بررسی مشکلات اجرائی پروژه های مقاومسازی ساختمانهای آموزشی وارائه راهکار- قسمت ۳

با توجه به حساسیت بالای بهسازی لرزه ای جهت اجرای آن از پیمانکاران مجرب وکارازموده استفاده می گردد . این پیمانکاران باگذراندن کلاسهای آموزشی وتوجیهی ضمن آشنایی لازم با جزییات خاص این روش ؛گواهی صلاحیت مربوطه را نیز دریافت می نمایند..لازم به توضیح است جهت نظارت بر اجرا علاوه بر ناظر ؛ نماینده مشاور مطالعاتی …

پژوهش – ترکیب وب سرویس‌ها مبتنی بر معیار‌های کیفیت سرویس‌ با بهره گرفتن از رویکرد فرا …

در بین سرویس‌های مشابه ممکن است سرویس‌هایی وجود داشته باشند که با توجه به معیار‌های کیفیت سرویس برای کاربران مناسب‌تر می‌باشند بنابراین زمانی که برای اجرای یک عملیات چندین سرویس با عملکرد‌‌های مشابه وجود دارند آنگاه سرویس را بر مبنای نیاز‌ها و معیار‌های کیفیت سرویس کاربران انتخاب می‌کنیم.مسئله ترکیب سرویس‌ها بر اساس معیارهای کیفت سرویس …

بررسی مقایسه‌ ای عملکرد مدل شبکه عصبی با مدل‌ های رگرسیونی خطی چندبخشی …

تابع شعاعی بنیادی گوسی۲-۴-۴٫ شبکه های عصبی تک لایههر شبکه از به هم متصل شدن تعدادی نرون حاصل می‌شود. ساده‌ترین شکل شبکه‌های عصبی، ‌شبکه‌های عصبی تک لایه می‌باشـد. در نگاره ۲-۳ یک شـبکه تک لایه پیش خور با S نرون نشـان داده شده است. واژه پیش‌خور به این معنا می‌باشد که هیچ برگشتی از یک …