بررسی تاثیر کیفیت خدمات دولت الکترونیک بروی اعتماد عمومی (مورد مطالعه شهروندان شهر …

۳- درستکاری: درجه باور مردم به صداقت و درست کاری و انجام صحیح امور محول شده به وسیله دولت و مقامات دولتی را نشان می دهد(منوریان وهمکاران ، ۱۳۸۸: ۲۵۸). اهمیت اعتماد عمومی اعتماد یک پدیده خاص است که از نظر محتوا , چند بعدی و کاملا پیچیده است و به طور سنتی مفهومی است …

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی مقایسه‌ ای عملکرد مدل شبکه عصبی با مدل‌ های رگرسیونی خطی …

کوتاری و دیگران (۲۰۰۵) به بررسی توان دقت آزمونهای مبتنی بر روش تطبیق عملکرد[۱۹] جهت شناسایی مدیریت سود در مقایسه با آزمونهای مبتنی بر روش های سنتی پرداختند. روش‌های سنتی مورد استفاده آنها مدل جونز و جونز تعدیل شده بود. این محققین از دو معیار بازده دارایی‌ها و صنعت در رویکرد تطبیق عملکرد (نوعی روش نمونه …

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی موانع فردی ارتباط اعضای هیأت علمی دانشگاه ها با بخش صنعت، با بهره گرفتن از …

متخصصین صنعت، در برقراری ارتباطات اجتماعی، ناتوان هستندپس از شناسایی این موانع، برای درک بهتر، اقدام به طبقهبندی آنها در قالب: موانع مربوط به «دانش»، «نگرش» و «رفتار» شد. این طبقهبندی بر اساس توضیحاتی است که در فصل دوم در قسمت ۲ـ۲۵ صفحه ۴۷ داده شده است؛ که به ترتیب زیر قابل ارائه است:دانش:ناآشنایی و …

بررسی موانع فردی ارتباط اعضای هیأت علمی دانشگاه ها با بخش صنعت، با …

۴ ۵ محاسبات مربوط به راهکارهای مانع شماره ۴:همانگونه که در موارد پیشین قابل مشاهده است؛ راهکارهای این مانع عبارتند از:۱ ـ حضور صنعتگران در دانشگاه از طرق مختلف؛ ۲ ـ تدوین استانداردهای تعامل و استفاده از فضای مجازی؛ ۳ ـ ایجاد مراکز انتقال دانش و تکنولوژی و مراکز تحقیقاتی مشترک با صنعت در دانشگاه؛ …

مقاله علمی با منبع : بررسی موانع فردی ارتباط اعضای هیأت علمی دانشگاه ها با بخش صنعت، …

تعداد بدون جواب ۰ کای ـ مربع ۱۶ درجه آزادی ۵ Sig. ۰۰۷/۰ بر این اساس، به دلیل اینکه sig کوچکتر از ۰۵/۰=α است در این سطح خطا میتوان نتیجه گرفت که فرض صفر، رد شده و فرض مقابل، تأیید میشود. یعنی رتبه این راهکارها در نظر صاحبنظران برابر نیست.  تجزیه و تحلیلهای مربوط به پاسخهای …