بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مدیران در واحدهای …

ترغیب گشودگی حمایت از کارمندان مشارکتجویی تشویق ابتکارات و نوآوریها تصمیمگیری مشارکتی حل مسأله اعتماد صداقت و اعتبار یکپارچگی ایجاد احساس قدرت و نفوذ در افراد منبع: هوی و سوئیتلند (۲۰۰۰ و ۲۰۰۱) و هوی و میسکل (۲۰۰۵؛ ۲۰۰۸).۲-۱-۲- قدرت۲-۱-۲-۱- تعریف قدرت و ماهیت آنبرای شناخت حیات سازمانی میبایست به اشکال قدرت هم به صورت رسمی …