پایان نامه مدیریت

پایان نامه رشته مدیریت درباره : کیفیت درک شده

توضیح داده میشود.
ـ بین دو مسیر زیر که هر دو از آگاهی به مقصد آغاز شده و به وفاداری به مقصد منتهی میشوند:
وفاداری به مقصد → تصویر مقصد → آگاهی از مقصد
ضریب تعیین کل این مسیر: ۰۳/۰ = ۲۴/۰ × ۱۴/۰
و
وفاداری به مقصد → رضایت گردشگران → کیفیت درک شده → تصویر مقصد → آگاهی از مقصد
ضریب تعیین کل این مسیر: ۰۱/۰ = ۲۴/۰ × ۷۲/۰ × ۴۷/۰ × ۱۴/۰
مسیر غیر مستقیم اول ارجح است. بدین معنی که ۳ درصد از تغییرات وفاداری به مقصد توسط آگاهی از مقصد از طریق تصویر مقصد توضیح داده میشود.

۴-۹ سایر نتایج تحقیق؛ آزمون های معناداری بر حسب متغیرهای زمینه ای (T Test , Anova)
4-9-1- متغیرهای زمینه ای و ارتباط آن با متغیر وفاداری به مقصد

جدول (۴-۲۲)آزمون T-test
متغیر مقوله میانگین انحراف معیار T درجه آزادی سطح معنی دار بودن sig آزمون یکنواختی واریانس ها

 
 
جنسیت زن ۷۴/۱۶ ۴۶/۲ ۴۹۱/۰ ۳۷۷/۰ ۵۱/۰ ۲۴۱/۰
مرد ۶۳/۱۶ ۲۲/۲

در بخش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق، ابتدا متغیرهای زمینه ای با متغیر وفاداری به مقصد در نظر گرفته شده اند. همان طور که سطح معناداری جدول (۵۱/۰) نشان می دهد بین جنسیت پاسخگویان و وفاداری آن ها به شهرک ماسوله، تفاوت معناداری وجود ندارد چرا که سطح sig وقتی مورد پذیرش و تأیید فرضیه است که برابر یا کمتر از ۰۵/۰ باشد.

۴-۹-۲- آزمون Anova (تفاوت میانگین) برای سنجش ارتباط بین سن پاسخگویان و متغیر وفاداری به مقصد
جدول (۴-۲۳)
متغیر وفاداری به مقصد درجه آزادی F sig
سن پاسخگویان بین گروه ۴ ۵۰۷/۱ ۱۹۹/۰
درون گروه ۳۸۲

جمع کل ۳۸۶

مقدار ۱/۰ جدول Anova نشان می دهد که بین سن پاسخگویان و میزان وفاداری به مقصد، آن ها تفاوت معناداری وجود ندارد.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۴-۹-۳- آزمون Anova برای سنجش ارتباط بین تحصیلات پاسخگویان و متغیر وفاداری به مقصد
جدول (۴-۲۴)
متغیر وفاداری به مقصد درجه آزادی F sig

تحصیلات پاسخگویان بین گروه ۴ ۷۱۹/۰ ۵۷/۰

You may also like...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *