بررسی تاثیر کیفیت خدمات دولت الکترونیک بروی اعتماد عمومی (مورد مطالعه شهروندان شهر کاشان)- …

۲- تخمین مدل ۳- ارزیابی تناسب یا برازش مدل ۴- اصلاح مدل ۵- تفسیر مدل ۶- ابلاغ یا نوشتن گزارش تحقیقاتی جدول ۳-۸: گام های مدل سازی معادلات ساختاریدر هر گام محقق باید در مورد، موارد زیر تصمیماتی را اتخاذ کند. مدل چگونه ساخته شود؟ چه شاخصها و چه تعداد شاخص برای متغیرهای مکنون مورد …

تحقیق – ارزیابی عملکرد آموزش حین کار(ojt) بر میزان کیفیت خودروی سواری در سالن رنگ …

۴-۸-۳ مدل اندازه گیری متغیر آموزش حین کارشکل های ۴-۹ و ۴-۱۰ نتایج تحلیل عاملی تاییدی شاخص های مربوط به متغیر آموزش حین کار را با بهره گرفتن از نرم افزار LISREL نشان میدهد.شکل ۴-۹ مدل همبستگی بین مؤلفه ها و شاخص های متغیر آموزش حین کار در حالت استانداردبارهای عاملی مدل در حالت تخمین استاندارد میزان …