Blog

ممکن که گارتنر آن را لیست انتخاب های قابل تحقق مینامد میرسند، مقاصد مشخصی ، دیگر در نظر گرفته نخواهند شد به این دلیل که برای آن ها نا آشنا هستند یا از نظر زمان یا هزینه دستیافتنی... ادامه

READ MORE

پژوهش عبارتند از: عدالت رویهای، عدالت توزیعی و عدالت مراودهای این متغیرها با تاثیر بر تعهد شغلی مشخص میکنند که آیا شغل برای فرد مهم است یا نه .جامعه آماری این پژوهش شامل 298 پاسخ دهنده... ادامه

READ MORE

خورشیدی به جمع چهار فرودگاه خودگردان کشور پیوست.مسیرهای خارجی این فرودگاه عبارتند از کشورهای انگلستان، مالزی،ترکیه، عراق، سوریه، قطر، امارات متحده عربی (دبی، ابوظبی و شارجه)،... ادامه

READ MORE

ر مقاصد رقیب متمایز میکند، طرح ریزی میکنند. در همان حال دریافت کنندگان (مشتریان،گردشگران بالقوه ی یک مقصد) تصویر آن مکان را که در ذهن آن ها شکل گرفته و ذخیره شده است را ادراک میکنند... ادامه

READ MORE

مجموعه‏ای از قوانین و مقررات مدون اداری وجود دارد که چارچوب فعالیت‏های مجاز بروکرات‏ها را تعیین می‏کند. در این صورت هرگونه رفتاری که مغایر با این قوانین و مقررات باشد و انگیزه... ادامه

READ MORE

بیتأثیر است به نظر میرسد در ایجاد فرسودگی کاری سهم عمده و مهمی دارند.طبق تحقیقات صاحبنظران علوم رفتاری، یکی از مهمترین عوامل مولّد فرسودگی شغلی در سازمان، سبک رهبری خاصی است که توسط... ادامه

READ MORE

بشتر نمایان می‌گردد: هنگامی‌که این افراد به صورت مستقیم با دیگران روبه رو می‌شوندهنگامی‌که قوانین و مقررات در موقعیت یا وضعی که به آن روبه رو می‌شوند کمتر حاکم باشد، آنان بی... ادامه

READ MORE

60% از فروش شرکت ها به مشتریان جدید به واسطه ی تبلیغات دهان به دهان مشتریان راضی گذشته انجام میگیرد و در بسیاری از صنایع از جمله گردشگری تنها 50% افزایش در مراجعه ی مجدد مشتریان،سود... ادامه

READ MORE

هزینه‌های اضافی سنگینی به جامعه و دولت تحمیل می‌کند، نظام اداری ناسالم می‌تواند به عنوان خورنده عظیم منابعی که باید صرف توسعه شود در‌آید و نه تنها توسعه را موجب نشود، بلکه همانند... ادامه

READ MORE

آگاهی از نیازهای دیگران و جوابگویی به نیازهای آنهاست، همان طور که پاسخگویی نیازهای خود نیز هست “خود شیفتگی شخصیت” با اختلال در مفهوم خویشتن، آسیب پذیری عزت نفس، نیاز به تحسین... ادامه

READ MORE