تعیین تاثیر الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی بر عملکردکارکنان شبکه بهداشت و درمان …

 ۲- عدم ارتباط بین فعالیت‌های مختلف در فرایند برنامه ریزی۳- تضاد و تعارض در منابع انسانی۴- استفاده از فنون نامناسب برنامه ریزی۵- پیش بینی آینده منابع انسانی براساس خط روند گذشته بدون توجه به نیازها و الزامات آینده۶- عدم توجه به جنبه‌های کیفی (توسعه مهارت‌های خاص و عملکرد بالقوه افراد)۷- نگرش به برنامه ریزی منابع …

بررسی تاثیر کیفیت خدمات دولت الکترونیک بروی اعتماد عمومی (مورد مطالعه شهروندان شهر …

۳- درستکاری: درجه باور مردم به صداقت و درست کاری و انجام صحیح امور محول شده به وسیله دولت و مقامات دولتی را نشان می دهد(منوریان وهمکاران ، ۱۳۸۸: ۲۵۸). اهمیت اعتماد عمومی اعتماد یک پدیده خاص است که از نظر محتوا , چند بعدی و کاملا پیچیده است و به طور سنتی مفهومی است …

بررسی موانع فردی ارتباط اعضای هیأت علمی دانشگاه ها با بخش صنعت، …

زمانی که حضور صنعتگران در دانشگاه، مستمر و طولانی مدت باشد خواهناخواه فرصت آشنایی بیشتری به هر دو گروه خواهد داد. در این صورت، این تعاملات رو در رو، باعث کسب اطلاعات دقیقتر و عمیقتر از توانمندیهای دانشگاهیان خواهد شد و صنعتگران را وا خواهد داشت تا از دانشگاهیان بیشتر استفاده کرده و فرصت بیشتری …

بررسی موانع فردی ارتباط اعضای هیأت علمی دانشگاه ها با بخش صنعت، با …

همانگونه که مشاهده میشود امتیاز موانع نگرشی، بیشتر از دیگر موانع است و این نشان از این واقعیت دارد که بسیاری از مشکلات و موانع فردی ارتباط متخصصین بخش صنعتبا اعضای هیأت علمی دانشگاه ها، مربوط به نگرش آنها نسبت به این موضوع است.همچنانکه در فصل چهار، اشاره شد پس از اینکه موانع شناسایی و …

بررسی موانع فردی ارتباط اعضای هیأت علمی دانشگاه ها با بخش صنعت، …

حمایت مستقیم در فرایند توسعه. شرکتها به دنبال دستیابی به اهدافی هستند که ایجاد تعامل با دانشگاه ها را تشویق میکنند. مشوق اساسی شرکتها برای تعامل با دانشگاه ها، دریافت حمایت مستقیم در فرایند نوآوری است. در این فرایند، شرکتها با انواع مشکلات و مسائل رو به رو هستند که ممکن است فراتر از ظرفیت …