فشار ساختاری به تنش‌ها، تضادها و ابهام‌هایی اطلاق می‌شود که باعث ایجاد منافع متعارض در درون جامعه می‌گردد. این گونه فشارها در شکل نگرانی درباره آینده، اضطراب‌ها، ابهامات، و یا برخورد مستقیم هدف‌ها ابراز می‌شوند. منابع فشار ممکن است کلی و یا ویژه موقعیت‌های معینی باشند (غفاری و ابراهیمی لویه، ۱۳۸۹: ۲۱۵). در این پژوهش متغیر فشار ساختاری- اجتماعی نیز، در سطح سنجش فاصلهای است و در قالب طیف پنج قسمتی لیکرت ( کاملا درست، تا حدودی درست، بینظر، تا حدودی نادرست و کاملا نادرست) و (خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم، خیلی کم) مطرح شده که شامل ۷ گویه میباشد که در قسمت جدول عملیاتی بدان پرداخته شده است. حداقل نمره ۱ و حداکثر نمره نیز ۵ میباشد.

 

۳-۹-۲- ۳) تعریف مفهومی و عملیاتی وابستگی فرد به خانواده و نهادهای اجتماعی

 

از نظر جامعهشناختی، عنصر وابستگی، بیانگر میزان وابستگی فرد به اشخاص دیگر در خانواده، محیط و نهادهای اجتماعی است که موجب میشود در جامعهای که میان اعضای آن وابستگیهای متقابل و قوی وجود دارد، بیش از جامعه یا گروهی دیگر که اعضای آن بستگی محکمی با هم ندارند، قادر به انجام اعمال خود خواهند بود ( ممتاز، ۱۳۸۱: ۱۲). متغیر وابستگی به خانواده و نهادهای اجتماعی، در قالب طیف پنج قسمتی لیکرت (کاملا درست، تا حدودی درست، بینظر، تا حدودی نادرست و کاملا نادرست) مطرح شده و شامل ۱۰ گویه میباشد که در این میان جهت گویههای ۳، ۴، ۵، ۷، ۸، ۹ و ۱۰ ریکود شده است. یعنی به گزینه کاملا درست نمره ۵ داده شده است ولی در بقیه گویهها اینگونه نمیباشد.

 

۳-۹-۲- ۴) تعریف مفهومی و عملیاتی آگاهی از قوانین

 

از نظر جامعهشناختی، آگاهی از قوانین؛ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ، ﺗﻌﺒﻴﺮ، ﺗﻔﺴﻴﺮ و ارﺗﺒﺎط اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ است ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻮاس اﻧﺠﺎم میﺷﻮد (محسنی، ۱۳۷۵: ۱۰). این متغیر نیز، در قالب چهار سوال در طیف پنج قسمتی لیکرت (کاملا درست، تا حدودی درست، بینظر، تا حدودی نادرست و کاملا نادرست) سنجیده شده و در سه سوال ریکود شده؛ یعنی به گزینه کاملا درست نمره ۵ داده شده است.

 

۳-۹-۲- ۵) تعریف عملیاتی متغیرهای مستقل در قالب جدول

 

در این پژوهش متغیرهای پایگاه اقتصادی- اجتماعی، فشارهای ساختاری-اجتماعی، وابستگی فرد به خانواده و نهادهای اجتماعی و آگاهی از قوانین به عنوان متغیرهای مستقل در قالب یک جدول عملیاتی میشوند.
جدول ۳-۲) تعریف عملیاتی متغیرهای مستقل

 

عکس مرتبط با اقتصاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیر گویه منبع
پایگاه اقتصادی- اجتماعی ۱- وضعیت سواد؟
۲- وضعیت اشتغال ؟
۳- میزان هزینه ماهیانه پاسخگو به تومان
۴- میزان درآمد ماهیانه سرپرست خانواده به تومان
۵- آیا شما به نام خودتان دارای زمین شخصی، زمین برای کشاورزی یا خانه یا ماشین هستید؟
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

محققساخته

 

 

 

 

 

 

 

 

۱- اگر وضعیت زندگیام بهتر بود مطمئناً بیشتر از قوانین راهنمایی و رانندگی اطاعت میکردم.
۲- هنگام برگشت از سر کار، احساس خستگی میکنم.
۳- در پایان روز توان فیزیکیام را از دست میدهم.
۴- نگران از دست دادن کار یا اخراج شدن هستم.
۵- با همکارانم در سر کار مقداری مشکل دارم.
۶- تا چه اندازه فشارهای مالی مرتبط با خانوادهتان بر اطاعت شما از قوانین راهنمایی و رانندگی تاثیر می گذارد؟
۷- تا چه اندازه فشارهای روانی مرتبط با شغلتان بر اطاعت شما از قوانین راهنمایی و رانندگی تاثیر می گذارد؟

 

 

محققساخته

 

 

 

فشار ساختاری- اجتماعی

 

 

 

 

 

 

وابستگی فرد به خانواده و نهادهای اجتماعی

 

 

۱- چون مطمئن هستم کسی در خانواده به کارهای من توجه ندارد، به راحتی میتوانم هر کاری را انجام دهم.
۲- گاهی می ترسم خواسته های خود را با اعضای خانوادهام مطرح کنم.
۳- نحوه گفتگو ، میان خودم با خانوادهام بسیار راضی هستم.
۴- در گردهماییهای اجتماعی و یا راهپیماییها شرکت میکنم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *