سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………..73
فصل پنجم………………………………………………………………………………………………………………………..75
5-1 بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………..76
5-2 محدودیتهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………83
5-3 پیشنهادات پژوهشی……………………………………………………………………………………………………………………………….84
5-4 پیشنهادات کاربردی……………………………………………………………………………………………………………………………….85
فصل ششم………………………………………………………………………………………………………………………..86
منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….87
منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………………………………………………………90

فهرست جداول و شکلها
جدول 2-1………………………………………………………………………………………………………………………………………………………23
شکل2-1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………28
شکل2-2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………37
شکل2-3…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………45
جدول2-2 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………51
جدول4-1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….71
جدول4-2 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………72
جدول4-3……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….72
جدول4-4……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….73
جدول4-5……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….74

فصل اول

کلیات

1-1 مقدمه

خیانت1 مسئله ای تکان دهنده برای زوج ها و خانواده ها و پدیده ای رایج برای درمانگران ازدواج و خانواده است (اتکینز2،باکوم3 و جاکوبسن4،2001). هر چند ارتباط با شخصی غیر از شریک خود ممکن است به صورت جسمانی یا عاطفی باشد، اما نتیجه نهایی این است که زمان صرف شده بین یکی از زوجین با فردی خارج از رابطه زناشویی برای زوجها مسئله ای جدی خواهد بود (گلس5،2002).زمانی که وقت، انرژی و منابع برای حفظ رابطه دیگری سپری شود،رابطه اولیه در میزان صمیمیت و انرژی ضعیف خواهد شد (مولتراپ6،1990).
ارتباط با افراد دیگر، عموما بخش عمده ای از زندگی افراد را تشکیل می دهد. بزرگسالان نوعا در اقدام به تک همسری گزینی،در زمان جوانی به دنبال ایجاد یک رابطه صمیمانه انحصاری هستند (سیدمن7 و رایدر8،1994).تقریبا تمامی افراد متاهل یا کسانی که با شریک جنسی خود زندگی میکنند، انتظار دارند شریک آنها از نظر جنسی و احساسی به آنها وفادار باشد (جایامالا مادائیل9،دایا سینگ سندهو10،2008).
از آنجا که ابعاد شخصیتی بر فرآیندهای مختلف خیانت تاثیر می گذارند، تبیین تعداد این ابعاد و نحوه تاثیر گذاری آنها مسئله ای قابل بررسی می باشد و می توان انتظار داشت که رگه های شخصیتی افراد تاثیر مهمی بر شیوه های مقابله ای آنها با مسائل گوناگون داشته باشد. یکی از نظریه های شخصیت که بر پایه های نظری قوی بنا شده است نظریه شخصیت گری-ویلسون11 می باشد، که بر تکامل مجزای مکانیسم های پاداش و تنبیه در مهره داران تاکید می ورزد.
از سوی دیگر راهبردهایی12 که فرد برای مقابله برمی گزیند، بخشی از نیم رخ آسیب پذیری وی به شمار می رود. به کار بردن راهبردهای نا مناسب در رویارویی با عوامل فشارزا می تواند موجب افزایش مشکلات گردد، در حالی که به کار گیری راهبرد درست مقابله ای می تواند پیامد سود مندی در پی داشته باشد (داعی پور،1378). از سوی دیگر یکی از زیر مجموعه های خود تنظیمی و استفاده از راهبردهای مقابله ای13، که نقش مهمی در خیلی از کارکردها و دانشها دارد فراشناخت14 است. به عبارت ساده تر فراشناخت تفکر درباره تفکر یا شناخت خود است. فراشناخت یک مفهوم چند وجهی است که شامل، فرآیندها و استراتژیهایی است که ارزیابی، مراقبت یا کنترل شناختی را به عهده دارند (فلاول15،1979؛ موزس و بایرد16،1999؛ ولز17،2000).
در این تحقیق به بررسی نقش عوامل شخصیتی، هیجانی و شناختی دخیل در خیانت زناشویی می پردازیم.

