جستجوی مقالات فارسی – بررسی رابطه ی میان قابلیت های کارآفرینی معلمان با عملکرد آموزشی آنان در …

کارآفرینان یاد میگیرند که از منابع افراد دیگر بخوبی استفاده کنند و میدانند که چه منابعی مورد نیاز آنهاست.۵) ساختار مدیریتمدیران ترفیعگرا دانش مربوط به پیشرفت و ترقی خود را از طریق تماس مستقیم با تمامی عوامل اصلی طلب می کنند.۶) فلسفه پاداشسازمانهای کارآفرین تمایل دارند که جبران خدمات مبتنی بر عملکرد باشند و پاداشدهی …

ارزیابی عملکرد آموزش حین کار(ojt) بر میزان کیفیت خودروی سواری در سالن رنگ شرکت …

با توجه به رابطه معنی داری و مثبت بین آموزش حین کار کارکنان با میزان کیفیت خودروهای تولیدی پیشنهاد می گردد: در گزینش کارکنان ویژگی های شخصی آنان مدنظر قرار گیرد. سعی گردد خصوصیات شغلی و تخصصی با ویژگی های شغلی آنان تناسب داشته باشد. از آنجا که پشرفت علم و فناوری دنیای صنعت را …