بررسی تاثیر کیفیت خدمات دولت الکترونیک بروی اعتماد عمومی (مورد مطالعه شهروندان شهر …

۳- درستکاری: درجه باور مردم به صداقت و درست کاری و انجام صحیح امور محول شده به وسیله دولت و مقامات دولتی را نشان می دهد(منوریان وهمکاران ، ۱۳۸۸: ۲۵۸). اهمیت اعتماد عمومی اعتماد یک پدیده خاص است که از نظر محتوا , چند بعدی و کاملا پیچیده است و به طور سنتی مفهومی است …

پژوهش دانشگاهی – بررسی محتوایی قصه‌های کتاب «فرهنگ افسانه های مردم ایران» (جلداول)- قسمت ۱۶

■ باورهای عامیانه و خرافیگفتیم که جادوگری از امور اسطورهای است؛ اما همین امر در میان مردم جنبهی خرافه به خود میگیرد و باطل کردن آن از رمالها و دعانویسان کمک میگیرند (رجوع شود به قصه‌ی ۵۱). در آن‌جا برای پیدا کردن قهرمان قصه از رمالان کمک می‌گیرند، در این‌جا برای باطل کردن جادو.■ سایر …

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی محتوایی قصه‌های کتاب «فرهنگ افسانه های مردم ایران» (جلداول)- قسمت ۱۳

¨ طبقات اجتماعی، شخصیتها و روابط بین آنهادر مورد این قصه و تاریخچهاش، صبحی در کتاب افسانههای کهن از قول صادق هدایت می‌نویسد:اصل این قصه بسیار قدیمی و نزد بیشتر ملل هند و اروپایی یافت شده است. در زبانهای آلمانی، فرانسه، انگلیسی و ایرلندی عین ترانهای که درقصهی بلبل سرگشته آمده، موجود میباشد. هومر، نیز …

جستجوی مقالات فارسی – ارتباط علّی شایستگی با خودکارآمدی رهبری در مربیان ورزشی زن والیبال استان …

میزان تلاشخودکارامدی درک شده بر میزان تلاش برای انجام یک وظیفه اثر میگذارد. افرادی که به کارآمدی خود ایمان دارند برای غلبه بر موانع و مشکلات تلاشهای مضاعفی میکنند. در مقابل افرادیکه به شایستگی خود شک دارند و یا باورهای ضعیفی دارند، زمان مواجه شدن با مشکلات، موانع و شکستها، تلاش کمی میکنند و یا …

دسته بندی علمی – پژوهشی : ارتباط علّی شایستگی با خودکارآمدی رهبری در مربیان ورزشی زن والیبال استان تهران- …

کم کردن هر نوع منبع خبری بین فرستنده و گیرنده پیاماستفاده از زبان مناسب برای گروهاستفاده از چند کانال ارتباطی در حد ممکنحذف منابع مزاحماستفاده از ارتباط رو در روقبول مسئولیت برای ایجاد ارتباط مؤثرگوش کردن به پاسخهای گیرندگان پیام(رورلیک، ۱۹۸۶).ج) احساس عاطفه و وظیفه:علاقه داشتن به شغل مربیگری و احساس مسئولیت مربی درقبال کاری …

سایت مقالات فارسی – ارتباط علّی شایستگی با خودکارآمدی رهبری در مربیان ورزشی زن والیبال استان …

به اثرگذاری و یاددهی موفق در ورزشکاران اطلاق میشود و مربیان کارآمدتر با رفتار مؤثر (ایجاد انگیزش، تقویت مثبت عملکرد، تقویت شرطی، آموزش نکات فنی، تشویق به اجتناب از اشتباه، و. . . ) بیشتر از مربیان دیگر بر ورزشکاران تأثیر میگذارند.به عقیده چیس و همکارانش(۲۰۰۵)[۶]، کارآمدی مربیگری شامل میزان تجربه و آمادگی مربی، مهارتهای …