بررسی مشکلات اجرائی پروژه های مقاومسازی ساختمانهای آموزشی وارائه راهکار- قسمت ۳

با توجه به حساسیت بالای بهسازی لرزه ای جهت اجرای آن از پیمانکاران مجرب وکارازموده استفاده می گردد . این پیمانکاران باگذراندن کلاسهای آموزشی وتوجیهی ضمن آشنایی لازم با جزییات خاص این روش ؛گواهی صلاحیت مربوطه را نیز دریافت می نمایند..لازم به توضیح است جهت نظارت بر اجرا علاوه بر ناظر ؛ نماینده مشاور مطالعاتی …

ارزیابی عملکرد آموزش حین کار(ojt) بر میزان کیفیت خودروی سواری در سالن …

در این بخش نتایج عمده پژوهش مورد بحث قرار گرفته است:اصلیترین هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر دوره های آموزشی حین کار در سالن رنگ شرکت پارس خودرو در میزان کیفیت خودروهای تولیدی شرکت پارس خودرو بر اساس مدل اچیو بوده است. تحلیل توصیفی نشان داد که از دیدگاه پاسخ دهندگان، آموزش حین کار به طور …

مقاله – ارزیابی عملکرد آموزش حین کار(ojt) بر میزان کیفیت خودروی سواری در سالن رنگ شرکت پارس …

خوشخو(۱۳۸۶) در نتایج خود به این نکته اشاره داشت که: مدیرانی که دوره های آموزش ضمن خدمت شرکت کرده اند دارای عملکرد بهتری هستند.رئوفی(۱۳۸۷) در نتایج خود به این نکته اشاره داشت که: مدیران و کارکنان آموزش دیده از جهات مختلف، عملکرد خوبی دارند.فاروق و اسلام خان(۱۳۸۹) در نتایج خود به این نکته اشاره داشت …

ارتباط علّی شایستگی با خودکارآمدی رهبری در مربیان ورزشی زن والیبال استان تهران- …

ارزشیابی فرایند تجزیه و تحلیل اعمال انجام شده است. برای آگاهی مربی از میزان پیشرفت عملکرد ورزشکاران و موقعیت آنان، از ارزشایابی استفاده میشود. ارزشیابی میتواند عملکرد ورزشکاران و یا از عملکرد خود مربی انجام شود. نتایج حاصل از ارزشیابی، اطلاعات مفیدی را برای برنامه ریزی آینده به مربیان ارائه خواهد نمود(علاقه بند، ۱۳۷۴).بودجه بندی:عبارت …

دسته بندی علمی – پژوهشی : ارتباط علّی شایستگی با خودکارآمدی رهبری در مربیان ورزشی زن والیبال استان تهران- …

کم کردن هر نوع منبع خبری بین فرستنده و گیرنده پیاماستفاده از زبان مناسب برای گروهاستفاده از چند کانال ارتباطی در حد ممکنحذف منابع مزاحماستفاده از ارتباط رو در روقبول مسئولیت برای ایجاد ارتباط مؤثرگوش کردن به پاسخهای گیرندگان پیام(رورلیک، ۱۹۸۶).ج) احساس عاطفه و وظیفه:علاقه داشتن به شغل مربیگری و احساس مسئولیت مربی درقبال کاری …

سایت مقالات فارسی – ارتباط علّی شایستگی با خودکارآمدی رهبری در مربیان ورزشی زن والیبال استان …

به اثرگذاری و یاددهی موفق در ورزشکاران اطلاق میشود و مربیان کارآمدتر با رفتار مؤثر (ایجاد انگیزش، تقویت مثبت عملکرد، تقویت شرطی، آموزش نکات فنی، تشویق به اجتناب از اشتباه، و. . . ) بیشتر از مربیان دیگر بر ورزشکاران تأثیر میگذارند.به عقیده چیس و همکارانش(۲۰۰۵)[۶]، کارآمدی مربیگری شامل میزان تجربه و آمادگی مربی، مهارتهای …