علمی

مدل های هوش معنوی

مدلهای هوش معنوی۲-۲-۸-۱ مدل ایمونز (۲۰۰۰) ایمونز معتقد است که هوش معنوی، جنبه های بیرونی هوش را با جنبه های درونی معنویت تلفیق می کند و بدین ترتیب ظرفیت خارق العاده ای در فرد ایجاد می کند به گونه ای که می تواند معنویت را به شکل کاربردی مورد استفاده قرار دهد. وی برای افرادی …

علمی

ارتباط سبک های تصمیم گیری و مزیت رقابتی

ارتباط سبک های تصمیم گیری و مزیت رقابتی ۲-۳-۱-تصمیمات استراتژیک تصمیمات استراتژیک وسایلی هستند برای رسیدن به اهداف نهایی. این تصمیمات شامل تعریف و تبیین نوع فعالیت سازمان، تولیدات، بازارها، وظایفی که باید انجام داد، سیاست های مورد نیاز سازمان برای پیاده کردن و اجرای این تصمیمات به منظور دستیابی به اهداف سازمان می باشد. …

علمی

مفهوم و تعریف رضایت شغلی

مفهوم و تعریف رضایت شغلی رضایت شغلی در فرهنگ فارسی خشنودی و خوشرویی معنا شده است و به عنوان دوست داشتن وظایف مورد لزوم یک شغل تعبیر شده است. یعنی شرایطی که در آن کار انجام می‌گیرد و پاداشی که به موجب آن دریافت می‌شود (حسینی نسب و جویانی ۱۳۸۷). رضایت شغلی یکی از عوامل …

علمی

تاثیرات اجتماعی بر رفتار خرید ناگهانی

تاثیرات اجتماعی بر رفتار خرید ناگهانیاز آنجا که افراد خواهان احترام از جانب دیگران هستند و تمایل ندارند که در دید دیگران نابالغ و غیر منطقی جلوه کننده سعی می کنند که تمایلات خود برای خرید ناگهانی را سرکوب کنند. به دلیل ماهیت بدون برنامه و غیر قابل مهار خریدهای ناگهانی، مصرف کنندگان ممکن است …

علمی

سطوح مختلف انتظارات مشتری

سطوح مختلف انتظارات مشتریانتظارات مشتریان چند سطح مختلف دارد که عبارتند از: خدمت مطلوب، خدمات رضایت بخش، خدمت پیش بینی شده و حاشیه انعطاف پذیری که بین دو سطح خدمت مطلوب و خدمت رضایت بخش واقع است. سطخ خدمت مطلوب و خدمت رضایت بخش: خدمت مطلوب نوعی خدمات است که مشتریان امید دریافت آن را …

علمی

مدیریت زنجیره تأمین

مدیریت زنجیره تأمیناز مدیریت زنجیره¬تأمین تعریف متعددی توسط صاحب¬نظران ارائه شده است؛ در این¬جا برخی از این تعاریف را ذکر می¬کنیم:برنامه¬ریزی، سازمان¬دهی و کنترل فعالیت¬ها در زنجیره تأمین، مدیریت زنجیره تأمین نام دارد(مانیان و همکاران، ۱۳۸۹، ص ۴).مدیریت زنجیره¬تأمین، یکپارچگی فعالیت¬های مرتبط با انتقال و جریان کالاها و خدمات، شامل جریان-های اطلاعاتی آن¬ها، از منبع …

علمی

ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکت

ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکتدر بیشتر پژوهش ها در زمینه مباحث اخلاقی، به منظور تعیین سطح مسئولیت اجتماعی شرکت ها،ابعاد مختلفی شامل کارکنان ، مشتریان، محیط زیست، بهداشت و سلامت، آموزش و توسعه روستایی و نهادهای موجود در جامعه در نظر گرفته شده است(هوانگ ،۲۰۱۰). برای مسئولیت اجتماعی چهاربعد مشتریان ، کارکنان، محیط زیست و نهادهای …

علمی

عوامل موثر بر ساختار سرمایه

عوامل موثر بر ساختار سرمایههمان گونه که در مقاله مروری (Harris & Raviv,1991) بیان گردیده است، به نظر می رسد عوامل متعددی بر تصمیمات ساختار سرمایه و منابع تأمین نیازهای مالی شرکت ها مؤثر است، اما می توان آن ها در دو حوزه درونی و بیرونی طبقه بندی نمود.۲-۴-۱ عوامل داخلینوع صنعت: نوع صنعت بر …

علمی

مفهموم خودکارآمدی

خودکارآمدی در سال‌های اخیر جهت‌گیری متخصصان و محققان عوامل رفتاری به سوی جهت‌گیری شناختی تغییر یافته، بطوریکه انواع تعیین‌کننده‌های رفتار مانند استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی یا حالت‌های هیجانی توأم با شناخت‌ها، نظام خود و خود ارزیابی‌ها مورد تأکید قرار گرفته‌اند.در میان این دیدگاه‌ها، دیدگاه شناختی- اجتماعی که تعیین کننده‌های عمل را از لحاظ …

علمی

بررسی اشتراکات نهاد آمبودزمان و کمیسیون اصل نود قانون اساسی

با توجه به بیان نقش برجسته و غیرقابل وصفی که نهادهای نظارتی، چنانچه در مباحث پیشین عنوان شد در توسعه و پیشرفت جهان یافته اند کمیسیون اصل نود قانون اساسی در نظام حقوقی کشورمان نیز یکی از نهادهای نظارتی مهمی است که تحت نظر مجلس شورای اسلامی به فعالیت می پردازد و همچنین از طرفی …