1-2 بیان مسئله
خیانت زناشویی18 موضوعی است که زوج درمانگران به صورت منظم در کارهای بالینیشان با آن مواجه می شوند و می تواند تجربه ای گیج کننده و دردناک برای همه ی کسانی باشد که با آن درگیرند، افزون بر این، خیانت یکی از دلایل عمده ی طلاق و ازهم پاشیدن ازدواج است ( گلاس و رایت19، 1997، به نقل از شاکلفورد20، 2008).
خیانت شامل برقراری ارتباط جنسی یا عاطفی یک فرد متأهل با جنس مخالف، خارج از چارچوب خانواده (غیر از همسر) است (کاوه،1383).
ی
کی از مواردی که برای مطالعه و درمان خیانت باید به آن توجه کرد، دیدگاه پست مدرنیسم است. بر اساس این دیدگاه، واقعیت عینی و بیرونی مشخصی وجود ندارد. در واقع، واقعیت بر اساس مرجع قیاس درونی خود افراد تعریف می شود، و به همین دلیل افراد نمی توانند تجربیات ذهنی یکدیگر را به طور کامل درک کنند. با توجه به این دیدگاه، هر زوجی نسبت به خیانت تعریف خاصی دارد و لذا نمی توان تعریف ثابت و یکسانی از این مفهوم بیان کرد. به عنوان مثال فردی ممکن است عواملی نظیر داشتن مقاربت جنسی، پنهانی بودن رابطه یا داشتن صمیمیت عاطفی همسرش با جنس مخالف را خیانت تلقی کند ( هرتلین و پایرسی21، 2005)، در صورتی که ممکن است از نظر یک فرد دیگر، چنین مواردی خیانت محسوب نشود. بنا بر این هر زوجی بنا به نوع تعهدات و محدودیت هایی که در رابطه خویش با یکدیگر توافق کرده اند نگرش خاصی نسبت به خیانت دارند، و به همین دلیل این مفهوم در طی سالیان مختلف، تعاریف گوناگونی به خود گرفته است ( زولا22،2007). اما یکی از جنبه های مشترک در همه این تعاریف پنهانی بودن یا مخفیانه بودن چنین روابطی در میان زوجین است (ویتی23،2003).
عوامل شخصیتی نظیر سطح پایین وظیفه شناسی24 (آویرام و آمیچای-هامبورگر25، 2005)، سطح بالای خودشیفتگی (آویرام و همکاران،2005؛ اتکینز26 و همکاران،2001) روان پریشی، عوامل محیطی و فرهنگی (خدمتگذار و همکاران، 1387) سبک دلبستگی افراد (آندروود27،2005) و عوامل بین فردی نظیر تعارضات زناشویی ( آویرام و همکاران،2005؛ دوکان-مورگان و دوکان28،2007) ناسازگاری29 جنسی و فقدان رضایت جنسی، داشتن علایق جنسی زیاد یکی از طرفین در رابطه زناشویی، داشتن تمایلات جنسی متفاوت در رابطه زناشویی یا فقدان تمایلات جنسی یکی از طرفین (دوکان- مورگان و دوکان،2007)، سوء مصرف مواد، الکل و دارو توسط یکی از زوج ها، عوامل جمعیت شناختی، خصوصا جنسیت (آویرام و همکاران،2005) میزان تمایز یافتگی زوجین (هرتلین و پایرسی،2005) فقدان صمیمیت بین زوجین (شاو30،1997) و نیز فقدان مهارت های کلامی و حل مسئله در میان آن ها ( یانگ31 و همکاران،2000). همچنین افرادی که فرصت های مالی و شغلی مناسب تری دارند میزان ارتکاب روابط فرازناشویی در آن ها بیشتر است (اتکینز و همکاران،2001). پژوهش ها نشان داده است که احتمال بروز روابط فرازناشویی در میان افرادی بیشتر است که در سنین پایین ازدواج کرده اند، خصوصا کسانی که در سن 16 سالگی یا قبل از آن ازدواج کرده اند. از طرف دیگر بین اعتقاد زوج ها به اصول مذهبی و بروز خیانت در آن ها رابطه وجود دارد. احتمال بروز خیانت در زوج های پای بند به اصول مذهبی کمتر است (آلج32،2009). بین سابقه طلاق در افراد و میزان خیانت در آنها رابطه وجود دارد . احتمال بروز خیانت در افرادی که سابقه طلاق دارند بیشتر است (خدمتگذار و همکاران،1387). پژوهش ها نشان داده است که افراد دارای سبک دلبستگی نا ایمن تعهد کمتری نسبت به زندگی زناشویی خود دارند و در این میان، روابط فرازناشویی بیشتر در میان افراد دارای سبک دلبستگی اجتنابی دیده شده است (سهرابی و رسولی، 1387).
تحقیقات انجام شده در رابطه با خیانت حاکی از آن است که دلایل متعددی را می توان برای اقدام افراد به چنین کاری برشمرد، از جمله نارضایتی در ارتباط فعلی، تمایل و اشتیاق برای تنوع یا هیجان جنسی، انتقام، خشم یا حسادت، احساس عدم امنیت یا نا مطمئن بودن در مورد رابطه، همنشینی و صمیمیت، بلوغ نایافتگی و کمبود تعهد، علاقه مفرط برای برقراری رابطه عاشقانه با فرد خارج از رابطه زناشویی، نارضایتی جنسی، افزایش عزت نفس، ناتوانی در کنترل وسوسه ها، در دسترس نبودن همسر و مصرف دارو یا الکل(بانک،1980; دریگوتاس و همکاران، 1999; فلدمن و کافمن، 1999; فلدمن و همکاران، 2000; گلاس و رایت،1988; روسکو و همکاران،1988)علاوه بر دلایل مذکور، ادبیات موجود در رابطه با انگیزه های ارتکاب به خیانت متغیرهای دیگری را نیز منجمله سن، تحصیلات، وجود فرصت ها، طول مدت رابطه، تاریخچه طلاق، مذهبی بودن، رضایت از رابطه و ویژگیها و عوامل شخصیتی و شناختی را نیز در این زمینه موثر دانسته اند (اتکینز و همکاران،2001; گریلی،1994)
عوامل شخصیتی و شناختی نقش عمده ای را در بسیاری از زمینه های زندگی ایفا میکند (لارسن و باس،2000) . درمانگران و نیز عموم مردم، عوامل شخصیتی را یکی از عوامل سببی اهتمام افراد به خیانت می دانند (باس و شکلفرد، 1997).
از سوی دیگر رویکردهای روانی- فیزیولوژیک به شخصیت پیشرفت به سزایی در سالهای اخیر داشته اند. در این زمینه نظریه حساسیت به پاداش جفری گری 33یکی از تاثیر گذارترین مدل های زیست شناختی شخصیت محسوب میشود( کوپر34 و همکاران،2007). گری( 1982) در نظریه خود سه نظام مغزی- رفتاری را معرفی می کند. این نظام ها عبارتند از: نظام بازداری رفتاری35 (BIS)، و نظام فعال ساز رفتاری36 (BAS) و نظام ستیز- گریز37 (FFS)

