرکت رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه های فوق تحت تاثیر متغیرهای کنترلی هزینه سرمایه ، تمرکز مالکیت و بازده دارایی قرار می گیرند .
تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق
متغیر صفت یا خصیصه ای است که از شخصی به شخص دیگر و از موردی به مورد دیگر متفاوت است .
در حقیقت متمایزکننده یک گروه را متغیر می نامند(فرهنگی و دیگران،1385،ص181) . عملیاتی کردن یا تعریف عملیاتی یک مفهوم به این جهت است که آن مفهوم قابل اندازه گیری شود و این امر از طریق دقت در ابعاد و خصوصیات رفتاری متعلق به آن مفهوم و طبقه بندی کردن آن ابعاد به عناصر قابل مشاهده و قابل اندازه گیری میسر است(سکاران،1385،ص195) . تعریف عملیاتی متغیرها در این تحقیق به صورت زیر است :
متغیر وابسته- متغیر وابسته در این تحقیق ارزش شرکت می باشد . ارزش یک شرکت درگرو توانایی آن در ایجاد جریانات نقدی در یک دوره معین زمانی است . در یک مفهوم کلاسیک ارزش یک شرکت به عنوان عقایدی است که به شرکت کمک می کند از بین ابزارها و اهداف بدیل انتخاب هایی را داشته باشد . این اهداف بدیل می توانند شامل سودآوری ، بازده سهام ، ارزش برای مشتریان ، رشد شرکت و رضایت کارکنان باشد . شناخت بهتر از ارزش های شرکت ، شناخت و درک را از رفتار شرکت بهبود خواهد بخشید(حساس یگانه و دیگران،1389،ص72) . به عبارت دیگر مقصود از ارزش شرکت ، تعیین ارزش دارایی های مالی شرکت است . برای تعیین ارزش دارایی ها از مفاهیم متعددی استفاده می گردد که عبارتند از: ارزش دفتری ، ارزش بازار ، ارزش با فرض تداوم فعالیت ، ارزش با فرض انحلال شرکت و ارزش ذاتی سهام یک شرکت . هر یک از این مفاهیم کاربرد خاص خود را دارد و به این وابسته است که آیا ارزش تک تک اقلام دارایی ها باید تعیین گردد یا ارزش کل شرکت. در این تحقیق از روش Q توبین برای ارزیابی ارزش شرکت ها استفاده می گردد و داده های مورد نظر از طریق گزارشات سالیانه تامین می گردد . فرمول این روش به صورت زیر است :
متغیر مستقل- در این تحقیق سه متغیر مستقل وجود دارد که تعریف عملیاتی هر یک به شرح زیر است:
الف) ابزار مشتقه- ابزارهای مالی ای هستند که ارزش خود را از یک ابزار مالی بنیادی تر اخذ می نمایند . این ابزارهای مالی بنیادی می توانند شامل سهام ، قراردادهای مالی ، اوراق بهادار و کالاها باشند . برخی از اقسام ابزارهای مشتقه ، استاندارد بوده و در بازار ثانویه قابل معامله است و برخی از این ابزارها استاندارد نبوده و در هر معامله ای به گونه ای متفاوت و با توافق طرفین تنظیم می گردند (marshall,2000,p 64) . با بهره گرفتن از ابزار مشتقه ، نتیجه مورد نظر مصون سازی یا پوشش ریسک در بازار نقد و تحویل فوری برای آینده کپی می شود . در واقع شرکت ها از مشتقات برای پوشش ریسک استفاده می کنند . ابزار مشتقه در واقع یک بدهی در زمانی مشخص هستند و بدهی در اوراق مشتقه بیانگر تعهدی است که در مقابل خریدار وجود دارد . دو دسته مهم از این ابزارها شامل قراردادهای آتی و اختیارات می باشد . این متغیر را می بایست از طریق متغیر های ساختگی استفاده شرکت ها از ابزار مشتقه اندازه گیری نمود . به عبارت بهتر ، شرکت ها در دو گروه طبقه بندی می گردند؛ یک گروه شرکت هایی هستند که از ابزار مشتقه در جهت پوشش ریسک استفاده می کنند و گروه دیگر شرکت هایی هستند که از ابزار مشتقه به منظور پوشش ریسک استفاده نمی کنند .
نسبت آنی- کیفیت دارایی های جاری از لحاظ سرعت تبدیل به نقد یکسان نیست و برای تعیین این که دارایی آنی تا چه اندازه بدهی های جاری را فرا می گیرد از نسبت آنی استفاده می گردد. مقصود از دارایی های آنی ، همه اقلام دارایی جاری منهای موجودی مواد و کالا و پیش پرداخت ها است . به این نسبت ، نسبت اسیدی نیز می گویند . این نسبت یکی از مفیدترین نسبت ها است و به وضوح نشان می دهد که آن قسمت از دارایی های جاری که از لحاظ ارزش ، ثبات بیشتری دارد و احتمال کاهش در آن ها کمتر است تا چه میزان می تواند پشتوانه طلب کاران کوتاه مدت قرار گیرد .
این متغیر را می توان از طریق فرمول زیر محاسبه نمود :
نسبت بدهی به دارایی (نسبت بدهی ها) – با این نسبت ، می توان سهم طلب کا
ران از دارایی های شرکت را محاسبه نمود . این نسبت نشان می دهد که چند درصد از منابع مالی شرکت از طریق وام یا استقراض تامین شده است . از دیدگاه وام دهندگان ، هرچقدر این نسبت پایین تر باشد بهتر است . زیرا آن ها علاقمند هستند که وجوه خود را نزد شرکتی بسپارند که قبلا از وام زیادی استفاده نکرده باشد . نسبت بدهی بالا نشان دهنده این است که شرکت از لحاظ مالی دچار بحران گشته است(نیکومرام و رودپشتی،1389،ص87) . این متغیر را می توان از طریق اطلاعات گزارشات سالیانه با بهره گرفتن از فرمول زیر محاسبه نمود :
متغیر کنترل- در یک تحقیق اثر تمام متغیرها را بر یکدیگر نمی توان به طور همزمان مورد مطالعه قرار داد . بنابراین محقق اثر برخی از متغیرها را کنترل نموده و یا آن ها را خنثی می کند و لازم است به گونه تصریحی یا تلویحی مشخص نماید که متغیرهای کنترل چه بوده و اثر آن ها چگونه ثابت ، حذف و یا خنثی شده است(فرهنگی ودیگران،1385،ص192) . در این تحقیق سه متغیر کنترل وجود دارد که به شرح زیر است :
الف) هزینه سرمایه- حداقل نرخ بازدهی که یک شرکت باید بدست آورد تا بازده مورد نظر سرمایه گذاران در شرکت تامین گردد . به عبارتی حداقل نرخ بازدهی که یک شرکت باید تحصیل کند تا این که در ارزش شرکت تغییری صورت نگیرد . مفهوم هزینه سرمایه بر این فرض استوار است که هدف یک شرکت ، به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران است (Neveu,1986,p 317) . هزینه سرمایه یک شرکت ، نرخ متوسط بازده موردنظر سرمایه گذارانی است که در اوراق بهادار شرکت سرمایه گذاری کرده اند . به عبارت دیگر، میانگین موزون هزینه تامین مالی سرمایه گذاری های شرکت را هزینه سرمایه می گویند . منابع تامین مالی سرمایه گذاری های شرکت شامل بدهی های بلند مدت نظیر وام و انواع مختلف اوراق قرضه ، سهام عادی و سهام ممتاز می باشد . هزینه سرمایه کل شرکت منعکس کننده نرخ بازده مورد انتظار دارایی های آن به عنوان یک کل است . نسبت هزینه سرمایه به مجموع دارایی ها برای سنجش رشد سرمایه گذاری استفاده می گردد . هزینه سرمایه شرکت به صورت میانگین موزون محاسبه می شود که وزن های آن بر حسب ارزش های منابع مختلف سرمایه تعیین می گردند . تخمین میانگین موزون هزینه سرمایه(WACC) به صورت زیر است:
Wi= وزن iامین منبع تامین مالی می باشد(i=1,…..n) که بر اساس ارزش کلی بازار در ارتباط با ارزش کل شرکت تعیین می گردد.

 
 
Ki= بازده مورد انتظار منبع تامین مالی
تمرکز مالکیت- به حالتی اطلاق می شود که میزان در خور ملاحظه ای از سهام شرکت به سهامداران عمده(اکثریت) تلقی داشته باشد و نشان می دهد چند درصد سهام شرکت در دست عده محدودی قرار دارد و از طریق سنجش نسبت حقوق صاحبان سهام شرکت ها(10 سهامدار برتر) بررسی می گردد و منعکس کننده تاثیر حقوق صاحبان سهام بر روی ارزش شرکت ها است.
سودآوری- مقصود از سودآوری همان بازده دارایی است . نرخ بازده دارایی رابطه بین حجم دارایی های شرکت و سود را تعیین می کند . در واقع بازده دارایی ها ارتباط بین سودآوری و سرمایه گذاری را در یک شرکت نشان می دهد و شرکت هایی با سودآوری بیشتر دارای ارزش بالاتری هستند . بازده دارایی به صورت درصد بیان می شود و گاهی اوقات به بازده سرمایه گذاری اشاره دارد . این متغیر از طریق فرمول زیر محاسبه می گردد:
قلمرو تحقیق
به منظور بررسی عوامل تاثیر گذار بر ارزش شرکت ، مرزهای زیر به عنوان قلمرو تحقیق مشخص شده است :
قلمرو موضوعی- در این تحقیق نقش مدیریت ریسک مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است .
قلمرو مکانی- قلمرو مکانی تحقیق فوق ، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است . دلیل این امر، امکان دسترسی به اطلاعات شرکت ها ، قابلیت اتکای بیشتر به اطلاعات ارائه شده توسط شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و تهیه صورت های مالی شرکت ها است .
قلمرو زمانی- داده ها و اطلاعات تحقیق مربوط به دوره زمانی سال 1387 تا 1391 است .
فصل دوم
ادبیات موضوعی تحقیق
فصل دوم
ادبیات موضوعی تحقیق

بخش اول
مفاهیم مربوط به
ارزش شرکت
بخش اول
مفاهیم مربوط به
ارزش شرکت

2-1-1) مقدمه
هر دارایی اعم از مالی یا واقعی ارزشی دارد . ارزش هر دارایی بستگی به این دارد که تا چه حد بتواند خواهش و نیازهای افراد را ارضا نماید و ارزش دارایی های یک شرکت در گرو توانایی آن در ایجاد جوابگویی نقدی در یک دوره معین زمانی است . عامل کلیدی برای موفقیت در سرمایه گذاری و مدیریت دارایی ها درک ارزش و منابع تأثیرگذار بر ارزش آن دارایی است . تمام دارایی ها را می توان ارزشیابی نمود اما ارزشیابی برخی از دارایی ها ساده و برخی پیچیده است . مقصود از تعیین ارزش شرکت ، بحث ارزش دارایی های مالی شرکت مطرح است . تعیین ارزش انواع دارایی های مالی در تصمیم گیری سرمایه گذاری نقش حائز اهمیتی دارد . زیرا سرمایه گذاران علاقه دارند قبل از خرید انواع اوراق بهادار از ارزش آن ها آگاهی یابند و ارزش شرکت ها را برآورد نمایند (صفدری،1391،ص 49).
بخش اول از

عملکردی یک مقصد به عنوان مثال شامل آب و هوا، سطوح قیمت ها و زیرساخت ها میشود. کیفیت خدمات،امنیت و میزان دوستانه بودن محیط نیز از مثال های مشخصه ی متعارف از نوع روانشناختی ی آن هستنند. در سر دیگر این دامنه، تصویر مقصد ممکن است شامل ویژگی های خاص و رویداد ها (مشخصه های عملکردی) یا رایحه و حس خاص یک مکان و جو آن مکان، (مشخصه های روانشناختی) شود.

طبق نظرات اچتنر و ریچی ویژگی های عملکردی خاص در مقاصد مختلف بسیاری یافت میشوند.مثال این مورد میتواند دیزنی لند در کلایفرنیا باشد و کارناوال در ریو. ولی در خصوص رایحه و حس خاص روانشناختی یک مکان باید گفت که یافتن آن کار آسانی نیست و این دو محقق نیز برای آن تنها یک مثال ذکر کرده اند: جو خاص واتیکان در رم.در نهایت جو روانشناختی خاص است که مثال های آن را در مناطق مختلف زیادی میتوان یافت که از جمله ی آن میتوان از نپال که تصویر آن به شکل اسرارآلود و پاریس که با احساس و عشق تداعی میشود یاد کرد.(اچتنر و ریچی،1991:7-8)
نظریه ی ایچتنر و ریچی به صورت شکل زیر به تصویر درمی آید:
شکل3-2- اجزای تصویر مقصد، اچتنر و ریچی 1991
شکل3-2- اجزای تصویر مقصد، اچتنر و ریچی 1991

به رغم استدلال اچتنر و ریچی که تصویر مقصد باید شامل عناصر تمام آن 6 جزء باشد این گفته میتواند مورد بحث قرار گیرد که بازاریابان مقصد باید بیشتر بدنبال گسترش مشخصه های روانشناختی و ویژگی های خاص برای یک مکان باشند. از این رو که مقاصد امروز مدعی اقامتی لوکس، مناظری زیبا و جاذبه های متعدد، زیر ساخت های عالی و بسیاری موارد دیگر هستند. در حالیکه این ها همگی مشخصه های عملکردی هستند که طبق آن ها همه ی مقاصد مورد مقایسه و درجه بندی قرار میگیرند (ویژگی های متعارف). یکی از عواقب این وضعیت مشکلات یک مقصد برای رقابت با دیگر مقاصد میتواند باشد به این دلیل که بقیه ی مقاصد نیز آن ویژگی های معمولی را دارند. از این رو برای متمایز کردن یک مقصد از رقبایش به شکل مناسبی، آن مقصد باید بر روی گسترش مشخصه های روانشناختی و ویژگی های خاصی که با آن مقصد تداعی میشوند به عنوان بعد رقابتی خود کار کند. این نظر توسط دن مورد حمایت قرار گرفته، وی اینگونه نظر خو را ابراز میکند که برای موثر بودن، بروشورهای گردشگری باید بر روی تصاویر منتخبی تکیه کنند که ببیشتر نمادین باشند تا محسوس (دن 1993). با این حال باید تاکید شود که مشخصه های عملکردی و و ویژگی های متعارف یک مقصد که توسط اچتنر و ریچی بیان شده اند، نباید از نظر دور انگاشته شوند به این دلیل که آن ها اجزای مورد انتظار از تجربه ی گردشگری را شکل میدهند.
بعلاوه باید گفته شود که تا حدودی قرار دادن حالتی خاص مثل پاکیزگی همان طور که در مورد مدل مارتینیو گفته شد در جای مشخصی در مدل مشکل میباشد. پاکیزگی را بنا به نوع استدلالی که میتوان کرد ، هم به عنوان روانشناختی و هم عملکردی میتوان تفسیر کرد. با این حال مدل تصویر مقصد که توسط اچتنر و ریچی ایجاد شده ابزاری ارزشمند برای ارزیابی یک تصویر مقصد میباشد.
2-5-4 اجزای تصویر گارتنر:
طبق نظر گارتنر، تصویر مقصد از سه جزء متفاوت ولی در عین حال مرتبط و وابسته ی به هم تشکیل میشود: شناختی،احساسی و کرداری (گارتنر،1993:193). وی جزء شناختی را به عنوان ’ حاصل جمع عقاید و حالات یک موضوع که منجر میشود به تعدادی تصویر پذیرفته شده از ویژگی های آن موضوع ‘ (همان) میداند، به زبانی دیگر جزء شناختی بر اساس عقاید گردشگران در مورد مقصد شکل میگیرد. گارتنر مثالی را از شهر زاگرب پایتخت کرواسی ارائه میکند،که دارای تصویری شناختی است که براساس موقعیت آن درون یوگوسلاوی سابق شکل گرفته است. تصویر شناختی زاگرب که تعدادی از گردشگران از آن دارند ممکن است بر اساس دیدارهای قبلی آن ها شکل گرفته باشد در حالیکه دیگر گردشگران ممکن است حتی از موقعیت مکانی آن در کرواسی نیز اطلاعی نداشته باشند. حتی تعدادی از گردشگران ممکن است بر این تصور باشند که زاگرب یک کشور است. در این حالت تصویر شناختی از زاگرب مادون تصویر شناختی کشوری قرار میگیرد که در واقع شهر زاگرب در آن واقع شده است (همان).
از دیگر اجزای تشکیل دهنده ی تصویر از نظر گارتنر، جزء احساسی میباشد که مربوط میشود به گرایشات گردشگران برای انتخاب یک مقصد به هزینه ی از دست دادن مقصدی دیگر. به عنوان مثال عده ای از گردشگران ممکن است زاگرب را به عنوان مقصدی غیر معمول و عجیب بشناسند با فرهنگی متفاوت از خودشان. اگر تمایلات سفر گردشگران دربرگیرنده ی تمایل به یادگیری بیشتر درباره ی فرهنگ های متفاوت باشد، آنگاه زاگرب دارای ارزش بیشتری خواهد بود در مقایسه با مقاصدی که گردشگران با آن ها آشنایی دارند.از طرفی اگر زاگرب دچار تبلیغات و پوشش رسانه ای منفی شود مثلا به عنوان مکانی نا امن، این شهر توسط گردشگرانی که برای امنیت و آسایش خاطر ارزش قائلند به شکل مطلوبی ادراک نخواهد شد. این جزء تصویر در روند ارزیابی گردشگران برای انتخاب مقصد ، کاربردی میشود.در نهایت تصویر کرداری از اجزای تصویر مقصد منجر به عملکرد میشود، به این دلیل که تصمیم گرفته میشود و مقصدی در میان لیستی از مقاصد انتخاب میشود. بنابراین تصویر کرداری براساس اجزای شناختی و احساسی شکل میگیرد : ’ ارتباط جزء کرداری از اجزای تصویر با دو جزء دیگر مستقیم میباشد. که بستگی دارد به تصویری که ایجاد شده است در طی مرحله ی شناختی و مورد ارزیابی قرار گرفته است در طی مرحله ی احساسی در فرایند شکل گیری تصویر مقصد‘ (گارتنر،1993:196). نظریه ی گارتنر نشان میدهد که شکل گیری تصاویر و چگونگی تاثیر پذیری آن ها در مراحل مختلف ، در فرایند ساخت تصویر باید مورد توجه قرار گیرد. در حوزه ی بازاریابی مقصد،‌‌ معمولا اهمیت بیشتر متوجه تصویر شناختی میباشد به این دلیل که در این مرحله بازاریابان میتوانند مستقیما بر گردشگران و فرایند انتخاب مقصد تاثیر بگزارند.
2-5-5 عوا
مل تشکیل تصویر گان:
آشکار است که گردشگران دارای تصاویر مختلفی از یک مقصد در ذهن خود میباشند ، و همان طور که گفته شد، بخشی از این تصاویر توسط منابع مختلف که دارای اشکال مختلفی از اطلاعات در مورد مقصد هستند شکل میگیرند. از این رو منابع مختلفی وجود دارند که در این بخش به آن ها اشاره میشود. گارتنر در توضیح منابع مختلفی از ’ عوامل ‘ اینگونه بیان میکند که : انتخاب این واژگان و این اصطلاح یعنی عوامل تشکیل تصویر، از مفهوم عامل به عنوان یک نیرو که تولید کننده ی یک نتیجه ی مشخص است ، نشات میگیرد.
گان (1972) اولین نفری بود که بین عوامل تشکیل تصویر، با بیان این مطلب که تصویر توسط عوامل ارگانیگ (ذاتی) و عوامل القا شده ، شکل میگیرد، تفاوت قائل شد. تصویر القا شده در خلال اطلاعات دریافتی از منابع خارجی از جمله تبلیغات مقصد شکل میگرد ( گارتنر، 1993؛ باتلر و داگلاس، 1995 ؛ مورگان و پریچارد، 1998). در طرف دیگر نیز تصویر ارگانیک توسط تجارب قبلی و منابع اطلاعات دستکاری نشده و تاثیر نپذیرفته شکل میگرد از جمله گزارشات و اخبار، فیلم و روزنامه. طبق گفته های گان ، اطلاعات تصویر در خلال فعل و انفعالات دامنه دار تصویر ارگانیک و القا شده به دست می آید. تفاوت کلیدی بین عوامل تشکیل تصویر مرتبط با موضوع امکان کنترل است. کنترل تصویر القا شده ممکن است به این دلیل که نتیجه ی تلاش های بازاریابی برنامه ریزی شده است که به عنوان مثال به صورت بروشور نمود پیدا میکند در حالیکه تصویر ارگانیک خارج از کنترل بازاریابان است ( گارتنر، 1993:196).
دیدگاه دوم نسبت به عوامل شکل دهنده ی تصویر نظریه ای هست که توسط گارتنر ( 1993) ارائه شده است. در کل اینگونه به نظر میرسد که گارتنر در این نظریه کار و نظریه ی گان را به سطوح عالی تر و پیچیده تری ارتقا داده است. گارتنر در مقاله ی ’ فرایند تشکیل تصویر ‘ ( 1993) مدل دو بعدی گان را گسترش میدهد ( عامل ارگانیک و القا شده ). گارتنر یک دنباله ی تشکیل شده از هشت عامل تشکیل دهنده ی تصویر مجزا را ارائه میکند که هرکدام هم در ترکیب با یکدیگر و هم به صورت مجزا تصویر مقصد را تحت تاثیر قرار میدهند. همچنین ، وی هر عامل را به سطوح مختلف اعتبار ، میزان نفوذ در بازار و هزینه های مقصد مرتبط میکند (همان: 197)
در وهله ی اول گارتنر عوامل’ القایی ‘ را به چهار عامل مجزای تشکیل دهنده ی تصویر تقسیم میکند. اولین آن ،’ القاشده ی آشکار شماره یک (I)‘ است که شامل اشکال سنتی تبلیغ از جانب مقصد مثل بروشور ، رادیو و تلویزیون ، میشود. دومین عامل ’ القاشده ی آشکار شماره دو ( II )‘ است که شامل اطلاعاتی است که به عنوان مثال از تور اپراتور هایی که مستقیما وابسته به یک مقصد خاص نیستند، اخذ میشود. ’ القاشده ی نهان شماره ی یک‘ سومین عامل از این دسته است که به عنوان مثال شامل تصدیقاتی از مقصد توسط افراد سرشناس و مشتریان راضی میشود، که مثال آخر را در واقع میتوان مصداقی از تبلیغات دهان به دهان و پیشنهاد مقصد به دیگران دانست. در نهایت عامل آخر از این رسته ’ عامل القاشده ی نهان شماره دو‘ میباشد که تصدیقات مستقل در نوشتارهای مربوط به موضوع سفر است ( همان، 197-201).
در مرحله ی دوم گارتنر عوامل ’مستقل‘ را معرفی میکند از جمله فیلم های سینمایی و فیلم های مستند ،خبرگزاری های مستقل و مقالات اخبار و روزنامه. در حالیکه عوامل ’القا شده‘ تصویری مثبت از مقصد را نشان میدهند ، منابع مستقل بعضا تصویری خنثی و یا حتی منفی را نیز ارائه میدهند. (همان 210-203)
در نهایت گارتنر عوامل ارگانیک را که بر اساس دیدار حقیقی در یک مقصد خاص میباشد را عنوان میکند. عوامل ’ ارگانیک طلب نشده ‘ که در برگیرنده ی اطلاعاتی که توسط دوستان و خویشان که مقصد را دیده اند ، میشود این در حالیست که عوامل ارگانیک مطلوب اشاره به جستجوی هدف دار و آگاهانه ی اطلاعات توسط گردشگران از دوستان و آشنایان میشود ( همان 203-204). همگی این عوامل در جدول شماره ی 5-2 ذکر شده اند.
جدول 5-2- منابع اطلاعاتی شکل دهنده تصویر، (گارتنر 1993)
جدول 5-2- منابع اطلاعاتی شکل دهنده تصویر، (گارتنر 1993)


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جدول زیر نشان میدهد که چگونه گارتنر هشت عامل تشکیل دهنده ی تصویر را به اعتبار ، نفوذ در بازار و هزینه های مقصد مرتبط میکند.این تصویر نشان میدهد که انواع مختلف عوامل تشکیل دهنده ی تصویر در ارتباط با اعتبار ، نفوذ در بازار و هزینه های مقصد دارای مزایا و معایبی نیز هستند. به عنوان مثال ، اعتبار برای تصویر القا شده در کل پایین میباشد،در حالیکه تصویر ارگانیک دارای درجات بالاتری از اعتبار میباشد. به زبانی دیگر گارتنر در واقع اطلاعات دریافت شده از دوستان و آشنایان را درای اعتبار بیشتری نسبت به اطلاعاتی میداند که توسط مثلا بروشور های تبلیغاتی ارائه شده توسط مقصد داده میشوند.
جدول 6-2- مزایا و معایب منابع اطلاعاتی شکل دهنده ی تصویر، (گارتنر 1993)
جدول 6-2- مزایا و معایب منابع اطلاعاتی شکل دهنده ی تصویر، (گارتنر 1993)

بنابراین گارتنر غیر مستقیم به این نکته اشاره میکند که بروشورهای گردشگری ممکن است نقش حیاتی را در تصمیم گیری گردشگران ایفا نکنند به این دلیل که ممکن است ازسوی آن ها معتبر شناخته نشوند.
پر واضح است که هر مقصد دارای منافع اقتصادی – تجاری در جلب و به گونه ای اغوای گردشگران بالقوه برای انتخاب آن مقصد است پس به دنبال معرفی خود به شکل هرچه مثبت تر میباشد. این در حالیست که بسیاری از محققین گردشگری و دانشگاهییان با گارتنر مخالف هستند و بیان میکنند که بروشورها در حقیقت معتبر هستند و هنوز میتوان آن ها را منبعی از اطلاعات مفید در فرایند انتخاب مقصد توسط گردشگران به حساب آورد و تبعا نباید آن ها را دست گم گرفت. ( مورگان و پریچارد،1998:66؛اشوورد و گودال،1990:175)
به هر حال انتخاب بهینه ی عوامل ایجار کننده ی تصویر بستگی به عوامل مختلفی دارد : مبلغی که برای ایجاد تصویر هزینه میشود ، مشخصه های دموگرافیک بازار مقصد ، زمان بندی ، و نوع تصویری که ساخته و اقا میشود (گارتنر، 1993:207-209). میتوان نتیجه گرفت که قائل شدن تمایز بین عوامل مختلف که تامین کننده ی اطلاعات لازم درباره ی مقصد هستند دارای اهمیت زیادی است. بعلاوه یک تصویر منحصرا توسط یک نوع عامل تحت تاثیر قرار نمیگیرد بلکه در فرایند دنباله دار از ارتباط چندین عامل شکل میگیرد.
بخش چهارم
2-6- شکل گیری تصویر مقصد و عوامل موثر در آن
در این قسمت به چگونگی شکل گیری تصویر مقصد و عوامل تاثیر گذار بر آن میپردازیم. از این رو برای ایجاد ذهنیت و ورود به بحث سعی میشود نظرات کلی محققین این حوزه (تحت عنوان ابعاد بنیادین تشکیل تصویر مقصد) را،خلاصه وار از نظر بگذرانیم ،آنگاه و در ادامه به شکلی خاص تر، موضوع شکل گیری تصویر مقصد و عوامل تاثیر گذار بر آن را در نظر محققین و نویسندگانی که آثار آن ها بیشترین تاثیر، بر این موضوع داشته است را مورد بررسی قرار میدهیم.
بالوغلو و مک کلیری (1999) به این نکته اشاره میکنند که مطالعات تجربی کمی در مورد مشخص کردن و ارزیابی عواملی که شکل گیری تصویر مقصد را تحت تاثیر قرار میدهند انجام شده است (بالوغلو و مک کلیری،1999:869). این موضوع کاملا تعجب برانگیز میباشد از این رو که فهم چگونگی ایجاد تصویر مقصد چنان که خود بالوغلو و مک کلیری بیان میکنند بسیار مهم میباشد: ’ قبل از اینکه تصویر بتواند برای تحت تاثیر قرار دادن رفتار مورد استفاده قرار گیرد ،باید به این نکته توجه نمود که چه چیزی تصویر را تحت تاثیر قرار میدهد…فهم این نکته که چه عواملی آن را تحت تاثیر قرار میدهند میتواند جهت شناسایی بازار و تصمیم گیری در مورد اینکه چه تصویری باید به کدام قسمت از بازار ارائه شود،کمک کننده باشد‘ (بالوغلو و مک کلیری،1999:869).
2-6-1 ارزیابی ادراکی- عاطفی، ابعاد بنیادین تشکیل تصویر مقصد:
بازاریابی گردشگری در تازه ترین رهنمودهای خود پذیرفته است که ایجاد تصویر مقصد گردشگری بر پایه ی ذهنیت و تهییج پذیری مشتریان و گردشگران است و در واقع نتیجه ای از ترکیب دو جزء یا بعد اصلی است (موتینهو،1987،گارتنر 1993،بالوغلو و برینبرگ 1997،بالوغلو و مک کلیری 1999،لین، دوارت کرستتر و هو 2007):

 
 
ادراکی و شناختی: باید گفت که اهمیت زیاد و ارزش بسیاری به هر یک از ویژگی های مقصد گردشگری در ادبیات موضوع مربوط به آن داده شده است.به عبارت دیگر تصویر مقصد توسط ویژگی های منابع موجود و جاذبه های آن مورد ارزیابی قرار میگیرد (استابلر ، 1995) که گردشگران متمایل به دیدار از آن مقصد میکند ( الحمود و آرمسترانگ 1996،اشنایدر و سونمز 1999، بیرلی و مارتین 2004،گوورز 2005)
بعد عاطفی : این بعد به احساسات و عواطف که توسط مقصد برانگیخته میشود اشاره دارد (کلر، 1993؛ریال و دیگران ، 2000؛ گارسیا و والرا ، 2008). این بعد عاطفی همچنین به اندازه ی زیادی به وسیله ی تمایلات گردشگران تحت تاثیر قرار میگیرد (بیرلی و مارتین، 2004). این نکته نیز لازم است ذکر گردد که جزء شناختی تصویر تاثیر قابل ملاحظه ای بر جزء عاطفی دارد ( هولدبروک، 1978؛راسل و پرات 1980؛ اشترن و کراکوور ، 1993؛ریان و کیو ،2007).
همچنین مشخصه های اجتماعی – دموگرافیک گردشگران نیز تا حد زیادی بر ارزیابی شناختی و عاطفی تصویر کلی تاثیر گذار است. ( بیرلی و مارتین ، 2004).
تصویر مقصد به عنوان نتیجه ی فرایند شناختی و ادراکی از منابع مختلف اطلاعاتی تشکیل شده است ( نظرات گروه های مرجع ، نظرات گروهی آنگاه که افراد عضوی از این گروه ها باشند ، رسانه و غیره ) .بنابراین هر فرد میتواند تصویری از هر مقصدی در ذهن خود بسازد بدون اینکه حتی یکبار هم آنجا بوده باشد. به عبارتی دیگر اساس تصویر یک مقصد بر اطلاعات تاریخی ، سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی بنا میشود، اطلاعاتی که هرکدام تصویری را

شغلهایی که مستلزم هوشیاری و مواظبت بیشتر است بالاست
گیلفورد و گیلفورد (Guil Foord & Cruil Foord) میزان درون گرایی و برون گرایی را تجزیه و تحلیل کردند و دریافتند که صفات زیادی در این مورد وجود دارد.آنها به تحقیقات خود به روش تحلیل عاملی ادامه دادند و سرانجام یک پرسشنامه شامل 10 صفت تهیه کردند.
گاستا (Gosta , 1984) دریافت که هر چند سطح تحصیلات در انتخاب شغل ملاک می‌باشد ولی با این وجود افراد به طرف مشاغلی می‌روند که فرصت ابراز شخصیت خود را به آنها بدهد.
(حسین زاده، 1376)
در تحقیقی که توسط یکی از مراکز استخدامی‌توکیو انجام گرفت. سازمانهای بزرگ و موفق ژاپن بیشترین تاکید و توجه را در گزینش اولیه داوطلبین به نوع شخصیت مناسب در تقدم دوم جسارت و شهامت و در تقدم سوم به مهارت آنها دادند (میر سپاسی 1378)
در مطالعه رای که به منظور بررسی رابطه شخصیت A، با رضایت شغلی و نوع شخصیت A و B پاسخ دادند نتایج نشان داد که در آزمودنیهای مرد امکان ارتقاء در شغل بطور مثبتی با نمرات شخصیتی A و رضایت شغلی رابطه دارند. (کوردین 1992 و 628)
بورنام و دیگران در تحقیقی که به منظور مقایسه افرادی که دارای تیپ شخصیتی نوع A و B هستند گزارش دادند که افراد دارای نوع شخصیتی A تمایل دارند وظایف مهم را بر عهده داشته باشند و با حداکثر توان کار می‌کنند در حالیکه افراد با تیپ B تنها زمانی که وظیفه ای بصورت ضرب العجل باشد بطور برابر کوشش می‌کنند (کوردین، 1976، 265)
در پژوهشی که با هدف مطالعه خصوصیات شخصیتی 6 گروه از دانشجویان پزشکی، داروسازی، تکنولوژی، فیزیوتراپی، برنامه ریزی غذایی و مشاور حرفه ای انجام شد رزلر و یاکلر (1977, Rezler, Budkler) عنوان داشتند که دانشجویان پزشکی در مقایسه با 5 گروه دیگر در کارشان بیشتر به تفکر و احساسات گرایش داشته اند.
سیلبرمن، کاین وماهان (1998 ilberman, cain, mahan) در تحقیقی بر روی دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه می‌سی سی پی که در پنج گروه قررا داشتند به این نتیجه رسیدند که 32 نفر آنها از تیپ ESFJ و 30 نفر ESTJ و 30 نفر ESTJ و 7 نفر INFP و 7 نفر INTP بودند.
در تحقیقاتی که توسط گلاس (1977) انجام گرفت نشان داده شد که آزمودنیهایی که دارای تیپ رفتاری A بودند از مدارج علمی‌و تحصیلی و در آمدهای مالی بالاتری برخوردار بودند. این یافته‌ها توسط ماتیوس و همکارانش در (1981) مورد حمایت قرار گرفت. محققان اخیرا تاکید داشتند که روانشناسانی که از لحاظ شخصیتی دارای تیپ A هستند بهتر و موثرتر کار، فعالیت و تولید می‌کنند.
2-30-1-2 تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور

 
 
به علت محدود بودن تحقیقات مربوط با موضوع در داخل کشور محقق به تحقیقاتی که بعضا به صورت مستقیم به بررسی این موضوع پرداخته باشد نپرداخته است و آن دسته از تحقیقاتی که مستقیم یا غیر مستقیم به این موضوع مربوط می‌شده را ذکر کرده است.
در پژوهشی که تحت عنوان رابطه بین تیپ‌های شخصیتی با رضایت شغلی دبیران توسط محمد یعقوبی (1380) انجام گرفت نتایج زیر حاصل گردیده بود.
نتایج حاصل ازتجزیه و تحلیل داده‌ها با اطمینان 99% نشان می‌داد که بین نمره تیپ شخصیتی و رضایت شغلی دبیران و دیگر مولفه‌های رضایت شغلی رابطه ای معنی دار و معکوس وجود دارد.
(یعقوبی، 1380).
پژوهش دیگری توسط مهدی جوکار قوچانی (1379) تحت عنوان بررسی رابطه میان نوع شخصیت در فعالیت شغلی دبیران علوم و ادبیات متوسطه مشهد انجام گرفت که چکیده آن به شرح زیر است: جامعه آماری دبیران لیسانس ادبیات فارسی و علوم شاغل در دبیرستانها و هنرستانهای مشهد که 10% جامعه از طریق نمونه گیری لایه ای به عنوان حجم نمونه تعیین گردید بود اطلاعات با استفاده پرسشنامه جمع و پس از تجزیه و تحلیل فرض اصلی یعنی رابطه میان نوع شخصیت در فعالیت شغلی دبیران و شخصیت آنان تائید گردید.
. (جوکار،1379 (
تحقیق دیگری توسط عباس شبستری و همکاران (1370) تحت عنوان رابطه بین گروه خونی و تیپ‌های شخصیتی یونگ انجام شد در این پژوهش جامعه آماری شهر مشهد، زنان و مردان با تحصیلات دیپلم به بالا و شرایط سنی 19 سال بودند، نحوه انتخاب آزمودنیها بصورت تصادفی و از هر گره خونی 30 نفر بودند که نیمی‌از آنان را مردان ونیمی‌دیگر را زنان تشکیل می‌دارند و مجموعا شامل 120 نفر بود، ابزار تحقیق تست بود که بعد از تجزیه و تحلیل داده‌ها ما بین گروه‌های خونی و تیپ‌های شخصیتی ارتباط معنا دار وجود داشت (شبستری و همکاران،1370)
در پژوهش دیگری توسط مریم نوری تاجر برای دریافت دانشنامه دکتری تاثیر جنسیت و شخصیت مدیران در ارزیابی عملکرد کارکنان سنجیده شده بود (1376) و نتیجه گرفته شد که فرض اصلی تحقیق یعنی نوع تیپ شخصیتی با عملکرد در ارتباطات در این تحقیق برای تعیین نوع شخصیت از تیپ 16 عاملی کتل استفاده گردیده بود و این تحقیق بصورت یک تحقیق بین رشته ای از مدیریت و روانشناسی انجام شد تایید شد. (نوری تاجر،1376)
علی بیراونددر سال (1379) به منظور بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و میزان کار آیی مدیران مدارس راهنمایی پسرانه خرم آباد تحقیقی را انجام داد. حجم نمونه این تحقیق 50 نفر می‌باشند که از طریق سرشماری انتخاب گردیده بودند و ابزار گرد آوری داده‌ها پرسشنامه 16 عاملی کتل می‌باشد، پس از تجزیه و تحلیل داده‌هاو تحلیل رگرسیون فرضیه پژوهش رد شد و بین ویژگیهای شخصیتی و میزان کارآیی مدیران رابطه معناداری به دست نیامد. (بیراوند 1379)
پژوهشی توسط محمد حسن حسن زاده (1376) تحت عنوان (بررسی مقایسه ای تیپ‌های شخصیتی دانشجویان و طلاب انجام پذیرفت که چکیده آن به شرح ذیل است:


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جامعه آماری این پژوهش 371 دانشجوی پسر دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی و 160 نفر از طلاب حوزه علمیه مشهد در دامنه سنی 30-18 می‌باشند ابزار گرد آوری داده تیپ نمای شخصیتی ماریرز- بریگز (MBTI) می‌باشد پس از تجزیه و تحلیل داده‌ها نتایج زیر به دست آمد:
وجود تفاوت معنا دار در بین دانشجویان و طلاب از نظر توزیح فراوانی تیپ‌های شانزده گانه و نمرات رجحان‌های هشت گانه (حسن زاده 1376)
در پژوهش دیگری که توسط عزت ملانوروزی (1379) در مرکز آموزش مدیریت دولتی انجام گرفت نیز این موضوع مورد بررسی قرار گرفت این پژوهش با عنوان بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و مهارتهای اثر بخش مدیران باافزایش کارآیی معلمان در مدارس نیشابور انجام گرفت، جامعه آماری این پژوهش تمام مدیران بودند که از این تعداد 113 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند 50 مدیر از مقطع ابتدایی، 35 مدیر از مقطع راهنمایی و 28 مدیر از مقطع دبیرستان نمونه برابر جامعه بودند. ابزار این پژوهش پرسشنامه آیسنگ برای بررسی ویژگی‌های شخصیتی و پرسشنامه محقق ساخته برای سنجش مهارتها و کارآرایی بود که به روش علی مقایسه ای به تحقیق پرداخت. نتایج این پژوهش فرضیه اصلی آن را تایید کردو بین میزان درون گرایی و برون گرایی مدیران و کارآیی معلمان وجود دارد. (ملانوروزی، 1379)
در پژوهش انجام شده توسط محمود ملکی (1383) در سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان با عنوان بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی و عملکرد مدیران نیز تیپ شخصیتی بررسی شد این پژوهش در دبیرستانها و هنرستانهای تبادکان انجام گرفت، جامعه ی آماری آن کلیه مدیران و دبیران رسمی‌شاغل در دبیرستانها و هنرستانهای منطقه بودند که از تعداد 900 نفر دبیر شاغل در این منطقه با توجه به جدول مورگان حدودا 270 نفر دبیر و 45 نفر مدیر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار این پژوهش پرسشنامه برن رویتر برای تعیین تیپ شخصیتی و پرسشنامه ی محقق ساخته برای سنجش عملکرد مدیران بود. نتیجه حاصل از این پژوهش این گونه بود:
بین تیپ شخصیتی مدیران و عملکرد ‌آنان رابطه ای معنی داری وجود دارد.
بین تیپ شخصیتی A و عملکرد بالا رابطه وجود دارد.
(ملکی، 1383)
در پایان نامه ی براتی (1381) نیز به موضوع شخصیت پرداخته شده است، عنوان این پژوهش رابطه ای نوع شخصیت با شیوه ی مدیریت مدیران بود این تحقیق در دبیرستانهای دخترانه ای نیشابور انجام گرفت حجم نمونه 35 مدیر و 260 دبیر بود که با روش تصادفی انتخاب شده بودند. ابزار این تحقیق پرسشنامه آیسنگ برای تعیین نوع شخصیت و پرسشنامه ی محقق ساخته برای سنجش شیوه ی مدیریت که به بررسی دو بعد رابطه مداری و وظیفه مداری می‌پرداخت بود نتایج این پژوهش به شرح ذیل بود:
1- بین نوع شخصیت و شیوه مدیریت قطعا رابطه وجود دارد.

2-بین درون گرایی و برون گرایی و سبکهای رابطه مدار و وظیفه مدار رابطه وجود ندارد.
(براتی 1381)
در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و تعهد سازمانی آنان در مدارس ابتدایی شهر بجنورد (1383) که توسط افسانه حمیدی برای پایان نامه کارشناسی ارشد در سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی انجام شد جامعه آماری کلیه مدارس شهر بجنورد (103) مدیر که به روش نمونه گیری تصادفی بدون جایگزین (51) نفر به دست آمد، ابزار پژوهش 2 پرسش نامه بود (MBTI و تعهد سازمانی) نتایج زیر به دست آمد.
بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و تعهد سازمانی آنان رابطه وجود دارد

خورشیدی به جمع چهار فرودگاه خودگردان کشور پیوست.
مسیرهای خارجی این فرودگاه عبارتند از کشورهای انگلستان، مالزی،ترکیه، عراق، سوریه، قطر، امارات متحده عربی (دبی، ابوظبی و شارجه)، کویت، بحرین، عربستان، روسیه، پاکستان، مصر و سودان.
پروازهای داخلی این فرودگاه شامل پروازهای شیراز-تهران، شیراز-مشهد، شیراز-اصفهان، شیراز-تبریز، شیراز-اهواز، شیراز-آبادان، شیراز-بوشهر، شیراز-بندرعباس، شیراز-ساری، شیراز-لارستان، شیراز-لامرد، شیراز-چابهار، شیراز-کرمان، شیراز-کیش، شیراز-لاوان، شیراز-قشم، شیراز-سیری، شیراز-ماهشهر، شیراز-خارک، شیراز-عسلویه، شیراز-بهرگان و شیراز-رشت می‌باشد.
شرکت‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما)، آسمان، ایران ایرتور، کیش‌ایر، شرکت‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما)، آسمان، ایران ایرتور، کیش‌ایر، ماهان، کاسپین، فارس ایر قشم، نفت، زاگرس، تابان، ارم ایر، گلف ایر، ترکیش ایرویز،سعودی‌ایر، ایرعربیا و به صورت موردی شرکت‌های هواپیمائی دیگر از فرودگاه شیراز جهت نشست و برخاست استفاده می‌کنند.
هم‌اکنون ظرفیت پذیرش مسافر این فرودگاه ۴ میلیون تن در سال می‌باشد که با اتمام طرح توسعه این فرودگاه به ۱۰ میلیون مسافر خواهد رسید.
2-2-9-2 ایستگاه راه‌آهن شیراز

 
 
خبر افتتاح راه آهن شیراز اصفهان در ۱۳ خرداد سال ۱۳۸۸ خورشیدی توسط رسانه‌های خبری منتشر شد. مدت کوتاهی پس از افتتاح این راه آهن معلوم شد که این راه‌آهن به صورت نیمه‌تمام و ناقص اجرا شده و با عبور اولین قطار از روی آن بسیاری از ریل‌ها در هم شکسته‌اند. از آن زمان تا شهریورماه سال ۱۳۹۰ خورشیدی، به علت آماده نبودن ایستگاه راه آهن شیراز برای سوار و پیاده کردن مسافران از ایستگاه موقتی در شهر جدید صدرا استفاده می‌شد. ایستگاه راه آهن شیراز که اکنون یکی از بهترین ایستگاه‌های راه‌آهن کشور محسوب می‌شود در مهرماه سال ۱۳۹۰ خورشیدی به بهره‌برداری کامل رسید و از آن زمان تمامی قطارها از ایستگاه اصلی حرکت می‌کنند.هم‌اکنون مسیرهای ریلی شیراز – بوشهر – عسلویه و همچنین شیراز – جهرم – لار – بندرعباس در دست ساخت می‌باشد.
2-2-9-3 پایانه های مسافربری
چهار باب پایانه مسافربی برون‌شهری در نزدیکی به ابتدای ۴ محور اصلی خروجی شهر قرار دارند. شهرداری شیراز در سال ۱۳۶۳ خورشیدی اولین پایانه متمرکز خود را با نام «پایانه شهید کاراندیش» مطالعه، طراحی و به‌اجرا درآورد که در دی‌ماه ۱۳۶۶ خورشیدی به بهره‌برداری رسید. «پایانه شهید مدرس» در شرق شیراز و «پایانه امیرکبیر» در جنوب غرب این شهر نیز پس از احداث و تجهیز در اردیبهشت‌ماه ۱۳۷۵ خورشیدی، به‌طور همزمان به بهره‌برداری رسیدند. همچنین «پایانه غیرمتمرکز سپیدان» جهت سرویس‌دهی به بخش‌های شمال غربی شهر شیراز از سال ۱۳۷۵ خورشیدی شروع به فعالیت کرده‌است.
2-2-9-4 اتوبوسرانی شیراز


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

شیراز از اولین شهرهای ایران است که دارای شرکت واحد اتوبوسرانی درون‌شهری شده‌است. سازمان اتوبوسرانی شیراز و حومه در سال ۱۳۴۵ خورشیدی تأسیس گردید. از ابتدای سال ۱۳۸۰ خورشیدی، سازمان اتوبوسرانی شیراز در امر واگذاری اتوبوس‌ها به بخش خصوصی اقدام نموده‌است؛ به‌طوری‌که هم‌اکنون بیش از ۹۰ درصد از این ناوگان به بخش خصوصی واگذار گردیده‌است.
2-2-9-5 قطار شهری
قطار شهری شیراز (مترو) در آذر ماه سال 1393 به بهره برداری رسید و سه مسیر برای آن در نظر گرفته شده است که هم اکنون یک مسیر آن در حال فعالیت است.
2-2-9-6 تاکسی
شیراز دارای بیش از ۱۲٬۰۰۰ تاکسی از انواع مختلف می‌باشد که بخش بزرگی از حمل و نقل مسافرین درون‌شهری این شهر را برعهده دارد.
2-2-10- شیراز در اشعار پارسی:
شعرای نامدار بسیاری علاوه بر سعدی و حافظ شیراز که خود زاده و مقیم این شهر بوده اند در وصف آن سروده اند، که از جمله ی آن ها میتوان به ملک الشعرای بهار، شهریار،بابا طاهر،سنایی و اوحدی مراغه ای نیز اشاره کرد.ضمن اینکه دکتر بیژن سمندر (شاعر و ترانه سرای معاصر،تولد 1316) که بر قله ی شعر و ادب فولکلریک این شهر در چندین دهه ی اخیر، تکیه دارد، برای حفظ لهجه ی اصیل شیرازی که از میراث گران بهای فرهنگی و شاید از جاذبه های این شهر به حساب میرود، نقشی همچون فردوسی برای زبان فارسی دارد و آثار وی نماینده اصیل لهجه و ادبیات شیراز است و دلربایی های اشعار حافظ و قند و پند گلستان و بوستان را، میراث داری میکند.در ادامه به نمونه ای از این اشعار اشاره میکنیم.
سلام ای شهر شیخ و خواجه شیراز سلام ای مهد عشق و مدفن راز
سلام ای قبله تقدیس و تقوا سلام ای قلعه ی سیمرغ و عنقا
سلام ای شهر عشق و آشنایی سلام ای آشیان روشنایی
بهار پوستانت بی‌زمستان دعایت کرده سعدی در گلستان
که یارب پارس را مهد امان دار به سعدی برج طالع تو امان دار
به تیر این دعا پیر دل‌آگاه مغول را کرد دست فتنه کوتاه
دل و دل‌بسته ی ایران توباشی گل و گلدسته ی ایران توباشی
اگر من دیهقان یا شهریارم گدای عشق این شهر و دیارم
“استاد شهریار”
شیراز و میگن نازِ واسی آُفتو (آفتاب) جِنگِش( حسابی داغ)
قلبارو گِرِن(گره) میزنه به هم تیرشه ی تِنگِش (تیرشه،تکه پارچه ای نازک هست برای گره زدن چیزهای مختلف،تِنگ هم معنی محکم و سفت را میدهد)
بلبل تو کوچا، تو پس کوچا غزل میخونه
شعروی ترِحافظ میچکه از سرِ چِنگِش(نوکش)
عطر گل یاسم و نسترن، بهار نارنج
هی سر میکشه از تو خونوی واز وِلِنگِش(بزرگ و دلباز)
این جان که اگر چِش )چشم) تو چِشوی هیکی(یک نفر) بودوزی( چشم دوختن)
درد دِلشو میشنُفی(میشنوی) از جِلِنگ جِلِنگِش
اینجان که با فوتِ کاسه گری، امروز و فردو
تام (تو هم) پات میسره(سریدن) دنبال دختروی زبرو زِرِنگِش (کنایه از عاشق شدن)
قلبوی پیزوری(ضعیف) نیس تو سینه ی مردم شیراز
تا بیخودی ریشمیز(علف هرز) بزنه تو درز و دِنگِش(بین درزهای باز آن)
دنیارو تیپس(پشت سر هم،مداوم) میگشتو هی میگفت سمندر
از شهر چه خبر! قربون او آفتاب جِنگِش “دکتر بیژن سمندر”
بخش دوم:
2-3 آشنایی با مفهوم و ماهیت تصویر مقصد
2-3-1 سیر توجه به تصویر مقصد
مطالعات اولیه پیرامون تصویر مقاصد گردشگری به دهه ی 70 میلادی و دهه ی بعد آن برمیگردد که نشان دهنده ی محدودیت های نظری و مفهومی هستند ، زمانیکه هانت (1975) محقق گردشگری برای اولین بار اثبات کرد که تصویر مقصد در روند انتخاب گردشگران نقش محوری را بازی میکند‌ (کایی،2002:721؛اچتنر و ریچی، 91:2(. در مروری بر ادبیات از سال 1973 تا 2000، پایک (2000) 142 مورد مطالعه ی تصویر مقصد را مورد شناسایی قرار داده است که در حوزه های مختلف از جمله نقش و تاثیر تصویر مقصد بر رفتار مشتری، شکل گیری تصویر و ایجاد و توسعه ی مقیاس سنجش تصویر مقصد، انجام شده است. قابل توجه است که،تحقیقات بر روی تصویر مقصد فراتر از جوامع آکادمیک گسترش پیدا کرده و دارای ارتباطی تنگاتنگ با بازاریابی شده است و به همان اندازه دارای اهمیت میباشد (بالوغلو و برینبرگ، 1997). با این حال توجه بیشتر در مطالعات تصویر مقصد، عمدتا بر روی تاثیرات بعدی آن بر رفتار گردشگران میباشد. به عنوان مثال در مروری بر 23 مطالعه ی تصویر مقصد که دارای بیشترین تعداد ارجاع دهی میاشند، چون(1990) دریافته است که بیشترین نتیجه ای که از آن ها حاصل شده است، نقش و تاثیر تصویر مقصد بر رفتار گردشگران و رضایت آن هاست. تصویر یک مقصد فرایند انتخاب گردشگران، ارزیابی آن مقصد و دیگر مقاصد مشابه و قصد رفتاری آینده را تحت تاثیر قرار میدهد ( بینه،سانچز و سانچز،2001). امروزه در بین محققین گردشگری و اساتید دانشگاهی این حوزه این اجماع وجود دارد که تصویری مثبت از مقصد منجر به افزایش دیدار و دارای تاثیر مستقیم بر ارزیابی و انتخاب مقصد توسط آن ها دارد.(هال2003:20؛مورگان و پریچارد،1998:64،اچتنر و ریچی،1991:2؛ بالوغلو و مک کلیری،1999:868)
نقش حیاتی تصویر مقصد منجر به تحقیقات بسیاری بر روی این مفهوم شده است،به طوریکه دیدگاه ها و نظرات متفاوتی در مورد معنی آن وجود دارد، که در ادامه به این موضوع اشاره میشود.
2-3-2 بررسی مفهوم تصویر مقصد:
لاوسن و بادبوی (1997) مفهوم تصویر مقصد را به عنوان بیانی از تمام دانش موضوعی، قضاوت ها، تصورات و افکار عاطفی یک فرد یا گروهی از افراد درباره ی مکانی خاص تعریف کرده است. دیگر محققین ، آن را حاصل جمع تمام عقاید و تاثراتی میداند که
در ذهن مردم درباره ی یک مقصد تداعی میشود. (کرامتون،1979؛کاتلر،هایدر و رین،1993)
بینه،سانچز و سانچز (2001) تصویر مقصد را به عنوان تفسیری ذهنی از واقعیت توسط گردشگران تعریف میکند. از همین رو باید گفته شود تصویری که گردشگران از یک مقصد در ذهن دارند تا حد بسیاری، ذهنی میباشد به این دلیل که بر اساس ادارکی که هر گردشگر از تمام مقاصدی که تا کنون بوده است یا درباره ی آن ها شنیده است، میباشد ( سن مارتین و رودریگزر ، 2008). ماهیت مبهم و ذهنی و همچنین غیر مادی تصویر مقصد و عناصر و ویژگی های بسیار زیاد آن تعریف آن را مشکل کرده است به طوریکه نمیتوان گفت اجماعی در مورد آن تا کنون صورت گرفته است (آهسن،1977، آکر ، 1991،کاپفرر 1991،گارسیا 2002). در دو جدول پیش رو، تعدادی از معانی تصویر ذهنی، ذکر شده است.
جدول1-2- تعاریف تصویر ذهنی از محصول، مکان و مقصد
منبع : گالارزا، سائورا و گارسیا،2002
ارسیا
منبع : گالارزا، سائورا و گارسیا،2002
ارسیا

جدول 2-2- معانی از تصویر مقصد که توسط محققین مورد استفاده قرار گرفته است
جدول 2-2- معانی از تصویر مقصد که توسط محققین مورد استفاده قرار گرفته است

2-3-2-1 تصویر مقصد،ماهیتی دوگانه
با این که محققین بسیار در زمینه ی گردشگری از مفهوم ’تصویر مقصد‘ مرتبا استفاده میکنند ، تعریف دقیق از آن از نظر آن ها دور میماند. از این رو است که پیرس در وصف آن میگوید …” تصویر از آن واژه هایی است که نمیتوان با تعریفی مناسب از دست آن خلاص شد….واژه ایست پرابهام و با معانی متغیر” (پیرس،1988،162). پیمایشی جامع در مورد معانی ارائه شده در مطالعات اصلی که تا کنون در باره ی ارزیابی تصویر مقصد صورت گرفته ، در جدول زیر آمده است. با بررسی این لیست، روشن میشود که بسیاری از معانی مبهم میباشند و در بسیاری از موارد حتی به اندازه ی کافی توضیحی را ارئه نمیکنند. در تعریف تصویر مقصد مرتبا دیده میشود که خیلی ساده و سطحی از واژه هایی مثل “تاثیرات از یک مکان” یا” ادارکات از یک محیط” استفاده میشود. به طوریکه از تعاریف مربوطه نمیتوان متوجه شد که آیا محققین در بیان خود، ویژگی محوری را مورد توجه قرار داده اند (یعنی به ویژگی ها و صفات خاص و مشخص یک مکان) یا با محوریت اجزایی از تصویر مقصد که کلی نگرانه هستند نظرات خود را ارئه داده اند، و یا هردوی این ها. با این حال با بررسی روش شناسی هایی که برای سنجش تصویر مقصد مورد استفاده قرار گرفته (جدول 3-2) روشن میشود که در حقیقت بسیاری از این محققین درحال مفهوم سازی تصویر مقصد به وسیله ی لیستی از ویژگی ها هستند و نه بر اساس ادراکات و تاثیر پذیری های کلی نگرانه ی محیط و مکان. با این حال میتوان شاهد توجهاتی بود که اخیرا به اهمیت جزء کل نگر تصویر مقصد شده است. به طوریکه اوم و کرامپتون (1990) تصویر مقصد را به عنوان ساختاری گشتالتی و کلی نگر توصیف میکنند. ریلی (1990) بر تاثیر کلی که یک مکان بر ذهن دیگران میگزارد تاکید میکند. پیرس (1988) اشاره میکند به جزء قدرتمند دیداری یا تصویری ،که در ذات تصویر است و معتقد است که این جزء تلویحا میتواند جستجویی، در حافظه ی بلند مدت برای یک صحنه و منظره یا نماد و یا افراد باشد. وی نشان میدهد واژه ی تصویر گاهی برای شرح یک تصور کلی ذهنی از یک مقصد کلیشه ای میتواند بکار رود.
به عبارت دیگر وقتیکه ممکن است هر فرد تعدادی تصور ذهنی از یک مقصد داشته باشد، در همان حال نیز اشتهاری از آن مقصد میتواند وجود داشته باشد که تعدادی تصور عمومی از آن مقصد را به صورت کلیشه ای ایجاد کند. بدین ترتیب واضح است که تصویر مقصد در ارتباط با هردو جزء ویژگی محور و کلی نگر میتواند مد نظر قرار گیرد (اچتنر و ریچی، 1993). بعلاوه بعضی از تصاویر مقاصد میتواند مستقیما بر اساس مشخصه های قابل مشاهده یا مشخصه های قابل اندازه گیری و سنجش بنا نهاده شوند (مناظر،جاذبه ها،تسهیلات اقامتی، سطح قیمت ها) در حالیکه بقیه ی آن ها میتوانند بر اساس مشخصه های بیشتر نامحسوس و انتزاعی باشند (صمیمیت،امنیت، جَو ).
جدول 3-2- روش شناسی مورد استفاده قرار گرفته توسط محققین تصویر مقصد
جدول 3-2- روش شناسی مورد استفاده قرار گرفته توسط محققین تصویر مقصد

محققین
موضوع تحقیق
معنی ارائه شده از تصویر
هانت (1975)
سنجش تصویر چهار ایالت:یوتا،مونتانا،کولورادو،وایومینگ.
“ادارک گردشگران بالقوه درباره ی یک منطقه”
کرامپتون (1977)
سنجش تصویر مکزیکو
“تفسیر سازماندهی شده از یک مقصد در یک سیستم شناختی”
گودریچ(1977)
سنجش تصویر 9 مقصد:فلوریدا،هاوایی،مکزیکو،کالیفرنیا و 5 جزیره ی کارابیایی
تعریف نشده
کرامپتون (1979)
سنجش تصویر مکزیکو در ایالت های مختلف ایالات متحده
“حاصل جمع عقاید،نظرات و ادارکات که یک فرد از یک مقصد دارد”
پیرس (1982)
سنجش و مقایسه ی تصویر قبل و بعد از سفر هفت کشور
تعریف نشده
هاهتی و یاواس (1983)
سنجش تصویر فنلاند(12 کشور در این تحقیق ذکر شده اند)
تعریف نشده
کرامپتون و دیوری (1985)
سنجش تصویر تکزاس( همراه با سنجش رویکردهای جایگزین به ارزیابی های اهمیت-عملکرد
تعریف نشده
کیلر و ویر (1986)
سنجش تصویر هندوستان
مورد بحث واقع نشده
فلپس (1986)
سنجش تصویر قبل و بعد از سفر منورکا(جزیره ای اسپانیایی و دومین جزیره ی بزرگ جزایر بالریک)
“ادراکات و تاثیرات یک مکان”
گردشگری کانادا(1986-1989)
سنجش تصویر کانادا در بازارهای پردرآمد گردشگری این کشور
“گونه ایکه یک کشور توسط دیگران ادارک میشود

گارتنر و هانت (1987)
سنجش تصویر یوتاه در یک دوره ی زمانی 12 ساله
“ادراکاتی که یک شخص…درباره یک ایالت که در آن ساکن نیست دارد”
ریچاردسون و کرامپتون(1988)
سنجش تفاوت تصویر بین آمریکا و کانادا در میان کانادایی های فرانسوی و انگلیسی الاصل
“ادراکات از ویژگی های یک مقصد گردشگری”
گارتنر (1989)
سنجش تصویر چهار ایالت:یوتاه،مونتانا،کولورادو و وایومینگ(استفاده از تکنیک پیمایشی چند بعدی)
” یک مجموعه از ترکیب محصولات مختلف و ویژگی های به هم پیوسته”
کالانتونه و دیگران (1989)
سنجش تصویر 8 کشور حاشیه ی دریای پاسیفیک در نظر گردشگران با ملیت های گوناگون

“ادراکات گردشگران بالقوه مقاصد”
ریلی (1990)
سنجش تصویر مونتانا
“ویژگی و خصیصه ای خاص نیست…بلکه تاثیر کلی است که یک ماهیت وجودی مکانی آن را ایجاد میکند”
2-4- فرایند انتخاب مقصد:
امروزه اثبات شده است که تصویر عاملی مهم در فرایند انتخاب مقصد گردشگران میباشد. تحقیقات اثبات کرده اند که رابطه ای روشن بین تصویری مثبت از مقصد و تصمیم مثبت خرید وجود دارد (مورگان و ریچارد،1998:64). با این حال بزرگترین چالش پیش روی بازاریابی مقاصد گردشگری ایجاد و طرح ریزی یک تصویر به یاد ماندنی و مثبت از مقصد میباشد. مطلوب این است که این تصویر نیز توسط گردشگران بالقوه کاملا در ذهن آن ها مجسم و به یاد آورده شود و آن ها را برای دیدن مقصدی خاص تحریک کند.( مورگان و ریچارد،1998:48)
گارتنر (1993) درباره ی فرایند انتخاب مقصد که آن را دارای روند و شکلی قیف مانند میداند ، بر این عقیده است که ، همه ی مقاصد قابلیت انتخاب را دارا میباشند اما گردشگران بالقوه با محدود کردن و حذف انتخاب های گوناگون به یک انتخاب نهایی مقصد در میان چند فرایند خرید میرسند. وقتی که گردشگران به مجموعه ای از انتخاب های

پژوهش عبارتند از: عدالت رویهای، عدالت توزیعی و عدالت مراودهای این متغیرها با تاثیر بر تعهد شغلی مشخص میکنند که آیا شغل برای فرد مهم است یا نه .جامعه آماری این پژوهش شامل 298 پاسخ دهنده در 47 تیم پروژه است . نتایج نشان که داد انواع مختلف عدالت اثرات متفاوتی بر تعهد شغلی دارند به طوری که عدالت توزیعی و مراودهای نسبت به عدالت رویهای موثرترند. همچنین تعهد شغلی به عنوان یک متغیر میانجی بین برداشت از عدالت و رفتار شهروندی سازمانی عمل میکنند. در جدول شماره2-4 خلاصه تحقیقات خارجی آورده شده است.

جدول شماره2-5 :خلاصه تحقیقات خارجی
ردیف محقق/ محققان سال نتیجه/ نتایج
1 بورک و میکلسن 2004 سطوح بالای زوال شخصیت باعث استفاده از قدرت میشود و احساس کمال موجب استفاده از مهارتها در حل مسائل میشود.
2 ایلماز و تسدن 2008 معلمان برداشتی مثبت در مورد رفتار شهروندی سازمانی و عدالت سازمانی داشتند. برداشت از رفتار شهروندی سازمانی با توجه به جنس، زمینه مطالعه و ارشدیت تغییر نمیکند، در حالی که ادراک عدالت سازمانی با توجه به ارشدیت متفاوت است ، اما جنس و رشته تحصیلی تغییر نمیکند. همچنین رابطه مثبت و متوسط بین شهروندی سازمانی معلمان و ادراک عدالت سازمانی وجود دارد.
3 نادیری و تنووا 2010 عدالت توزیعی پیش بینی کننده قویتری نسبت به عدالت رویهای است. یافتهها نشان میدهد که انصاف از نتایج شخصی که کارمندان دریافت میکنند ممکن است نسبت به انصاف درک شده از روش یک شرکت تاثیر بیشتری بر مقاصد گردش مالی، رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی داشته باشد. همچنین عدالت سازمانی یک عامل کلیدی است که اثر قوی هم بر رفتار شهروندی سازمانی و هم بر رضایت شغلی دارد.
4 آلارکن 2011 تقاضاهای زیاد،منابع کمتر و نگرشهای سازگار سازمانی کمتر با فرسودگی همبستهاند.
5 یینگ ون 2011 مولفه ارزشهای کاری عامل مهمی در ارتقا رفتار شهروندی سازمانی است. علاوه بر این فرسودگی میتواند تعاملات پیش بین بین رفتار شهروندی سازمانی و ارزشهای کاری را کاهش دهد.
6 ارکوتلو 2011 رابطه قوی بین عدالت مراودهای و رفتار شهروندی سازمانی در سازمانهایی که مورد توجه مردم هستند، وجود دارد. و رابطه ضعیفی بین عدالت توزیعی و رویهای و رفتار شهروندی سازمانی در سازمانهایی که رویکرد تیمی دارند، وجود دارد. فرهنگ سازمانی رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی را تعدیل میکند.
7 اسپنس لاسچینگر وگرو 2012 افزایش سرمایه روان شناسی رابطه مثبتی با درک شغل مناسب پرستاران دارد، و این سرمایه روان شناسی با خستگی عاطفی و نمایش قلدری رابطه منفی دارد. و در نهایت بر سلامت جسمی و روانی پرستاران موثر است.
8 وسس و نانکرویس 2012 عواملی مانند به چالش کشیدن رفتار(بین فردی) حجم کار (فردی)، پشتیبانی از سرپرست (فردی)، تعارض بین کار و خانه(فردی) ، بازخورد کار (فردی)، ابهام نقش (سازمانی)، وضعیت شغلی پایین (سازمانی)، تعارض نقش (سازمانی)، جنس (دموگرافیک) و ساعات کار (دموگرافیک) ابعاد فرسودگی شغلی را نتیجه میدهند.
9 چو،چو،جیانگ و کلین 2013 انواع مختلف عدالت اثرات متفاوتی بر تعهد شغلی دارند به طوری که عدالت توزیعی و مراودهای نسبت به عدالت رویهای موثرترند. همچنین تعهد شغلی به عنوان یک متغیر میانجی بین برداشت از عدالت و رفتار شهروندی سازمانی عمل میکنند.

2-3) چارچوب نظری تحقیق

با بررسی مبانی نظری و وجود مدلهای گوناگون برای متغیرهای تحقیق،تصمیم گرفته شد که در این تحقیق جهت بررسی رفتار شهروندی سازمانی،عدالت سازمانی و فرسودگی شغلی به ترتیب از مدلهای پودساکف با هفت بعد (رفتار کمکی، اطاعت سازمانی، وفاداری سازمانی، فضیلت شهروندی، جوانمردی، ابتکار فردی وخود بهبودی)،نیهوف و مورمن با سه بعد(عدالت توزیعی،عدالت رویه ای و عدالت مراودهای) و مزلاچ(1982) با سه بعد (خستگی عاطفی، نگرش منفی و عدم کارایی فردی) استفاده شود.

2-4)مدل مفهومی تحقیق

با توجه به چارچوب نظری و موضوع تحقیق، مدل مفهومی تحقیق به صورت شکل2-9 است.همانطور که در شکل2-9 مشاهده میشود مطالعه حاضر درصدد بررسی تأثیر متغیرهای فرسودگی شغلی وعدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی و همچنین بررسی تأثیر متغیر عدالت سازمانی به عنوان یک متغیر مداخلهگر است.

شکل2-9: مدل مفهومی تحقیق

با توجه به تحقیقات انجام شده و مدل مفهومی تحقیق فرضیه های تحقیق به صورت زیر میباشد.

2-5) فرضیه های تحقیق

2-5-1) بین عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
2-5-2) بین فرسودگی شغلی و رفتارهای شهروندی سازمانی رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
2-5-3)بین فرسودگی شغلی و عدالت سازمانی رابطه منفی و معناداری وجود دارد.

 
 

2-6) تعریف عملیاتی متغیرها

2-6-1) رفتار شهروندی سازمانی
رفتار شهروندی سازمانی با مشخصههای رفتار کمکی،اطاعت سازمانی،وفاداری سازمانی،فضیلت شهروندی،جوانمردی،ابتکار فردی و خود بهبودی بر اساس مقیاس طراحی شده توسط پودساکف(2000) میباشد(ازگی،123-121) و مبتنی بر نمرهای است که مدیران و کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس دادهاند. در ادامه مشخصههای این متغیر به طور خلاصه توضیح داده خواهند شد.
رفتار کمکی: داوطلبانه کمک کردن به دیگران و جلوگیری از وقوع مشکلات
تعهد سازمانی: اطاعت از تمامی مقررات و دستورالعملهای سازمان حتی در شرایط عدم نظارت خارجی .
وفاداری سازمانی: حمایت و دفاع از اهداف سازمانی با پیروی از موازین سازمان .
فضیلت شهروندی: تعهّد کارکنان به سازمان و مشارکت در فعالیتهای آن به مانند جزئی از یک کل .
جوانمردی: شکیبایی در برابر موقعیتهای نامطلوب و نامساعد.
ابتکار فردی: رفتارهایی خلاقانه ، داوطلبانه و طراحی نوآورانه برای بهبود وظیفه شخصی و یا عملکرد سازمانی
خود بهبودی: رفتارهای داوطلبانه کارکنان در جهت بهبود دانش ، مهارتها و تواناییها.

2-6-2) عدالت سازمانی
عدالت سازمانی با مشخصههای عدالت مراودهای،عدالت توزیعی و عدالت رویهای بر اساس مقیاس طراحی شده توسط نیهوف و مورمن(1996) میباشد(ازگی،131-128) و مبتنی بر نمرهای است که مدیران و کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس دادهاند. در ادامه مشخصههای این متغیر به طور خلاصه توضیح داده خواهند شد.
عدالت توزیعی: عادلانه بودن پیامدها و نتایجی که کارکنان دریافت میکنند.
عدالت مراودهای: روشی که عدالت سازمانی توسط سرپرستان به زیردستان منتقل میشود.
عدالت رویهای : عادلانه بودن رویه ها و دستورالعملهای رسمی سازمان

2-6-3) فرسودگی شغلی
فرسودگی شغلی با مشخصههای خستگی عاطفی،نگرش منفی و کاهش عملکرد فردی بر اساس مقیاس طراحی شده توسط مزلاچ(1996) میباشد(اسچونک ،2012: 98و99) و مبتنی بر نمرهای است که مدیران و کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس دادهاند.
خستگی عاطفی: احساس خستگی و تحلیل منابع هیجانی فرد در اثر کار با افراد است.
نگرش منفی: واکنشهای منفی و عیب جویانه به سایر افراد در محیط کار.
کاهش عملکرد فردی: کاهش احساس شایستگی، کاهش احساس کارآمدی و عدم رضایت از عملکرد فردی.

