مهر ۸, ۱۳۹۹

منابع تحقیق درباره حقوق بشر

…………………………………..۹۸الف- مدت دوره مراقبت………………………………………………………………………………………………..۹۸ب- وظایف محکوم………………………………………………………………………………………………………..۹۸ج- وظایف ماموران دوره مراقبت. ………………………………………………………………………………..۱۰۰مبحث دوم : جزای نقدی روزانه و خدمات عمومی رایگان…………………………………۱۰۲گفتار اول : جزای نقدی روزانه …