ن روح مهربان که سایه مهرش همیشه و هماره در دلم تابان است و دانستن هر چه بیشترم آرزوی همیشگی اش بود

به همسرم:
که وجودش بهانه تمام تلاشهایم است

به دختر عزیزم :
که با وجود سن کمش با صبوری های خود یاری گری بزرگ برای من بوده

چکیده
درپژوهش حاضر به بررسی سیستم های مغزی/ رفتاری، راهبردهای مقابله ای و باورهای فراشناختی در افراد مبتلا به خیانت زناشویی پرداخته شده است.
جامعه آماری تمامی مراجعان متاهلی می باشد که به مراکز مشاوره در شهرهای کرمان، شیراز، قوچان و کرج در طی یک بازه زمانی سه ماهه مراجعه و درگیر خیانت زناشویی بوده اند و این رابطه حداقل چهار ماه تداوم داشته، می باشد. حجم گروه نمونه 60 نفر بوده که 30 نفرآنها مرد و 30 نفر زن می باشند و روش نمونه گیری در دسترس و روش پژوهش به شیوه پس رویدادی بوده است. ابزار پژوهش در این تحقیق شامل پرسشنامه شخصیتی گری- ویلسون، پرسنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس، پرسشنامه باورهای فراشناختیMCQ30 و فرم جمعیت شناختی پژوهشگر ساخته می باشد و اجرای پرسشنامه ها به صورت انفرادی انجام شده است. همچنین به منظور تجزیه و تحلیل یافته های مربوط به فرضیه ها از شاخص های مرکزی و آزمون t برای دو نمونه همبسته استفاده شده است.
نتایج به دست آمده نشان داد که فعالیت مغزی/ رفتاری مبتلایان به خیانت زناشویی بیشتر از سیستم مغزی/ رفتاری BAS تبعیت می کند. همچنین افراد میتلا به خیانت زناشویی بیشتر از راهبرد های مقابله ای مسئله مدار هر چند به شکل ناسالم آن استفاده می کنند. همچنین نتایج به دست آمده از باورهای فراشناختی نشان داد که خودآگاهی شناختی در این افراد بالاتر از سایر فاکتورهای باورهای فراشناختی علی الخصوص ناکارآمدی شناختی می باشد.
کلید واژه: سیستم های مغزی/ رفتاری، راهبردهای مقابله ای، باورهای فراشناختی، خیانت زناشویی

