ارزیابی عملکرد آموزش حین کار(ojt) بر میزان کیفیت خودروی سواری در سالن …

در این بخش نتایج عمده پژوهش مورد بحث قرار گرفته است:اصلیترین هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر دوره های آموزشی حین کار در سالن رنگ شرکت پارس خودرو در میزان کیفیت خودروهای تولیدی شرکت پارس خودرو بر اساس مدل اچیو بوده است. تحلیل توصیفی نشان داد که از دیدگاه پاسخ دهندگان، آموزش حین کار به طور …

مقاله – ارزیابی عملکرد آموزش حین کار(ojt) بر میزان کیفیت خودروی سواری در سالن رنگ شرکت پارس …

خوشخو(۱۳۸۶) در نتایج خود به این نکته اشاره داشت که: مدیرانی که دوره های آموزش ضمن خدمت شرکت کرده اند دارای عملکرد بهتری هستند.رئوفی(۱۳۸۷) در نتایج خود به این نکته اشاره داشت که: مدیران و کارکنان آموزش دیده از جهات مختلف، عملکرد خوبی دارند.فاروق و اسلام خان(۱۳۸۹) در نتایج خود به این نکته اشاره داشت …

ارزیابی عملکرد آموزش حین کار(ojt) بر میزان کیفیت خودروی سواری در سالن رنگ شرکت …

با توجه به رابطه معنی داری و مثبت بین آموزش حین کار کارکنان با میزان کیفیت خودروهای تولیدی پیشنهاد می گردد: در گزینش کارکنان ویژگی های شخصی آنان مدنظر قرار گیرد. سعی گردد خصوصیات شغلی و تخصصی با ویژگی های شغلی آنان تناسب داشته باشد. از آنجا که پشرفت علم و فناوری دنیای صنعت را …