بررسی فقهی و حقوقی تکرار جرم و سیر تحولات تقنینی آن در نظام کیفری ایران

الف) بیان مسأله با همه تحولی که در حقوق جزا پدید آمده است، هنوز اصل مجازات به عنوان لازمه مهم حفظ نظم اجتماعی، ضرورت خود را نشان می دهد. نفس وجود یا ضرورت مجازات، با هر هدفی که اجرا شود، نه تنها منتفی نیست بلکه گرایش به تشدید آن تجدیدنظر در ملایمت با مجرمین بار …

نقش ترک فعل در جنایات با در نظر گرفتن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

در آغاز این راه دشوار و پرتلاطم و در وادی پژوهش پیش رو که قلم در مسیر اثرگذاری بر لوح سپید زیر دست، رخصت از ذهن می گیرد، آنچه بدواً به فکر خطور می کند موضوع تحقیق است: جسم و جان، نفس و مادون نفس و جنایت بر آن با فعل یا ترک فعل. بی …

بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مدیران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز- قسمت …

برخی، این سازمانها را به عناوینی همچون ســازمانهای سهوجهی و شبدری تعریف نمودهاند. سازمانهای پارندی فعالیتهای غیراستراتژیک را در زنجیره ارزش مشخص، به واحدهای خارجی محول میکنند. با این شیوه عمل، هزینههای سازمان کاهش مییابد و نیروی مدیریت صرف فعالیتهای اصلی و اساسی میشود. سازمان پارندی به مدیریت قدرت میدهد تا نیرو و توان خود …

ارتباط علّی شایستگی با خودکارآمدی رهبری در مربیان ورزشی زن والیبال استان تهران- قسمت ۹

دوست: فرصت برای ایجاد یک رابطه واقعینظم دهنده: به کار گیری نتیجه وپاداشبرانگیزاننده: ایجاد یک هدف نهایی ومثبتآموزش دهنده: جهت دادن به فعالیت هااصل مربیگری مسئولانه:پائول تاملینسون و دوروسی استراچان[۶۲] معتقدند که اصل مربیگری مسئولانه یا مسئولیت پذیری مربی، یک اصل بنیادی اخلاقی است که براساس آن، فعالیتهای مربیان مزایایی برای جامعه به ویژه برای شرکت …