فهرست
تقدیر و تشکر
تقدیم
چکیده
فصل اول……………………………………………………………………………………………………………………………..1
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2
بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………4
اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….11
فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………11
تعاریف عمومی………………………………………………………………………………………………………………………………………..12
تعاریف عملیاتی……………………………………………………………………………………………………………………………………….14
فصل دوم…………………………………………………………………………………………………………………………..16
الف- پیشینه نظری…………………………………………………………………………………………………………………………………………17
2-1خانواده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..17
2-2 خیانت زناشویی………………………………………………………………………………………………………………………………………19
2-2-1 تعریف…………………………………………………………………………………………………………………………………………………19
2-2-2انواع خیانت………………………………………………………………………………………………………………………………………….21
2-2-3گونه شناسی خیانت…………………………………………………………………………………………………………………………….22
2-2-4 فراوانی و آمارهای مربوط به خیانت…………………………………………………………………………………………………..24
2-2-5عوامل خیانت……………………………………………………………………………………………………………………………………….25
2-3دیدگاه شخصیت گری……………………………………………………………………………………………………………………………..25
2-3-1سیستمهای مغزی/ رفتاری………………………………………………………………………………………………………………….29
2-3-2سیستم بازداری رفتاری (BIS)……………………………………………………………………………………………………………30
2-3-3سیستم فعال ساز رفتاری (BAS)……………………………………………………………………………………………………….32
2-3-4سیستم جنگ و گریز (FFS)………………………………………………………………………………………………………………33
2-4راهبردهای مقابله ای……………………………………………………………………………………………………………………………….35
2-4-1انواع مقابله و کارکردهای آن……………………………………………………………………………………………………………….36
2-4-2مقابله رویکردی- شناختی…………………………………………………………………………………………………………………..39
2-4-3مقابله رویکردی- رفتاری…………………………………………………………………………………………………………………….40
2-4-3 مقابله اجتنابی- شناختی……………………………………………………………………………………………………………………40
2-4-4مقابله اجتنابی- رفتاری……………………………………………………………………………………………………………………….40
2-5فراشناخت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………41
2-5-1 رابطه شناخت و فراشناخت………………………………………………………………………………………………………………..42
2-5-2نظریه های مختلف در مورد فراشناخت………………………………………………………………………………………………43
2-5-3نظریه نلسون و نارنز درمورد سطوح فراشناخت………………………………………………………………………………….45
2-5-4انواع فراشناخت……………………………………………………………………………………………………………………………………46
2-5-4-1دانش فراشناختی…………………………………………………………………………………………………………………………….46
2-5-4-2راهبردهای کنترل فراشناختی………………………………………………………………………………………………………..48
2-5-4-3تجربه های فراشناختی……………………………………………………………………………………………………………………49
ب) پیشینه پؤوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………53
پیشینه پژوهش در خارج از کشور………………………………………………………………………………………………………………….53
پیشینه پژوهش در داخل کشور……………………………………………………………………………………………………………………..61
فصل سوم………………………………………………………………………………………………………………………….64
3-1روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………65
3-2جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….65
3-3 روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………65
3-4 ابزار پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………….66
3-5 شیوه اجرا………………………………………………………………………………………………………………………………………………..68
3-6 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………..69
3-7 ملاحظات اخلاقی……………………………………………………………………………………………………………………………………69
فصل چهارم………………………………………………………………………………………………………………………70
4-1 آماره های توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………………71
4-2 بررسی فرضیه اول…………………………………………………………………………………………………………………………………..71
4-3 بررسی فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………………………………………….72
4-4بررسی فرضیه