بررسی تاثیر کیفیت خدمات دولت الکترونیک بروی اعتماد عمومی (مورد مطالعه شهروندان …

گامهای موجود در این مرحله به شرح زیر است :۱- بررسی معیار کلی تناسب مدل و قابلیت آزمون پذیری مدل و ارزیابی موضوع که آیا اصلاحات مورد نیاز است یا خیر؟هنگامی که یک مدلی تخمین زده می‌شود برنامه نرم افزاری یکسری آمارهایی از قبیل خطای استاندارد، T – Value و غیره را درباره ارزیابی تناسب …

بررسی مقایسه‌ ای عملکرد مدل شبکه عصبی با مدل‌ های رگرسیونی خطی چندبخشی …

معکوس ۳-۸-۵٫ آزمون برای معنی‌دار بودن رگرسیونبرای آزمون معنی‌دار بودن رگرسیون و تایید یا رد فرضیه از آنالیز واریانس (ANOVA) استفاده می‌شود. نحوه داوری با توجه به مقدارآماره F و سطح معنی‌داری بدست آمده می‌باشد، که اگرمقدار P-value کمترار۵ درصد باشد فرض H0 رد می شود، و وجود رابطه بین متغیرها پذیرفته می‌شود.آزمون‌های مربوط به هر …

ارزیابی پتانسیل مارکرهای ISSR در پیش بینی کارایی هیبرید ها و بررسی …

الکتروفورز محصول PCRمحصولات PCR و بافر نمونه گذاری (۶X) به نسبت ۵ به ۱ مخلوط گردید و روی ژل آگارز ۲ درصد در بافر /۵XTBE0با ولتاژ ۱۰۰ ولت به مدت ۵/۲ ساعت الکتروفورز شد. رنگ آمیزی ژل با رنگ گرین ویوور انجام شد، و عکس برداری با دستگاه UV ترانس ایلومیناتور در شدت نور یکسان …