12, 6/24 درصد از زنان و 6/15 درصد از مردان, معتقدندکه ماسوله, مردمی مهمان نواز داشته و 7/3 درصد از کل پاسخگویان, کاملا مخالف این موضوع بوده اند.
4/21 درصد از زنان و 4/22 درصد از مردان, معتقدند که ماسوله, صنایع دستی منحصربفردی دارد, و فقط حدود 5 درصد از پاسخ دهندگان, مخالف این موضوع اند.
4/29 درصد از زنان و 3/20 درصد از مردان, کاملا موافق اند که, ماسوله دارای جاذبه های فرهنگی جذابی است و همچنین 39 درصد از زنان و 3/33 درصد از مردان, کاملا موافق اند که این شهرک, جاذبه های تاریخی جذابی دارد.
در گویه ی شماره 16, 5/61 درصد از زنان و 7/55 درصد از مردان, کاملا موافق اند که شهرک ماسوله, به طور کلی جذاب است و فقط 5/0 درصد از زنان, مخالف این موضوع بوده اند.
گویه های 6 تا 16 با همدیگر ترکیب compute (ترکیب) گردیدند و مؤلفه ی تصویر ذهنی را ساختند. سپس برای سنجش بهتر آن، مؤلفه ی تازه ساخته شده در سه سطح Recode (کدگذاری مجدد) گردید و در جدول زیر نشان داده می شود.

جدول (4-8)
تصویر ذهنی تعداد درصد
کم 44 4/11
متوسط 190 1/49
زیاد 153 5/39
جمع کل 387 100

4-3-3- توزیع شاخص های کیفیت درک شده از مقصد, بر حسب جنسیت

جدول (4-9) توزیع فراوانی گویه های کیفیت درک شده از مقصد بر حسب جنسیت
ردیف گویه های کیفیت ادراک شده شدت زن مرد

تعداد درصد تعداد درصد
17 شهرک ماسوله هوایی پاک و تمیز دارد. کاملاً موافقم 109 3/58 95 5/49

 
 

موافقم 76 6/40 90 9/46

نظری ندارم 0 0 4 1/2

مخالفم 0 0 3 6/1

کاملاً مخالفم 2 1/1 0 0
18 این شهرک، مراکز اقامتی با کیفیتی دارد. کاملاً موافقم 17 1/9 10 2/5

موافقم 72 5/38 57 7/29

نظری ندارم 59 6/31 69 9/35

مخالفم 33 6/17 44 9/22

کاملاً مخالفم 6 2/3 12 2/6
19 این شهرک خدمات حمل و نقل و زیرساخت های جاده ای با کیفیتی دارد. کاملاً موافقم 7 7/3 7 6/3

موافقم 56 9/29 45 4/23

نظری ندارم 48 7/25 43 4/22

مخالفم 56 9/29 62 3/32

کاملاً مخالفم 20 7/10 35 2/18
20 من در شهرک ماسوله امنیت جانی دارم. کاملاً موافقم 29 5/15 39 3/20

موافقم 89 6/47 87 3/45

نظری ندارم 49 2/26 47 5/24

مخالفم 17 1/9 15 8/7

کاملاً مخالفم 3 6/1 4 1/2
21 در شهرک ماسوله قیمت ها مناسب است. کاملاً موافقم 8 3/4 4 1/2

موافقم 52 8/27 45 4/23

نظری ندارم 39 9/20 57 7/29

مخالفم 65 8/34 64 3/33

کاملاً مخالفم 23 3/12 22 5/11
22 در شهرک ماسوله، کیفیت خدمات رسانی به توریست ها بالاست. کاملاً موافقم 24 8/12 19 9/9

موافقم 81 3/43 65 9/33

نظری ندارم 50 7/26 53 6/27

مخالفم 27 4/14 36 8/18

کاملاً مخالفم 5 7/2 19 9/9
23 شهرک ماسوله، محیط تمیز و پاکیزه ای دارد. کاملاً موافقم 71 38 60 2/31

موافقم 92 2/49 84 8/43

نظری ندارم 14 5/7 25 13

مخالفم 9 8/4 25 13

کاملاً مخالفم 1 5/0 1 5/0
24 به نظر من دسترسی به شهرک ماسوله آسان است. کاملاً موافقم 47 1/25 46 24

موافقم 90 1/48 79 1/41

نظری ندارم 25 4/13 27 1/14

مخالفم 21 2/11 36 8/18

کاملاً مخالفم 4 1/2 4 1/2
25 در این شهرک به گردشگران توجه می شود. کاملاً موافقم 55 4/29 40 8/20

موافقم 83 4/44 80 7/41

نظری ندارم 32 1/17 41 4/21

مخالفم 15 8 23 12

کاملاً مخالفم 2 1/1 8 2/4
جدول (4-9), به بررسی گویه های مؤلفه ی کیفیت ادراک شده, به تفکیک جنسیت پرداخته است. گویه ی شماره 17, نشان می دهد 3/58 درصد از زنان و 5/49 درصد مردان, معتقدند که ماسوله, هوایی پاک و تمیز دارد و فقط حدود 1 درصد از پاسخگویان, مخالف آنند.
حدود 14 درصد از کل پاسخگویان, موافقند که ماسوله, مراکز اقامتی باکیفیتی داشته و تنها حدود 7 درصد از آنان, معتقدند که ماسوله, خدمات حمل و نقل و زیرساخت های باکیفیتی دارد.
5/15 درصد از زنان و 3/20 درصد از مردان, معتقدند که در ماسوله کاملا امنیت جانی دارند و حدود 5/3 درصد کل پاشخگویان, با آن مخالف بوده اند.
در گویه ی 21, فقط حدود 6 درصد از کل پاسخگویان کاملا موافق بوده اند که قیمت ها در ماسوله مناسب است و حدود 25 درصد از آن ها, کاملا مخالف بوده اند.
8/12 درصد از زنان و 9/9 درصد مردان کاملا موافق اند که کیفیت خدمت رسانی به توریست ها در ماسوله بالاست, و حدود 13 درصد کل پاسخگویان, کاملا مخالف آنند.
حدود 70 در صد از کل پاسخگویان, موافق اند که ماسوله محیطی پاکیزه و تمیز داشته و فقط 1 درصد از آنان, کاملا مخالف بوده اند.
در گویه ی 24, حدود 50 درصد از پاسخگویان موافق بوده اند که دسترسی به ماسوله آسان است, و 2/4 درصد با آن مخالف اند.
تقریبا 50 درصد پاسخگویان, موافق اند که در این شهرک به گردشگران توجه می شود و حدود 5 درصد از آن ها, با این موضوع مخالف اند.
گویه های 17 تا 25 با همدیگر ترکیب compute (ترکیب) گردیدند و مؤلفه ی کیفیت ادراک شده را ساختند. سپس برای سنجش بهتر آن، مؤلفه ی تازه ساخته شده در سه سطح Recode (کدگذاری مجدد) گردید که داده های آن در جدول زیر نمایش داده می شود.

جدول (4-10)
کیفیت ادراک شده تعداد درصد
کم 46 9/11
متوسط 257 4/66
زیاد 84 7/21
جمع کل 387 100

4-3-4- توزیع شاخص های رضایت گردشگر, بر حسب جنسیت

جدول (4-11) توزیع فراوانی گویه های رضایت گردشگر از مقصد بر حسب جنسیت
ردیف گویه های رضایت گردشگر شدت زن مرد

تعداد درصد تعداد درصد
26 از خدمات حمل و نقلی ماسوله راضی هستم. کاملاً موافقم 12 4/6 10 2/5

موافقم 57 5/30 41 4/21

نظری ندارم 56 9/29 54 1/28

مخالفم 49 2/26 68 4/35

کاملاً مخالفم 13 7 19 9/9
27 من از کیفیت امکانات اقامتی ماسوله، رضایت دارم. کاملاً موافقم 11 9/5 9 7/4

موافقم 65 8/34 53 6/27

نظری ندارم 63 7/33 75 1/39

مخالفم 43 23 43 4/22

کاملاً مخالفم 5 7/2 12 2/6
28 از مهمان نوازی و توجه به مشتری در اینجا راضیم. کاملاً موافقم 36 3/19 39 3/20

موافقم 97 9/51 84 8/43

نظری ندارم 30 16 39 3/20

مخالفم 19 2/10 21 9/10

کاملاً مخالفم 5 7/2 9 7/4
29 از سطح قیمت ها در این شهرک راضی هستم. کاملاً موافقم 11 9/5 13 8/6

موافقم 53 3/28 52 1/27

نظری ندارم 37 8/19 50 26

مخالفم 64 2/34 48 25

کاملاً مخالفم 22 8/11 29 1/15
30 من از زبان مشترک و ارتباطات در اینجا راضی ام. کاملاً موافقم 68 4/36 50 26

موافقم 82 9/43 86 8/44

نظری ندارم 27 4/14 45 4/23

مخالفم 9 8/4 8 2/4

کاملاً مخالفم 1 5/0 3 6/1
31 از جنبه های فرهنگی شهرک ماسوله رضایت دارم. کاملاً موافقم 61 6/32 47 5/24

موافقم 94 3/50 96 50

نظری ندارم 22 8/11 40 8/20

مخالفم 8 3/4 8 2/4

کاملاً مخالفم 1 1/1 1 5/0
32 از امکانات خرید موجود در ماسوله رضایت دارم. کاملاً موافقم 30 16 24 5/12

موافقم 97 9/51 77 1/40

نظری ندارم 25 4/13 55 6/28

مخالفم 31 6/16 28 6/14

کاملاً مخالفم 4 1/2 8 2/4

در گویه ی 26, فقط حدود 12 درصد از پاسخگویان, از خدمات حمل و نقلی ماسوله کاملا راضی بوده اند, و 17 درصد از آن ها کاملا ناراضی اند.
9/5 درصد از زنان و 7/4 درصد از مردان, از کیفیت امکانات اقامتی ماسوله کاملا راضی اند و حدود 9 درصد کل پاسخگویان, کاملا ناراضی بوده اند.
حدود 40 درصد از پاسخگویان, از مهما
ن نوازی و توجه به مشتری کاملا رضایت داشته و فقط حدود 7 درصد از آنان, نارضی اند.
تقریبا 13 درصد از پاسخگویان, از سطح قیمت ها در ماسوله, راضی بوده, و حدود 27 درصد, کاملا ناراضی اند.
4/36 درصد از زنان و 26 درصد از مردان, از زبان مشترک و ارتباطات در ماسوله, کاملا اظهار رضایت کرده اند.
در گویه ی 31, حدود 57 درصد از پاسخگویان, از جنبه های فرهنگی ماسوله کاملا راضی بوده اند و فقط حدود 5/1 درصد, اظهار نارضایتی کرده اند.
16 درصد از زنان و 5/12 درصد از مردان, از امکانات خرید موجود در ماسوله, رضایت داشته و 3/6 درصد, کاملا ناراضی بوده اند.
گویه های 26 تا 32 با همدیگر ترکیب compute (ترکیب) گردیدند و مؤلفه ی رضایت گردشگری ساخته شد. سپس برای سنجش بهتر آن، مؤلفه ی تازه ساخته شده در سه سطح Recode (کدگذاری مجدد) گردید که داده های آن در زیر نشان داده می شود.

جدول (4-12)
رضایت گردشگر تعداد درصد
کم 30 8/7
متوسط 245 3/63
زیاد 112 9/28
جمع کل 387 100

4-3-5- توزیع شاخص های وفاداری گردشگر به مقصد, بر حسب جنسیت

جدول (4-13) توزیع فراوانی گویه های وفاداداری گردشگر به مقصد بر حسب جنسیت.
ردیف گویه های وفاداری به مقصد شدت زن مرد

تعداد درصد تعداد درصد
33 شهرک ماسوله، یکی از مقاصد گردشگری ترجیحی من برای بازدید است. کاملاً موافقم 75 1/40 61 8/31

موافقم 91 7/48 108 2/58

نظری ندارم 10 3/5 18 4/9

مخالفم 11 9/5 4 1/2

کاملاً مخالفم 0 0 1 5/0
34 شهرک ماسوله، نسبت به مقاصد گردشگری مشابه آن از مزیت بیشتری برخوردار است. کاملاً موافقم 46 6/24 35 2/18

موافقم 85 5/45 96 50

نظری ندارم 39 9/20 43 4/22

مخالفم 13 7 17 9/8

کاملاً مخالفم 4 1/2 1 5/0
35 من به بازدید از ماسوله، در آینده علاقه مند هستم. کاملاً موافقم 79 2/42 79 1/41

موافقم 87 5/46 94 49

نظری ندارم 17 1/9 17 9/8

مخالفم 3 6/1 2 1

کاملاً مخالفم 1 5/0 0 0
36 من ماسوله را به عنوان مقصد گردشگری به دوستانم پیشنهاد می کنم. کاملاً موافقم 97 9/51 95 5/49

موافقم 74 6/39 81 2/42

نظری ندارم 11 9/5 14 3/7

مخالفم 4 1/2 1 5/0

کاملاً مخالفم 1 5/0 1 5/0

در جدول فوق, مطابق گویه ی33, حدود 40 درصد از زنان و 32 درصد از مردان, ماسوله را یکی از مقاصد گردشگری ترجیحی خود دانسته, و فقط 5/0 درصد از مردان, کاملا مخالف آنند.
در گویه ی بعد, 6/24 درصد از زنان و 2/18 درصد از مردان, کاملا موافقند که ماسوله نسبت به مقاصد گردشگری مشابه, از مزیت بیشتری برایشان برخوردار است.
2/42 درصد از زنان و 1/41 درصد از مردان, به بازدید از ماسوله در آینده علاقمند بوده و فقط 5/0 درصد از زنان, کاملا با این موضوع مخالف بوده اند.
در آخرین گویه, حدود 52 درصد از زنان و 50 درصد از مردان, ماسوله را به عنوان مقصد گردشگری به دوستانشان پیشنهاد می کنند و فقط 1/0 درصد کل افراد با آن کاملا مخالف بوده اند.
گویه های 33 تا 36 با همدیگر compute (ترکیب) گردیدند و مؤلفه ی آگاهی را ساختند. سپس برای سنجش آن، مؤلفه ی تازه ساخته شده در سه سطح Recode (کدگذاری مجدد) گردید و در جدول زیر میزان آن نشان داده می شود.
جدول (4-14)
وفاداری به مقصد تعداد درصد
کم 9 3/2
متوسط 161 6/41
زیاد 217 1/56
جمع کل 387 100

4-4 تحلیل عاملی
4-4-1- تحلیل عاملی متغیر آگاهی از مقصد
شاخص KMO متغیر آگاهی از مقصد 729/0 به دست آمده است. بدین معنی که حجم نمونه برای انجام تحلیل عاملی کفایت دارد. سطح معناداری آماره آزمون بارتلت نیز 00/0 میباشد، بدین معنی که ساختـار داده ها برای انجام تحلیل عاملی مناسب است و وجود ارتباط مناسب میان سـاختار داده ها تأیید میشود. ضرایب تعیین تمام سؤالات متغیر آگاهی از مقصد به جز سؤال 1 و 5 پرسشنامه، بالاتر از 5/0 هستند, پس این سؤالات را حذف میکنیم. میزان تببین واریانس تجمعی نیز قبل از حذف این پرسشها 220/48 درصد میباشد. پس از حذف پرسشهای مورد نظر، میزان شاخص KMO متغیر آگاهی از مقصد 623/0 به دست آمده است. ضرایب تعیین سؤالات متغیر آگاهی از مقصد بالاتر از 5/0 شدهاند و میزان تببین واریانس تجمعی نیز 669/60 درصد میباشد و بهبود مییابد. در جدول (4ـ15) خروجی جدول اشتراکات نشان دهنده میزان تببین واریانس سؤالات متغیر آگاهی از مقصد نشان داده شده است.

جدول (4- 15) جدول اشتراکات نشان دهنده میزان تببین واریانس سؤالات متغیر آگاهی از مقصد
سؤالات متغیر آگاهی از مقصد میزان تببین واریانس
قبل از حذف پرسشهای 1 و 5 میزان تببین واریانس
پس از حذف پرسشهای 1 و 5
V1 404/0 –
V2 528/0 486/0
V3 560/0 711/0
V4 507/0 623/0
V5 412/0 –

4-4-2-تحلیل عاملی متغیر تصویر مقصد
شاخص KMO متغیر تصویر مقصد 740/0 به دست آمده است. بدین معنی که حجم نمونه برای انجام تحلیل عاملی کفایت دارد. سطح معناداری آماره آزمون بارتلت نیز 00/0 میباشد، بدین معنی که ساختـار داده ها برای انجام تحلیل عاملی مناسب است و وجود ارتباط مناسب میان ساختـار داده ها تأیید میشود. ضرایب تعیین سؤالات متغیر تصویر مقصد به جز سؤال 9 و 11 و 14 و 16 پرسشنامه، بالاتر از 5/0 هستند پس این سؤالات را حذف میکنیم. میزان تببین واریانس تجمعی نیز قبل از حذف این پرسشها 604/50 درصد میباشد. پس از حذف پرسشهای مورد نظر، میزان شاخص KMO متغیر تصویر مقصد 650/0 به دست آمده است. ضرایب تعیین سؤالات باقیمانده متغیر تصویر مقصد به جز سؤالات 10 و 12 بالاتر از 5/0 شدهاند و میزان تببین واریانس تجمعی نیز 459/51 درصد میباشد و کمی بهبود مییابد، اما هنوز به میزان 60 درصد نرسیده است. در ادامه پس از حذف پرسشهای 10 و 12 میزان شاخص KMO متغیر تصویر مقصد 571/0 به دست آمده است. ضرایب تعیین سؤالات با قیمانده متغیر تصویر مقصد بالاتر از 5/0 شدهاند و میزان تببین واریانس تجمعی نیز 926/61 درصد میباشد و بهبود مییابد. در جدول (4ـ16) خروجی جدول اشتراکات نشان دهنده میزان تببین واریانس سؤالات متغیر تصویر مقصد نشان داده شده است.

