دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی محتوایی قصه‌های کتاب «فرهنگ افسانه های مردم ایران» (جلداول)- قسمت ۱۳

¨ طبقات اجتماعی، شخصیتها و روابط بین آنهادر مورد این قصه و تاریخچهاش، صبحی در کتاب افسانههای کهن از قول صادق هدایت می‌نویسد:اصل این قصه بسیار قدیمی و نزد بیشتر ملل هند و اروپایی یافت شده است. در زبانهای آلمانی، فرانسه، انگلیسی و ایرلندی عین ترانهای که درقصهی بلبل سرگشته آمده، موجود میباشد. هومر، نیز …