مهر ۵, ۱۳۹۹

رسیدگی به صورت خود جوش

تقریباً در تمامی نظام های حقوقی ، آمبودزمان صلاحیت خود را محدود به شکایت خاص واصله از شهروندان نمی کند و می تواند بصورت خودجوش …