جدول (4-16) جدول اشتراکات نشان دهنده میزان تببین واریانس سؤالات متغیر تصویر مقصد
سؤالات متغیر تصویر مقصد میزان تببین واریانس
قبل از حذف پرسشها میزان تببین واریانس پس از حذف پرسشهای 9و11و14و16 میزان تببین واریانس نهایی
پس از حذف پرسشهای 10و12
V6 606/0 540/0 489/0
V7 605/0 518/0 637/0
V8 665/0 550/0 647/0
V9 469/0 – –
V10 520/0 432/0 –


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

V11 243/0 – –
V12 573/0 451/0 –
V13 599/0 535/0 566/0
V14 460/0 – –
V15 506/0 576/0 757/0
V16 321/0 – –

4-4-3- تحلیل عاملی متغیر کیفیت درک شده
شاخص KMO متغیر تصویر کیفیت درک شده 770/0 به دست آمده است. بدین معنی که حجم نمونه برای انجام تحلیل عاملی کفایت دارد. سطح معناداری آماره آزمون بارتلت نیز 00/0 میباشد، بدین معنی که ساختار داده ها برای انجام تحلیل عاملی مناسب است و وجود ارتباط مناسب میان ساختار داده ها تأیید میشود. ضرایب تعیین تمام سؤالات متغیر کیفیت درک شده به جز سؤال 20 پرسشنامه، بالاتر از 5/0 هستند پس این سؤال را حذف میکنیم. میزان تببین واریانس تجمعی نیز قبل از حذف این پرسش 637/58 درصد میباشد. پس از حذف پرسش مورد نظر، میزان شاخص KMO متغیر کیفیت درک شده 748/0 به دست آمده است. ضرایب تعیین سؤالات متغیر کیفیت درک شده بالاتر از 5/0 شدهاند و میزان تببین واریانس تجمعی نیز 553/62 درصد میباشد و بهبود مییابد. در جدول (4ـ17) خروجی جدول اشتراکات نشان دهنده میزان تببین واریانس سؤالات متغیر کیفیت درک شده نشان داده شده است.

جدول (4-17) جدول اشتراکات نشان دهنده میزان تببین واریانس سؤالات متغیر کیفیت درک شده
سؤالات متغیر کیفیت درک شده میزان تببین واریانس
قبل از حذف پرسش 20 میزان تببین واریانس
پس از حذف پرسش 20
V17 863/0 868/0
V18 543/0 631/0
V19 595/0 616/0
V20 433/0 –
V21 542/0 582/0
V22 641/0 643/0
V23 554/0 551/0
V24 557/0 553/0
V25 550/0 560/0

4-4-4- تحلیل عاملی متغیر رضایت
شاخص KMO متغیر تصویر رضایت 784/0 به دست آمده است. بدین معنی که حجم نمونه برای انجام تحلیل عاملی کفایت دارد. سطح معناداری آماره آزمون بارتلت نیز 00/0 میباشد، بدین معنی که ساختار داده ها برای انجام تحلیل عاملی مناسب است و وجود

شود .
در بر گیرنده نگاه پرتفویی به ریسک سطح شرکت ها است .
به منظور شناسایی رویدادهای بالقوه و نیز مدیریت با توجه به اشتهای ریسک شرکت ها طراحی می گردد ( مقصود از اشتهای ریسک ، حدی از ریسک است که در سطح هیئت مدیره شرکت تعیین شده و یک شرکت به دنبال ایجاد ارزش ، آن را خواهد پذیرفت) .
این قابلیت را دارد که به مدیران شرکت ها اطمینان معقول بدهد .
به دستیابی به اهداف در یک یا چند مقوله جداگانه اما هم پوش ، پیوند دارد .
این تعاریف زیربنای چگونگی مدیریت ریسک شرکت ها بوده و مبنایی را برای کار در صنایع و بخش های مختلف ارائه می دهد . مدیران ریسک در شرکت ها در دو گروه قرار می گیرند که عبارتند از (رود پشتی و همکاران،1390، ص 667) :
الف) مدیران ریسک ارزش- ارزش کل شرکت را در مقابل شرایط خاص زمانی مورد توجه قرار می دهند و هدف آن ها جلوگیری از ورشکستگی ، حل مسائل مرتبط با تأثیر اطلاعات یا کاهش بدهی مالیاتی مورد انتظار است . در واقع این مدیران نوعی اعمال مدیریت بر ریسک های مؤثر بر مالکیت سهام است .
ب)مدیران ریسک جریان نقد- با انعقاد قرارداد ، از مدیریت ریسک برای کاهش تغییر پذیری جریانات نقد و افزایش ظرفیت بدهی شرکت استفاده می کنند . در واقع نوعی اعمال مدیریت بر جریان وجوه سرمایه گذاری است .
فلسفه مدیریت ریسک بیانگر عقاید و گرایشات مشترکی است که چگونگی برخورد یک واحد تجاری یا شرکت با ریسک را از مرحله راهبردگذاری تا اجرای راهبردها در فعالیت های روزمره را مشخص می نماید و مبین ارزش واحد های تجاری یا شرکت هایی است که بر فرهنگ ، نوع عملیات واحد تجاری و اجزای به کار رفته مدیریت ریسک ، تأثیرگذار است و شامل موضوعاتی از قبیل چگونگی شناسایی ریسک ها ، انواع ریسک های پذیرفته شده و نیز چگونگی مدیریت ریسک ها ، است . شرکتی که در پذیرش ریسک های با اهمیت موفق بوده است ، نسبت به شرکتی که به علت مشارکت در شرایط مخاطره آمیز ، با شرایط سخت اقتصادی یا قانون گذاری روبه رو شده است ، قطعاً چشم انداز متفاوتی درباره مدیریت ریسک دارد. مدیریت ریسک اثربخش می تواند ، مدیران را در ایجاد ارزش و حفظ ارزش های موجود یاری رساند . تفاوت در فرهنگ کسب و کار یک شرکت می تواند تأثیر نامطلوبی بر آن داشته باشد اما با همکاری تمام واحدهای کسب و کار ، می توان به نحو مناسبی مدیریت ریسک را در کل شرکت ها اجرایی نمود . در واقع مدیریت ریسک در تمام فعالیت های مدیریتی که در جهت پیشبرد امور واحد تجاری یا شرکت انجام می گیرد ، بازتاب می کند حتی در بیان خط مشی ها ، ارتباطات و تصمیم گیری ها ( گروه مدیران ریسک سازمان بورس ،1387،ص23) .
سؤال اساسی که در مورد مدیریت ریسک مطرح می شود ، این است که چرا شرکت ها ، باید ریسک خود را مدیریت نمایند؟ از منظر علمی ، شرکت ها تمایل زیادی به مدیریت ریسک خود دارند . نظریه پرتفوی نوین بیان می کند که سرمایه گذاران از طریق اصل تنوع بخشی ، قادر خواهند بود که ریسک های خاص دارایی ها را رفع نموده تا به این وسیله در معرض ریسک قرار نگیرند . از این نظریه مودیلیانی و میلر همچنین می توان دریافت که ارزش شرکت مستقل از ساختار ریسک آن است . شرکت ها باید بدون توجه به ریسک ، منافع و مزایای مورد انتظار خود را حداکثر نمایند . صاحبان اوراق بهادار از طریق تخصیص مناسب پرتفوی خود قادر به انتقال ریسک خواهند بود . با این وجود ، به خصوص در بازار سرمایه ناقص ، عملا شرایط لازم برای تحقق نظریه مودیلیانی و میلر نقض می گردد و عواملی مانند مالیات ها و هزینه بحران های مالی منجر به شکست نظریه شده و در این صورت است که نقش مدیریت ریسک پررنگ تر می گردد . بنابراین ، توصیف دقیق و واقع بینانه از شرایط شرکت ها ، دلایل توجه بیشتر به ریسک و چرایی این امر را بیان می نماید . برخی از این دلایل به شرح زیر است (Christoffersen,2003,pp2-3) :
هزینه های ورشکستگی- اگر سرمایه گذاران ، ورشکستگی شرکتی را محتمل بدانند ، در هزینه های واقعی شرکت تجدید مالی شده و ارزش جاری شرکت کاهش خواهد یافت . بنابراین مدیریت ریسک می تواند با کاهش احتمال عدم پرداخت بدهی ها ، ارزش شرکت را افزایش دهد .
مالیات- سیستم های نوین مالیاتی ، در زمانی که منافع مالیاتی شرکتی ناشی از زیان های گذشته باشد ، در بخشودگی مالیاتی شرکت ، محدودیت ایجاد می نماید . کاهش نوسان پذیری درآمد قبل از مالیات شرکت منجر به کاهش ارزش فعلی پس از کسر مالیات آتی شرکت شده و ارزش شرکت را افزایش می دهد . بنابراین مدیریت ریسک می تواند با کاهش نوسان پذیری درآمدها ، مالیات ها را نیز کاهش دهد .
ساختار سرمایه و هزینه سرمایه- عامل اصلی عدم پرداخت بدهی توسط شرکت ها ، ناتوانی آن ها در پرداخت بدهی و فقدان منابع مالی می باشد . نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام بالاتر ، برای شرکت ها ریسک بیشتری به همراه خواهد داشت . مدیریت ریسک به شرکت ها این امکان را می دهد که نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام بالایی را داشته باشند و از طریق بدهی های مالی ، پرریسک تر گردند . البته این امر در صورتی برای شرکت ها سودمند خواهد بود که دارای بدهی های مالی معقولی باشند .


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

صندوق های جبرانی- این صندوق ها منجر به سرمایه گذاری مطلق در سرمایه انسانی خاص شرکت ها می گردد . سطوح مدیریتی و کارکنان مؤثر در یک شرکت اغلب در معرض ریسک های زیادی قرار دارند و برای آن ها مصونیتی در برابر ریسک ها وجود ندارد . مدیریت ریسک می تواند با کاهش هزینه های انباشته و جذب کارکنان مؤثر بیشتر ، سطح ریسک بر کارکنان را کاهش دهد .
ابزار های مدیریت ریسک

در نظام سرمایه داری به منظور مدیریت ریسک ، ابزارهایی طراحی شده است که به آن ها ابزارهای مالی گفته می شود که برخی از این ابزارهای مالی عبارتند از ( اکبریان و دیگران، 1385،ص161) :
ابزار مالکیت- این ابزار نماینده مالکیت بخشی از یک سازمان و مربوط به حقوق صاحبان سهام است و متداول ترین آن ، سهام عادی شرکت ها می باشد .
ابزار بدهی – این ابزار برای دارنده آن حق مالکیت ایجاد نمی کند و دارنده آن می تواند از منافع آن مانند بهره ، استفاده نماید . این ابزار نشان دهنده وامی است که صاحبان یک سازمان یا شرکت از اشخاص حقیقی یا حقوقی دریافت می کنند و نشان دهنده بدهی صادر کننده آن است .
ابزار مشتقه(مشتقات مالی)- ابزار مشتقه را می توان به صورتی مورد استفاده قرار داد که کاهش دارایی های اصلی ، منجر به کسب سود گردد . در نتیجه شرکت ها می توانند برای تنظیم ریسک سرمایه گذاری فعلی خود ، برروی اوراق مشتقه نیز سرمایه گذاری کنند؛ به عنوان مثال، اگر شرکتی سرمایه خود را به صورت اوراق قرضه نگهداری کند ، می تواند با داشتن مقدار مشخصی اوراق بهادار مشتقه در صورت کاهش ارزش اوراق قرضه ، سود کسب نماید (Madura,2009,p 14).
مشتقات ، ابزارهای مالی هستند که متضمن هیچ نوع حق مالکیتی برروی دارایی نبوده و ارزش آن ها از ارزش یک دارایی پایه نشأت می گیرد . ابزارهای مشتقه در جدا نمودن ریسک های مالی و پوشش در برابر ریسک های موجود ، به طور مؤثر و کارا عمل می نمایند . تجربه بازارهای مالی بیانگر آن است که اگر ابزارهای مشتقه به درستی استفاده شوند ، در تسهیم و کنترل ریسک از طریق استراتژی پوشش ریسک مفید خواهند بود (منظور ودیگران، 1390،ص3) . مهم ترین تقسیم بندی صورت گرفته در خصوص مشتقات مالی ، طبقه بندی آن ها در چهار گروه می باشد که عبارتند از :

 
 
الف- قرار داد آتی- قرارداد آتی ، توافق نامه ای مبتنی بر خرید یا فروش دارایی با قیمت مشخص در زمان معینی در آینده است . بیشتر قراردادهای آتی منجر به تحویل فیزیکی کالا نمی شوند ؛ علت آن است که اکثر سرمایه گذاران قبل از فرارسیدن زمان تحویل کالا ، موضع معاملاتی خود را می بندند . تحویل دادن یا تحویل گرفتن کالا تحت شرایط قرارداد آتی ، اغلب مشکل و پرهزینه است . هنگام انعقاد یک قراداد آتی ، سازمان بورس باید جزئیات توافق نامه را بین دو طرف مخصوصا نوع دارایی ، اندازه قرارداد ، مکان و زمان تحویل را دقیقا مشخص نماید . در مورد دارایی های مالی که موضوع قرارداد آتی قرار می گیرند ، معمولا نیازی به تعیین ویژگی ها و مشخصات نیست . پرداخت ها براساس سازوکار تسویه حساب روزانه صورت می گیرد (Hull, 2002, p 52) .
شرکت ها می توانند با اتخاذ یک موضع معاملاتی در قراردادهای آتی ، ریسک قیمت یک دارایی را خنثی نمایند . اگر وضعیت پوشش دهندگان ریسک به گونه ای باشد که در صورت افزایش قیمت دارایی ، صاحب سود و در صورت کاهش قیمت دارایی متحمل زیان گردند ، راهبرد پوشش ریسک در موضع پیش فروش مناسب است و اگر وضعیت پوشش دهندگان ریسک به نوعی باشد که با کاهش قیمت دارایی ، سود و در صورت افزایش قیمت دارایی ، زیان کسب گردد ، راهبرد پوشش ریسک در موضع پیش خرید مناسب خواهد بود (Hull, 2002, p 182) . اصولا قراردادآتی جانشینی برای استفاده از مصونیت (پوشش ریسک) در شرایط بازار فوری (بازار نقد) است و سرمایه گذار می تواند شرایط امروز بازار را برای آینده تأمین نماید (راعی و دیگران،1383،ص532) . اقدام به پوشش ریسک با بهره گرفتن از قراداد های آتی در مقایسه با موقعیت عدم اقدام به پوشش ریسک ، می تواند منجر به کاهش یا افزایش میزان سود شرکت گردد ؛ یعنی ممکن است قیمت ها در جهت دلخواه پوشش دهندگان ریسک حرکت نماید و یا بالعکس آن . در هر صورت سود (زیان) در موضع معاملاتی با زیان (سود) به دست آمده در بازار جبران خواهد شد . برای افرادی که این راهبرد را اتخاذ می نمایند (استفاده از قراردادهای آتی برای پوشش ریسک) ، از دست دادن فرصت کسب سود چندان اهمیت ندارد و در وهله ی اول ، حمایت از سرمایه گذاری اصلی یا سود حاشیه ای منظم برای آن ها مهم است تا این که بخواهند برای به دست آوردن سود اضافی ، اصل سرمایه را دچار خطر سازند ؛ به عبارتی ، حداقل کردن ریسک اهمیت بیشتری از حداکثر ساختن سود دارد (Hull,2002, 155) .
ب) پیمان آتی(سلف)- پیمان آتی از این جهت که توافق نامه ای برای خرید و فروش دارایی در زمان معین در آینده و با قیمت مشخص است ، با قرارداد آتی مشابهت دارد ولی پیمان آتی در بازار فرابورس معامله شده (قرارداد آتی در بورس معامله می گردد) و معمولا بین دو مؤسسه مالی یا بین یک مؤسسه مالی و شرکت مشتری آن ، منعقد می گردد ؛ در واقع موافقت نامه ای خصوصی بین دو طرف است . تاریخ تحویل در پیمان آتی می تواند طبق توافق طرفین تعیین گردد و محدود به ماه یا روزهای خاصی نمی باشد و بر خلاف قرارداد های آتی یک تاریخ تحویل مشخص و ساده وجود دارد Hull, 2002, p 82)) .
ج) معاملات سوآپ (تاخت)- سوآپ توافقی است بین دو شرکت برای معاوضه جریان های نقدی در آینده ( با دو نوع پرداخت متفاوت از بدهی ها یا دارایی ها) . اکثر قراردادهای مشتقات خارج از بورس به صورت سوآپ انجام می گردد . قرارداد فوق ، تاریخ پرداخت و چگونگی محاسبه جریان های نقدی قابل پرداخت را مشخص می نماید . معمولا جریان های نقدی شامل محاسبه ارزش آتی یک یا چند متغیر بازار است . یک پیمان آتی را نیز می توان یک نمونه ساده سوآپ دانست . سوآپ عموما به معاوضه جریان های نقدی در طول زمان های مختلف در آینده می انجامد (Hull, 2002, p 259) . دو نوع متداول قراردادهای سوآپ ، سوآپ نرخ بهره و سوآپ ارز است . در سوآپ نرخ بهره ، یک طرف تعهد می کند تا بهره های وام طرف مقابل را با نرخ بهره ثابت براساس مبلغ اسمی وام در مدت معینی پرداخت نماید و در عوض بهره های وام با نرخ بهره متغیر را براساس همان مبلغ اسمی وام و دوره زمانی یکسان دریافت نماید و در سوآپ ارز ، یک طرف قرارداد موافقت می نماید تا بهره های اصل مبلغ را به صورت یک ارز خاص پرداخت نماید و در عوض بهره های همان مبلغ پول را به صورت ارز دیگری دریافت نماید (Hull, 2002, p 297) .
د) اختیار معاملات- حق اختیار معامله به دارنده آن این حق را می دهد که معامله ای را در آینده انجام دهد . خرید اختیار معامله نیاز به یک مبلغی تحت عنوان حق شرط دارد . اگر در هر زمان ، اختیار معامله پیش از سررسید قابل اعمال باشد ، اختیار معامله آمریکایی و اگر تنها در تاریخ انقضاء قابل اعمال باشد ، اختیار معامله اروپایی است . اگر پیش بینی دارنده اختیار معامله در مورد قیمت های آتی درست از آب در نیاید ، آن را اعمال نمی کند و تنها هزینه اندکی و به اندازه مبلغ اولیه ، خواهد پرداخت (راعی و دیگران،1383،ص21) . به طور کلی دو نوع قرارداد اختیار معامله وجود دارد (Hull, 2002, pp 303-308) ؛ اول قرارداد اختیار خرید که این قرارداد به دارنده آن ، این حق را می دهد تا دارایی را در تاریخ معین و با قیمت مشخص خریداری نماید و دوم قرارداد اختیار فروش که این قرارداد به دارنده آن ، حق فروش یک دارایی در تاریخ معین و با قیمت مشخص را می دهد . تاریخی را که قرارداد معین می کند به تاریخ انقضاء یا تاریخ اعمال یا تاریخ توافقی یا سررسید معروف است و قیمت تعیین شده در قرارداد، قیمت اعمال یا قیمت توافقی نام دارد . خریدار اختیار خرید امیدوار است که قیمت سهم افزایش یابد ، در حالی که خریدار
اختیار فروش انتظار کاهش قیمت سهم را دارد . در هر قرارداد اختیار ، دو طرف معامله گر وجود دارد ؛ یک طرف معامله کننده ، سرمایه گذاری است که موقعیت خرید اتخاذ کرده است و اختیار معامله را خریده است و در طرف دوم قرارداد ، سرمایه گذار موقعیت فروش اتخاذ کرده است ؛ یعنی اختیار معامله را صادر کرده یا فروخته است . خریدار یا دارنده اختیار معامله ، هیچ گونه تعهدی در قبال قرارداد ندارد ، در حالی که فروش یا صدور اختیار معامله برای فروشنده تعهدآور است .
مدیریت ریسک مالی
مدیریت ریسک مالی ، فرآیندی برای شناسایی و کنترل ریسک های مالی است که شامل شناسایی و اولویت بندی ریسک های مالی عمده ، تعیین سطح مجاز ریسک ، به کارگیری راهبرد مدیریت ریسک بر اساس سیاست ها ، اندازه گیری گزارش دهی ، نظارت و بهبود برحسب نیاز است . مدیریت ریسک مالی بر آن دسته از انواع ریسک نظارت و کنترل دارد که هم قابل کنترل باشند و هم آثار مالی داشته باشند (راعی و دیگران،1391،ص49) . تأمین مالی شرکت معمولا موجب خواهد گشت که میزان بدهی شرکت و در نتیجه درجه ریسک مالی شرکت تغییر نماید . این شرایط مشخص کننده نوع تصمیماتی است که شرکت برای افزایش کل دارایی های خود گرفته است .
شرکت ها می توانند محیط بازار را با کم کردن هزینه ها از طریق مدیریت ریسک مالی تغییر دهند . اگر چه برای تغییر پرتفوی پروژه نیازی به مدیریت ریسک مالی نیست اما وجود آن می تواند انعطاف پذیری پروژه را حفظ نماید و هماهنگی پروژه را با کاهش هزینه ها ، تکمیل گرداند . در واقع کاهش هزینه های هماهنگی نوعی ارزش می باشد . بنابراین بین رفتار مدیریت ریسک مالی و ارزش شرکت ارتباطی وجود دارد و چون مشتقات مهم ترین جز مدیریت ریسک مالی هستند ، استفاده از آن ها توسط شرکت می تواند رفتار مدیریت ریسک مالی را منعکس نماید و اثر آن را بر ارزش شرکت ها مشخص نماید . حتی مشتقات مالی برای بهبود انعطاف پذیری پروژه ها و کاهش هزینه های هماهنگی نیز مورد استفاده قرار می گیرند و هزینه های درماندگی مالی شرکت را نیز کاهش می دهند Wang et al,2009, pp 7-10)) .
یک شرکت اغلب با نوساناتی در جریان های نقدی خود در تولید و عملیات روبه برو است و شکاف بین جریان نقدی مورد انتظار شرکت و جریان واقعی آن ممکن است منجر گردد تا شرکت نتواند حقوق ثابت خود را بر اساس جریان نقدی مورد انتظار مطالبه نماید و با درماندگی مالی روبه رو گردد (Stulz,2003,p11) . در واقع شکاف در جریان نقدی مانع پیشرفت شرکت شده و آن را دچار بحران می کند . به منظور مقابله با این شکاف ، شرکت ممکن است ریسک محدودیت در جریان نقدی را بپذیرد ، یعنی تمامی بخش های شرکت می بایست اقداماتی را در جهت کاهش ریسک

ارزش ویژه برند در مقصد گردشگری شهر یزد” استخراج شده است, که همگی برگرفته از تحقیق Koneknik, 2007 می باشند.

جدول(3-3) شاخص های سنجش کیفیت ادراک شده
متغیر سوالات شماره سوال محقق

کیفیت ادراک شده هوای تمیز و پاک 17 Koneknik, 2007
مراکز اقامتی با کیفت 18 Koneknik, 2007
زیرساخت های (جاده ای و …) با کیفیت 19 Koneknik, 2007
امنیت جانی 20 Koneknik, 2007
قیمت های مناسب 21 Koneknik, 2007
کیفیت خدمت رسانی 22 Koneknik, 2007
محیط فیزیکی تمیز 23 Koneknik, 2007
دسترسی آسان 24 Koneknik, 2007
توجه به گردشگران 25 Koneknik, 2007

وفاداری به برند مقصد نیز, توسط 4 سوال برگرفته از مقاله ی قبل سنجیده شده است, که از تحقیقات Koneknik, 2007 و Boo et al, 2008 استخراج شده اند.

جدول(3-4) شاخص های سنجش وفاداری به مقصد
متغیر سوالات شماره سوال محقق

وفاداری به برند مقصد گردشگری ترجیحی 33 Koneknik, 2007; Boo et al, 2008
دارای مزایای بیشتر نسبت به مقاصد مشابه 34 Koneknik, 2007; Boo et al, 2008
قصد بازدید در آینده 35 Koneknik, 2007; Boo et al, 2008
توصیه به دیگران 36 Koneknik, 2007; Boo et al, 2008

برای سنجش متغیر رضایت گردشگر, از مقاله ی “بررسی اثرات تکرار سفر به اصفهان بر میزان رضایت گردشگران خارجی”, سوالاتی انتخاب گردید که رضایت گردشگر را از جنبه های مختلف سفر اندازه گیری می کند. معمولا گردشگران رضایت خود را از سفر, بر اساس احساسات و هیجانات بدست آمده از سفر, راحتی و ایمنی, کسب تجارب, دانش و اطلاعات جدید و برطرف کردن کسالت و یکنواختی زندگی روزمره بیان می نمایند.
جدول(3-5) شاخص های سنجش رضایت گردشگر
متغیر ابعاد رضایت مورد سنجش شماره سوال

رضایت گردشگر خدمات حمل و نقل داخلی 26
کیفیت امکانات اقامتی 27
مهمان نوازی و توجه به مشتری 28
سطح قیمت ها 29
زبان مشترک و ارتباطات 30
جنبه های فرهنگی 31
امکانات خرید 32

مقیاس استفاده شده در این پرسشنامه, مقیاس لیکرت است, که یکی از معروف ترین مقیاس های رتبه ای موردی شده است که رنسیس لیکرت, معرفی کرده است. در این مقیاس گزینه ها به صورت طیف 5 نقطه ای, 7 نقطعه ای و 9 نقطه ای تصویر می شود. هر نقطه با توضیحی همراه است. نقاط ابتدا و انتهایی طیف معمولا بسیار موافق و بسیار مخالف است و پاسخگویان باید درجه ی موافقت خود را با علامت زدن روی یکی از گزینه ها مشخص کنند. به صورت معمول, تعداد گزینه های موافق و مخالف در این مقیاس با هم برابر است. در بازاریابی, این مقیاس را می توان برای ارزیابی طرز تلقی مصرف کننده نسبت به موضوعات به کار برد.
( دهدشتی شاهرخ و بحرینی زاده,1389: 176)
3-5 روایی و پایایی ابزار سنجش
روایی (اعتبار) به معنی آن است که آیا روش انتخاب شده برای سنجش موضوع مورد نظر مناسب است و آن را می سنجد یا نه؟ (رفیع پور،1385: 142). در پژوهش حاضر از اعتبار محتوا استفاده شده است. در اعتبار محتوا، تأکید بر این امر است که معرف ها تا چه میزان وجوه مختلف مفهوم را می سنجند. توافق بر سر اعتبار محتوایی یک سنجه نهایتاً به نحوه مفهومی بستگی دارد که برای آزمودن طراحی شده است. (دواس،1383: 64). اعتبار محتوایی به این معنی است که مقیاس تا چه حدی سازه یا متغیر تحت مطالعه را خوب ارزیابی می کند. یا به عبارت دیگر, منظور از تعیین درجه اعتبار درونی یا محتوایی پرسشنامه این است که معلوم شود تا چه اندازه پرسشنامه, متغیرهایی را که مدنظر بوده اند, اندازه گیری می کند. (دهدشتی شاهرخ و همکار,1389؛ 189)
برای معتبرسازی پرسشنامه تحقیق، از رویه استخراج اجزای متغیرهای مورد اندازه‏گیری از ادبیات موضوعی تحقیق، و آنگاه بومیسازی آن با بهرهگیری از نظریات متخصصان و نیز نمونهای مقدماتی استفاده شده است. (Hult & Ferrel, 1997; Bazargan et al., 1998, 166-171). بدین منظور، پرسشنامه طراحی شده، به صورت پیش‌آزمون در اختیار تعدادی از اساتید و خبرگان قرار گرفت, آنگاه پس از اخذ نظریات اصلاحی و تعدیل موادی از آنها، مجدداً در اختیار تعداد 30 نفر از اعضای جامعه آماری به عنوان نمونه مقدماتی قرار گرفت و طبق نظریات اصلاحی این گروه نیز از مرتبط بودن سؤالات با توجه به جامعه آماری مورد مطالعه اطمینان حاصل شد. در نهایت، پرسشنامه نهایی طراحی و برای جمع‌آوری داده‌ها مورد استفاده قرار گرفت. در ضمن، شاخص GFI (نیکویی برازش), نیز که به عنوان یکی از معیارهای سنجش روایی است, در این تحقیق بیشتر از 90/0 به دست آمده است.
منظور از پایایی پرسشنامه این است که آیا پرسشنامه ی تحقیق, آن چیزی را که باید بسنجد مورد سنجش قرار می دهد یا اینکه پرسش ها چیز دیگری که موضوع تحقیق نیست را می سنجند؟ برای تعیین پایایی این تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. آلفای کرونباخ، انسجام درونی و همسازی داخلی گویه ها را نشان می دهد.

جدول(3-6) نتایج تحلیل پایایی متغیرهای تحقیق
متغیر تعداد گویه میزان آلفا (ضریب پایایی)
آگاهی 5 729/0
تصویر ذهنی 11 708/0
کیفیت ادراک شده 9 735/0
رضایت گردشگر 7 739/0
وفاداری به مقصد 4 740/0

آلفای کرونباخ کل پرسشنامه, 7/0 به بالا بوده (73/0) , و بالاترین میزان اعتبار, مربوط به متغیرهای وفاداری و رضایت گردشگر می باشد.
همچنین، به منظور تحلیل ساختار درونی پرسشنامه و کشف عوامل تشکیل دهنده هر سازه، پایایی سازه با بهره گرفتن از تحلیل عاملی تاییدی نیز انجام شده است, که به تفصیل در فصل 4 آمده است.
3-6 تکنیک های تجزیه و تحلیل داده ها
برای تجزیه وتحلیل داده ها، با توجه به سطح سنجش متغیرهای مورد بررسی، از آماره های ت
وصیفی و آمارهای استنباطی (ضریب همبستگی, تحلیل واریانس و آزمون تی و رگرسیون چند متغیره) استفاده می شود. و با بهره گرفتن از مدل یابی معادلات ساختاری و آزمون تحلیل مسیر, روابط بین متغیرهای مدل مفهومی تحقیق، بررسی می شود. این تجزیه و تحلیل های آماری, به کمک دو نرم افزار LISREL و SPSS انجام می گیرد.

4-1 مقدمه
پژوهشگر پس از اینکه روش تحقیق خود را مشخص کرد و با بهره گرفتن از ابزارهای مناسب، داده های مورد نیاز را برای آزمون فرضیه های خود جمع آوری کرد، نوبت آن فرا می رسد که با بهره گیری از تکنیک های آماری مناسبی که با روش تحقیق، نوع متغیرها و… سازگاری دارد، داده های جمع آوری شده را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید و در نهایت فرضیه هایی را که تا این مرحله او را در تحقیق هدایت کرده اند در بوته آزمون قرار دهد و تکلیف آن ها را روشن کند و سرانجام بتواند پاسخی (راه حلی) برای پرسشی که تحقیق (تلاشی سیستماتیک برای بدست آوردن آن بود) بیابد. (خاکی، ص 304-303 : 1382)

4-2 توصیف متغیرهای زمینه ای تحقیق:
4-2-1- توزیع پاسخگویان برحسب جنسیت

جدول(4-1) توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب جنسیت
جنسیت تعداد درصد
زن 191 5/49
مرد 196 5/50
جمع کل 387 100
جدول فوق نشان می دهد که تعداد پاسخگویان به سوالات تحقیق حاضر, برای مردان 196 نفر, و برای زنان 191 نفر می باشند.

نمودار (4-1) توزیع درصدی پاسخگویان برحسب جنسیت

4-2-2- توزیع پاسخگویان برحسب سن

جدول(4-2) توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب سن
سن تعداد درصد
25-18 144 2/37
35-26 124 32
36-45 53 7/13
55-46 37 6/9
55 و بیشتر 29 5/7
جمع کل 387 100

داده های جدول بالا نشان می دهد که بیشترین فراوانی سنی در گروه سنی 25-18 سال, و کمترین فراوانی در گروه سنی 55 سال و بیشتر می باشد.

نمودار (4-2) توزیع درصدی پاسخگویان برحسب سن


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4-2-3- توزیع پاسخگویان بر حسب تحصیلات

جدول(4-3 ) توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب تحصیلات
تحصیلات تعداد درصد
زیر دیپلم 35 9/8
دیپلم و فوق دیپلم 148 8/37
لیسانس 166 6/42
فوق لیسانس و بالاتر 37 2/9
جمع کل 387 100

 
 
مدرک لیسانس با فراوانی 6/42 درصد, بیشترین و زیر دیپلم با 9/8 درصد, کمترین فراوانی را در میزان تحصیلات پاسخگویان, داشه اند.

نمودار (4-3 ) توزیع درصدی پاسخگویان برحسب تحصیلات

4-2-4- توزیع پاسخگویان بر حسب تعداد دفعات سفر به ماسوله

جدول(4-4) توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب تعداد دفعات سفر به ماسوله
چندمین بار تعداد درصد
اولین بار 129 3/33
دومین بار 75 4/19
بیش از 2 بار 183 1/47
جمع کل 387 100

1/47 درصد از پاسخگویان(183 نفر), پاسخ داده اند که بیش از 2 بار به ماسوله سفر کرده اند و در مقابل نیز, 3/33 درصد از پاسخگویان, اولین سفرشان به ماسوله بوده است.

نمودار (4-4 ) توزیع درصدی پاسخگویان برحسب تعداد دفعات سفر به ماسوله

4-3 توصیف متغیرهای تحقیق
4-3-1- توزیع شاخص های آگاهی فرد از مقصد, بر حسب جنسیت

جدول (4-5) توزیع فراوانی گویه های آگاهی از مقصد پاسخگویان بر حسب جنسیت
ردیف گویه های آگاهی شدت زن مرد

تعداد درصد تعداد درصد
1 در مورد شهرک ماسوله به عنوان یک مقصد گردشگری چیزهایی شنیده ام. کاملاً موافقم 105 1/56 101 6/52

موافقم 76 6/40 80 7/41

نظری ندارم 2 1/1 6 1/3

مخالفم 3 6/1 3 6/1

کاملاً مخالفم 1 5/0 2 1
2 من می توانم ویژگی های شرکت توریستی ماسوله را به عنوان یک مقصد گردشگری از دیگر مقاصد گردشگری تمیز (تشخیص) دهم. کاملاً موافقم 73 39 77 1/40

موافقم 90 1/48 85 3/44

نظری ندارم 17 1/9 24 5/12

مخالفم 7 7/3 6 1/3

کاملاً مخالفم 0 0 0 0
3 برخی از ویژگی های ماسوله، با شنیدن نام آن با سرعت به ذهنم می آید. کاملاً موافقم 97 9/51 92 9/47

موافقم 70 4/37 80 7/41

نظری ندارم 15 8 15 8/7

مخالفم 4 1/2 5 6/2

کاملاً مخالفم 1 5/0 0 0
4 من در به تصویر کشیدن شهرک ماسوله در ذهنم مشکلی ندارم. کاملاً موافقم 69 9/36 85 3/44

موافقم 86 46 78 40

نظری ندارم 20 7/10 23 12

مخالفم 12 4/6 6 1/3

کاملاً مخالفم 0 0 0 0
5 من می توانم سمبل یا لوگویی را از شهرک ماسوله به عنوان یک مقصد گردشگری به یاد بیاورم. کاملاً موافقم 77 2/41 78 6/40

موافقم 85 5/45 77 1/40

نظری ندارم 19 2/10 29 1/15

مخالفم 6 2/3 5 6/2

کاملاً مخالفم 0 0 3 6/1

جدول فوق به بررسی گویه های مؤلفه ی آگاهی به تفکیک جنسیت پرداخته است. گویه ی اول نشان می دهد که 1/56 درصد زنان و 6/52 درصد مردان در مورد شهرک ماسوله به عنوان یک مقصد گردشگری چیزهایی شنیده اند و تنها 1 درصد از هر دو گروه گزینه “کاملاً مخالفم” را پاسخ گفته اند.
1/48 درصد زنان و 3/44 درصد مردان بیان کرده اند که می توانند ویژگی های شهرک توریستی ماسوله را به عنوان یک مقصد گردشگری از دیگر مقاصد گردشگری تشخیص دهند.
در گویه ی سوم، 9/51 درصد از پاسخگویان و 9/47 درصد از پاسخگویان مرد اظهار کرده اند که برخی از ویژگی های ماسوله با شنیدن نام آن به سرعت به ذهن شان می آید.
تقریباً 80 درصد از پاسخگویان بیان کرده اند, در به تصویر کشیدن شهرک ماسوله در ذهن, مشکلی ندارند.
86 درصد از پاسخگویان زن و 80 درصد از مردان, می توانند سمبل یا لوگویی را از شهرک ماسوله به عنوان یک مقصد گردشگری به یاد بیاورند.
گویه های 1 تا 5 با همدیگر ترکیب compute (ترکیب) گردیدند و مؤلفه ی آگاهی را ساختند. سپس برای سنجش آن، مؤلفه ی تازه ساخته شده در سه سطح Recode (کدگذاری مجدد) گردید و در جدول زیر میزان آن نشان داده می شود.
جدول (4-6)
سطح آگاهی تعداد درصد
کم 11 8/2
متوسط 122 5/31
زیاد 254 6/65
جمع کل 387 100

جدول ترکیبی(4-6) نشان می دهد که: 6/65 درصد از پاسخگویان آگاهی بالا، 5/31 درصد آگاهی متوسط و فقط 8/2 درصد آگاهی کمی به شهرک توریستی ماسوله دارند.

4-3-2- توزیع شاخص های تصویر مقصد, بر حسب جنسیت
جدول (4-7) توزیع فراوانی گویه های تصویر مقصد بر حسب جنسیت
ردیف گویه های تصویر شدت زن مرد

تعداد درصد تعداد درصد
6 شهرک ماسوله، تسهیلات و امکانات خرید مناسبی دارد. کاملاً موافقم 25 4/13 29 1/15

موافقم 59 8/50 70 5/36

نظری ندارم 37 8/19 43 4/22

مخالفم 26 9/13 38 8/19

کاملاً مخالفم 4 1/2 12 2/6
7 شهرک ماسوله، محیطی مناسب برای استراحت است. کاملاً موافقم 62 2/32 55 6/28

موافقم 86 46 78 6/40

نظری ندارم 22 8/11 40 8/20

مخالفم 15 8 18 4/9

کاملاً مخالفم 2 1/1 1 5/0
8 شهرک ماسوله دارای محیطی آرام و ساکت است. کاملاً موافقم 70 4/37 59 7/30

موافقم 79 2/42 77 1/40

نظری ندارم 15 8 29 1/15

مخالفم 22 8/11 26 5/13

کاملاً مخالفم 1 5/0 1 5/0
9 شهرک ماسوله، آب و هوایی مطلوب دارد. کاملاً موافقم 114 61 117 9/60

موافقم 70 4/37 65 9/33

نظری ندارم 2 1/1 6 1/3

مخالفم 1 5/0 3 6/1

کاملاً مخالفم 0 0 1 5/0
10 شهرک ماسوله، طبیعت و چشم اندازی زیبا دارد. کاملاً موافقم 120 2/64 118 5/61

موافقم 64 2/34 68 4/35

نظری ندارم 2 1/1 4 1/2

مخالفم 1 5/0 2 1

کاملاً مخالفم 0 0 0 0
11 شهرک ماسوله حیات وحشی زیبا دارد. کاملاً موافقم 27 4/14 28 6/14

موافقم 61 6/32 49 5/25

نظری ندارم 68 4/36 89 4/46

مخالفم 28 15 22 5/11

کاملاً مخالفم 3 6/1 4 1/2
12 شهرک ماسوله، مردمی مهمان نواز دارد. کاملاً موافقم 46 6/24 30 6/15

موافقم 90 1/48 91 4/47

نظری ندارم 38 3/20 55 6/28

مخالفم 11 9/5 11 7/5

کاملاً مخالفم 2 1/1 5 6/2
13 شهرک ماسوله، صنایع دستی منحصر به فردی دارد. کاملاً موافقم 40 4/21 43 4/22

موافقم 101 54 95 5/49

نظری ندارم 27 4/14 36 8/18

مخالفم
17 1/9 10 2/5

کاملاً مخالفم 2 1/1 8 2/4
14 شهرک ماسوله، دارای جاذبه های فرهنگی جذابی است. کاملاً موافقم 55 4/29 39 3/20

موافقم 49 3/50 97 9/47

نظری ندارم 31 6/16 47 5/24

مخالفم 5 7/2 9 7/4

کاملاً مخالفم 2 1/1 5 6/2
15 شهرک ماسوله، دارای جاذبه های تاریخی جذابی است. کاملاً موافقم 73 39 64 3/33

موافقم 71 38 80 7/41

نظری ندارم 30 16 39 3/20

مخالفم 11 9/5 6 3/1

کاملاً مخالفم 2 1/1 3 6/1
16 به نظر من شهرک ماسوله به طور کلی جذاب است. کاملاً موافقم 115 5/61 107 7/55

موافقم 66 3/35 78 6/40

نظری ندارم 3 6/1 5 6/2

مخالفم 2 1/1 2 1

کاملاً مخالفم 1 5/0 0 0

جدول (4-7), به بررسی گویه های مؤلفه ی تصویر مقصد, به تفکیک جنسیت پرداخته است.گویه ی شماره 6, نشان می دهد که, 4/13 درصد از زنان و 1/15 درصد از مردان, کاملا موافقند که شهرک ماسوله, تسهیلات و امکانات خرید مناسبی دارد, و 3/8 درصد از کل پاسخ دهندگان, کاملا مخالف وجود این تسهیلات در شهرک ماسوله اند.
2/32 درصد از زنان و 6/28 درصد از مردان, ماسوله را محیطی مناسب برای استراحت دانسته, و فقط حدود 5/1 درصد از کل پاسخ دهندگان, با این موضوع مخالف اند.
در گویه ی شماره 8, تقریبا 68 درصد از کل پاسخگویان, ماسوله را محیطی آرام و ساکت دانسته, و فقط 1 درصد از پاسخگویان, با آن مخالف اند.
61 درصد از زنان و 9/60 درصد از مردان, کاملا موافق اند که ماسوله, آب و هوایی مطلوب داشته و تنها 5/0 درصد از مردان, کاملا مخالف این موضوع اند.
در گویه ی شماره 10, 2/64 درصد از زنان و 5/61 از مردان, کاملا موافقند که ماسوله, دارای طبیعت و چشم انداز زیبایی است و هیچ کدام از پاسخگویان, مخالف این موضوع نبوده اند.
حدود 29 درصد از کل پاسخگویان, موافق اند که, ماسوله حیات وحشی زیبا دارد, و حدود 5/3 درصد از پاسخگویان, مخالف این موضوع بوده اند.
در گویه ی شماره

ه های مختلف ، تعبیرات متفاوتی به عمل آمده و مؤلفین ، تعاریف متعددی از آن نموده اند . به عنوان مثال ، گیلب، ریسک را پدیده ای می داند که بتواند نتیجه حاصل از آن چه سرمایه گذار انتظار دارد را منحرف سازد و هیوب، ریسک را احتمال کاهش درآمد یا از دست دادن سرمایه تعریف می کند و ریسک را فقط زیان ناشی از سرمایه گذاری می داند (راعی و دیگران،1391،ص49) . در یک تعریف کلی ، می توان نوسان پذیری بازده سرمایه گذاری را ریسک سرمایه گذاری نامید؛ در واقع به زبان ریاضی ، ریسک انحراف معیار بازدهی است .
زمانی که گفته می شود در یک عمل یا وضعیت خاص ریسک وجود دارد ، شنونده در می یابد که عدم اطمینانی در رابطه با نتایج حاصل از آن عمل وجود داشته و این امکان می رود که حداقل یکی از نتایج محتمل ، نامطلوب بوده و به طور ضمنی ، بر نامعلوم بودن و غیرقابل پیش بینی بودن نتایج آتی اشاره می نماید . به این دلیل ، زمانی که از توانایی بیشتری در پیش بینی آینده برخوردار باشد ، با ریسک کمتری مواجه شده و با کاسته شدن توانایی در پیش بینی آینده ، ریسک نیز بیشتر می گردد (مظلومی،1388،ص2).
مفهوم اصلی که تمام این تعاریف بر آن تأکید دارند ، وجود عدم اطمینان از اتفاقات آینده است و ریسک نوعی از عدم اطمینان به آینده است که قابلیت محاسبه را داشته باشد (wiliyams & Hainz,2003,p 32). اگر نتوان میزان عدم اطمینان به آینده را محاسبه نمود ، ریسک نخواهد بود و تنها عدم اطمینان است ؛ به این دلیل است که برای ریسک مقادیر مشخصی ارائه می گردد و می توان آن را مدیریت و کنترل نمود (اکبریان و دیگران،1385،ص158) . به طور کلی عدم اطمینان مضمون ریسک را تشکیل می دهد و عبارت از تردیدی است که شخص در ارتباط با وقوع یک نتیجه ممکن از میان نتایج ممکن دارد . اگر تخمین نتایج آتی با تعیین همراه بوده و از حتمیت وقوع یا عدم وقوع آن ها اطمینان حاصل گردد ، عدم اطمینان نیز مستولی نخواهد شد . در نتیجه به علت معلوم بودن آینده ، اصولاً ریسکی نیز وجود نخواهد داشت (مظلومی،1388،ص2) . آشنا شدن با انواع طبقه بندی های به عمل آمده از ریسک و انتخاب یک گروه ، به عنوان زمینه ای است که فعالیت های مدیریت ریسک بر روی آن متمرکز است . در ادامه انواع ریسک بر مبنای رویکرد بنیادی و مدرن و تقسیم بندی کلی از ریسک بیان خواهد شد .
انواع ریسک بر مبنای رویکرد بنیادی
این رویکرد عوامل ذاتی مؤثر بر متغیر بازدهی اوراق بهادار را در طول زمان نشان می دهد که به آن ریسک کلی اوراق بهادار می گویند . بر مبنای رویکرد بنیادی ، عوامل تشکیل دهنده ریسک را که باعث تغییر در قیمت سهم در بازار می گردند می توان در مقوله هایی طبقه بندی نمود که عبارتند از( راعی و دیگران،1383،ص ص 229-225) :
ریسک سیاسی- ریسک سیاسی یا کشور عبارت است از کاهش ارزش سرمایه ، که به دلیل تغییر در سیاست ها و نظام سیاست گذاری یک کشور رخ می دهد و به انتظار سرمایه گذار نسبت به آینده سیاسی کشور بستگی دارد و در کل تغییرات عمده ای در محیط اقتصادی و سیاسی یک کشور ایجاد می کند . یک جنگ ناگهانی ، انتخاب رئیس جمهور جدید تا فوت ناگهانی وی ، رونق سفته بازی و امثال این ها ، از جمله رخدادهایی هستند که بر بازار سهام تاثیر بسیار زیادی خواهند داشت .
ریسک تجاری- تغییرات در قدرت سوددهی یک شرکت ، سبب ضرر سرمایه ای یا کاهش بازده سالانه سرمایه گذاری خواهد شد . ریسک تجاری را ، در ناتوانی یک شرکت در پایداری صحنه رقابت ، یا در حفظ نرخ رشد یا ثبات سوددهی می توان تعریف نمود .
ریسک نرخ بهره- ریسک نرخ بهره یعنی ریسک کاهش ارزش اصل سرمایه . بسیاری از سرمایه گذاران ، خرید اوراق بهادار با بازدهی ثابت یا اوراق قرضه معتبر را راه حلی برای رهایی از ریسک می دانند اما این نوع از اوراق دارای ریسک نرخ بهره می باشند .
ریسک نرخ تورم- ریسک کاهش ارزش اصل و فرع سرمایه ، به دلیل کاهش قدرت خرید پول . با خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت ، سرمایه گذار، مشمول ریسک تورم خواهد شد و با خرید سهام عادی می توان در برابر این ریسک ، برای خود مصونیت ایجاد نمود .
ریسک مالی- مقصود از ریسک مالی ، ریسک ناشی از استفاده از بدهی است . هر قدر شرکت وام بیشتری بگیرد ( اوراق قرضه بیشتری منتشر نماید) ، با کاهش حاشیه سود خالص شرکت ، ریسک سهام عادی آن بیشتر می گردد .
ریسک نقد شوندگی- سرمایه گذاران ، نقدشوندگی را از این دیدگاه مورد توجه قرار می دهند که بتوانند یک دارایی را سریعا بخرند یا بفروشند ، بدون آن که قیمت آن دستخوش تغییرات شدید گردد . هر قدر خرید و فروش یک دارایی سریعتر انجام شود ، ریسک نقدشوندگی کمتر می گردد.
ریسک نرخ ارز- این ریسک ، در اثر خرید اوراق بهاداری که با نرخ ارز متفاوتی منتشر شده اند، به وجود می آید و احتمال آن زمانی بیشتر می گردد که سرمایه گذار ، دارایی هایی را در کشورهای مختلف خریداری نماید .
انواع ریسک بر مبنای رویکرد مدرن(نظریه نوین پرتفوی)
تجزیه و تحلیل گران مدرن منابع ریسک را که باعث تغییر و پراکندگی در بازده می گردد به دو دسته تقسیم می نمایند .
ریسک غیر سیستماتیک- به آن قسمت از تغییرپذیری در بازده کلی محصولات مالی که به تغییرپذیری بازار بستگی ندارد ، ریسک غیرسیستماتیک می گویند . این نوع ریسک را می توان با ایجاد پرتفوی کاهش داد( ابزری و دیگران،1380ص132) . ریسک غیر سیستماتیک ، یک سهم خاص یا سهم گروه کوچکی از شرکت ها و یا حداکثر تعداد معدودی از دارایی ها را تحت تاثیر قرار می دهد . از آن جا که این نوع ریسک ها منحصر به یک شرکت خاص می
باشند ، گاهی ریسک های خاص یا منحصر به فرد نامیده می شوند . در واقع ریسک غیرسیستماتیک در اثر اصل تنوع بخشی قابل حذف می گردد . پس ریسک غیرسیستماتیک پرتفویی که از تعداد زیادی سهم تشکیل می شود تقریبا صفر است . به این دلیل به ریسک های غیر سیستماتیک ، ریسک حذف شدنی نیز می گویند (Ross,2002,pp 71-76) .
ریسک سیستماتیک- به آن قسمت از تغییرپذیری در بازده کلی محصولات مالی که مستقیماً به تغییرپذیری بازار و اقتصاد وابسته است ریسک سیستماتیک می گویند (ابزری و دیگران ،1380، ص132) . ریسک سیستماتیک تقریبا بر تمامی دارایی های موجود در اقتصاد و سهام تعداد زیادی از شرکت ها اثر می گذارد . با توجه به این که ریسک سیستماتیک بر کل بازار اثرگذار است ، گاهی ریسک بازار هم نامیده می شود . عدم اطمینان به شرایط کلی اقتصادی ، مانند نرخ بهره یا تورم یا تولید ناخالص داخلی نمونه هایی از ریسک سیستماتیک می باشد . از آن جا که ، ریسک سیستماتیک ، تقریبا تمامی دارایی ها را تحت تاثیر قرار می دهد ، صرفه نظر از این که تعداد دارایی های موجود در یک پرتفوی چقدر است ، ریسک حذف نشدنی نامیده می شود . اصل ریسک سیستماتیک دارای کاربرد مهم و قابل ملاحظه ای است . بازده مورد انتظار یک دارایی صرفاً به ریسک سیستماتیک آن بستگی دارد و در تعیین آن فقط ریسک سیستماتیک مورد توجه قرار می گیرد Ross,2002,pp 71-80)) . در سرمایه گذاری ها ، نیروهایی که کنترل نشدنی و خارجی هستند و اثرات آن ها گسترده است ، منابع ریسک سیستماتیک نامیده می شوند . به عبارتی ، ریسک سیستماتیک توسط وقایع اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی که بازده اوراق را تحت تاثیر قرار می دهند ، ایجاد می گردد ( Harrington,1987,p16) . ریسک سیستماتیک از دو جزء تشکیل می گردد که عبارتند از(Neveu,1986,p 305) :
الف) ریسک تجاری- ریسک تجاری متعلق به دارایی های شرکت ها است و در رابطه با سرمایه گذاری ها و تصمیم گیری های ذی ربط به وجود می آید . در واقع ریسک تجاری را در ناتوانی یک شرکت در پایداری صحنه رقابت ، حفظ نرخ رشد و ثبات در میزان سوددهی در کوتاه مدت یا بلند مدت می توان تعریف نمود .
ب) ریسک مالی- ریسک مالی پیرو تصمیمات مربوط به تأمین مالی ، پدید می آید؛ به عبارتی ریسک مالی در سایه استفاده از بدهی در تأمین مالی دارایی های یک شرکت ایجاد می گردد . اگر شرکتی در ترازنامه خود فقط دارای بدهی های جاری و حقوق صاحبان سهام باشد ، فاقد ریسک مالی خواهد بود .
شرکتی که در ساختار سرمایه خود دارای هیچ گونه بدهی نباشد ، در اصلاح شرکت بدون بدهی نامیده می شود؛ زیرا هیچ گونه ریسک سیستماتیک مالی ندارد و بدیهی است که ریسک سیستماتیک تجاری آن صفر نبوده اما مقدار آن ثابت می ماند . شرکتی که در ساختار سرمایه خود دارای وام باشد ، در اصطلاح شرکت با بدهی نامیده می شود و ریسک سیستماتیک مالی آن از صفر بیشتر خواهد بود (Neveu,1986,p 365) .
بنابراین ریسک کل تلفیقی از این دو می باشد :
لازم است توضیحاتی در مورد ضریب بتا و اصل تنوع بخشی نیز ارائه گردد . هدف از ضریب بتا ، محاسبه ریسک سیستماتیک سهام و سایر اوراق بهادار است . ضریب بتای یک سهم عادی چیزی جز شاخص ریسک سیستماتیک تلقی نمی گردد؛ زیرا می توان با بهره گرفتن از آن ، تغییرات نرخ بازده یک سهم را با نرخ بازده کل بازار سهام مقایسه نمود . در واقع ضریب بتای یک سهم عبارت است از مجموع ریسک های سیستماتیک تجاری و مالی آن سهم . محاسبه ضریب بتای یک سهم هر چند طاقت فرسا است اما کار چندان مشکلی نمی باشد . روش آماری محاسبه بتا به صورت زیر است(Neveu,1986,p 313) :
گام اول- اندازه گیری نرخ بازده سهام مورد بررسی و نرخ بازده پرتفوی بازار در یک دوره زمانی(نرخ بازده پرتفوی بازار از روی شاخص قیمت بورس سهام قابل محاسبه است)
گام دوم- محاسبه کوواریانس نرخ بازده سهام و نرخ بازده پرتفوی بازار
گام سوم- تقسیم نمودن کوواریانس حاصله بر واریانس نرخ بازده پرتفوی بازار
Cov(i,m)= کوواریانس بازده سهام و بازده پرتفوی بازار
Var(m) = واریانس بازده پرتفوی بازار
اساس محاسبه ضریب بتا ، همبستگی و رگرسیون است که معمولاً از طریقOLS برای برآورد بتا استفاده شود(Tahani,2011,p75) .

 
 
تنوع بخشی باعث نزدیک شدن یا رسیدن به سطح کلی ریسک بازار می گردد و می تواند به طور قابل توجهی ریسک غیر سیستماتیک را کاهش دهد(sharpe,1995,p300) . اصل تنوع بخشی نتیجه مهمی دارد: از نظر شخصی که پرتفوی خود را تنوع بخشیده است ، فقط ریسک سیستماتیک اهمیت دارد یعنی در تصمیم گیری برای خرید یک دارایی خاص ، سرمایه گذاری که پرتفوی خود را به خوبی تنوع بخشیده است ، تنها نگران ریسک سیستماتیک آن دارایی است . بر اساس نمودار وقتی که تعداد اوراق بهادار در پرتفوی افزایش می یابد ، انحراف معیار کاهش می یابد اما به صفر نمی رسد . ریسکی که حتی بعد از تنوع بخشی شدید باقی می ماند همان ریسک سیستماتیک یا بازار است و با تنوع بخشی نمی توان سطح حداقل ریسک را حذف نمود (Ross,2002,p75) .
σ
σ

ریسک حذف شدنی
از طریق تنوع بخشی
ریسک حذف شدنی
از طریق تنوع بخشی

ریسک حذف نشدنی
ریسک حذف نشدنی

تعداد سهام پرتفوی(n)
تعداد سهام پرتفوی(n)


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نمودار2-2-1) تنوع بخشی پرتفوی(Ross,2002,p 75)
نمودار2-2-1) تنوع بخشی پرتفوی(Ross,2002,p 75)

تقسیم بندی کلی ریسک
با توجه به تغییرات مداوم در عوامل محیطی و سیستم های اقتصادی ، هر روز ریسک های متفاوتی بر ساختار مالی شرکت های مختلف اثر می گذارد و هر یک از شرکت ها با توجه به حوزه عملکرد خود ، با ریسک های خاصی مواجه می گردند . با توجه به انواع تقسیم بندی های صورت گرفته از ریسک ، به طور کلی ریسک به دو دسته تقسیم می گردد (راعی و سعیدی،1389،ص ص 80-58) :
الف) ریسک های مالی- ریسک های مالی به طور متغیر بر سودآوری شرکت ها اثر می گذارد و می توانند حتی شرکتی را از پای درآورند و تغییرات قیمت مالی باعث بروز آن می گردند انواع آن عبارتند از:

ریسک نرخ ارز- به واسطه تغییر در نرخ ارز به وجود آمده و کلیه شرکت های خارج از مرزهای سیاسی که با کشور های دارای واحد پولی متفاوت ، معامله دارند ، در معرض آن قرار می گیرند .
ریسک نرخ سود(بهره)- در صورتی که شرکت ها برخی از دارایی های خود را به صورت دارایی های مالی نگهداری کنند با آن مواجه می گردند و تغییر در نرخ سود و دارایی های مالی هنگامی اثر خود را نمایان می کند که شرکت تعهدات مالی داشته باشد .
ریسک نکول- هنگامی رخ می دهد که وام گیرنده به علت عدم توان یا تمایل ، به تعهدات خود در سررسید عمل نمی نماید و از ریسک هایی است که در نهادهای پولی و مالی بسیار رایج است .
ریسک نقدینگی- ریسک نبود وجه نقد برای بازپرداخت تعهدات .
ریسک تورم- به عنوان ریسک قدرت خرید نیز شناخته می شود و زمانی که سطح عمومی قیمت ها افزایش می یابد رخ می دهد .
ریسک سرمایه گذاری مجدد- مربوط به دارایی هایی است که بیش از یک جریان نقدی دارند و عدم اطمینان از روند آتی نرخ سود و پیدا کردن فرصت مناسب برای سرمایه گذاری ، منشأ چنین ریسکی است .
ریسک بازار- ریسک زیان ناشی از حرکات یا نوسان های غیر منتظره قیمت ها یا نرخ های بازار است .
ریسک های غیر مالی- انواع این ریسک ها عبارتند از:
ریسک مدیریت- شامل تصمیمات نادرست مدیران اجرایی شرکت ها است و بر اساس سطوح مختلف مدیریتی ، تأثیر متفاوتی بر سطح عملکرد شرکت ها دارد .
ریسک سیاسی- تغییرات قوانین مانند قوانین مربوط به صادرات و واردات منجر به این ریسک می گردد .
ریسک صنعت- نوسانات بازدهی سرمایه گذاری که بر اثر اتفاقات یا وقایع خاص و تغییرات در یک صنعت خاص رخ می دهد .
ریسک عملیاتی- ریسک عملیاتی هنگامی بررسی می شود که یک سازمان عملیات خود را به خوبی انجام ندهد . به عبارتی یا سیستم های داخلی و روش های انجام کار به درستی تعریف نشده اند و یا به درستی اجرا نمی شوند .
ریسک قوانین و مقررات- به علت تغییرات قوانین مختلف در یک جامعه اقتصادی به وجود می آید .
ریسک نیروی انسانی- منظور کارکنانی هستند که مهارت های ویژه ای دارند . شرکت مواجه با ریسک نیروی انسانی در صورت از دست دادن کارکنان خود، برتری خود را نیز از دست می دهند.
ریسک فناوری- ریسک ناشی از تغییرات تکنولوژی و کاربرد آن در فعالیت های شرکت و در زنجیره ارزشی را گویند .
ریسک جغرافیایی- ریسک ناشی از تغییرات جوی و عوامل طبیعی است که موجب انحراف در بازده می شود .
مدیریت ریسک
مدیریت ریسک فرآیندی است که هدف آن ، کاهش امکان آثار زیان آور یک فعالیت از طریق اقدام آگاهانه برای پیش بینی حوادث ناخواسته و برنامه ریزی برای اجتناب از آن ها می باشد( ذاکری و دیگران،1388،ص1) . در واقع مدیریت ریسک یک مسیر ساختار یافته برای تحلیل و پاسخگویی به عدم اطمینان های آینده است و احتمال بروز ریسک و پیامدهای آن را کاهش می دهد(راعی،1391،ص49) .
مدیریت ریسک به منظور محافظت در برابر پیامدهای نامطلوب ناشی از تحمل ریسک و اطمینان یافتن از دستیابی به فواید پذیرش ریسک ، مطرح می گردد . این امر مستلزم آن است که ریسک را شناسایی و برای مدیریت آن تصمیمات هوشیارانه اتخاذ گردد ؛ به بیان دقیق تر مدیریت ریسک فرآیندی است که در آن مدیران به شناسایی ، اندازه گیری ، تصمیم گیری و نظارت بر انواع ریسک می پردازند(رادپور و عبده تبریزی،1388، ص20) . دلیل اصلی اجرای مدیریت ریسک ، حداقل سازی ریسک و عدم اطمینان همراه با حداکثرسازی بازده برای سرمایه گذاران است ؛ یعنی کاهش زیان و افزایش سود ناشی از سرمایه گذاری . افزون بر این ، مدیریت ریسک ، در تبدیل وضعیت عدم اطمینان به وضعیت بااطمینان بیشتر ، اهمیت خاصی داشته و با ایجاد وضعیت مطمئن تر ، امکان اتخاذ تصمیمات توسط مدیران را تسهیل می نماید (اکبریان و دیگران، 1385،ص 159) . مدیریت ریسک به ریسک ها و فرصت های تأثیرگذار بر خلق ارزش یا حفظ ارزش نیز می پردازد . بنابراین به صورت خلاصه مدیریت ریسک (گروه مدیران ریسک سازمان بورس،1387،ص3) :
فرآیندی پیوسته و در جریان در سرتاسر یک واحد اقتصادی است .
توسط کارکنان در تمام سطوح یک شرکت یا سازمان می تواند اجرا گردد .
در فرآیند راهبردگذاری به کار بسته می

آماری فراهم آمده اند خلاصه، کدبندی، دسته بندی و… و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط ها بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید. در این فرایند ها، داده ها هم از لحاظ مفهومی و هم از جنبه تجربی پالایش می شوند و تکنیک های گوناگون آماری نقش بسزایی در استنباط ها و تعمیم های بعدی دارند (خاکی، 1387: 325).
تجزیه و تحلیل اطلاعات به عنوان مرحله ای علمی از پایه های اساسی هر پژوهش علمی به شمار می رود که به وسیله آن کلیه فعالیت های پژوهش تا رسیدن به نتیجه، کنترل و هدایت می شوند. در این فصل نیز به توصیف داده های پژوهشی و تجزیه و تحلیل داده هایی که به وسیله پرسشنامه از افراد نمونه گردآوری شده‌اند پرداخته خواهد شد و سپس به هر یک از فرضیات پاسخ داده می‌شود.
2-4. توصیف ویژگی های جمعیت شناختی اعضای نمونه
به منظور شناخت بهتر ماهیت جامعه ای که در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است و آشنایی بیشتر با متغیرهای پژوهش، قبل از تجزیه و تحلیل داده های آماری، لازم است این داده ها توصیف شود. همچنین توصیف آماری داده ها، گامی در جهت تشخیص الگوی حاکم بر آن ها و پایه ای برای تبیین روابط بین متغیرهایی است که در پژوهش بکار می رود.
1-2-4. جنسیت
جدول 1-4 توزیع فراوانی مربوط به جنسیت

جنسیت
فراوانی
درصد فراوانی
مرد
38
4/45
زن

 
 
69


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

6/54
جمع
152
100
همانگونه که جدول و نمودار 1-4 نشان میدهد، 4/45 درصد پاسخ دهندگان را مردان و 6/54 درصد را مردان تشکیل میدهند.
نمودار 1-4 نمودارمیله ای مربوط به فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان
2-2-4. تحصیلات

افراد فعال در گردشگری شیراز (مقامات رسمی میراث فرهنگی شیراز و مدیران مطرح ترین دفاتر خدمات مسافرتی) نظرخواهی به عمل آمد که آن‌ها اعتبار پرسشنامه را تأیید کردند. و همچنین با کمک نرم افزار لیزرل و روش تحلیل عاملی تاییدی روایی متغیر ها مورد سنجش قرار گرفت که نتایج آن را در فصل بعد از نظر خواهیم گزراند.
پایایی:
پایایی یک وسیله اندازه‌گیری، عمدتاً به دقت نتایج حاصل از آن اشاره می‌کند . پایایی به : دقت، اعتمادپذیری، ثبات یا تکرارپذیری نتایج آزمون اشاره می‌کند . پایایی ابزار، عبارت است از این که اگر یک وسیله اندازه‌گیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده، در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد، نتایج مشابهی از آن حاصل شود . قابلیت اعتماد نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه‌گیری، ویژگی‌های باثبات آزمودنی یا ویژگی‌های موقتی و متغیر وی را می‌سنجد . برای تعیین پایایی پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است . این روش برای محاسبه هماهنگی‌های درونی ابزارهای اندازه‌گیری از جمله پرسشنامه‌ها یا آزمون‌هایی که خصیصه‌های مختلفی را اندازه‌گیری می‌کنند به کار می‌رود. ضریب آلفای کرونباخ توسط کرونباخ ابداع شده و یکی از متداول‌ترین روش‌های اندازه‌گیری اعتمادپذیری یا پایایی پرسشنامه‌ها است(دانایی فرد و همکاران، 1390) . برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره‌های هر زیرمجموعه سؤال‌های پرسشنامه یا زیر آزمون و واریانس کل را محاسبه کرد . سپس با بهره گرفتن از رابطه زیر مقدار ضریب آلفای کرونباخ را محاسبه کرد(سرمد و همکاران، 1385) .
a = ضریب پایایی کل آزمون
تعداد زیر مجموعه‌های سئوال‌های پرسشنامه یا آزمون = J
واریانس زیر آزمون Jام Sj2 =
واریانس کل پرسشنامه یا آزمون S2 =
هر چه این معیار به مقدار یک نزدیک‌تر باشد نشان‌دهنده پایایی بالا و هر چه این مقدار به صفر نزدیک‌تر باشد نشان‌دهنده عدم پایایی پرسشنامه می‌باشد . کرونباخ، ضریب پایایی 45% را کم، 75% را متوسط و قابل قبول و ضریب پایایی 95% را زیاد پیشنهاد کرده است. بنابراین قابلیت اعتماد در این پژوهش، از روش آلفای کرونباخ و استفاده از نرم‌افزار 19 Spss مورد بررسی قرار گرفته است.
با بهره گرفتن از فرمول زیر مقدار ضریب آلفای کرونباخ را محاسبه می‌کنیم.
که در آن :
تعداد زیر مجموعه‌های سئوال‌های پرسشنامه یا آزمون = J
واریانس زیر آزمون Jام Sj2 =
واریانس کل پرسشنامه یا آزمون S2 =
بدین منظور یک نمونه اولیه شامل 30 پرسشنامه پیش آزمون گردید و سپس با بهره گرفتن از داده‌های به دست آمده از این پرسشنامه‌ها و به کمک نرم‌افزار آماری Spss میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرهای تحقیق و ابعاد ان به شرح زیر می باشد:

جدول1-3- میزان آلفای کرونباخ متغیرها و ابعاد تحقیق
متغیر
آلفای کرونباخ
تصویر شناختی

 
 
787/0
تصویر عاطفی
814/0
تصویر منحصر به فرد
828/0
کل پرسشنامه
793/0
از آنجائیکه مقدار بدست امده آلفای کرونباخ برای همه متغیرهای تحقیق بالای 7/0 می باشد می توان گفت پرسشنامه از پایای قابل قبولی برخوردار است.
3-8- آزمون های آماری
پس از اینکه پژوهشگر روش تحقیق خود را مشخص کرد و با بهره گرفتن از ابزارهای مناسب ، داده های مورد نیاز را برای آزمون فرضیه های خود جمع آوری کرد ، اکنون نوبت آن است که با بهره گیری از تکنیک های آماری مناسب که با روش تحقیق ، نوع متغیرها و …..سازگاری دارد ، داده های جمع آوری شده را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید و در نهایت فرضیه هایی که تا این مرحله او را در تحقیق هدایت کرده اند ، در بوته آزمایش قرار دهد و تکلیف آنها را روشن کند و سرانجام بتواند پاسخی برای پرسشی که تحقیق تلاشی سیستماتیک برای به دست آوردن آن بود ، بیابد ( خاکی ، 1375 : 304-303) .
به منظور تحلیل داده های پژوهش از تحلیل های گوناگون استفاده شده است . در مرحله اول نرمال بودن داده ها با بهره گرفتن از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف مورد بررسی قرار میگیرد و در صورتیکه داده ها نرمال باشند از آمار پارامتریک و در صورتیکه غیر نرمال باشند از آمار ناپارامتریک استفاده میکنیم،که در این پژوهش چنانکه در فصل بعد به تفصیل گفته خواهد شد داده ها با بهره گرفتن از آزمون یاد شده مورد بررسی قرار گرفتند و مشخص شد داده ها نرمال میباشند. در مرحله بعد روایی سازه متغیرهای تحقیق و شاخصهای منتج از آنها با بهره گرفتن از آزمون تحلیل عاملی تأییدی مورد بررسی قرار میگیرد. با بهره گرفتن از مدل معادلات ساختاری که در حقیقت آمیزه ای از نمودار تحلیل مسیر و تحلیل عاملی تأییدی است ، آزمون مقایسه زوجی و آنالیز واریانس ، به آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته میشود .
آزمون کولموگروف – اسمیرنوف (K-S)
این آزمون روش ناپارامتری سادهای برای تعیین همگونی اطلاعات تجربی با توزیع های آماری منتخب است بنابراین آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف روشی برای همگونی یک توزیع فراوانی نظری برای اطلاعات تجربی است ( آذر مومنی ، 1383 ) . این آزمون جهت بررسی ادعای مطرح شده در مورد توزیع داده های یک متغیر کمی مورد استفاده قرار می گیرد . فرض صفر در این آزمون همگون بودن توزیع مشاهدات با توزیع نظری مشخص (با پارامتری معین) است که با حدس یا قراین مختلف آن را تعیین کرده ایم و فرض مخالف مناسب نبودن توزیع مورد نظر برای متغیر است .

یکی از مزایای آزمون K-S این است که هر یک از مشاهدات را به صورت اصلی در نظر می گیرد. پارامترهای مورد نظر در این آزمون شامل تعداد داده ها ، پارامترهای مورد نظر در بررسی وجود توزیع (مانند میانگین و انحراف معیار در توزیع نرمال)، قدر مطلق مقدار بیشترین انحراف ، بیشترین انحراف مثبت، بیشترین انحراف منفی ، مقدار آماره Z و مقدار Sig (معنی داری) می باشد . فرمول آزمون به صورت زیر می باشد :
نحوه داوری :
اگر مقدار Sig محاسبه شده از 05/0 کمتر باشد فرض H1 رد و فرض H0 پذیرفته می شود . اگر مقدار Sig محاسبه شده از مقدار 05/0 بیشتر باشد فرض H0رد و فرض H1 پذیرفته می شود . بدین معنی که داده ها از توزیع نرمال برخوردار است .
مدل سازی معادلات ساختاری
برای بررسی روابط علی بین متغیرها به صورت منسجم کوششهای زیادی در دهه اخیر صورت گرفته است . یکی از این روشها برای انجام تحلیل عاملی تأییدی ، معادلات ساختاری یا تحلیل چند متغیری با متغیرهای مکنون است . مدل سازی معادلات ساختاری یک تکنیک تحلیل چند متغیریِ بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری و به بیان دقیق تر بسط مدل خطی کلی است که به پژوهشگر امکان میدهد مجموعه ای از معادلات رگرسیون را به گونه ای همزمان مورد آزمون قرار دهد . مدل معادلات ساختاری رویکرد آماری جامع برای آزمون فرضیه هایی درباره روابط بین متغیرهای مشاهده شده و متغیرهای مکنون است ، که گاه تحلیل ساختاری کوواریانس ، مدل یابی علی و گاه نیز LISREL نامیده میشود . اما اصطلاح غالب در این روزها ، مدل یابی معادلات ساختاری یا به گونه خلاصه SEM نامیده میشود ( هومن ، 1388 : 11) . یک مدل کامل معادلات ساختاری شامل دو مولفه میگردد :
الف ) مدل اندازه گیری : جزئی از معادلات ساختاری که طی آن متغیرهای مکنون مشخص میشوند . متغیرهای مکنون ، متغیرهای قابل مشاهده ای اند که به وسیله کواریانس میان دو یا چند شاخص نشان داده میشوند .
ب) مدل ساختاری : جزئی از مدل ساختاری که روابط بین متغیرهای مکنون را نشان میدهد .
بررسی و تحلیل مدلهای اندازه گیری در مراحل اولیه مطالعات تأییدی مفید بوده چرا که میتواند روشنگر نقاط ضعف نظری بوده و به تفسیر یافته های پژوهش کمک نموده و در طرح مطالعات آینده سهم عمده ای داشته باشد ؛ بر این اساس مدل سازی معادلات ساختاری شامل دو مرحله عمده تدوین مدل و آزمون مدل میباشد . در تدوین مدل ، محقّق با بهره گرفتن از کلیه نظریات مرتبط ، پژوهش و اطلاعات در دسترس به طرح مدل میپردازد و در این مرحله مدل روابط علی بین متغیرها را توصیف می نماید .ارتباط بین متغیرها میتواند مبیّن فرضیه هایی باشد که روابط علی بین متغیرهای مشهود و مکنون را از فضای تئوریک استنتاج نموده اند .مرحله بعدی آزمون برازندگی ومیزان انطباق این نظریه ها با داده های تجربی است که از جامعه معیّن گردآوری شده اند ( دانشگر ، 1390 : 129) . در بررسی بخش ساختاری مدل ، روابط بین متغیرهای نهفته درونی و بیرونی ( متغیرهای نهفته مستقل و وابسته ) مورد توج
ه قرار میگیرند . در اینجا هدف ، تشخیص این موضوع است که آیا روابط تئوریکی که بین متغیرها در مرحله تدوین چارچوب مفهومی مدّ نظر محقّق بوده است ، به وسیله داده ها تأیید گردیده یا نه . در رابطه با این موضوع ، سه مسئله مدّ نظر قرار میگیرد .


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

علائم ( مثبت یا منفی ) : پارامترهای مربوط به مسیرهای ارتباطی بین متغیرهای نهفته نشان میدهند که آیا پارامترهای محاسبه شده جهت روابط فرضی را مورد تأیید قرار داده اند .
مقدار پارامترهای برآورده شده نشان میدهد که تا چه حد روابط پیش بینی شده ، قوی میباشند .در اینجا پارامترهای تخمینی باید معنی دار باشند ( یعنی مقدار قدر مطلق t باید بیشتر از 96/1 باشد ) .
مجذور همبستگی چندگانه ( R2 ) برای معادلات ساختاری ، مقدار واریانس هر متغیر نهفته درونی که به وسیلهی متغیرهای نهفته مستقل ( بیرونی ) تبیین میشود را نشان میدهد . هر چه مقدار R2 بزرگتر باشد قدرت تبیین بالای واریانس را بیان میکند ( کلانتری ، 1388 : 140) .
انواع تحلیل عاملی
تحلیل عاملی میتواند به دو دسته اکتشافی و تأییدی تقسیم شود.
تحلیل عاملی اکتشافی
روشی است که اغلب برای کشف و اندازه گیری منابع مکنون پراش و همپراش در اندازه گیری های مشاهده شده به کار میرود . پژوهشگران به این واقعیت پی برده اند که تحلیل عاملی اکتشافی میتواند در مراحل اولیه تجربه یا پرورش تست ها کاملاً مفید باشد . در تحلیل اکتشافی ، پژوهش در صدد بررسی داده های تجربی به منظور کشف و شناسایی شاخصهای ویژه و نیز روابط جالب بین آنهاست و این کار را بدون تحمیل هر گونه مدل معینی بر روی داده ها انجام میدهد . به بیان دیگر تحلیل اکتشافی علاوه بر آنکه ارزش تجسّسی یا پیشنهادی دارد ، میتواند ساختار ساز ، مدل ساز یا فرضیه ساز باشد و یا فرضیه هایی تدوین کند که نسبت به سایر روش های چند متغیری ، آزمایش عینی تری داشته باشد . تحلیل اکتشافی وقتی به کار میرود که پژوهشگر شواهد کافی قبلی و پیش تجربی برای تشکیل فرضیه درباره تعداد عامل های زیر بنایی داده نداشته باشد . بنابراین تحلیل اکتشافی بیشتر به عنوان یک روش تدوین و تولید تئوری در نظر گرفته میشود تا یک روش آزمون تئوری . ویژگی بارز تحلیل عاملی اکتشافی در ارتباط با مدل یابی معادلات ساختاری آن است که در بیشتر پژوهش ها از آن برای استخراج عامل های متعامد ، یعنی عامل های مستقل و بدون وابستگی به یکدیگر استفاده میشود ( هومن ، 1390 : 256-254) .
تحلیل عاملی تأییدی
برای بررسی روابط بین متغیرها به صورت منسجم کوشش های زیادی در دهه اخیر صورت گرفته است . یکی از این روش ها برای انجام تحلیل عاملی تأییدی ، معادلات ساختاری یا تحلیل چند متغیری با متغیرهای مکنون است . مدل سازی معادلات ساختاری یک تکنیک تحلیل چند متغیریِ بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری و به بیان دقیق تر بسط مدل خطی کلی است که به پژوهشگر امکان میدهد مجموعه ای از معادلات رگرسیون را به گونه ای همزمان مورد آزمون قرار دهد . مدل معادلات ساختاری رویکرد آماری جامع برای آزمون فرضیه هایی درباره روابط بین متغیرهای مشاهده شده و متغیرهای مکنون است ، که گاه تحلیل ساختاری کوواریانس ، مدل یابی علی و گاه نیز LISREL نامیده میشود . اما اصطلاح غالب در این روزها ، مدل یابی معادلات ساختاری یا به گونه خلاصه SEM نامیده میشود ( هومن ، 1388 : 11) . مهم ترین هدف در تحلیل عاملی تأییدی ، تعیین میزان توان مدل عامل از قبل تعریف شده با مجموعه ای از داده های مشاهده شده است . به عبارتی تحلیل عاملی تأییدی در صدد تعیین این مسئله است که آیا تعداد عامل ها و بارهای متغیرهایی که روی این عامل اندازه گیری شده اند با آن چه که بر اساس تئوری و مدل ، انتظار میرفت ، انطباق دارد . در این روش ابتدا متغیرها و شاخص های مربوط بر اساس تئوری اولیه انتخاب میشوند و سپس از تحلیل عاملی استفاده میشود که آیا این متغیرها و شاخصه ها آن طور که پیش بینی شده بار ( لود ) میشوند یا اینکه ترکیب آنها عوض میشود و روی عامل های دیگر بار میشوند . در این پژوهش با توجه به توضیحات داده شده از تحلیل عاملی تأییدی استفاده میشود . مجموعه وسیعی از معیارها و شاخص های برازندگی وجود دارند که می توانند برای اندازه گیری برازش کل مدل مورد استفاده قرار گیرند. متاسفانه هیچ کدام از اینها در تمام جهات نسبت به بقیه برتری ندارند. زیرا مجموعه وسیعی از معیارها و شاخص های برازندگی وجود دارند که می توانند برای اندازه گیری برازش کل مدل مورد استفاده قرار گیرند. متاسفانه هیچ کدام از اینها در تمام جهات نسبت به بقیه برتری ندارند. زیرا یک شاخص برازندگی خاص نسبت به حجم نمونه، روش تخمین، پیچیدگی مدل، مفروضات مربوط به نرمال بودن یا ترکیبی از شرایط فوق به طور متفاوت عمل می کندو از اینرو افراد مختلف بسته به شرایط مدل ممکن است شاخص های مختلفی را برای برازش مدل مورد استفاده قرار دهند ( کلانتری، 1388؛ 128-129). بنابراین از شاخص های متفاوتی برای سنجش برازش الگوی مورد مطالعه در این تحقیق استفاده شد که عبارتند از:
ریشه میانگین خطای دوم تقریب: اولین معیار برای تعیین برازش کل مدل، ریشه میانگین توان دوم خطای تقریب است که تحت عنوان (RMSEA) نشان داده می شود. زمانی که مقدار این آماره کمتر از 05/0 باشد نشان می دهد که مدل از برازش خوبی برخوردار است، در صورتی که مقدار آن بین 05/0 و 08/0 باشد برازش قابل قبول، اگر بین 08/0 و 1/0 باشد برازش متوسط و اگر بزرگتر از 1/0 باشد برازش ضعیف است.
شاخص های برازش مطلق: دو معیار بعدی برای برازش مدل به شاخص های برازش مطلق معروفند. این معیارها تحت عنوان GFI, AGFI , در خروجی ظاهر می شوند. این شاخص ها باید بین صفر و یک باشند و مقادیر بالاتر از 9/0 حاکی از برازش قابل قبول مدل است.
شاخص های نسبی برازش: اندازه گیری
های برازش بعدی که در خروجی برنامه ظاهر می شوند، به مقایسه شاخص های برازش نسبی می پردازند و نشان می دهند که تا چه حد برازش مدل نسبت به مدل خط پایه که در واقع مدل استقلال است مناسب تر می باشند. این شاخص ها عبارتند از NNFI, NFI, CFI. به استثنای شاخص NNFI مقادیر تمام شاخص های این گروه بین صفر و یک قرار دارند و هر چه مقدار ان ها به یک نزدیکتر باشد نشان دهنده برازش خوب مدل است (مقدار NNFI می تواند بزرگ تر از یک باشد). برخی منابع استفاده از NNFI (که آن را شاخص تاکر – لوئیس – TLI- نیز می گویند) را برای برازش مدل توصیه می کنند.
ضریب همبستگی پیرسون
ضریب همبستگی یکی از معیارهای مورد استفاده در تعیین همبستگی دو متغیر می باشد و شدت رابطه و همچنین نوع رابطه (مستقیم یا معکوس) را نشان می دهد . این ضریب بین 1 تا 1- است و در صورت عدم وجود رابطه بین دو متغیر برابر صفر می باشد . ضریب همبستگی پیرسون ، روشی پارامتری است و برای داده هایی با توزیع نرمال و یا تعداد داده های زیاد استفاده می شود. این ضریب از رابطه زیر محاسبه می شود :
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
1-4- مقدمه
تجزیه و تحلیل داده ها فرایندی چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که از طریق بکارگیری ابزار های جمع آوری در نمونه ( جامعه)

مصرف ، بیکاری و تورم می‌باشد . او در سال 1981 به خاطر فعالیت علمی در خصوص تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و ارتباط آن با تصمیمات هزینه ، اشتغال و تولید و قیمت ، برنده جایزه نوبل در رشته اقتصاد شد . وی سمت های مختلفی از قبیل ریاست انجمن اقتصاد سنجی و مؤسسه اقتصاد آمریکا ، مؤسسه اقتصاد غربی و همچنین عضویت در آکادمی ملی را از سال 1972 عهده دار بود . او شانزده کتاب را تألیف یا ترجمه کرده و بیش از 400 مقاله برای خوانندگان تخصصی و غیر تخصصی به رشته تحریر درآورده است .
توبین، نظریه Q توبین را به عنوان شاخصی برای پیش بینی این که آیا وجود سرمایه گذاری شده افزایش و کاهش خواهند یافت ، معرفی نمود . Q توبین به زبان ساده عبارت است از نسبت ارزش بازار یک دارایی به هزینه جایگزینی آن . وی معقتد بود که این نسبت می‌تواند برای برآورد وجوه سرمایه‌گذاری آتی و به تبع آن به عنوان یک شاخص خوب جهت شرایط کلی اقتصاد مورد استفاده قرار گیرد . توبین همچنین به خاطر نظریه گزینش پرتفوی خود شهرت دارد . این نظریه بیان می‌کند که سرمایه‌گذاران ، سرمایه گذاری پر ریسک و پر بازده را با سرمایه‌گذاری کم ریسک به منظور دستیابی به توازن در سرمایه‌گذاری متعادل می‌کنند . عمده شهرت وی به جهت دیدگاه کینزی وی در اقتصاد و فعالیت‌های وی در زمینه‌ی بازارهای مالی است . وی در سال 2002 در سن 84 سالگی درگذشت . وی معتقد بود ، مردم آن طور که اقتصاد دانان فرض می‌کنند ، عقلانی عمل نمی‌کنند (شهرآبادی،1385،ص62) .
مدل Q توبین در واقع توسط توبین و برنارد در سال 1968 ارائه شد . آن ها سعی می‌کردند تا توضیح دهند که چگونه بازارهای مالی ، سرمایه‌گذاری را نظم بخشیده و این که چگونه می‌توان به یک سرمایه‌گذار برای یافتن بازارهای جذاب و غیرجذاب از نقطه نظر ارزش یاری رساند . براساس این مدل ، یک شرکت در صورتی که ارزشش در بازار بالا رود اقدام به سرمایه‌گذاری بیشتر خواهد کرد و در حالتی که ارزش آن کاهش یابد از سرمایه‌گذاری خود خواهد کاست . نسبت Q توبین عبارت است از ارزش بازار یک شرکت بعلاوه بدهی‌های بلندمدت و کوتاه مدت آن تقسیم بر دارایی‌های آن شرکت . بنابراین Q توبین به عنوان یک شاخص ارزشیابی بیانگر آن است که نسبت ارزش کلی سهام در بازار و دارایی‌های مرتبط به آن باید در حدود یک باشد . وقتی Q کمتر از یک است شرکت در معرض قبضه مالکیت بوده و وقتی Q بیشتر از یک است ، شرکت می‌باید اقدام به سرمایه‌گذاری نماید ؛ زیرا بازار ، ارزش آن را بیش از سرمایه گذاری هایش برآورد می‌کند . توبین در مصاحبه‌ای که با رجیون در سال 1996 انجام داد در خصوص نسبت Q می‌گوید : من فکر می‌کنم این نظریه ایده‌ای نسبتاً بدیهی و روشن است و قطعاً بدون سابقه و جدید نیست . اقتصاد دانان سوئدی نظیر ویکسل نیز این ایده را داشتند و حتی کینز هم همین طور . مدل توبین در واقع یک مدل سرمایه‌گذاری است و دلالت بر این دارد که انجام یا عدم انجام سرمایه گذاری به میزان Q بستگی دارد و عبارت است از:
برای ادراک مفهوم مدل توبین به مثال زیر در زمینه مسکن توجه کنید . فرض کنید که ارزش متوسط بازار یک ساختمان در یک منطقه ریال است و هزینه ساخت همان نوع ساختمان ریال می‌باشد . در این حالت Q توبین بزرگتر از یک خواهد بود .
1.667
با یک چنین Q بزرگی انتظار خواهیم داشت که تعدادی از فعالان بازار مسکن به ساخت ساختمان های جدید اقدام نمایند . زیرا آنها با فروش ساختمان های جدید می‌توانند از مازاد موجود بهره مند شوند . در واقع انتظار می‌رود تا زمانی که Q 1 است سرمایه گذاری در بخش مسکن ادامه یابد . با ساخت ساختمان های جدید ارزش بازار پایین آمده و Q را به سمت عدد یک متمایل می‌کند . اگر هزینه جایگزینی سهام سرمایه موجود در بازار بدهی در طی زمان تقریباً ثابت بماند Q توبین با تغییر ارزش شرکت‌ها و تغییر قیمت سهام ، تغییر خواهد کرد . اگر ارزشیابی بازار از شرکت‌ها افزایش یابد انتظار خواهیم داشت که Q توبین و به تبع آن سرمایه‌گذاری افزایش یابد .
برای تشریح مدل توبین، نمودار زیر راکه بیانگر مثال ذکرشده است در نظر بگیرید :
Q1 هزینه
Q=1 X
R

