…………………………………..۸۰
ج: کنوانسیون………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۱
د: موافقت نامه مادرید…………………………………………………………………………………………………………………….۸۱
ه: بررسی تطبیقی……………………………………………………………………………………………………………………………۸۲
۳-۱-۲ گفتار دوم: ثبت علائم تجاری……………………………………………………………………………………………….۸۳
۳-۱-۲-۱ بند اول: ثبت علائم ………………………………………………………………………………………………………..۸۳
الف: ایران………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۳
ب: ایالات متحده امریکا…………………………………………………………………………………………………………………..۸۶
ج: کنوانسیون………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۱
د: موافقت نامه مادرید……………………………………………………………………………………………………………………..۹۱
ه: بررسی تطبیقی……………………………………………………………………………………………………………………………….۹۲
۳-۱-۲-۲ بند دوم: ثبت تغییرات درعلائم تجاری………………………………………………………………………………….۹۲
الف: ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۲
ب: ایالات متحده امریکا……………………………………………………………………………………………………………………..۹۳
ج: کنوانسیون…………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۴


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

د: موافقت نامه مادرید………………………………………………………………………………………………………………………..۹۴
ه: بررسی تطبیقی……………………………………………………………………………………………………………………………….۹۵
۳-۱-۲-۳ بند سوم: مدت اعتبار ثبت علامت………………………………………………………………………………………..۹۶
الف: ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۶
ب: ایالات متحده امریکا……………………………………………………………………………………………………………………..۹۶
ج: کنوانسیون…………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۷
د: موافقت نامه مادرید………………………………………………………………………………………………………………………..۹۸
ه: بررسی تطبیقی……………………………………………………………………………………………………………………………….۹۸
۳-۱-۳ گفتار سوم: نقل و انتقالات علامت تجاری…………………………………………………………………………………۹۸
الف: ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۸
ب: ایالات متحده امریکا……………………………………………………………………………………………………………………..۹۹
ج: کنوانسیون………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۱
د: موافقت نامه مادرید……………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۲
ه: بررسی تطبیقی…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۳
۳-۲ مبحث دوم: بررسی شرایط ماهوی……………………………………………………………………………………………..۱۰۳
۳-۲-۱ گفتار اول: زمینه های مطلق امتناع از ثبت علائم تجاری…………………………………………………………….۱۰۳
۳-۲-۱-۱ علائم عاری از تمایز بخشی………………………………………………………………………………………………۱۰۳
الف: ایران……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۳
ب: ایالات متحده امریکا…………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۴
ج: کنوانسیون………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۴
۳-۲-۱-۲ علائمی که مشابه و یا با سوء نیت داده باشند………………………………………………………………………۱۰۵
الف: ایران………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۵
ب: ایالات متحده امریکا…………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۵
ج: کنوانسیون………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۵
۳-۲-۱-۳ علائم توصیفی و جغرافیایی……………………………………………………………………………………………….۱۰۷
الف: ایران………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۷
ب: ایالات متحده امریکا…………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۷
ج: کنوانسیون………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۸
۳-۲-۱-۴ علائم مرسوم و معروف…………………………………………………………………………………………………….۱۰۸
الف: ایران……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۸

ب: ایالات متحده امریکا…………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۹
ج: کنوانسیون…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۰
۳-۲-۱-۵ علائم خلاف نظم عمومی و اصول اخلاقی…………………………………………………………………………۱۱۲
الف: ایران……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۲
ب: ایالات متحده امریکا………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۲
ج: کنوانسیون………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۳
۲-۲-۱-۶ نشانها و نمادهای حمایت شده…………………………………………………………………………………………..۱۱۳
الف: ایران………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۳
ب: ایالات متحده امریکا…………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۳
ج: کنوانسیون…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۴
د: بررسی تطبیقی……………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۴
۳-۲-۲ گفتار دوم: زمینه های نسبی امتناع از ثبت علامت…………………………………………………………………….۱۱۵
الف: ایران……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۵
ب: ایالات متحده امریکا………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۷
ج: کنوانسیون………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۸
د: بررسی تطبیقی…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۹
۳-۲-۳ گفتار سوم: الزامی یا اختیاری بودن ثبت علامت……………………………………………………………………..۱۲۰
الف: ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۰
ب: ایالات متحده امریکا…………………………………………………………………………………………………………………۱۲۰
ج: کنوانسیون………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۱
د: موافقت نامه مادرید……………………………………………………………………………………………………………………۱۲۱

۳-۲-۳-۱ شرح یک پرونده……………………………………………………………………………………………………………۱۲۲
فصل چهارم: رقابت غیرمنصفانه و سوء استفاده از علائم تجاری و ضمانت اجراهای حقوقی آن در قوانین داخلی ایران و ایالات متحده امریکا و مقررات کنوانسیون های بین المللی
۴-۱ مبحث اول: سوء استفاده و رقابت غیرمنصفانه در علائم تجاری…………………………………………………… ۱۲۶
الف: ایران………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۶
ب: ایالات متحده امریکا…………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۷
ج: کنوانسیون ها……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۸
د: بررسی تطبیقی…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۰
۴-۲ مبحث دوم: انواع خسارت و ضمانت اجراهای حقوقی در رقابت غیرمنصفانه و سوء استفاده از علائم تجاری……………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۰
الف: ایران………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۰
ب: ایالات متحده امریکا…………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۲
ج: کنوانسیون………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۳
د: بررسی تطبیقی…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۴
۴-۳ مبحث سوم: دیگر ضمانتهای اجرایی…………………………………………………………………………………………..۱۳۴
۴-۳-۱ گفتار اول : ابطال علامت……………………………………………………………………………………………………….۱۳۴
الف: ایران………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۵
ب: ایالات متحده امریکا…………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۵
ج: کنوانسیون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *