تیر ۲۳, ۱۳۹۹

منبع تحقیق درباره برنامه های آموزشی

جدول (۴-۳) توزیع نمونه ها از نظر سطح تحصیلات ۸۰
جدول (۴-۴) توزیع نمونه ها از نظر رشته تحصیلی ۸۱

جدول (۴-۵) توزیع نمونه ها از نظر سابقه خدمت ۸۲
جدول (۴-۶) توزیع مدیران و آموزگاران از نظر پست سازمانی ۸۳
جدول (۴-۷) توزیع مدیران و آموزگاران از نظر دوره تخصصی گذرانده شده ۸۴
جدول (۴-۸) توزیع دانش آموزان از نظر جنسیت ۸۵
جدول (۴-۹) توزیع دانش آموزان از نظر سن ۸۶
جدول (۴-۱۰) توزیع دانش آموزان از نظر پایه تحصیلی ۸۷
جدول (۴-۱۱) توزیع فراوانی آموزگاران به ‬گویه‬های دوره‬ ‬”ارزشیابی‬کیفی-‬توصیفی” ۸۸
جدول (۴-۱۲) توزیع فراوانی‬دانش آموزان به‬ گویه‬های‬دوره ‬” ارزشیابی‬کیفی- توصیفی” ۸۹
جدول (۴-۱۳) توزیع فراوانی مدیران به گویه‬های دوره ‬”ارزشیابی کیفی- توصیفی” ۸۹
جدول (۴-۱۴) توزیع فراوانی آموزگاران‬چند‬پایه به گویه‬های دوره ‬کلاس های چند پایه ‬ ۹۰
جدول (۴-۱۵) توزیع فراوانی مدیران به گویه های دوره کلاس های چند پایه ” ۹۰
جدول (۴-۱۶) توزیع فراوانی معلمان پایه اول به‬گویه‬های دوره مهارت های آزمایشگاهی ” ۹۱
جدول (۴-۱۷) توزیع فراوانی آموزگاران به‬گویه‬های دوره‬ روش ‬تدریس تربیت بدنی ” ۹۲

جدول (۴-۱۸) توزیع فراوانی دانش‬آموزان به گویه‬های دوره روش‬ تدریس تربیت بدنی ” ۹۳
جدول (۴-۱۹) توزیع فراوانی مدیران به گویه‬های دوره روش تدریس تربیت بدنی ” ۹۴

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جدول (۴-۲۰) شاخص های آمار توصیفی برای سوال اول ۹۶
جدول (۴-۲۱) آزمون t تک نمونه‌ای برای مقایسه میانگین نمونه و جامعه در سوال اول ۹۶
جدول (۴-۲۲) شاخص های آمار توصیفی برای سوال اول ۹۷
جدول (۴-۲۳) آزمون t تک نمونه‌ای برای مقایسه میانگین نمونه و جامعه در سوال اول ۹۸
جدول (۴-۲۴) شاخص های آمار توصیفی برای سوال اول ۹۹
جدول (۴-۲۵) آزمون t تک نمونه‌ای برای مقایسه میانگین نمونه و جامعه در سوال اول ۹۹
جدول (۴-۲۶) شاخص های آمار توصیفی برای سوال دوم ۱۰۰
جدول (۴-۲۷) آزمون t تک نمونه‌ای برای مقایسه میانگین نمونه و جامعه در سوال دوم ۱۰۱
جدول (۴-۲۸) شاخص های آمار توصیفی برای سوال دوم ۱۰۲
جدول (۴-۲۹) آزمون t تک نمونه‌ای برای مقایسه میانگین نمونه و جامعه در سوال دوم ۱۰۲
جدول (۴-۳۰) شاخص های آمار توصیفی برای سوال سوم ۱۰۳
جدول (۴-۳۱) آزمون t تک نمونه‌ای برای مقایسه میانگین نمونه و جامعه در سوال سوم ۱۰۴
جدول (۴-۳۲) شاخص های آمار توصیفی برایسوال چهارم ۱۰۵
جدول (۴-۳۳) آزمون t تک نمونه‌ای برای مقایسه میانگین نمونه و جامعه در سوال چهارم ۱۰۶
جدول (۴-۳۴) شاخص های آمار توصیفی برای سوال چهارم ۱۰۷
جدول (۴-۳۵) آزمون t تک نمونه‌ای برای مقایسه میانگین نمونه و جامعه در سوال چهارم ۱۰۸
جدول (۴-۳۶) شاخص های آمار توصیفی برای سوال چهارم ۱۰۹
جدول (۴-۳۷) آزمون t تک نمونه‌ای برای مقایسه میانگین نمونه و جامعه در سوال چهارم ۱۱۰
جدول (۴-۳۸) نتایج تحلیل واریانس‬ در مقایسه‬اثربخشی دوره‬مهارت‬ آزمایشگاهی ” ۱۱۱
جدول (۴-۳۹) نتایج تحلیل واریانس در ‬مقایسه‬‬ اثربخشی‬دوره‬ ارزشیابی ‬توصیفی و ‬تربیت بدنی
از نظر آموزگاران ۱۱۲
جدول (۴-۴۰) نتایج تحلیل واریانس در مقایسه‬ اثربخشی دوره‬ارزشیابی‬توصیفی و‬ تربیت بدنی ‬
از نظر مدیران ۱۱۳
جدول (۴-۴۱) نتایج تحلیل واریانس ‬در مقایسه‬‬ اثربخشی دوره ‬ارزشیابی‬توصیفی و ‬ تربیت بدنی ‬ از نظر دانش آموزان ۱۱۴
جدول (۴-۴۲) نتایج تحلیل واریانس‬در ‬مقایسه اثربخشی دوره‬‬ روش ‬تدریس‬ کلاسهای چند‬پایه‬
از نظر‬آموزگاران ۱۱۵
جدول (۴-۴۳) نتایج تحلیل واریانس‬در‬ مقایسه‬میزان اثربخشی دوره‬روش تدریس‬ چند پایه ”
از نظر مدیران ۱۱۵
جدول (۴-۴۴) چک لیست مشاهدات کلاس مهارت های آزمایشگاهی (علوم تجربی) ۱۱۶
جدول (۴-۴۵) چک لیست مشاهدات از کلاس های تربیت بدنی …………………………………………….۱۱۷
مقدمه
در حال حاضر بسیاری از سازمان‌ها صرف‌نظر از نوع و میزان تحصیلات رسمی کارکنان خود و با توجه به پویایی‌های موجود در علوم و همچنین نیازمندی‌های شغلی،دوره‌های آموزشی متنوع و مداومی را برای توسعه کارکنان خود تدارک‌ می‌بینند.سازمان‌ها به وسیلهء آموزش،دانش و مهارت‌های حرفه‌ای کارکنان خود را ارتقا می‌بخشند و عملکرد شغلی آنها را با اهداف موردنظر هماهنگ می‌کنند.
اگرچه، آموزش و تعلیم و تربیت برای همه اصناف بشر ضروری است اما آموزش معلمان به دلیل نقش و تاثیری که این قشر در پیشرفت کشور دارند امری مهم تر تلقی می گردد. بر همین اساس،در حال حاضر به منظور ایجاد و گسترش مهارت‌های‌ مورد نیاز در معلمان برنامه‌های مختلفی اجرا می‌شود.آموزش‌های‌ کوتاه‌مدت از جمله تدابیری هستند که هم‌اکنون به منظور رفع بخش مهمی از نیازهای آموزشی معلمان مورد استفاده قرار می‌گیرند. در جهان امروز، تعلیم و تربیت معلمان از نظر منافع ملی جزء منافع سطح اول محسوب می شود (سرکار آرانی، ۱۳۸۹ ) به طوری که سرمایه گذاری در جهت آموزش معلمان از نوع سودمندترین سرمایه گذار یها محسوب می شود، زیرا معلمان توانمند نقطه آغاز هر تحول آموزشی هستند. وقتی معلمان از اثر گذاری بالا برخوردار شوند، دانش آموزان آنها هم به سطوح بالایی از دانش آکادمیک، انگیزه ، استقلال و اعتماد به نفس دست خواهند یافت (کین و گورل، ۲۰۰۲ ). ازآنجایی که معلمان از یک سو در آماده نمودن دانش آموزان برای زندگی در جوامع و فرهنگهای مختلف نقش زیادی دارند و از سوی دیگر در همه کشورها منابع قابل توجهی صرف بهبود نظام آموزش معلمان می شود، موضوع تربیت معلمان مورد بحث سیاستمداران کشورهای مختلف است و با توجه به اینکه معلمان نقطه آغاز و عنصر اصلی هرگونه تحول در نظام آموزش و پرورش محسوب می شوند؛ پس برای اینکه بتوانند وظایف حرفه ای، تخصصی و تربیتی خود را بهتر انجام دهند، لازم است پیوسته امکان بهره مندی آنها از آموز شهای جدید و مهارت های تازه فراهم گردد. این مهم از طریق طراحی و اجرای نظام ضمن خدمت معلمان، به نحوی که زمینهارتقای علمی و تخصصی و به روز نمودن اطلاعات و کسب مهارت های جدید را امکا نپذیر نماید، میسر می شود. به دلیل اهمیت نظام تعلیم و تربیت در پیشرفت کشور، موضوع آموزش نیروی انسانی در آموزش و پرورش و به ویژه آموزش معلمان نسبت به سایر حوزه ها از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار است. بنابر این بررسی نظام ضمن خدمت معلمان و آگاهی از میزان اثربخشی دوره های آموزشی و بازدهی حاصل از آنها بسیار حائزاهمیت است به طوری که مدیران همواره چنین پرسشهایی را مطرح می کنند: دوره های آموزشی برگزار شده چقدر ما را در تحقق اهدافمان کمک کرده است؟ کاستـــی ها و قوت های برنامه های آموزشی کدامند؟
بنابراین در این پژوهش هدف اصلی بررسی میزان اثربخشی دوره های ضمن خدمت آموزگاران در تحقق اهداف دوره های اجرا شده در سال های ۸۸-۹۰ است.
پیشگفتار
با پذیرفتن این اصل که هدف از اجرای برنامه های آموزشی بالا بردن سطح معلومات تخصصی و افزایش میزان کارایی کارمندان و آماده کردن آنان برای قبول مسئولیت های بیشتر و بالاتر است، این مسأله مطرح می شود که برنامه های آموزشی باید واجد چنان خصایصی باشند که بتوانند شرکت کنندگان در دوره ها را در نیل به هدف های فوق یاری دهند. در غیر این صورت اجرای دوره های آموزشی به جز اتلاف هزینه و کوشش های سازمان اثر دیگری را به دنبال نخواهد داشت. پی بردن به وجود این ویژگی ها در برنامه های آموزشی تنها از طریق ارزیابی مستمر و صحیح از برنامه های مذکور امکان پذیر می باشد. به عبارت دیگر ارزیابی دوره های آموزشی ضمن خدمت کوتاه مدت به ما کمک خواهد کرد تا پی ببریم دانش ها و مهارت هایی که کارآموز در طی دوره کسب کرده است تا چه حد در انجام وظایف شغلی او مؤثر بوده است و یا اینکه هیچ گونه تغییراتی در وی بوجود نیامده است؟
بدیهی است به علت محدودیت های خاص به ویژه عدم دقت لازم در هنگام پاسخگویی به سؤالات تحقیق نتایج حاصله از ارزیابی نمی تواند از دقت و صحت مطلق برخوردار باشد و اعتبار آن مانند سایر ابزارها نسبی است. لذا در هر حال نمی توان انکار کرد که با ارزیابی اثربخشی دوره ها می توان میزان اثربخشی یا تحقق هدف دوره ها را بررسی کرد و هم چنین کاستی ها و نارسائی های دوره ها را بررسی نمود. لذا پژوهش حاضر تحت عنوان” بررسی اثربخشی دوره های کوتاه مدت آموزش ضمن خدمت آموزگاران شهرستان طارم در سال های ۸۸-۹۰ ” انجام شد که گزارش آن به شرح پیوست ارائه می گردد.
