ارزیابی عملکرد آموزش حین کار(ojt) بر میزان کیفیت خودروی سواری در سالن رنگ شرکت …

با توجه به رابطه معنی داری و مثبت بین آموزش حین کار کارکنان با میزان کیفیت خودروهای تولیدی پیشنهاد می گردد: در گزینش کارکنان ویژگی های شخصی آنان مدنظر قرار گیرد. سعی گردد خصوصیات شغلی و تخصصی با ویژگی های شغلی آنان تناسب داشته باشد. از آنجا که پشرفت علم و فناوری دنیای صنعت را …