خلاصه فصل

در این فصل متغیرهای تحقیق به طور کامل تعریف شدند و به مدلهای مختلفی که محققان طی سالها ارائه کردهاند،اشاره شد.سپس مطالعات انجام شده داخلی و خارجی ذکر شد و در نهایت چارچوب نظری و مدل مفهومی تحقیق ارائه شد و بر اساس این مدل مفهومی فرضیه های تحقیق تعریف شد.

فصل سوم


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

روش شناسی تحقیق

مقدمه

تحقیق علمی مشکل گشایی و پیگیری یک روش گام به گام، منطقی، منظم و دقیق برای شناسایی مشکلات، گردآوری داده ها، تجزیه و تحلیل داده ها و استنتاج های معتبر از آنهاست. از این رو، تحقیق علمی صرفاً مبتنی بر تجربه یا برداشتهای شخصی و درک مستقیم نیست، بلکه هدفمند و دقیق است (سکاران، 1388: 13).
در این فصل نخست به روش تحقیق ، قلمرو پژوهش ،جامعه آماری،حجم نمونه و روش نمونهگیری اشاره شده است، پس از آن ابزار مورد استفاده در پژوهش ، روایی و پایایی ابزار،شیوه های گردآوری اطلاعات و روش های تحلیل آماری ارائه گردیده است.

3-1) روش تحقیق

تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی ، از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی و از حیث تأثیر بین متغیرهای تحقیق از نوع همبستگی و علّی است . روش انجام تحقیق نیز به صورت پیمایشی بوده که از مهمترین مزایای آن قابلیت تعمیم نتایج به کل سازمان است.
هدف تحقیقات کاربردی، توسعهی کاربرد دانش در یک زمینهی خاص است . به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت میشود( سرمد و همکاران،1390: 79).

این عوامل از این قرارند.
1- رهبری تخصصی و حرفه‌ای
2- اهداف مشترک
3- محیط یادگیری
4- توجه به یاددهی – یادگیری
5- انتظارات بالا
6- پاداشتهای مثبت
7- نظارت بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان
8- در نظر گرفتن حقوق دانش‌آموزان
9- آموزش هدفمند
10- سازمان مناسب یادگیری
11- همکاری خانه و مدرسه (اولیا و مربیان ) (رئوفی، 1383)
2-25- 12 مدل پارسونز:
شیوه دیگر ارزیابی اثر بخشی سازمانها از طریق مدل پیشنهادی پارسونز صورت گیرد. پارسونز معتقد است که هر سیستم اجتماعی بایستی چهار مشکل اساسی ذیل را حل کند.
سازگاری :قابلیت حل مسائل و عکس العمل توام با انعطاف در مواجهه با خواسته‌های محیط.
نیل به اهداف : در تمام سازمانها، مجموعه فعالیتها و منابع در جهت تحقق سازمانی بکار گرفته می‌شود. پیشرفت تحصیلی، تامین منابع و کیفیت یادگیری در دانش آموزان و خدمات از شاخص‌های نیل به اهداف در سازمانهای آموزشی است.
انسجام : اشاره به انسجام و وحدت در سیستم دارد. فرآیندی که شامل سازماندهی، هماهنگی و اتحاد روابط اجتماعی در قالب یک ساختار است در میان عوامل اجتماعی مهم در مدارس می‌توان از رضایت شغلی کارمندان، درگیری بین فردی، غیبت دانش آموزان و روحیه نام برد.
پوشش : به حفظ و نگهداری تمامیت سیستم ارزشی اشاره دارد. مدارس موثر از معلمین ودانش آموزان تعهد زیاد و رفتار مناسب انتظار دارند. در مدارس اثر بخش شاخصهای اصلی شامل وفاداری، توجه به فعالیتهای مدرسه، حس هویت مشترک با مدرسه، انگیزه‌های فردی برای کار کردن و انطباق نقش و هنجار می‌شوند.

2-26مقایسه ی دیدگاه های ارزشیابی اثر بخشی سازمانی

 
 
توجه به تعاریف فوق نشان می‌دهد که اساس مطالعات و بحثها را می‌توان در رفتار جستجو کرد. شکی نیست که برخی افراد اگر تحت نظر سیستم فرا دستان قرار گیرند بهتر کار می‌کنند در حالی که برخی دیگر علاقمندانه با کمی‌ یا بدون نظارت رسمی‌وظایف خود را انجام می‌دهند. این یک پدیده رفتاری است که چگونگی آن تا اندازه زیادی به رفتار رهبریت بستگی دارد، به عبارت دیگر فرآیند رهبریت اثری مستقیم بر توانایی سازمان در ارضای نیازهای کارمندان و ایجاد جو مطلوب کاری و اثر بخشی دارد اکثر ابزارهایی که برای توصیف تحلیل این مهم پیشنهاد شده اند به فرآیند سازمانی (انسان و رفتار او) مرتبط اند ابزاری مانند O.C.D.Q (پرسشنامه توصیف جو سازمانی)، P.O.C.M (سنجش خصوصیات سازمانی)، P.C.I (پرسشنامه کنترل ایدئولوژی دانش آموزان)، O.C.I (شاخص جو سازمانی)، I.P.O.E (شاخص تعبیر اثر بخشی سازمانی) و O.C.Q (پرسشنامه نگرش سازمانی) که توسط محققین علوم رفتاری توسعه یافتند هر کدام فقط یک یا چند بعد از ارگانیسم‌های پیچیده سازمان را مورد توجه قرار دادند. در حالی که سازمانها از اجزای مختلف که دائما در حال تعامل با یکدیگرند تشکیل یافته اند و از این رو هیچکدام به تنهایی قادر نیستند به طور مطلوب و رضایتبخش اثر بخشی سازمان‌ها را اندازه گیری کنند.

2-27 نظریات جدید در اثربخشی
2-27-1 مطالعات رابرت واترمن وتام پترز
واترمن و پترز(1972) پس از مطالعه روی 42 شرکت نمونه بدلیل مدیریت شایسته و اثربخشی مناسب آنها،ویزگیهای زیر را به عنوان صفات برتری و موفقیت ارائه نمودند:
1-داشتن تعصب در انجام امور محوله
2-نزدیک شدن به مشتریان جهت درک هر چه بهتر نیازهای آنان
3-دادن استقلال به کارکنان وتقویت روحیه کار آفرینی آنان
4-افزایش بهره وری از طریق جلب مشارکت کارکنان
5-آگاهی کارکنان از ماهیت و فلسفه شرکت و درگیری مدیران با مسائل در تمامی سطوح
6-حضور در صحنه رقابت
7- برخورداری از ساختار سازمانی ظریف و ساده
8-کنترل شدید ارزشهای محوری،تشویق ریسک پذیری،نوآوری و کنترل (فقهی،1381)

2-28 مدلهای ارزیابی اثربخشی
1- مدل هدف منطقی : که سازمان را در رسیدن به اهدافش کاملا ارزیابی می کند.
2- مدل سیستم منابع : که توانایی تصمیم گیرندگان را در توزیع موثر منابع میان نیازهای زیر سیستمهای سازمانی می سنجد.
3- مدل فرایند مدیریت : که ظرفیت و بهره وری فرایندهای مختلف مدیریت و تصمیم گیری،برنامه ریزی بودجه بندی را در راستای رسیدن به اهداف سازمان مورد ارزیابی قرار می دهد.
4- مدل بهبود سازمان : که توانایی سازمان را به عنوان یک گروه کاری در برآوردهای نیازهای اعضای سازمان ارزیابی می کند.
5- مدل چانه زنی : که توانایی تصمیم گیران رادر بدست آوردن و استفاده از منابع برای جوابگویی به مشکلات مهم سازمان مورد ارزیابی قرار می دهد.
6- مدل ساختاری – وظیفه ای : که دوام وانعطاف پذیری ساختار و تشکیلات را در انطباق با شرایط و رویدادهای محیط می سنجد.
7- مدل وظیفه ای : که میزان قابل استفاده بودن فعالیتهای سازمان را برای گروه های اجتماعی می سنجد. (فقهی،1381)

2-29 نظریه ریچارد ال دفت
ریچارد ال دفت معتقد است که هدف‌های تعیین کننده همانا ماموریت، خواسته یا آرمان سازمان هستند که نشان دهنده ی وضع مورد نظر یا مطلوب آینده می‌باشند.
اثر بخشی نشان می‌دهد که سازمان تا چه اندازه توانسته است ماموریت‌هایش را مشخص نماید و به هدف یا حالت مطلوب دست یابد. پیچیدگی فرآیند سنجش و اندازه گیری اثر بخشی سازمان به سبب پیچیدگی سازمان‌هاست. در روش‌های سنتی، مقیاس‌ها و شاخص‌های سنجش اثر بخشی از این قرار بودند محصولات تولیدی، تهیه و تامین منابع، سلامت درون سازمان و کارآیی، امروزه از چندین مقیاس یا عملکرد سازمان نقش یا سهمی‌دارند، مورد ارزیابی قرار داد. هیچ روشی مناسب همه ی سازمان‌ها نیست، بلکه شاخص به صورت همزمان استفاده می‌کنند. می‌توان سازمان‌ها را از نظر گروه های ذی نفع، که هر یک در هر روشی نقطه قوتی دارد که روش‌های دیگر از آن بی بهره‌اند.

2-29-1 روش مبتنی بر تامین هدف
برای سنجش اثر بخشی در این روش باید هدف‌های تولیدی سازمان را شناسایی و مشخص نمود و آن گاه میزان هدف‌های تامین شده را اندازه گیری کرد. این یک روش منطقی است، زیرا سازمان‌ها همواره می‌کوشند تا به سطح یا میزان معینی از تولید،سود یا جلب رضایت مشتری و ارباب رجوع دست یابند. در اجرای این روش میزان پیشرفت در جهت تامین هدف‌ها اندازه گیری می‌شود.
شاخص‌ها: هدف‌های عملی از جمله هدف‌های مهمی‌هستند که در این روش مورد توجه قرار می‌گیرند اگر سعی شود از هدف‌های عملی (و نه هدف‌های رسمی) استفاده شود نتایج بسیار بهتری به دست خواهد آمد. معمولا هدف‌های رسمی‌به صورت تجریدی و انتزاعی هستند و سنجش یا اندازه گیری آنها مشکل است. هدف‌های عملی نشان دهنده فعالیت‌هایی هستند که سازمان واقعا آنها را انجام می‌دهد.
کاربرد: در سازمان‌های تجاری برای سنجش اثر بخشی سازمان از این روش استفاده می‌شود زیرا می‌توان هدف‌های تولیدی شرکت را به آسانی اندازه گیری کرد.
2-29-2 روش مبتنی بر تامین منابع
در اجرای این روش به بخش مصرف (بخش ورودی) سازمان توجه می‌شود سازمان این اقلام را از محیط می‌گیرد وارد مرحله تبدیل می‌کند. اساس روش مزبور بر این فرض گذاشته شده است که سازمان در تحصیل و تامین منابع مورد نیاز و نیز د
ر حفظ و نگهداری سیستم سازمانی باید موفق باشدتا بتواند در وضعی اثر بخش باقی بماند سازمان‌ها باید منابع ارزشمند و کمیاب را از سایر سازمان‌ها بگیرند. از دیدگاه سیستمی، اثر بخشی سازمان به این صورت تعریف می‌شود: توانایی شرکت (چه مطلق و چه نسبی) در بهره برداری از محیط خود در راه تحصیل و تامین منابع ارزشمند وکمیاب.
شاخص‌ها: اثر بخشی سازمان به وسیله شاخصی سنجیده می‌شود که سازمان می‌تواند بدان وسیله منابع مورد نیاز را تامین و سیستم سازمانی خود را حفظ کند به یک مفهوم کلی، شاخص‌هایی که با آنها اثر بخشی سیستم تامین منابع سازمان مورد ارزیابی قرار می‌گیرند ازاین قرارند:
توان سازمان در بهره برداری از محیط و تامین منابع کمیاب و ارزشمند
توان سیستم تصمیم گیری سازمان در درک و تفسیر درست از ویژگی‌های واقعی محیط خارج
حفظ فعالیتهای روزانه در داخل سازمان
کاربرد: هنگامی‌ که نتوان به شاخص‌های دیگری از عملکرد دست یافت، روش مبتنی بر تامین منابع، مفید واقع خواهد شد.برای مثال، در سازمان رفاه اجتماعی و غیر انتفاعی به ندرت می‌توان بازدهی یا کارآیی درون سازمان را اندازه گیری کرد ولی این روش هم بدون نقاط ضعف نیست. اغلب چنین به نظر می‌رسد که توان سازمان در تحصیل و تامین منابع به اندازه شیوه استفاده کردن و بهره مند شدن از آنها اهمیت نداشته باشد. اگر کاربرد دیگر روش‌ها میسر نباشد این روش مفید واقع خواهد شد.