همچنین، در اینجا بر خود واجب می دانم از استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمد یمنی دوزی سرخابی به خاطر راهنمایی های بی وقفه و استاد گرامی سرکارخانم دکتر محبوبه عارفی به جهت مشاورت های مستمرشان تشکر و قدردانی نمایم. و نیز صبر و شکیبایی همسر مهربانم را قدر بدانم.
معصومه محمدی
تیرماه۱۳۹۲

کلیات
مقدمه
” آموزش نیروی انسانی در سازمان ها تا پیش از پیدایش مکتب مدیریت علمی در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، به صورت منظم و علمی مورد توجه نبود. اهتمام به این مسأله با جهانی شدن آموزش و رشد فزاینده ی فناوری اطلاعات، ارتباطات و تغییرات سریع در دانش و مهارت ها شدت بیشتری یافت . سرمایه های انسانی در این دوره به عنوان مهمترین عامل توسعه ی سازمانی شناخته شده و آموزش بهترین ابزار پاسخ به این نیاز تلقی می گردد” (ایوانسیویچ،۲۰۰۱ و آدامز ۲۰۰۰).
امروزه اکثر سازمان ها دوره های آموزشی متعددی را در مراکز آموزشی خود و یا مراکز آموزشی موجود در داخل یا خارج از کشور برای توسعه ی کارکنان خود برگزار می کنند و اجرای هر دوره متضمن سرمایه گذاری هنگفت و صرف زمان خدمتی نیروی انسانی فعال است. لذا آگاهی از میزان اثربخشی دوره های آموزشی و بازدهی حاصل از آن ها برای مدیران بسیار حائز اهمیت است به طوری که همواره چنین پرسش هایی را مطرح می کنند: سهم آموزش در بهبود محصول/خدمات تولید شده سازمان چقدر است؟ دوره های آموزشی برگزار شده چقدر ما را در تحقق اهدافمان کمک کرده است؟ کاستی ها و قوت های برنامه های آموزشی کدامند؟
در حوزه ی آموزش و پرورش نیز به منظور ادامه ی حیات، پویایی، سودمندی سازمان و ایجاد و افزایش رضایت از حرفه و با هدف افزایش کارایی و اثربخشی معلمان، روزآمد کردن معلومات و توانمندی های معلمان متناسب با توسعه ی دانش و فناوری و همچنین رشد فضایل اخلاقی، فرهنگ سازمانی و بهبود روابط انسانی، همه ساله هزینه های قابل توجهی را برای آموزش نیروی انسانی تحت پوشش خود تخصیص می دهد(ثامنه، ۱۳۸۸). ” این وضعیتی است که اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان نیز از آن مستثنی نیست. بر این اساس، پژوهش حاضر در صدد بوده است تا اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت آموزگاران در آموزش و پرورش شهرستان طارم را در میزان دستیابی به اهداف تعیین شده مورد مطالعه قرار دهد.
بیان مساله
تربیت نیروی انسانی، متناسب با نیازهای شغلی و تحولات ایجاد شده در مشاغل در جهت پاسخگویی به نیازهای رشد و توسعه از ضرورت های اجتناب ناپذیر تلقی می گردد. لذا اکثر سازمان ها در جهت آموزش نیروی انسانی متناسب با اهداف و وظایف خود برنامه هایی را طراحی و اجرا می نمایند. یکی از انواع آموزش ها، آموزش ضمن خدمت کارکنان است، که چنانچه با برنامه ریزی صحیح و اجرای دقیق صورت گیرد، نقش بسزایی در ارتقاء اهداف سازمان دارد. به اعتقاد “براد فورد “،” آموزش ضمن خدمت بایستی هم در تشخیص نارسائی های سازمان و هم در درمان آن ها و هم بهبود اثربخشی فرد و هم در تحول کلی سازمان مؤثر باشد. آموزشی که بدون درنظر گرفتن اهداف فوق و خصوصاً بدون توجه به مشکلات کلی سازمان و کمبودهای نیروی انسانی اجرا شود، از لحاظ کارایی سازمان چندان تأثیری ندارد. امروزه با وجودی که سازمان ها برنامه های آموزشی متنوعی برای کارکنان برگزار می کنند، ولی بسیاری از این برنامه ها اثربخش نیستند و هدف اصلی برنامه های آموزشی را برآورده نمی سازند” (قاسمی به نقل از براد فورد ،۱۳۸۲،ص۲۵).
