Archive ماه: بهمن 1397

فعالیت های سازمانی مرتبط می تواند به عنوان یک خصوصیت به دانش نسبت داده شود.حوزه : خصوصیت حوزه اشاره به موضوع دانش دارد. برای مثال، دانش می تواند متعلق به حوزه پزشکی، جامعه شناسی یا... ادامه

READ MORE

ه به کمک آن می توان منافع دو جانبه سازمان و جامعه را در عمل به تعهدات معیین نمود (چندلر ،2006).2-2-1 ابعاد مؤلفه های تشکیل دهنده مسئولیت اجتماعی مسئولیت اجتماعی شامل سه بعد اقتصادی ،... ادامه

READ MORE

جایی که خوب عمل می کنند از خدمات فنی آنها نیز باید قدردانی شود. 3 – همسوسازی عملیات با موارد 1و2: علاوه بر شفاف سازی اهداف و قدردانی از افراد، القا احساس اهمیت و ارزش کار انجام شده... ادامه

READ MORE

غذا و تامین نوشابه نیز گسترش یافته است(چاک.وای.گی،1382،ص94). شکل6-2 نمایانگر نقش مرکزی امکانات اقامتی در جهانگردی می باشد. جهانگردها از مبدأ اولیه خویش که حال می تواند وطنشان باشد یا... ادامه

READ MORE

معنای تغییرات به کار می برند که در تجربه های روزانه ، ارزش ها ، شیوه زندگی و محصولات هنری و فکری جامعه میزبان رخ می دهد(چاک.وای.گی،1382،ص291).صنعت گردشگری می تواند به موازات فواید بسیار ،... ادامه

READ MORE

جانب مدیریت نمی‌دانند. هر قدر اهداف فردی با اهداف سازمانی نزدیکتر باشد، عملکرد سازمان بیشتر و بهتر خواهد بود (تسکری، 1390: 129).بدون شک، توانمندسازی کارکنان بدون اجرای برنامه‌های... ادامه

READ MORE

د، رضایت ذینفعان و ارزش ذینفعان بود.روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می باشد و جامعه آماری تحقیق کلیه ی کارشناسان معاونت شهرسازی و شهروندان منطقه 7و 10 می باشند. تعداد نمونه شهروندان 200... ادامه

READ MORE

هر دو بعد شامل گامهای عمده فرایند تصمیم‌گیری است. بعد افقی افزایش اختیار در تصمیم‌گیری درباره محتوای کار و بعد عمودی افزایش اختیار در تصمیم‌گیری درباره زمینه‌های شغلی را همزمان... ادامه

READ MORE

1-10-1 قلمرو موضوعی 101-10-2 قلمرو زمانی 111-10-3 قلمرو مکانی 111-11 فصل بندی تحقیق 111-12 تعریف واژگان کلیدی 11فصل دوم 132-1 مقدمه 142-2 مسئولیت اجتماعی برند(برند) 152-2-1 ابعاد مؤلفه های تشکیل دهنده مسئولیت... ادامه

READ MORE

از فرضیه های آماری اظهار نظر نمود.4-2) توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگاندر این بخش به توصیف متغیرهای دموگرافیک پرداخته می شود.توصیف جنسیت پاسخ دهندگانجدول4-1) توصیف جنسیت پاسخ... ادامه

READ MORE