پایان نامه رایگان درمورد حلقه کندوکاو، برنامه درسی، مدیریت شهری، دانشگاهها

تعاملی ۱۸۰ کودک ۱۰ ساله در چهار گروه آزمایشی و دو گروه کنترل در شش مدرسه‌ ابتدایی اسکاتلند مورد بررسی قرار دادند. قطعات ویدئویی ضبط شده از گفت‌وگوهای کلاسی میان معلم و دانش‌آموزان و دانش‌آموزان با یکدیگر تا هفت‌ ماه بعد از آغاز مشارکت در این طرح مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق …

پایان نامه رایگان درمورد برنامه درسی، کنش ارتباطی، ساختار اجتماعی، علوم تجربی

افراد است. آگاهی از رابطه، دانستن و احساس آگاهانه (صمیمانه) از خود و پیوستگی با بخشی از هر چیزی است که در ارتباط با دیگران است. در نهایت برای اینکه دانشآموزان، خود نیز از روند اتفاقاتی که در کلاس صورت گرفته است، آگاه شوند، باید ارزشیابی از روند بحث و گفتوگو صورت بگیرد.۲-۲-۳-۵ ارزشیابیهمان‌طور که …

پایان نامه رایگان درمورد حلقه کندوکاو، تفکر انتقادی، توانمندسازی، خود و دیگری

این ایدههایی که در ذهن پروانده را با سایرین به اشتراک بگذارد. از نگاه ویگوتسکی نیز یکی از راه‌های ایده‌آل برای تقویت رشد شناختی و اخلاقی کودک، استفاده از بازی وانمودی۷۲ است یعنی کودک در نقش خاصی فرو می‌رود و چنان عمل می‎کند که گویی واقعاً صاحب آن نقش است. از طریق این بازی‌های وانمودی …

پایان نامه رایگان درمورد رشد شناختی، آموزش و پرورش، عامل اجتماعی، تعامل اجتماعی

کودک را دشوارتر ساخته و انضباط شدیدی را بر او تحمیل می‌کرد. در حالیکه روش دیویی، به کار گرفتن علایق و نیازهای طبیعی کودک در پیشبرد فرایند تعلیم و تربیت است. (شاتو، نقل شده در خطیبی۱۳۸۸: ۶۵).۵٫او معتقد بود که آموزش و پرورش باید دانش‌آموز را برای زندگی در یک اجتماع دموکراتیک و زندگی سیاسی …

پایان نامه رایگان درمورد آموزش و پرورش، برنامه آموزشی، اعتماد متقابل، تعلیم و تربیت

می‌توانند به باز اندیشی تفکر، شرایط، دانش و جامعه خویش بپردازند. بر اساس این رویکرد، نقش گفتوگو در کلاس درس نشانگر بررسی گفتمان‌های مسلط جامعه است که در آن هیچ دیدگاه و باوری (حتی دانشآموز) نمیتواند جزمی وپایدار فرض شود. به اعتقاد فریره برای حصول به آزادی، محیط یاددهی-یادگیری بایستی متحول شود. در واقع محصول …

پایان نامه رایگان درمورد آموزش مهارت، جامعه آماری، روش نمونهگیری، روش پژوهش

دوست و همکار عزیزم، خانم وحیـده شاه‌حسینی، که بی‌هیچ چشمداشتی از ابتدای مسیر انجام این پایان‌نامه، هرچه درتوان داشته فروگذارنکرده و قطعاً بدون همفکری و حضور فداراکارانه و دلسوزانه‌اش، این پروژه به نتیجه مطلوب نمی‌رسید.خانم سیده بهار زندرضوی خصوصاً به‎جهت زحمتی که در تدوین فیلمی کوتاه برای انجام مصاحبه‌های پایان‌نامه کشیدند.خانم فـرزانه شهرتاش که مرا …

پایان نامه ارشد درمورد فرهنگ دانش، فرهنگ دانشگاهی، نظام آموزش عالی، آموزش عالی

کرد گفته می شود(کورتازی۵۲ و لیکزین۵۳،۱۹۹۷: ۷۷). همچنین در تعاریف دیگری که از مفهوم فرهنگ دانشگاهی صورت گرفته،فرهنگ دانشگاهی را می توان مجموعه ای از باورها ، ارزش ها،آیین ها،اندیشه ها،انتظارات و آداب و رسوم حاکم بر دانشگاه دانست.در واقع فرهنگ تعیین کننده نگرش های فرد نسبت به مسائل مختلف است و از این طریق …

پایان نامه ارشد درمورد آموزش عالی، شیوه زندگی، آداب و رسوم، توسعه فرهنگی

قدرت علمی آن ها و نیاز موجود در جامعه به خدمات آن ها باعث می شود که همواره برای کسب استقلال پا فشاری می کنند(مدرس هاشمی،۱۳۹۱). ۲-۲۲- الگوی مشارکتی در آموزش عالی:مبانی نظریه مشارکت:فرهنگ مشارکتی۳۲در مقابل فرهنگ محدود و تبعی قرار دارد. در این فرهنگ افراد از روند امور آگاه بوده و دارای نگرش اند.و …

پایان نامه ارشد درمورد آموزش عالی، موسسات آموزش عالی، هیأت علمی، ایفای نقش

فلسفه» تأسیس نماید(سایت راسخون،۱۳۸۹).در این قانون برای دانشگاه ۶ دانشکده:«علوم معقول و منقول»،«علوم طبیعی و ریاضی»،«ادبیات، فلسفه و علوم تربیتی»،«طب و شعب و فروع آن»،«حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی»و« فنی»در نظر گرفته شده بود،با این تاکید که با تأسیس دانشگاه تهران بخشی از اختیارات وزارت معارف یا شورای عالی معارف به شورای دانشگاه تهران …

پایان نامه ارشد درمورد آموزش عالی، توسعه فرهنگی، دارالفنون، سیاست گذاری

توسعه فرهنگی دانشگاه پیام نور مرکز کرج می باشد که تحقیق حاضر در نظر دارد به بررسی نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی دانشگاه پیام نور مرکز کرج از طریق مولفه های ،حفظ ارزش های فرهنگی ،گسترش کارکردها و فعالیت های فرهنگی،اشاعه و انتقال فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت ارائه خدمات فرهنگی بپردازد. فصل دومادبیات …