2-29-3 روش مبتنی بر فرآیند درونی
در این روش اثر بخشی یعنی میزان سلامت و کارآیی سازمان. یک سازمان کار آمد فرآیند درون سازمانی یکپارچه، بی دغدغه و هماهنگ دارد، به گونه ای که کارکنان و اعضای آن احساس خوشی و رضایت می‌کنند. دوایر سازمانی دست به دست هم می‌دهند تا بهره وری را به بالاترین حد برسانند. در اجرای این روش به محیط خارجی توجهی نمی‌شود رکن اصلی این روش بر پایه کاری گذاشته شده است که سازمان با منابع موجود خود می‌کند و این اقدام به صورت سلامت درون سازمانی و کارآیی متجلی می‌گردد.
شاخص‌ها: بهترین نمونه‌های این روش الگوهایی است، که در رابطه با روش‌های مبتنی بر روابط انسانی درسازمان ارائه شد. نویسندگانی چون (کریس آرجریس)، (وارن جی بنیس)، (رنیس لیکرت) و (ریچارد بکارد) روی مبحث منابع انسانی در سازمان مقدار زیادی کار کرده و بر رابطه بین منابع انسانی و اثر بخشی سازمان بسیار تاکید کرده اند.
علائم یک سازمان کار آ از این دیدگاه به شرح زیر است:
وجود یک فرهنگ بسیار قوی وغنی و جوی مساعد در سازمان


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

روحیه همکاری، وفاداری به گروه و کار گروهی
اعتماد، اطمینان، تفاهم و رابطه متقابل بین کارکنان و مدیریت سازمان
تصیمیم گیری در کنار منبع اطلاعاتی، صرف نظر از اینکه منابع اطلاعاتی در کجای نمودار سازمان قرار دارند
وجود ارتباطات قوی در سطوح افقی و عمودی سازمان، همدردی و همدلی با اعضای سازمان در امور
دادن پاداش به مدیران متناسب با عملکرد، رشد و توسعه ی زیر دستان و نیز ایجاد یک گروه کاری کار آمد
رابطه ی متقابل (تعامل) بین اعضای سازمان و اجزای آن وحل مسائل و تضادهایی که در اجرای طرح‌ها بین مجریان و اعضا به و جود می‌آید (البته به نفع سازمان). محاسبه کارآیی اقتصادی دومین شاخصی است که در فرآیند اثر بخش داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرد
“ویلیام ایوان” روشی را ارائه می‌کند که برای محاسبه کارآیی از مقادیر کمی‌استفاده می‌شود شناسایی هزینه‌های داده‌ها، فرآیند تبدیل و ستاده‌ها نخستین گامی‌است که در اجرای این روش‌ها باید برداشت. پس از ‌آن برای محاسبه یا ارزیابی جنبه‌های مختلف عملکرد سازمان، این متغیرها را در هم می‌آمیزند یا ادغام می‌کنند. میزان ستاده‌ها به داده‌ها مهمترین شاخصی است که کارآیی را نشان می‌دهد.
کاربرد: روش مبتنی بر فرآیند درونی سازمان از آن جهت اهمیت دارد که برای سنجش و اندازه گیری اثر بخشی سازمان از منابع موجود به صورت کارا استفاده می‌شود و فعالیت‌های درون سازمان به صورتی موزون و هماهنگ صورت می‌گیرد این روش هم بدون عیب نیست و کاستی‌هایی دارد. در اجرای این روش نمی‌توان رابطه ی کل تولید و سازمان را با محیط خارج ارزیابی کرد. همچنین معمولا قضاوت درباره سلامت داخلی سازمان و کارکرد خوب آن به صورت ذهنی صورت می‌گیرد، زیرا بسیاری از اقلام مصرفی و فرآیند درون سازمانی را نمی‌توان به صورت کمی‌درآورد. روش مبتنی بر فرآیند درونی نکات مثبتی هم دارد ولی مدیران باید همواره متوجه باشند که کارآیی سازمان دیدگاه محدودی از اثر بخشی است.

2-29-4 روش مبتنی بر تامین رضایت گروه‌های ذی نفع
گروه ذی نفع یکی از گروه‌های داخل یا خارج سازمان است که در عملکرد سازمان نقش و سهم مهمی‌دارد. بستانکاران، عرضه کنندگان مواد اولیه، کارکنان و صاحبان شرکت از جمله افراد و گروه‌های ذی نفع هستند. در روش مبتنی بر تامین رضایت گروه‌های ذی نفع (که همچنین آن را روش مبتنی بر ابواب جمعی هم می‌نامند) تعیین میزان رضایت این گروه‌ها به عنوان شاخص عملکرد سازمان به حساب می‌آید. هر یک از گروه‌های ذی نفع برای محاسبه ی اثر بخشی دارای شاخص ویژه ای می‌باشند زیرا منافع آنها ویژه است.
شاخص‌ها: روش مبتنی بر تامین رضایت گروهای ذی نفع با توجه به نوع کار سازمان تعریف می‌شود به عنوان مثال برای یک موسسه صنعتی، صاحبان شرکت (بازده مالی) کارکنان (رضایت، حقوق، سرپرستی، مدیریت)، مشتریان (کیفیت کالا و خدمات)، بستانکاران (میزان اعتبار)، جامعه (نقش شرکت در بهبود امور جامعه)، دولت (رعایت قوانین و مقررات)، عرضه کنندگان مواد اولیه (معامله رضایتبخش). اگر هر هفت شاخص مورد توجه قرار گیرد (و نه یک شاخص) اثر بخشی سازمان به صورتی دقیق تر محاسبه می‌شود.
کاربرد: با توجه به این موضوع که اثر بخشی سازمان یک مساله پیچیده و چند بعدی است و یک پدیده ی چند بعدی را نمی‌توان با شاخص منحصر به فرد ارزیابی کرد ما از این رو روش مبتنی بر شاخص‌های اساسی شهرت نسبتا زیادی پیدا کرد، خصوصا اینکه تحقیقات ثابت کرده است که اگر در سنجش اثر بخشی سازمان چند گروه مورد ارزیابی قرار گیرد (به این علت که تغییرات محیطی یکسره در جریان است و سازمان خود را باید با آنان وفق دهد) نتیجه ی دقیق تری حاصل می‌شود. از طرف دیگر طبق تحقیقات سازمان واقعا به حیثیت، اعتبار و شهرت خود اهمیت می‌دهد و می‌کوشد تا در عملکرد خود خواسته‌های همه ی گروه‌های ذینفع را تامین کند پس اگر از نظر چند گروه ضعیف باشد معنایش این است که سازمان از نظر اثر بخشی به اهداف مورد نظر نرسیده است.
مزیت اصلی این روش این است که دراجرای روش مزبور با دیدگاه بسیار وسیعتری به اثر بخشی سازمانی توجه می‌شود و عوامل محیطی و درون سازمانی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. در این روش همچنین استنباط جامعه از مسئولیت‌های اجتماعی سازمان (یعنی چیزی که به صورت رسمی‌در روش‌های سنتی مورد توجه نبود) نیز مورد ملاحظه قرار می‌گیرد. در اجرای این روش همه ی شاخص‌ها به صورت همزمان مورد توجه قرار می‌گیرند و بر این نکته تاکید می‌شود که هیچ شاخصی منحصر به فردی نمی‌تواند اثر بخشی سازمان را تعیین کند.
ال دفت (پارسیائیان و اعرابی،1381)

2-30 کارهای دیگران
2-30-1 تحقیقات انجام گرفته در مورد تیپ شناسی یونگی
2-30-1-1 تحقیقات خارج از کشور
یکی از کارهای تحقیقی گسترده در این زمینه توسط استفنسون (ste phenson , 1950) انجام شد وی نه تنها برون گرایی را در مقابل درون گرایی و شیوه‌های فکری، احساسی، حسی، شهودی بررسی کرده بلکه بعد خود آگاه و ناخود آگاه این ویژگیها را نیز در نظر داشت وی ترکیبات 16 گانه این جنبه‌های شخصیت که مورد علاقه و توجه یونگ بود را مورد نظر قرار داده او بر اساس توصیفات یونگ برای هر یک از شانزده ترکیب شخصیتی 5 جمله توصیفی انتخاب کرد، از آنجا که این جملات بر روی کارتهایی قرار داشت که آزمودنیها بایستی آنها را در ارزیابی یک شخصیت خاص مرتب می‌کردند روش استفنسون را Q- sort نام نهادند.
در مورد بعد درونگرایی و برون گرایی نیز آیسنک (1947)، پرسشنامه ای ساخته است بعلاوه دو بعد درون گرایی و برون گرایی روان رنجوری پایدار و ناپایدار را هم بررسی کرده است.
کتل (1957) نیز در پرسشنامه شانزده عاملی شخصیت خود شواهدی دال بر عامل مرتبه اول درون گرایی- برون گرایی و عامل مرتبه دوم که تصور می‌کرد به نظر یونگ بسیار نزدیک است را دریافت. کتل در تحقیقاتی اعتبار یابی سازه دریافت کرد درونگرایی بطور متوسط در محققان، پژوهشگران و کارگران خلاق و مبتکر بیشتر است. در مقابل برونگرایی در شغلهای مکانیکی و

بین145 کشور رتبه87،در سال2005 در بین150کشور رتبه88،در سال2006در بین163 کشور رتبه105،در سال2007در بین179کشور رتبه131،در سال2008در بین180 کشور رتبه141،در سال2009 در بین180 کشور رتبه168،در سال2010در بین178کشور رتبه146را کسب کرده است.
باید اضافه کرد بر اساس آخرین گزارش انتشار‌یافته از فساد توسط این سازمان که مربوط به سال 2011 می‌باشد وضعیت ایران در درجه بندی جهانی بهبود یافته و جایگاه آن به رتبه 120 ارتقاء یافته است
در حال حاضر فساد به میزان بسیار زیادتری در جامعه ایران رشد نموده‌است و پیامدهای ضد‌توسعه‌ای آن برای همگان آشکار شده‌است. متاسفانه این پدیده سرطانی به گونه‌ای بدخیم در جامعه ایران طی سالیان گذشته ریشه دوانیده‌است. برخی از دلایل این امر به کاستی‌ها و ساختارهای موجود در نظام پیش از انقلاب باز می‌گردد و برخی نیز معلول ساختارهای نظام پس از انقلاب است. اینکه مسئولین و مقامات ارشد بر گسترده‌بودن فساد در جامعه ایران به دلیل استراتژی‌ها و سیاست‌های نادرست گذشته واقف هستند اما به نظر می‌رسد که یا حکومت قادر به کنترل و مبارزه اثر‌بخش با فساد نیست و یا بنا به ملاحضات سیاسی در این زمینه کوتاهی می کند. اگرچه مسئولین رده ‌بالای نظام همواره صحبت از مبارزه جدی و فراگیر با فساد می‌کنند اما در عمل موانع و مشکلات بسیاری وجود دارد. در کنار تبانی برخی از سیاستمداران، دولتمردان و نخبگان اقتصادی که شکل سازمان یافته‌ای از فساد را بوجود آورده‌اند، محدودیت آزادی بیان و افشاگری، شفاف‌نبودن عملکرد دولتمردان نهاد‌های حکومتی و دولتی و پاسخگونبودن آنها به جامعه و افکار عمومی مبارزه با فساد را بسیار دشوار ساخته‌است. در ایران دولتمردان شعار صداقت، درستکاری ودفاع از ارزشهای والای اخلاقی و مذهبی سر می‌دهند، اما عملا مصداقی از آن مشاهده نمی‌شود.
در کمتر سازمانی می توان بدون پرداخت رشوه، کاری از پیش برد. در بسیاری از ادارات، سازمانها، وزارتخانه‌ها و شهرداری‌ها تنها پول(رشوه) و رابطه، حلال مشکلات و گره‌های کور اداری است. برخی از نیروهای انتظامی و راهنمایی و رانندگی علناً از شهروندان رشوه مطالبه می‌کنند. اعطای پست‌ها در سازمانهای مختلف حتی در دانشگاهها نه براساس ضابطه، صلاحیت و شایستگی بلکه بر اساس رابطه‌مداری، باند بازی و گروه‌سازی صورت می‌گیرد، تصدی مشاغل مختلف و عضویت در هیئت مدیره‌های گوناگون با عناوین مختلف همچون مشاور که با هدف ایجاد رابطه و سوء‌استفاده از موقعیت شغلی صورت می‌گیرد امری متداول است. سیستم قضایی ناکارآمد بوده و از لوث وجود قضات فاسد، طماع و رشوه خوار پاک سازی نشده است. همچنان مدیریت آن جناحی بوده و براساس اظهارات رئیس قوه قضائیه دستگاه عدلیه ایران 70 سال عقب است.
اینکه آیا برنامه‌ها و اقدامات اخیرحکومت در مبارزه با فساد جدی، مستمر و صادقانه است یا خیر، مقطعی بوده و درصدد قربانی‌کردن برخی از عناصر فساد جهت جبران قصورات و شکست های گذشته و بهبود وجهه و کسب محبوبیت است تنها با گذشت زمان ثابت خواهد شد(فرج‌پور،1383، 5-4).
رابطه فساد با امور اجتماعی و نهادهای موجود در اجتماعی


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

رابطه فساد و خدمات عمومی دولتی
در سالهایی اخیر مطالعات زیادی در خصوص ارائه خدمات عمومی دولتی در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار توسط سازمان‌های بین‌المللی انجام شده‌است. یکی از مطالعاتی که در سطح جهانی توسط بانک جهانی جهت ارائه گزارش توسعه جهانی سال 1997 در71 کشور انجام شده شاخص‌های قابل مقایسه‌ای از میزان بی‌ثباتی قوانین و مقررات و خطی‌مشی‌ها، سطح و عدم قابلیت پیش‌بینی فساد وکیفیت و کارایی خدمات دولتی ارائه می‌کند. بر اساس این تحقیق در کشور‌هایی که فساد اندک و قابلیت پیش‌بینی فساد بالاست کیفیت و کارائی خدمات دولتی بیشتر است(فرج پور،1383، 150).
اقتصاد دولتی و فساد
بین میزان و نحوه مداخله دولت در امور اقتصادی و شدت و گستره فساد اداری رابطه مستقیمی وجود دارد.(حبیبی،1375، 94) طی سالیان گذشته هزینه بی‌کفایتی مدیران نالایق به دلیل دولتی بودن بسیاری از سازمان‌های تولیدی و خدماتی در ایران از محل بودجه عمومی بیت‌المال و یارانه‌های دولتی تامین شده است. مقرراتی که توسط دولت و سازمان و شرکت های دولتی وضع می‌شود، همچون مقررات گمرکی، مصوبه های وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها، موسسات پولی و مالی و … مقررات حقوق انحصاری بوده و رانت ویژه‌ای را برای این افراد در بوروکراسی دولتی بوجود می‌آورد و فروش این حقوق و مبادله آن ریشه بسیاری از فسادهای مالی – اداری را شکل می‌دهد.
بعد از سال‌ها تجربه فعالیت‌های گسترده دولتی این شناخت حاصل شد که انگیزه افراد در بخش خصوصی و یا در بخش دولتی تفاوتی با هم ندارد و درست نیست که فرض شود فرد در بخش خصوصی به دنبال منافع شخصی است و در بخش دولتی عدالت اجتماعی راهنمای رفتار اوست، معلوم شد که تصمیمات مربوط به سیاست‌های اقتصادی به استثنای موارد محدود توسط اقتصاددانان گرفته نمی‌شود. بلکه این تکنوکراتها هستند که تصمیم می‌گیرند و سپس توجیه اقتصادی برای تصمیمات خود ارائه می‌دهند. خطی‌مشی‌های اقتصادی نیز اغلب تحت تاثیر فشارهای سیاسی رهبری می‌شود. این تصمیمات هرگز با ایده‌آل‌های تخصیص منابع همخوانی ندارد. گروه های فشار و منفعت‌طلب تاثیر تعیین‌کننده‌ای بر طراحی و اجرای سیاست‌ها داشته و فساد اداری همچون رشوه‌خواری و اختلاس درقالب قرارداد‌ها و تخصیص امتیازها اعمال می‌گردد. بین گروه های مختلف در دیوان‌سالاری دولتی نیز اختلافات زیادی وجود دارد و مقاصد مختلفی دنبال می‌شود و کمتر افراد یا گروههایی وجود دارند که تصمیمات و عملکردشان آزاد و به دور از زدوبندهای سیاسی باشد.
منافع شخصی انگیزه‌ای است که در بخش خصوصی در حداکثر نمودن سود نمود می‌یابد و در بخش دولتی بر ابقای پست، ارتقا، انتخاب مجدد و پادداش‌های دیگر تمرکز می‌یابد. حتی اگر هیچ اختلاف و بحثی در مورد انگیزه ها و منافع وجود نداشته باشد چارچوب انعطاف ناپذیر و قوانین و مقررات دست‌و‌پاگیر دولتی هرگونه آزادی عمل را از مدیران در اجرای صحیح و به موقع سیاست‌ها سلب می‌کند و عدم وجود اصل حسابگری و یا تجزیه تحلیل هزینه – فایده فرهنگ و رویه اتلاف منابع را در دستگاه های دولتی آموزش و تثبیت می کند.
بزرگی دولت و فساد
بزرگی دولت از چند جنبه بر روند فساد تاثیر می‌گذارد:

 
 
1- بزرگی دولت منجر به گستردگی حیطه اختیارات شده و مقامات دولتی در سطح وسیعی دارای اعمال قدرت و نفوذ می‌شوند، شواهد فراوان وجود دارد که گستردگی وظایف منجر به ایجاد رانت‌ها و امکانات فسادآمیز متعدد خواهد شد.
2- این گستردگی موجب به وجود آمدن نیاز کاذب و استخدام کارکنان (که اکثراً ضعیف هستند و افراد وابسته به پیروان حامی‌ها و خویشاوند‌ها را شامل می‌شوند) برای تصدی وظایف محول‌شده به دولت می‌شود که به گسترده شدن فساد می‌انجامد.
از آن‌جا که معمولاً مدیران نخبه و برجسته در راس ساخت سیاسی و اقتصادی دولت‌های توسعه ‌نیافته‌ قرار نمی‌گیرند بنابراین بزرگی دولت خود‌به‌خود موجب مدیریت ضعیف بخش‌های دولتی و بروز فساد می‌شود(ربیعی،1383،65).
خصوصی‌سازی و رابطه آن با فساد
یکی از راه های اثر‌بخش در جهت محدود‌ساختن انحصارات دولتی، تشویق مردم برای مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی جامعه و تصمیم‌گیری‌های سیاسی مبتنی بر مردم‌سالاری، افزایش تولید و کارائی، بهره‌وری بالاتر سرمایه، گسترش رقابت مبتنی بر مکانیزم بازار، جلوگیری از دخالت مسئولان سیاسی کشور در شرکت‌های دولتی وفساد مالی مربوط به آن و نیز جلوگیری از شیوع فساد ناشی از انحصارگری و رانت‌جوئی، بوروکراسی ناکارامد بوروکرات و فاصله گرفتن از اقتصاد بازار، انتخاب استراتژی خصوصی‌سازی است.
بانک جهانی از جمله نهادهای بین‌المللی است که خصوصی‌سازی را به عنوان یکی از موثرترین روشها برای کاهش فساد اداری در کشورهای در حال توسعه پیشنهاد نموده‌است. بانک جهانی معتقد است برای مبارزه موثر با فساد اداری بهتر است تعداد کمتری مسئول دولتی با حقوق و مزایای کافی و خوب فقط آن امور را مدیریت کنند که واقعاً نیازمند کنترل دولتی است و از قابلیت کنترل نیز برخوردار است(حبیبی، 1375، 95).
خصوصی‌سازی می‌تواند با خارج کردن دارایی‌های خاصی از کنترل دولت و تبدیل اقدامات صلاحدیدی مقامات به انتخاب‌های مبتنی بر محرکه‌های بازار توسط بخش خصوصی از فساد بکاهد. در طرف مقابل فساد و ضعف حکومت از رشد اقتصادی کاسته و مانع پیشرفت بخش خصوصی کارآمد و سالم می‌شود (راغفر،‌1382، 297).
خصوصی‌سازی یک روند گریز‌ناپذیر برای خروج از بن بست تمرکز‌گرایی فساد‌آمیز است و می‌توان آن را به عنوان یک برنامه اصلاحی برای مقابله با فساد قلمداد کرد. لکن این روند اصلاح‌آمیز، خود وقتی به دست افراد فاسد صورت گیرد، به یک منبع بالقوه جدید برای ایجاد درآمدهای فاسد تبدیل خواهد شد. اگر چه خصوصی‌سازی در طیف وسیعی از موارد مفید و مطلوب است، اما اصلاح‌گران باید فرایندی را طی کنند که انگیزه‌های رانت‌خواری را کاهش دهد. این فرایند باید گسترده‌ترین سطح مشارکت را، به جای جانبداری از ائتلاف‌هایی که پیوندهای قوی با نخبگان محلی دارند برقرار‌کرده و شفاف باشد (راغفر،1382، 302).
نکته مهم در فرایند خصوصی‌سازی آن است که معمولا تصمیم‌گیرندگان کلیدی از سیاستمداران هستند و این افراد از منافع کسانی حمایت می‌کنند که برای آنها بیشترین سهم را در روی کار‌آمدن و باقی‌ماندنشان داشته‌اند(رحیمی بروجردی،1373، 113)
اگر خصوصی‌سازی با توسعه مشارکت‌ها و نظارت‌های مردمی و موثر‌بودن قانون بر امور- آن هم بدون تمرکز‌های بوروکراتیک همراه نباشد دو فاجعه اساسی به بار می‌آورد نخست تمرکز سرمایه به نفع گروه ها و نهادهای خاص و به زیان توسعه همگانی و دوم گسترش فساد اداری، ارتشا و اختلاس(رئیس دانا،1375، 25).
اگرچه خصوصی‌سازی خود به عنوان یک راهبرد برای کنترل فساد و مبارزه با آن تلقی می‌شود اما اگر این فرایند به شیوه صحیح منطقی و همراه با نظارت‌های دقیق انجام نشود خود به ابزاری برای گسترش فساد تبدیل خواهد‌شد، اما در صورتی که تصمیم واگذاری شرکت‌های دولتی پس از بررسی های کارشناسی و انجام پروسه قانونی گرفته ‌شود فرایند خصوصی‌سازی با کمترین ریسک در جهت توسعه اقتصادی و تامین منافع ملی اعم از تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان تحقق می‌پذیرد.
فساد و فقر
فقر پدیده پیچیده‌است که می‌تواند شامل متغیرهایی همچون درآمد کم، آموزش و بهداشت پائین، آسیب‌پذیری، فقدان قدرت و … تعریف شود و از طرف دیگر فساد را در بخش عمومی می‌توان به عنوان سوء‌استفاده از اداره عمومی در جهت قدرت شخصی تعریف کرد.
در رابطه با ارتباط بین فقر و فساد مطالعات زیادی انجام شده‌است. فساد به تنهایی نمی‌تواند موجب فقر شود، بلکه فساد تاثیرات غیر مستقِمی بر روی عوامل اجتماعی و اقتصادی موجبه فقر دارد. در این رابطه دو مدل ارائه شده است:
مدل اقتصادی . در این مدل فرض می‌شود فساد، فقر را به واسطه عوامل رشد اقتصادی تحت تاثیر قرار می‌دهد، یعنی وجود فساد باعث کاهش سرمایه‌گذاری و در نتیجه آسیب به بازار و ایجاد سدی برای رقابت و نهایتاً کاهش کارائی، افزایش هزینه‌های عمومی می‌شود.
مدل حکومتی . این مدل اشاره دارد که فساد، بواسطه عناصر حکومتی فقر را تحت تاثیر قرار می‌دهد. برای مثال فساد، توانایی و قابلیت‌های نهادهای دولتی را جهت ارائه خدمات به موقع و با کیفیت کاهش می‌دهد (چت وایند ،2003، 16).

فساد و قوانین و مقررات
ضعف قانون از دو جنبه بر روند فساد تاثیر می‌گذارد؛ ضعف قوانین مناسب در مبارزه علیه فساد به تعبیری فقدان قانون منسجم ضد فساد به عنوان عاملی موثر در بروز و گسترش فساد عمل می‌کند. پس قوانین ناکارآمد در بخش‌های تجاری، مالی، بانکی، ثبت اسناد و سایر ابعاد اقتصادی، خود پناهگاهی برای افراد فاسد و بروز فساد مالی می‌شود. از طرف دیگر قوانین غیر‌شفاف متعدد، متناقض و ناهماهنگ منفذهایی برای کارمندان عالیرتبه و نیز رده پایین و فرصت‌طلبان پدید می‌آورد تا با سوءاستفاده از آنها بتوانند در لایه‌های آنها به حیات خود ادامه ‌دهند و در نهایت فساد مانند یک دژ محکم و تسخیر‌ناپذیر در ساختارهای دولتی کشورهای جهان سوم باقی‌بماند(ربیعی،1383، 67).
فساد و دستگاه قضایی
کارکرد دستگاه قضایی قابلیت تاثیرگذاری عمیق و پایدار بر فرایند فساد دارد. کوتاهی این دستگاه در رسیدگی به تخلفات، باعث جری‌شدن مرتکبان فساد خواهد شد، پس فاسد بودن عناصر قضایی که با اعمال نفوذ در رسیدگی‌ها به پرونده‌ افراد‌آلوده یا «نارسیدگی» در پرونده همراه است، بخشی از زنجیره کارکنان فاسد را تشکیل می‌دهد. در اکثر کشورهای در حال توسعه و گذار به دمکراسی، دستگاه قضایی از کارکرد ضعیف دادگاه‌ها و نظام حقوقی برخوردار‌است و فساد در این کشورها واکنشی است به مشکلات اساسی در مدیریت دستگاه قضایی. سه مشکل اصلی دستگاه قضایی این کشورها عبارتند از: ماهیت اصلی قوانین، ضعف مدیریت دستگاه دادگستری و ناتوانی دستگاه قضایی در کنترل سایر شاخه‌های دولت (راغفر،1382، 312).
توسعه سیاسی، دمکراسی و فساد
مطالعات تطبیقی تجارب کشورهای جهان اول با جهان سوم، و فرایند توسعه‌یافتگی و نیز چگونگی تشکیل دولت‌های ملی و نقش نهادهای سیاسی در این جوامع، بر وجود رابطه بین دمکراسی و فساد تاکید دارد. حداقل این است که آرزو و خواسته انتخاب مجدد، برای سیاستمداران، محدود کننده حرص و طمع فساد آمیز آنان است. حمایت از آزادی‌های مدنی و‌ آزادی گفتار که معمولا همراه با انتخاب دمکراتیک می‌باشد باعث امکان ایجاد دولت شفاف و آزاد می‌شود. در مقابل حکومت‌های غیر‌دمکراتیک به خاطر این که حاکمان آنها دارای توان بالقوه‌ای برای تشکیل دولت و حکومت با تراز و معادله‌های کم‌تر هستند، حاوی محرکه‌های فساد (ایجاد فساد) می‌باشند.
در کشورهای جهان سوم، ناشی نشدن قدرت سیاسی از یک فرایند دمکراتیک از دو جهت بر وجود فساد و عدم توفیق در مبارزه با آن تاثیر می‌گذارد. از یکسو فقدان فرایند مردم سالاری هیچ زمینه‌ای برای کنترل دولت توسط نهادهای مدنی، احزاب و مطبوعات و رسانه‌ها را فراهم نمی‌سازد و در فقدان این نظارت، با آسودگی خیال برای نخبگان دولتی فساد سیاسی و مالی با سهولت بیشتر صورت می‌گیرد. از سویی دیگر دولتمردان و نخبگان در جهان سوم با احساس موقت‌بودن حضورشان در حاکمیت این حضور را به عنوان فرصتی که برای به دست آوردن امکانات به آنها دست‌داده، مورد توجه قرار می‌دهند. امروزه سلامت نخبگان در برابر فساد یک عامل کلیدی است که مردمسالاری‌های صرفاً صوری را از مردم‌سالاری‌های واقعی تفکیک می‌کند.(ربیعی،1383، 75)
فرهنگ و فساد
برخی معتقدند چنانچه فساد به صورت یک هنجار عمومی و پذیرفته‌شده در جوامع تبدیل شود این نوع فساد می‌تواند به عنوان یک قاعده پذیرفته‌شده مورد قبول واقع شود. شواهد حاکی است که در صورت ریشه‌دار بودن فساد در رسوم سنتی یک جامعه، این پدیده می‌تواند رشد یابد. این وضعیت در تعدادی از کشورهای جهان سوم قابل مشاهده است. اما می‌توان اذعان کرد که سوء‌استفاده و شرایط و قوانین و آداب مربوط به سوء‌استفاده‌ در کشورهای مختلف فرق می‌کند و آداب و قوانین نیز همواره با یکدیگر همخوانی ندارند. با وجود این تفاوت، در سرتاسر جهان و در تمامی طول تاریخ،‌مردم در شناسایی برخی از رفتارها به منزله فساد اتفاق نظر دارند(کلیتگارد، 1375، 34).
فساد و جنسیت
برخی زمینه‌های مطالعاتی در زمینه فساد، به نقش جنسیت توجه داده‌اند. گفته می‌شود که مردان ذاتاً فاسدتر از زنان هستند، در نتیجه به نظر می‌رسد که افزایش مشارکت زنان در کارهای عمومی و ملی موجب کاهش بروز و شیوع فساد می‌شود. با این وجود تحقیقات نشان می‌دهد در حالی که جنسیت بر فساد موثر است، اما