سیاست های پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور در برخورد با تخلفات و جرایم مالی

: مطابق اصل 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،” دیوان محاسبات کشور به کلیه حساب های وزارتخانه ها، موسسات، شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرر می دارد رسیدگی یا حسابرسی می نماید که هیچ هزینه ای از …

بررسی وضعیت اسکان رسمی گردشگر در مشهد

امروزه گردشگری به عنوان یکی از مهم ترین صنایع توسعه پایدار، فرصت بزرگ فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برای کشورها از جمله  ایران به وجود آورده است. این صنعت در ساختارهایِ فضایی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی عصر مدرن در جامعه ایران بسیار با اهمیت است؛ بر اساس چنین ویژگی­ای، امروزه گسترش فضاهای باز جمعی و ایجاد …

مقاله – ارزیابی عملکرد آموزش حین کار(ojt) بر میزان کیفیت خودروی سواری در سالن رنگ شرکت پارس …

خوشخو(۱۳۸۶) در نتایج خود به این نکته اشاره داشت که: مدیرانی که دوره های آموزش ضمن خدمت شرکت کرده اند دارای عملکرد بهتری هستند.رئوفی(۱۳۸۷) در نتایج خود به این نکته اشاره داشت که: مدیران و کارکنان آموزش دیده از جهات مختلف، عملکرد خوبی دارند.فاروق و اسلام خان(۱۳۸۹) در نتایج خود به این نکته اشاره داشت …

ارزیابی عملکرد آموزش حین کار(ojt) بر میزان کیفیت خودروی سواری در سالن …

در این بخش نتایج عمده پژوهش مورد بحث قرار گرفته است:اصلیترین هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر دوره های آموزشی حین کار در سالن رنگ شرکت پارس خودرو در میزان کیفیت خودروهای تولیدی شرکت پارس خودرو بر اساس مدل اچیو بوده است. تحلیل توصیفی نشان داد که از دیدگاه پاسخ دهندگان، آموزش حین کار به طور …

دسترسی متن کامل – ارتباط علّی شایستگی با خودکارآمدی رهبری در مربیان ورزشی زن والیبال استان تهران- قسمت ۱۷

درصد کل ۰/۱۰۰ همانطور که یافتههای جدول ۲٫۴ نشان میدهد از ۱۵۲ نفر نمونه مورد بررسی، ۸ نفر (۲۶/۵ درصد) از پاسخگویان در منطقه ۱ شهرداری تهران، ۱۲ نفر (۸۹/۷ درصد) از پاسخگویان در منطقه ۲ شهرداری تهران، ۸ نفر (۲۶/۵ درصد) از پاسخگویان در منطقه ۳ شهرداری تهران، ۱۶ نفر (۵۳/۱۰ درصد) از پاسخگویان …

تحقیق دانشگاهی – ارتباط علّی شایستگی با خودکارآمدی رهبری در مربیان ورزشی زن والیبال استان …

شرکت نفت و گاز ۴ ۶/۲ شهرداری ۴ ۶/۲ فدراسیون والیبال ۵ ۳/۳ وزارت ورزش و جوانان ۲ ۳/۱ بی پاسخ ۹ ۹/۵ کل ۱۵۲ ۰/۱۰۰ همانطور که یافتههای جدول ۳٫۴ نشان میدهد از ۱۵۲ نفر نمونه مورد بررسی، ۹ نفر (۹/۵ درصد) محل فعالیت خود را عنوان نکردند و از ۱۴۳ نفری (۱/۹۴ درصد) …