مهر ۸, ۱۳۹۹

پایان نامه درمورد فراخوانی، بازیابی، لیست

میکند که با فرمول زیر محاسبه میشود. توجه کنید r_i امتیاز واقعی و r ?_i امتیاز پیشبینی شده میباشد.
MAE=1/n ?_(i=1)^n??(r_(i-) r ?_i)? (۱۶)
۵-۴-۲- دقت۶۷ و فراخوانی۶۸
در سیستمهای پیشنهادگر آنچه که برای کاربر فعال مهم است این میباشد که یک لیست اقلام مرتب شده بر اساس تمایلاتش دریافت کند. این دو معیار، معیارهای ارزیابی بازیابی اطلاعات۶۹ میباشند که برای ارزیابی سیستمهای پیشنهادگر نیز به کار میروند.
در حیطه بازیابی اطلاعات توسط موتورهای جستجوگر، دقت، نسبت تعداد اسناد۷۰ بازیابی شده مرتبط به تعدا کل اسناد بازیابی شده است. فراخوانی، نسبت تعداد اسناد بازیابی شده مرتبط نسبت به تعداد کل اسناد مرتبط میباشد. این مفاهیم در شکل شماره ۱۴ نشان داده شدهاند.
شکل شماره ۱۴: نمایش مفاهیم دقت و فراخوانی در حوزه بازیابی اطلاعات
دقت در سیستمهای پیشنهادگر یعنی نسبت پیشنهاداتی که خوب هستند و به کاربر ارائه شدهاند به کل پیشنهاداتی که در لیست وجود دارند. فراخوانی یعنی نسبت پیشنهاداتی که خوب هستند و به کاربر ارائه شدهاند به تعداد کل پیشنهادات خوب که در لیست ظاهر شده- اند. اینجا شرط خوب یا مربوط بودن پیشنهادات که همان اقلام هستند داشتن امتیاز ۴ و ۵ میباشد و شرط خوب نبودن یا نا مربوط بودن اقلام، داشتن امتیازهای ۱ ، ۲ و ۳ میباشد.
با توجه به مطالبی که گفته شد مقدار دقت ۱ یعنی تمام پیشنهاداتی که ارائه شدهاند خوب هستند (نه اینکه تمام پیشنهادات خوب به کاربر ارائه شدهاند) و مقدار فراخوانی ۱ یعنی تمام پیشنهادات خوب در لیست به کاربر ارائه شدهاند (بدون توجه به اینکه چه تعداد پیشنهادات بد نیز در لیست وجود دارد).
دقت و فراخوانی با هم رابطه معکوس دارند یعنی هر چقدر دقت بالا رود فراخوانی پایین میآید و هر چقدر دقت پایین آید فراخوانی بالا میرود مانند آنچه که در شکل شماره ۱۵ میبینید.
شکل شماره ۱۵: رابطه معیار فراخوانی با معیار دقت
۵-۴-۳- معیار ارزیابی F
این معیار برای ترکیب معیارهای دقت و فراخوانی و تبدیل آنها به یک معیار به کار میرود و مقدار آن توسط فرمولی که در ادامه قابل مشاهده است محاسبه میشود.
F1=2×(Precision×Recall)/(Precision+Recall) (28)