این در حالیست که “گاهی کارکنان ملزم می شوند که به مدت زیادی در برنامه های آموزشی حضور یابند که موضوعات آن را کارکنان اداره مرکزی انتخاب کرده اند و از الزامات شغلی شرکت کنندگان به دور هستند. حال آنکه دانش نظری زمانی ارزشمند است که در فعالیت ها نمود عینی پیدا کند و باید توجه داشت کارایی و اثربخشی، با تخصص های ثابت و جزئی حاصل نمی شود. “(دیسنزو ورابینز،۲۰۰۲،ص۲۲۷). اگرچه، آموزش و تعلیم و تربیت برای همه اصناف بشر ضروری است اما آموزش معلمان به دلیل نقش و تاثیری که این قشر در پیشرفت کشور دارند امری مهم تر تلقی می گردد. در جهان امروز، تعلیم و تربیت معلمان از نظر منافع ملی جزء منافع سطح اول تلقی می شود (سرکارآرانی، ۱۳۸۹ )به طوری که سرمایه گذاری در جهت آموزش معلمان از نوع سودمندترین سرمایه گذاری ها تلقی می شود، زیرا معلمان توانمند، نقطه آغاز هر تحول آموزشی هستند. وقتی معلمان از اثر بخشی بالا برخوردار شوند، دانش آموزان آنها هم به سطوح بالایی از دانش آکادمیک، انگیزه ، استقلال و اعتماد به نفس دست خواهند یافت آموزش معلمان یک فرآیند مستمر است (فورسیت، ۱۹۹۲ ) ،از آنجایی که معلمان از یک سو در آماده نمودن دانش آموزان برای زندگی در جوامع و فرهنگ های مختلف نقش زیادی دارند و از سوی دیگر در همه کشورها منابع قابل توجهی صرف بهبود نظام آموزش معلمان می شود، موضوع آموزش و تربیت معلمان مورد بحث سیاستمداران کشورهای مختلف است و به زعم برخی از صاحب نظران سرمایه گذاری برای آموزش معلمان ابتدایی به دلیل بازگشت سریع تر، نتیجه موثرتر داشته و موجب گسترش آموزش عمومی می شود.
با توجه به مطالب ذکر شده، این نکته قابل تأمل است که صرفاً آموزش و اجرای دوره ی آموزشی نیز نمی تواند به سازمان در راه رسیدن به اهداف خویش کمک کند. اموزش ها باید با توجه به اصول و روش های علمی بنا گذاشته شوند تا نتیجه ی بدست آمده نیازهای موجود را برطرف سازد. در غیر این صورت آموزش ها بی فایده و حتی در مواردی باعث هدردادن سرمایه های سازمان نیز می شوند.
“در کل ارتباط تجربی بین آموزش به عنوان یک روش توسعه منابع انسانی و عملکرد سازمانی، گرچه جالب به نظر می رسد، اما باز هم ضعیف به حساب می آید، زیرا بررسی های کمی برای اثبات آن صورت گرفته است.” (ساهندایز و بوریس ،۲۰۰۸،ص ۶۴). البته چنانچه برنامه های آموزشی ارزیابی نشود، این احتمال وجود دارد که هر برنامه ی آموزشی کارکنان را اثربخش فرض کنیم . همچنین با وجود زیاد بودن تعداد مطالعات انجام شده در مورد بررسی اثربخشی دوره های آموزشی ضمن خدمت ، به نظر می رسد شکافی در خصوص مطالعه ی جامع و کامل وضعیت دوره ها با یک الگوی جامع و همه جانبه ی ارزیابی هدف گرا وجود دارد و می توان چنین استدلال کرد که