پابان نامه بررسی تاثیر چهار هفته تمرین پلیومتریک با و بدون مصرف مکمل Q10 بر عملکرد ورزشی و BDNF و IL6 …

فعالیت ورزشی موجب ایجاد تغیرات متعددی در سراسر بدن انسان می شود. یکی از انواع فعالیت ورزشی تمرینات پلیومتریک است که به طور گسترده­ای در افزایش قدرت و حداکثر قدرت در مدت زمان کوتاهی استفاده می­شود. تمرینات پلیومتریک در درجه اول به منظور افزایش حداکثر قدرت و توانایی پرش استفاده می­شود که با یک توالی …

تعیین تاثیر الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی بر عملکردکارکنان شبکه بهداشت و درمان …

 ۲- عدم ارتباط بین فعالیت‌های مختلف در فرآیند برنامه ریزی۳- تضاد و تعارض در منابع انسانی۴- استفاده از فنون نامناسب برنامه ریزی۵- پیش بینی آینده منابع انسانی براساس خط روند گذشته بدون توجه به نیازها و الزامات آینده۶- عدم توجه به جنبه‌های کیفی (توسعه مهارت‌های خاص و عملکرد بالقوه افراد)۷- نگرش به برنامه ریزی منابع …

ارزیابی عملکرد آموزش حین کار(ojt) بر میزان کیفیت خودروی سواری در سالن رنگ شرکت …

با توجه به رابطه معنی داری و مثبت بین آموزش حین کار کارکنان با میزان کیفیت خودروهای تولیدی پیشنهاد می گردد: در گزینش کارکنان ویژگی های شخصی آنان مدنظر قرار گیرد. سعی گردد خصوصیات شغلی و تخصصی با ویژگی های شغلی آنان تناسب داشته باشد. از آنجا که پشرفت علم و فناوری دنیای صنعت را …

بررسی مقایسه‌ ای عملکرد مدل شبکه عصبی با مدل‌ های رگرسیونی خطی …

=مقدار خروجی به دست آمده= نرخ یادگیری (پارامتر تنظیم سرعت یادگیری شبکه می باشد )‌= وزن مربوطه  = ورودی به نرون  وخروجی از نروناثبات این قانون از روش تندترین فرود می باشد که بیان می کند با حرکت‌های پی در پی خلاف جهت بردار گردایان خطا می‌توان به نقطه حداقل خطا رسید . این ادعا را نیز می‌توان …

بررسی مقایسه‌ ای عملکرد مدل شبکه عصبی با مدل‌ های رگرسیونی خطی چندبخشی و خطی …

اولین قدم برای محاسبه تعهدات اختیاری، محاسبه تعهدات کل است. طبق مطالعات انجام شده برای محاسبه این متغیر دو رویکرد مطرح است. رویکرد ترازنامه‌ای و رویکرد جریان وجه نقد. بر اساس رویکرد ترازنامه‌ای داریم:معادله (۳-۱۴): تغییر در دارایی‌های جاری: تغییر در بدهی‌های جاری: تغییر در وجه نقد و معادل های وجه نقد: سررسیدهای کوتاه مدت …

بررسی مقایسه‌ ای عملکرد مدل شبکه عصبی با مدل‌ های رگرسیونی خطی چندبخشی و خطی ساده …

استفاده از شبکه عصبی و درخت تصمیم درپیش بینی رو به بالا یا پایین بودن سود در ۸۱ درصد موارد پیش بینی رو به بالای سود وجود دارد مشایخی و همکاران (۱۳۸۴) نقش اقلام تعهدی اختیاری در مدیریت سود اعمال مدیریت سود در شرکتهای مورد بررسی با استفاده از اقلام تعهدی – رابطه معکوس بین …

ارتباط علّی شایستگی با خودکارآمدی رهبری در مربیان ورزشی زن والیبال استان تهران- …

مانلی و همکارانش ( ۲۰۱۰ )[۸۵] در پژوهشی به بررسی تأثیر شهرت و اعتبار مربی و انتظار ورزشکاران از شایستگی مربیان پرداختند و به این نتیجه رسیدند که انتظار ورزشکاران از شایستگی مربیگری، شهرت و اعتبار مربی را تحت تأثیر قرار میدهد و شایستگی مربیان بیشتر از شهرت و اعتبار آنها ملاک است.فلتز(۱۹۹۹) و سالیوان(۲۰۰۵)، در …