سرمایه K0 K*

نمودار2- 1- 1)رابطه سرمایه و هزینه با Q توبین متفاوت (Bristol,1998,p.4)
سرمایه سهام موجود (سرمایه گذاری انجام شده) K0 می‌باشد و شرکت ها می‌توانند سرمایه جدید مورد نیاز را با هزینه R برای هر واحد سرمایه تهیه نمایند . با این حال ، هر واحد اضافی سرمایه (در K0) برای شرکت‌ها به مقدار X بیشتر از هزینه عایدی در پی خواهد داشت . شرکت‌هایی با سرمایه K0 می‌توانند جریان درآمدی بیش از هزینه سرمایه را بدست آورند .
ارزش بازار شرکت با توجه به ارزش تنزیل شده سودآوری آتی آن تعیین می‌شود و به خاطر وجود فاصلهX ، بازار ارزش بالایی را برای شرکت در نظر خواهد گرفت . با افزایش سرمایه‌گذاری شرکت و گرایش سرمایه سهام به سمت K* ، فاصله X کم شده و سود حاصل از هر واحد اضافه سرمایه به سمت صفر میل می‌کند . در این حالت بازار ، شرکت‌ها را معادل ارزش جایگزینی ارزشیابی کرده و Q توبین به عدد یک می‌رسد . نظریه Q توبین بر نقش سودآوری آتی شرکت تأکید دارد نه صرفاً بر فاصله . X برای مثال بسیاری از شرکت های فعال در زمینه تجارت الکترونیک یا بیوتکنولوژی ممکن است در زمان حال حاضر سودآور نباشند و ارزشیابی بازار آن ها تا حد زیادی مبتنی بر سودآوری آتی است نه فعلی . ارزش بازار بالای این شرکت‌ها ، افراد جدیدی را جذب کرده و شرکت های موجود را برای توسعه بیشتر تشویق می‌کند . توسعه سرمایه این گونه شرکت ها تا Q=1 ادامه خواهد داشت .
مقدار Q توبین حداقل باید مساوی یک باشد و در شرکت های موفق بیشتر از یک می‌باشد ولی این افزایش در صنایع مختلف متفاوت است . مثلاً شرکت های کامپیوتری که در آن ها سرمایه‌های معنوی مثل تخصیص نیروی انسانی نقش مهمی دارد و می‌تواند Q بالاتری نسبت به شرکتهای فولاد داشته باشد . Q توبین علاوه بر این که مناسب بودن وضعیت شرکت برای سرمایه‌گذاری بیشتر را نشان می‌دهد ، می‌تواند شاخصی برای ارزیابی عملکرد یک شرکت نیز باشد . در سال 1981 لیندبرگ و راس به این موضوع توجه نموده وتحقیقاتی در این زمینه انجام داده اند . به نظر آن ها Q بالای برخی شرکت‌ها یا با اجاره‌های انحصاری خاص مرتبط است و یا با به کارگیری برخی عوامل توسط شرکت ، که تمام این عوامل بر قدرت بازار اثر می‌گذارد (Bristol , 1998 , P.4) .
Q توبین یا به زبان ساده‌تر q عبارت است از نسبت ارزش دارایی‌ها در بازارهای مالی به ارزش جایگزینی دارایی‌های تولید شده . Q بالای یک دلالت بر این دارد که دارایی‌های فیزیکی تازه تولید شده ممکن است ارزانتر از دارایی‌های موجود شرکت خریداری شوند . یک چنین وضعیتی ممکن است شرکت‌ها را تحریک کند که دارایی‌های فیزیکی تازه تولید شده را به جای دارایی‌های موجود تحصیل کنند . در مقابل ، این امر ممکن است سرمایه گذاران مالی را برانگیزد که قیمت پیشنهادی خود را برای دارایی‌های مالی را پایین بیاورند . Q کمتر از یک دلالت بر این دارد که دارایی های فیزیکی موجود ممکن است ارزان تر از دارایی‌های تازه تولید شده خریداری گردد . یک چنین وضعیتی ممکن است شرکت ها را ترغیب کند که دارایی‌های موجود را به جای دارایی های فیزیکی تازه تولید شده تحصیل نمایند و در مقابل ممکن است سرمایه‌گذاران مالی قیمت پیشنهادی خود را برای دارایی‌های مالی افزایش دهند .
q ممکن است به چند روش محاسبه شود . با این وجود نسبت های محاسبه شده با توجه به تعاریف مختلف ، گرایش به بیان الگوهای کاملاً مشابه در طی زمان دارند و با وجود مشکلات موجود در محاسبه صورت و مخرج کسر الگوهای حرکت Q بسیار مهمتر از سطوح نسبت ها است . سه حالت محاسبه Q به شرح زیر می‌تواند باشد :
q1 : از طریق تقسیم ارزش بازار سهام صادره بر خالص موجودی دارایی‌های تحصیل شده .
2q : با اضافه نمودن ارزش دفتری اوراق قرضه صادره شرکت به صورت کسر(متفاوت ازq1 ).
3q : اضافه نمودن برآوردی از ارزش بازار اوراق قرضه صادره شرکت و دارایی نقدی خالص آن به صورت کسر و کم کردن ارزش برآوردی زمین از صورت کسر (متفاوت ازq1) .
هر سه نوع q در اوایل دهه 70 شدیداً سقوط کردند و تا اوایل دهه 80 نسبتاً پایین ماندند و سپس به شدت رشد کردند . 2 qو 3 qاز زیر یک به بالای یک در سال 1995 رسیدند و q1 نیز در سال 1996 این روند را طی نمود . در سال 1998 هر سه نسبت به بالاترین حد خود رسیدند (Larkins , 1984 , P.6) .
برای محاسبه نسبت Q از نسبت ساده به شرح زیر استفاده می‌شود:


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

با گذشت زمان انتقاداتی به این نسخه وارد گردید . از جمله این که در مخرج کسر این نسخه از ارزش دفتری استفاده می گردد در حالی که این ارزش با ارزش جاری سرمایه گذاری ها تفاوت زیادی دارد و همچنین در مخرج کسر، ارزش دارایی های نامشهود در نظر گرفته نمی شود ، که این امر نشان دهنده Q توبین اغراق آمیزی برای شرکت هایی که در زمینه ی دارایی های نامشهود سرمایه گذاری کرده اند ، خواهد بود . به این دلایل تعدیلاتی در نسخه قبل ایجاد گردید و در مخرج کسر از ارزش جایگزینی دارایی های شرکت ها استفاده گشت ( حیدرپور و دیگران،1388،ص25) .

 
 
نسبت Q در ارزیابی بلند مدت ارزش شرکت کاربرد ویژه‌ای دارد . این نکته را نیز باید دانست که Q یک ابزار زمان بندی نیست بلکه یک ارزشیابی است . این شاخص فقط به سرمایه‌گذار کمک خواهد کرد که از دیدگاه ارزشیابی ، بازارهای جذاب و غیر جذاب را پیدا نماید (شهرآبادی،1385،ص 66). نسبت Q توبین آماره ای است که می تواند به عنوان نماینده ارزش شرکت برای سرمایه گذاران استفاده گردد . در واقع این نسبت یکی از نوین ترین فنون در ارزیابی ارزش شرکت ها و نیز بررسی عملکرد آن ها است . طی تحقیقاتی که برگر و آفک در سال 1995 انجام دادند ، دریافتند که ارتباط مستقیمی بین ارزش شرکت ها و Q توبین وجود دارد و می تواند منعکس کننده ارزش شرکت ها باشد (نمازی و دیگران،1388، ص ص241-233) . همان طور که ذکر گردید تعیین ارزش شرکت به وسیله تعیین ارزش دارایی های مالی شرکت (اوراق قرضه،سهام ممتاز و سهام عادی) ، قابل بررسی است . این دارایی ها بر اساس مفاهیم ارزش اسمی ، ارزش دفتری ، ارزش بازار ، ارزش با فرض تداوم فعالیت ، ارزش با فرض انحلال و ارزش ذاتی سهام یک شرکت ، ارزشیابی می شوند . بنابراین در نسبتQ توبین استفاده از مفاهیم ارزش دفتری و ارزش بازار برای تعیین ارزش شرکت ها امری ضروری می باشد .
شاخص Q توبین با وجود این که شاخصی کاربردی و مفید در محاسبه و سنجش ارزش شرکت و ارزیابی عملکرد مدیریت ، همچنین مناسب بودن افزایش سرمایه‌گذاری در شرکت و ارزیابی کیفیت است عاری از انتقاد و اشکال نیست . از جمله این اشکال ها این است که اگر در محاسبه این شاخص از فرمول
استفاده گردد اغلب در محاسبه مخرج کسر مشکل ایجاد می گردد ؛ به عبارتی محاسبه و برآورد درست ارزش جایگزینی دارایی‌های شرکت مشکل است . به همین جهت غالباً در عمل در مخرج کسر از ارزش دفتری دارایی‌های شرکت استفاده می‌گردد و در صورت کسر نیز ارزش دفتری بدهی ها با ارزش بازار سهام شرکت جمع می‌گردد . برخی بر این عقیده‌اند که این گونه سنجش ، در واقع سنجش ارزش روز شرکت نسبت به ارزش تاریخی و ترازنامه‌ای دارایی های آن است در صورتی که بهتر است ، ارزش روز دارایی‌ها استفاده شود تا معلوم شود که آیا عوامل دیگری (غیر از تورم) در افزایش ارزش شرکت دخیل بوده است یا خیر . معمولاً عواملی نظیر دارای های نامشهود همچون سرقفلی ، حق اختراع ، امتیازات انحصاری ، تخصیص منابع انسانی و … که عمدتاً به واسطه نوآوری بالا و کارا بودن شرکت ایجاد گردیده است باعث افزایش ارزش شرکت در بخش دارایی خواهد شد (شهرآبادی،1385،ص67) .
برخی ازمحققین نظیر لیت معتقدند که نظریه Q توبین در خصوص مبحث سرمایه‌گذاری با وجود این که از نظر تئوری جالب به نظر می‌رسد ولی در کارهای تجربی بسیار ضعیف ظاهر شده است و فایده لازم را ندارد (Leith, 1998.P.7) .
همچنین هنوودمعتقد است که اگرچه Q می‌تواند در پیش بینی بازار سهام و توجیه ادغام و ترکیب‌ها مورد استفاده قرار گیرد ولی در توضیح سرمایه‌گذاری واقعی انجام شده ، نامطلوب عمل می‌کند . به عنوان نمونه ، اواخر دهه 40 و اوایل دهه 50 مقطع زمانی ای است که توسط Q توبین به عنوان دوره عدم رشد ، ارزیابی شده است و اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 عکس این حالت رخ داده است . همچنین از سال 1970 شاخص Q به جای این که در هنگام افزایش سرمایه‌گذاری بالا برود پایین آمده است . این گونه شواهد تجربی نشان داده است که عملکرد Q در برخی موارد معکوس به نظر می‌رسد(( Henwood, 1999, P.8 .
بخش دوم
مفاهیم مربوط به
مدیریت ریسک مالی
بخش دوم
مفاهیم مربوط به
مدیریت ریسک مالی

2-2-1) مقدمه
پیش فرض اصلی مدیریت ریسک این است که دلیل وجودی هر واحد اقتصادی ، ایجاد ارزش برای ذینفعان خود می باشد . همه شرکت ها با عدم قطعیت روبه رو هستند و یکی از چالش های مدیریت این است که چه مقدار عدم قطعیت را بپذیرد ، به طوری که ارزش ذینفعان رشد یابد . عدم قطعیت هم در مورد ریسک و هم در مورد فرصت ، همراه با احتمال از دست دادن یا افزایش ارزش مطرح می گردد . مدیریت ریسک ، مدیر را قادر می سازد تا علی رغم وجود عدم قطعیت و ریسک و فرصت های وابسته به آن ، واحد اقتصادی را به صورت مؤثر اداره نموده و بدین ترتیب ایجاد ارزش در شرکت را افزایش دهد .
به منظورتوصیف رفتار واقعی شرکت ها ، اقدامات مختلف اجرایی و مدیریتی شرکت به دو دسته ، مدیریت دارایی واقعی(RAM) و مدیریت ریسک مالی(FRM) تقسیم می گردد . مدیریت دارایی واقعی خود شامل دو بخش مدیریت تولید و عملیات(POM) و مدیریت ریسک واقعی(RRM) می باشد . رفتارهای یک شرکت از قبیل ، انتخاب پروژه و یا پوشش ریسک اساسا از طریق مدیریت دارایی واقعی و مدیریت ریسک مالی شکل می گیرد . ارزش یک شرکت از مدیریت دارایی واقعی آن نشات می گیرد و مدیریت ریسک مالی ، عدم هماهنگی مدیریت دارایی واقعی با استراتژی کلی شرکت را کاهش می دهد . در واقع مدیریت ریسک مالی به خودی خود به طور مستقیم قادر به خلق ارزش برای شرکت نمی باشد و ارزش آن در کاهش هزینه های هماهنگی مدیریت است .
در این بخش مطالب مختلفی از ریسک ، انواع مختلف آن به همراه تقسیم بندی های صورت گرفته بر روی آن بیان می گردد و در ادامه به مدیریت ریسک ، فلسفه مدیریت ریسک ، ابزار های مدیریت ریسک ، مشتقات مالی به عنوان ابزاری برای پوشش ریسک و انواع آن ها و مدیریت ریسک مالی و در انتها به انعطاف پذیری سرمایه و هزینه درماندگی مالی پرداخته می شود .
2-2-2) تعریف ریسک
از کلمه ریسک بر حسب موارد استفاده اش در زمینه

