توضیح داده میشود.
ـ بین دو مسیر زیر که هر دو از آگاهی به مقصد آغاز شده و به وفاداری به مقصد منتهی میشوند:
وفاداری به مقصد → تصویر مقصد → آگاهی از مقصد
ضریب تعیین کل این مسیر: 03/0 = 24/0 × 14/0
و
وفاداری به مقصد → رضایت گردشگران → کیفیت درک شده → تصویر مقصد → آگاهی از مقصد
ضریب تعیین کل این مسیر: 01/0 = 24/0 × 72/0 × 47/0 × 14/0
مسیر غیر مستقیم اول ارجح است. بدین معنی که 3 درصد از تغییرات وفاداری به مقصد توسط آگاهی از مقصد از طریق تصویر مقصد توضیح داده میشود.

4-9 سایر نتایج تحقیق؛ آزمون های معناداری بر حسب متغیرهای زمینه ای (T Test , Anova)
4-9-1- متغیرهای زمینه ای و ارتباط آن با متغیر وفاداری به مقصد

جدول (4-22)آزمون T-test
متغیر مقوله میانگین انحراف معیار T درجه آزادی سطح معنی دار بودن sig آزمون یکنواختی واریانس ها

 
 
جنسیت زن 74/16 46/2 491/0 377/0 51/0 241/0
مرد 63/16 22/2

در بخش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق، ابتدا متغیرهای زمینه ای با متغیر وفاداری به مقصد در نظر گرفته شده اند. همان طور که سطح معناداری جدول (51/0) نشان می دهد بین جنسیت پاسخگویان و وفاداری آن ها به شهرک ماسوله، تفاوت معناداری وجود ندارد چرا که سطح sig وقتی مورد پذیرش و تأیید فرضیه است که برابر یا کمتر از 05/0 باشد.

4-9-2- آزمون Anova (تفاوت میانگین) برای سنجش ارتباط بین سن پاسخگویان و متغیر وفاداری به مقصد
جدول (4-23)
متغیر وفاداری به مقصد درجه آزادی F sig
سن پاسخگویان بین گروه 4 507/1 199/0
درون گروه 382

جمع کل 386

مقدار 1/0 جدول Anova نشان می دهد که بین سن پاسخگویان و میزان وفاداری به مقصد، آن ها تفاوت معناداری وجود ندارد.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4-9-3- آزمون Anova برای سنجش ارتباط بین تحصیلات پاسخگویان و متغیر وفاداری به مقصد
جدول (4-24)
متغیر وفاداری به مقصد درجه آزادی F sig

تحصیلات پاسخگویان بین گروه 4 719/0 57/0