سیاست های پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور در برخورد با تخلفات و جرایم مالی

: مطابق اصل 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،” دیوان محاسبات کشور به کلیه حساب های وزارتخانه ها، موسسات، شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرر می دارد رسیدگی یا حسابرسی می نماید که هیچ هزینه ای از …

بررسی مقایسه‌ ای عملکرد مدل شبکه عصبی با مدل‌ های رگرسیونی خطی چندبخشی و خطی ساده …

استفاده از شبکه عصبی و درخت تصمیم درپیش بینی رو به بالا یا پایین بودن سود در ۸۱ درصد موارد پیش بینی رو به بالای سود وجود دارد مشایخی و همکاران (۱۳۸۴) نقش اقلام تعهدی اختیاری در مدیریت سود اعمال مدیریت سود در شرکتهای مورد بررسی با استفاده از اقلام تعهدی – رابطه معکوس بین …

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی مقایسه‌ ای عملکرد مدل شبکه عصبی با مدل‌ های رگرسیونی خطی چندبخشی …

تحلیلگران مالی، دانشجویان و سایر علاقمندان به مسائل مالی قرار گیرد. همچنین این تحقیق می‌تواند در زمینه تجزیه و تحلیل‌های مالی در ارتباط با مدیریت سود چه در دانشگاهها و چه در سایر محیط‌های آموزشی مورد استناد قرار گیرد.۱-۸٫جامعه آماریجامعه آماری مورد استفاده در این تحقیق مجموعه شرکت‌های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار …