بررسی تاثیر کیفیت خدمات دولت الکترونیک بروی اعتماد عمومی (مورد مطالعه شهروندان …

گامهای موجود در این مرحله به شرح زیر است :۱- بررسی معیار کلی تناسب مدل و قابلیت آزمون پذیری مدل و ارزیابی موضوع که آیا اصلاحات مورد نیاز است یا خیر؟هنگامی که یک مدلی تخمین زده می‌شود برنامه نرم افزاری یکسری آمارهایی از قبیل خطای استاندارد، T – Value و غیره را درباره ارزیابی تناسب …

سایت مقالات فارسی – بررسی تاثیر کیفیت خدمات دولت الکترونیک بروی اعتماد عمومی (مورد مطالعه شهروندان …

مقدار اشتباه مجاز، (۰۶/۰ =  )مقدار P برابر با ۵/۰ در نظر گرفته شده است. زیرا با در نظر گرفتن این مقدار، حجم نمونه(n)حداکثر مقدار ممکن خود را پیدا ‌می‌کند. این امر سبب می‌شود که نمونه به حد کافی بزرگ باشد. (آذر، مومنی، ۱۳۸۰).بنابراین حجم نمونه مورد نیاز پژوهش با تقریب برابر با ۲۶۶ نفر می …

ارتباط علّی شایستگی با خودکارآمدی رهبری در مربیان ورزشی زن والیبال استان تهران- …

برخی از تجارب، باورهای تبحری محدود را ایجاد میکنند. برخی دیگر نیاز حس خودکارآمدی تعمیم یافته تری را القا مینمایند؛ که به فراسوی موقعیت خاص گسترش مییابد، سنجشهای مرتبط با حیطه فعالیت، بافتهای موقعیتی و جنبههای اجتماعی متعدد، الگو و درجه عمومیت، باورهای مردم در خودکارآمدیشان را آشکار میسازد(ذبیحی، ۱۳۸۴).عمومیت به تعداد حوزه هایی که …