پژوهش دانشگاهی – بررسی محتوایی قصه‌های کتاب «فرهنگ افسانه های مردم ایران» (جلداول)- قسمت ۱۶

■ باورهای عامیانه و خرافیگفتیم که جادوگری از امور اسطورهای است؛ اما همین امر در میان مردم جنبهی خرافه به خود میگیرد و باطل کردن آن از رمالها و دعانویسان کمک میگیرند (رجوع شود به قصه‌ی ۵۱). در آن‌جا برای پیدا کردن قهرمان قصه از رمالان کمک می‌گیرند، در این‌جا برای باطل کردن جادو.■ سایر …

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی محتوایی قصه‌های کتاب «فرهنگ افسانه های مردم ایران» (جلداول)- قسمت ۱۳

¨ طبقات اجتماعی، شخصیتها و روابط بین آنهادر مورد این قصه و تاریخچهاش، صبحی در کتاب افسانههای کهن از قول صادق هدایت می‌نویسد:اصل این قصه بسیار قدیمی و نزد بیشتر ملل هند و اروپایی یافت شده است. در زبانهای آلمانی، فرانسه، انگلیسی و ایرلندی عین ترانهای که درقصهی بلبل سرگشته آمده، موجود میباشد. هومر، نیز …

بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مدیران در واحدهای …

ترغیب گشودگی حمایت از کارمندان مشارکتجویی تشویق ابتکارات و نوآوریها تصمیمگیری مشارکتی حل مسأله اعتماد صداقت و اعتبار یکپارچگی ایجاد احساس قدرت و نفوذ در افراد منبع: هوی و سوئیتلند (۲۰۰۰ و ۲۰۰۱) و هوی و میسکل (۲۰۰۵؛ ۲۰۰۸).۲-۱-۲- قدرت۲-۱-۲-۱- تعریف قدرت و ماهیت آنبرای شناخت حیات سازمانی میبایست به اشکال قدرت هم به صورت رسمی …

بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مدیران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز- قسمت …

برخی، این سازمانها را به عناوینی همچون ســازمان های سهوجهی و شبدری تعریف نمودهاند. سازمان های پارندی فعالیتهای غیراستراتژیک را در زنجیره ارزش مشخص، به واحدهای خارجی محول میکنند. با این شیوه عمل، هزینه های سازمان کاهش مییابد و نیروی مدیریت صرف فعالیتهای اصلی و اساسی میشود. سازمان پارندی به مدیریت قدرت میدهد تا نیرو …

بررسی رابطه ی میان قابلیت های کارآفرینی معلمان با عملکرد آموزشی آنان …

۲-۶-۲- محتوای سازمان کارآفرین اندازه آن اغلب کوچک است از فناوری پیشرفته و قابل انعطاف استفاده می شود محیط پویا و متحول است در آن هدف و راهکارهای مدون، واضح، منعطف و مشتری گرا تدوین می شود. ۲-۶-۳- فرهنگ سازمان کارآفرین فرهنگ سازمانی مجموعه ای از ارزشها، باورها، رفتارها، شیوه های تفکر و است که …

تحقیق – بررسی رابطه ی میان قابلیت های کارآفرینی معلمان با عملکرد آموزشی آنان در مدارس …

همانطور که در مدل تلفیقی فوق نشان داده شده است، عوامل مختلفی بر تمایل به خوداشتغالی و راه اندازی کسب و کار تأثیر می گذارند. نمودار فوق را بدین صورت می توان تشریح نمود که نگرش، هنجارها و توانایی فرد، رغبت فرد را نسبت به خوداشتغالی و راه اندازی کسب و کار تحت تأثیر قرار …

جستجوی مقالات فارسی – بررسی رابطه ی میان قابلیت های کارآفرینی معلمان با عملکرد آموزشی آنان در …

کارآفرینان یاد میگیرند که از منابع افراد دیگر بخوبی استفاده کنند و میدانند که چه منابعی مورد نیاز آنهاست.۵) ساختار مدیریتمدیران ترفیعگرا دانش مربوط به پیشرفت و ترقی خود را از طریق تماس مستقیم با تمامی عوامل اصلی طلب می کنند.۶) فلسفه پاداشسازمان های کارآفرین تمایل دارند که جبران خدمات مبتنی بر عملکرد باشند و …

سامانه پژوهشی – بررسی موانع عملکردی بخش های مراقبت ویژه (ICU) از دیدگاه پرستاران شاغل …

تجزیه و تحلیل داده ها:در این مطالعه کلیه پرستاران شاغل در بخشهای ویژه بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان(۱۷۰نفر) به روش سرشماری برای مطالعه انتخاب شدند. از این تعداد ۱۳۰ نفر دارای معیارهای ورود به مطالعه بودند و۴۰ نفر به دلیل داشتن سمت پرستار یا استاف بخش (۱۱نفر)، سابقه کمتر از یک سال( ۵نفر)، …

دسترسی به منابع مقالات : بررسی موانع عملکردی بخش های مراقبت ویژه (ICU) از دیدگاه پرستاران شاغل در …

۳۶/۰ موانع عملکردی مرتبط با وظایف ۱۳۰ ۳۳/۰ ۳۱/۰ ۰۳/۰ ۲۸/۰ ۳۹/۰ مجموع چهار حیطه ۵۱۸ ۲۵/۰ ۲۷/۰ ۰۱/۰ ۲۲/۰ ۲۷/۰ اطلاعات مندرج در جدول بالا مربوط به میانگین و انحراف معیارنمرات چهار حیطه اصلی موانع عملکردی میباشد. بر اساس آزمونهای آماری انجام شده ، اختلاف معنی داری بین حیطه تجهیزات و تکنولوژی(۲۷/۰± ۳۲/۰) و …

بررسی موانع عملکردی بخش های مراقبت ویژه (ICU) از دیدگاه پرستاران شاغل در …

 ۷- ارائه خلاصه ای از یافته ها به مسئولین محیط های پژوهش و یا واحدهای مورد پژوهش در صورت تمایل آنان۸-تشکر و قدردانی از تمامی افراد شرکت کننده در پژوهشفصل چهارمیافته های پژوهش(معرفی جداول):در این فصل نتایج مربوط به تجزیه و تحلیل داده ها که با بهره گرفتن از نرم افزار( ۱۹SPSS ) صورت گرفته …