پابان نامه بررسی اولویت‌ها و محدودیت های اوقات فراغت با تاکید بر ورزش

با ورود به هزاره جدید، بازنشستگی به یک مسئله عمده جمعیت شناختی و اجتماعی تبدیل شده است. در آغاز قرن بیستم امید به زندگی در ثروتمند ترین کشور ها بیش از 50 سال نبود، در صورتی که امروزه این رقم به 75 سال رسیده است. طبق برآورد سازمان جهانی بهداشت در کشورهای در حال توسعه جمعیت بازنشستگان …

سامانه پژوهشی – بررسی موانع عملکردی بخش های مراقبت ویژه (ICU) از دیدگاه پرستاران شاغل …

تجزیه و تحلیل دادهها:در این مطالعه کلیه پرستاران شاغل در بخشهای ویژه بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان(۱۷۰نفر) به روش سرشماری برای مطالعه انتخاب شدند. از این تعداد ۱۳۰ نفر دارای معیارهای ورود به مطالعه بودند و۴۰ نفر به دلیل داشتن سمت پرستار یا استاف بخش (۱۱نفر)، سابقه کمتر از یک سال( ۵نفر)، سطح …