حدود 3600 باب به حدود 4100 باب در سال پایانی برنامه
آموزش حدود 20 هزار نفر نیروی انسانی شاغل در بخش گردشگری طی دوران برنامه دوم توسعه.
آماده سازی و بهسازی 14 مورد قطب های سیاحتی شامل؛ دریاچه ارومیه، کناره ارس، پیست های اسکی شهرکرد، سرعین اردبیل، سواحل خزر، روستای ماسوله، دریاچه مریو ان، ماهان، تنگه بستانک در مرودشت فارس، بندر چابهار، سلطانیه زنجان، حاشیه کارون، سواحل بندر گناوه و لاهیجان.
و …
در پایان برنامه دوم توسعه، بخش زیادی از اهداف مورد نظر تحقق یافت لیکن تحول اساسی بیش از آنچه در برنامه اول توسعه اتفاق افتاده بود، رخ نداد؛ گرچه برخی از اهداف کمی عملیاتی گردید، ولی شاهد تحول کیفی زیادی در این بخش تا پایان برنامه دوم توسعه نمی باشیم.
ج – برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کارکردهای توریستی آن (1383-1379)
در برنامه سوم توسعه کشور، بطور جدی تری به صنعت توریسم پرداخته شده است، بر این اساس سیاست ها و استراتژی های فراگیرتر و همه جانبه ای به منظور توسعه توریسم در ایران در این برنامه دیده می شود که برخی از آنها عبارتند از :
ادغام سازمان های ایرانگردی و جهانگردی و میراث فرهنگی، به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر و توسعه وظایف فرابخشی و افزایش بهره وری فعالیت های بخش صنعت توریسم در کشور.
آماده سازی و معرفی قطب ها، اماکن، آثار و محوطه های تاریخی، فرهنگی و طبیعی کشور، و فراهم آوردن امکانات متناسب با توجه به قابلیت های هر یک از این قطب ها در جهت تشویق هر چه بیشتر میزان بازدید گردشگران فرهنگی داخلی و خارجی از آنها.
ایجاد بستر اقتصادی مناسب برای توسعه فعالیتهای میراث فرهنگی و جلب مشارکت بخش های خصوصی، تعاونی و جذب و هدایت سرمایه های خارجی به بخش توریسم در کشور.
د- برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وکارکردهای توریستی آن در ایران (1388-1384)
در این برنامه افق های بلندی به منظور تحول آفرینی در بخش گردشگری و جهشی پویایی به منظور توسعه کارکردها و زیر ساخت های این صنعت، مد نظر قرار گرفته است، که برخی از مهمترین سیاست ها ؛ اهداف و استراتژی های مورد نظر در این برنامه عبارتند از :
ایجاد و تجهیز پایگاه های میراث فرهنگی و آثار تاریخی مهم کشور و همچنین شناسایی و حمایت از آثار فرهنگی تاریخی حوزه فرهنگی ایران در کشورهای همسایه و منطقه بعنوان میراث فرهنگی مشترک.
به منظور جلب مشارکت بخش خصوصی و تعاونی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مجاز است نسبت به صدور مجوز تأمین و فعالیت موزه های خصوصی و تخصصی و غیره اقدام نماید.
ارتقاء جایگاه بخش غیر دولتی و افزایش رقابت پذیری در صنعت گردشگری از طریق اصلاح قوانین و مقررات و ارائه تسهیلات لازم، تهیه ضوابط حمایتی، اداری، بانکی برای موسسات بخش غیر دولتی و نیز جذب سرمایه گذاران و مشارکت موسسات داخلی و بین المللی و بیمه برای گردشگران خارجی.
با توجه به اهداف و استراتژی های فوق، رویکرد اصلی دولت در این برنامه برای گسترش و توسعه صنعت توریسم، کم کردن تصدی گری های دولتی و حمایت از حضور و گسترش فعالیت های بخش خصوصی در این صنعت است. ( ابراهیم زاده, 1386؛ 112-99 )
2-9 شهرک ماسوله
شهر ماسوله در جنوب غربی استان گیلان در ۲۰ کیلومتری شهر ماکلوان ، ۳۶ کیلومتری شهر فومن و ۶۰ کیلومتری شهر رشت قرار دارد. این شهر با وسعتی معادل ۱۰۰ هکتار در مختصات جغرافیایی ۴۸ درجه، ۵۹ دقیقه طول شرقی و ۳۷ درجه، ۹ دقیقه عرض شمالی واقع است و محدودهی آن از سمت شمال به شهرستان ماسال، از سمت جنوب به طارم علیا(استان زنجان)، از سمت شرق به جلگه شهر فومن و از سمت غرب به شهرستان خلخال(استان اردبیل) میرسد. محدوده مرکزی ماسوله از سه جهت شمال، جنوب و غرب به کوه و از طرف شرق بر درهای زیبا مشرف است. ارتفاع آن از سطح دریاهای آزاد برابر با ۱۰۵۰ متر است. آب و هوای ماسوله کوهستانی، با تابستان های خنک و زمستان های سرد و پر برف است .اطراف ماسوله پوشیده از جنگل است. و راه اصلی ارتباطی آن، جادهای است که به سمت فومن کشیده شده است. دین مردم ماسوله اسلام و مذهبشان شیعه است. زبان اصلی مردم ماسوله, تالشی است, که ریشه در زبان پهلوی کهن دارد. این شهر طی شماره ۱۰۹۰ در فهرست آثار ملی به عنوان میراث فرهنگی و طبیعی به ثبت رسیده‌است.
حدود سده هشتم هجری(قرن ۱۴ میلادی) مردمانی از نقاط مختلف سرزمین گسترده ایران به همراه مردمان کهنه ماسوله که در ۶ کیلومتری شمال غرب این شهر واقع است, به نقطه ای که هم اکنون به عنوان شهر ماسوله شناخته شده است کوچ کردند. طی کاوش‌های انجام شده از محوطه باستانی کهنه ماسوله سفالینه هائی متعلق به قرون پنجم تا هشتم هجری قمری بدست آمده‌است که دقیق‌ترین مستندات قابل توجه تاریخی می‌باشند. در ۱۰ کیلومتری بالاتر از ماسوله جدید، ماسوله قدیم با آثار و بازمانده‌های انسانی از قبیل سنگ کوره و… در منطقه‌ای گسترده پراکنده شده‌است که جزء آثار باستانی به شمار می‌آیند.
ماسوله ی قدیم یا «کهنه ماسوله» که در فاصله «هشت کیلومتری غرب جاده ماسوله به خلخال» قرار گرفته است سکونتگاه اصلی و اولیه ماسوله ای ها بوده ست که اکنون آنچه در این مکان به چشم میخورد سنگ دیوار بناهای آن است. در نخستین کاوشهای باستانشناسی شهرستان فومن که در شهریور ماه 1374 توسط هیئت پژوهشکده باستانشناسی سازمان میراث فرهنگی استان گیلان در این محوطه صورت گرفت مشخص شد که از سده پنجم تا هشتم هجری «کهنه ماسوله
» به عنوان یکی از مراکز مهم در زمینه فلزکاری بوده است. همچنین سفالهای لعابدار با رنگ های متنوع که مشخصات دوره سلجوقی را داشتهاند در این منطقه کشف شد این ناحیه به دلیل اهمیت و اعتبار تاریخی آن در شهریور ۱۳۸۵در فهرست آثار ملی ثبت شد. درباره منتقل شدن ماسوله ای ها به مکان فعلی آرای مختلف و گوناگونی ارائه شده است یکی از مشهورترین آنها این است که عونبنعلی از نوادگان امام اول شیعیان به همراه سید جلالالدین اشرف از فرزندان موسی کاظم امام هفتم شیعیان که مزارش در شهر آستانه اشرفیه گیلان قرار دارد در جنگی در حوالی طارم زنجان زخمی شد و راه ماسوله در پیش گرفت و در مکان فعلی ماسوله جان سپرد و به خاک سپرده شد. سپس به تدریج ماسوله ای ها در اطراف مزارش خانه ساختند و بدین ترتیب ماسوله فعلی شکل گرفت. روایتی زلزله بزرگ سال ۸۹۰ هجری قمری را علت کوچ ماسوله ای ها به مکان فعلی بیان میکند و روایتی دیگر نیز همهگیر شدن بیماری طاعون در سال 943 هجری قمری در کشور را دلیل جا به جایی ذکر میکند. ولی نسل های بعدی، در همین مکان جدید هم ماندگار نشدند و شهری که مرکز داد و ستد و شاهراه ارتباطی بین گیلان و زنجان و آذربایجان بود و بازار، کاروانسراهای و صنایع فلزی و غیر فلزی آن رونق فراوان داشت در ابعاد یک روستا درآمد. زمانی قرار گرفتن ماسوله در نقطه ثقل گیلان، زنجان و آذربایجان اهمیت ویژهای به آن بخشیده بود ولی با با ایجاد راه های اصلی بین گیلان و آذربایجان و گیلان و زنجان از دیگر مسیرها، ماسوله رونق اقتصادی و به دنبال آن، جمعیت خود را از دست داد.
اشغال کشور در سال ۱۳۲۰ خورشیدی در جریان جنگ جهانی دوم و هرج و مرج ناشی از آن نیز بر مهاجرت اهالی ماسوله تاثیرگذار بود. شهرداری ماسوله در سال ۱۳۱۱ هجری خورشیدی تاسیس شد ولی در سال ۱۳۱۸ تعطیل گردید. و در سال ۱۳۴۱ مجددا شروع به کار کرد. مردم ماسوله نقش والایی در تاریخ جنبش جنگل در برابرتهاجم روسیه و بریتانیا داشته اند. ماسوله ای ها به قوای جنگل کمک میکردند و عدهای مانند شهید باباغلامعلی در کنار آنها میجنگیدند.
2-9-1 معماری ماسوله
ماسوله دارای معماری منحصر به فردی است. محوطه جلوی خانه‌ها و پشت بام‌ها هر دو به عنوان پیاده رو استفاده می‌شوند. بافت معماری ماسوله در دوران زندیه شکل گرفته است و خیابان‌های کوچک و پله‌های بسیار به هیچ وسیله نقلیه موتوری اجازه ورود نمی‌دهد. معماری ماسوله در یک جمله توصیف می‌شود: “حیاط ساختمان بالایی پشت بام ساختمان پایینی است.” تعداد طبقات ساختمان‌ها معمولا تا دو طبقه می رسد.
2-9-2 گردشگری ماسوله
ماسوله شامل وسعتی معادل یکصد هکتار منطقه تحت حفاظت میراث فرهنگی و منابع طبیعی، یکی از خوش آب و هواترین نقاط ایران است که هر ساله پذیرای ده ها هزار گردشگر می باشد و به دلیل داشتن معماری منحصر به فرد در جهان شناخته شده است. ماسوله با کوهستان های مرتفع، جنگل و ییلاقات سرسبز از توریستی ترین مناطق شمالی ایران با جلوه های طبیعی فراوان به ویژه در اواخر بهار و فصل تابستان است و قله شاه معلم در ماسوله با ارتفاع ۳۰۵۰ متر بلندترین نقطه استان گیلان و هدفی جذاب برای گروه های کوهنوردی می باشد.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-9-3 وجه تسمیه نام ماسوله:
نام ماسوله حداقل از سدهی هشتم و نهم هجری به بعد به همین صورت کنونی خود کاربرد دارد. برخی آن را برگرفته از نام کوهی در جوار ماسوله به نام “ماهسالار” میدانند به باور ایشان این ناحیه ابتدا «ماسالا»‌ خوانده میشد و بر اثر کثرت استعمال بعدها به «ماسوله»‌ مبدل شد. به روایتی دیگر کلمه «ماسوله»‌ از دو بخش «ماس»‌ و «اوله»‌ تشکیل شده است. بخش نخست در فرهنگهای ایرانی به معنای کوه و مانع و بخش دوم نیز به معنای بلند است که در ترکیب با «های»‌ تصغیر به مفهوم «مانند»‌ آمده است. بنابر این ماسوله را میتوان « کوه بلند »‌ و «کوهمانند »‌ معنا کرد. با تکیه بر زبانهایسانسکریت و فارسیمیانه آنرا «ماه کوچک» یا « سرزمین ماه کوچک» نیز معنا کردهاند. برخی این نام را برگرفته از نام «موصل»‌ شهری در اقلیمکردستان میدانند و معتقدند ماسوله ای های اولیه کرد بودند و آیین ایزدی (از ادیان باستانی آریایی یا دین ساختگی قرن ششم هجری) داشتند. حال آنکه به یک تفاوت ساده یعنی تفاوت «ص» و «س» توجه نشده است. از این رو این تعبیر سطحی به نظر می رسد. تعبیری دیگر ماسوله را کلمهای عربی و واژهای مرکب از «ما»‌، «سو»، «ل»‌ ‌و «ه»‌ و به معنای «جایگاهی که فقر و زشتی در آن راه ندارد»‌ معنا میکند.
بسیاری از پژوهشگران چنین توجیه و روایاتی را صحیح نمی دانند. آنچه صحیح تر به نظر می رسد این است که: ریشه کلمه ماسوله مانند کلمه ماسال(شهری در نزدیکی ماسوله) فارسی است(به معنی مانند کوه) و هسته اصلی مردم ماسوله مانند مردم ماسال تالشی(تیره آریایی ساکن در البرز غربی که نخستین بار با نام کادوسیان در تاریخ ایران به عنوان سپاهیان هخامنشی شناخته شده اند), است. حتی عده ای معتقدند مردم ماسوله متمولین ماسال هستند که برای که در امان بودن از دزدی و چپاول های دسته های غارتگر که تا اواخر دوره قاجار نیز بسیار رواج داشت در این ناحیه ساکن شده اند. و معماری ماسوله که متعلق به دوران زند است برای دفاع راحت تر در برابر گروه های چپاولگر مشابه نقاط دیگری در غرب و شمال غربی ایران و خراسان که زنجیروار ساخته شده است. و نیز شواهدی چون گویش قدیمی های ماسوله که حتی به فارسی پیش ورود اعراب بر می گردد مثلا “هفت”، ” هپت” و “اسب”، “اسپ” تلفظ می شود و به “خانه” ، “ک ء” گفته می شود همانطور که در فارسی باستان گفته می شد و مرد را کدوان و زن را کدبانو می گفتند و در واقع می شود گفت ماسوله شهری است با ناگفته ها و ناشناخته های بسیار! (برگرفته از ویکی پدیا و سایت های گردشگری)

2-10 نقد و بررسی تحقیقات انجام شده
2-10-1 تحقیقات داخلی:
رنجبریان و همکار, در سال 1386, در مطالعه ای به بررسی اثرات تکرار سفر به اصفهان بر میزان رضایت گردشگران خارجی, پرداخته اند. در این مقاله سطح رضایت گردشگرانی که برای نخستین بار به اصفهان سفر می کنند, در مقایسه با آن ها که این سفر را تکرار کرده اند, مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه ی میدانی, 160 پرسشنامه توسط گردشگران خارجی که در سال 82 به اصفهان سفر کرده اند, تکمیل شده است. حدود 60درصد از گردشگران, دارای تجربه ی سفر قبلی به ایران بودند, و همچنین 4/31 درصد ایشان, اصفهان را برای بیش از یک بار مورد بازدید قرار داده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که, سطح رضایت خاطر گردشگرانی که سفر به اصفهان را تکرار نموده اند, پایین تر از آن هایی است که برای نخستین بار چنین سفری را تجربه می کنند. پژوهشگران با بهره گرفتن از نظریه ی عدم تأیید انتظارات, دلایل چنین نتایجی را مورد بررسی قرار داده و آن ها را با واقعیات منطبق دانسته اند.
در سال 1389, تحقیقی تحت عنوان ” عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند در مقصد گردشگری شهر یزد”, توسط دکتر ایمانی خوشخو و ایوبی یزدی انجام گرفته است. جامعه آماری, شامل گردشگران بالقوه ای بوده است که دردوره ی زمانی 15 فروردین تا 15 اردیبهشت سال 1389 در ورودی های شهر تهران دردسترس بودند. در این تحقیق به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. بدین صورت که با بهره گرفتن از داده های به دست آمده از پرسشنامه و به کمک نرم افزار SPSS میزان ضریب پایایی با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که برای کل سؤالات مربوط به ارزش ویژه برند (هر پنج عامل آگاهی از برند، تصویر برند، کیفیت ادراک شده، وفاداری به برند و مقیاس کلی ارزش ویژه برند) درمجموع عدد 91درصد بدست آمد و برای تک تک متغیرهای آگاهی از برند، تصویر برند، کیفیت ادراک شده، وفاداری به برند و مقیاس کلی ارزش ویژه برند به ترتیب اعداد 86 ,83, 80, 90, 87 درصد به دست آمد. این اعداد نشان دهنده آن است که پرسشنامه مورد استفاده، از پایایی لازم برخوردار است. تجزیه و تحلیل نتایج در این تحقیق, با بهره گرفتن از روش های آماری تحلیل عاملی تاییدی انجام شده است. این تحقیق در پی شناسایی عوامل اصلی تأثیرگذار بر ارزش ویژه برند از دید گردشگران و تعیین و میزان اهمیت هر کدام از این عوامل در ارزیابی گردشگران از ارزش ویژه برند مقصد گردشگری بوده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داده است که علاوه بر تصویر برند که در مطالعات 30 سال اخیر به عنوان مهم ترین عامل ارزیابی گردشگران از برند مقصد گردشگری تلقی شده است، وفاداری به برند, کیفیت ادراک شده و آگاهی به برند مقصد گردشگری نیز به صورت مستقیم بر ارزش ویژه برند شهر یزد تأثیر دارند و از نظر اهمیت, وفاداری به برند مهم ترین عامل تاثیر گذار شناخته شده است.
این دو محقق, در سال 1389, مقاله ای
دیگر تحت عنوان “مقایسه تطبیقی ارزش ویژه برند مقاصد گردشگری کیش و قشم از نقطه نظر ادراکات گردشگران داخلی”, در ششمین همایش ملی فرهنگی گردشگری خلیج همیشه فارس , نیز ارائه کرده اند. آن ها در این مقاله بر اهمیت ابعاد ارزش ویژه برند (آگاهی از برند, وفاداری به برند, تصویر ذهنی برند و کیفیت ادراک شده) که روی ادراکات گردشگران از برند مقصد تاثیر گذار است تمرکز کرده اند و مقاله بر این فرض استوار است که با توجه به تحقیقات گذشته تمام این ابعاد بر ادراکات گردشگران از برند مقصد گردشگری تاثیر گذار است. افراد مورد مطالعه در این تحقیق از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته اند و تلاش گردیده با مراجعات مکرر برای نمونه گیری تا حد امکان از تاثیر متغیرهای مداخله گر در نتایج حاصل از تحقیق کاسته شود. جهت تعیین حجم نمونه گردشگران, با توجه به ویژگی های تحقیق و متغیرهای مورد مطالعه نمونه مناسب رقمی در حدود 120 مشاهده, مناسب تشخیص داده شده است. برای بررسی تفاوت بین میانگین ها از آزمون آماری تی استفاده شده و همچنین جهت رتبه بندی عوامل در هرگروه از آزمون فریدمن استفاده شده است.

 
 
در سال 90, ابراهیم پور و همکاران, در مقاله ای تحت عنوان”عوامل مؤثر بر رضایت و وفاداری گردشگران در استان اردبیل (مطالعه موردی منطقه گردشگری سرعین) “, در پی دست یابی به راهکارهای توسعه گردشگری، به بررسی دو عامل رضایت و وفاداری گردشگران در منطقه گردشگری سرعین پرداخته است. جامعه ی آماری, گردشگرانی بوده اند

تحلیل داده ها، سوال‌ها و فرضیه های تحقیق جامعه آماری و روش نمونه گیریپرداخته می شود و در ادامه نیز نحوه طراحی پرسشنامه ، اعتبار پرسشنامه و روایی و پایایی آزمون پرداخته خواهد شد ، در انتها قلمرو پژوهش بیان می شود . وقتی از روش پژوهش علمی صحبت به میان می آید، ذهن هر پژوهنده‌ای در ابتدا متوجّه اندیشیدن به شیوه علمی می شود . از لحاظ فلسفی منظور از “روش” مجموعه وسایل و تدابیری است که وصول به هدف غائی و مطلوب را آسان سازد، و مقصود از ” روش علمی ” همه راه ها و شیوه هائی است که پژوهنده را از خطا محفوظ بدارد ، و رسیدن به حقیقت را برای وی امکانپذیر سازد . بطور کلی مراحل اصلی روش تحقیق علمی به قرار ذیل است : (خلیلی شورینی، 1389) .
الف – طرح مسئله ؛
ب – تهیه و تنظیم فرضیه ؛
ج – جمع آوری اطلاعات ؛
د – طبقه بندی اطلاعات حاصله ؛
ه – مطالعه اطلاعات و تشخیص روابط علت و معلول ؛
و – تعیین اعتبار و نقد فرضیه ها ؛
ز – تهیه گزارش تحقیق .
3-2- تعریف روش تحقیق
در بیان روش تحقیق این موضوع از دو نظر هدف تحقیق و روش جمع آوری داده‌ها که مبتنی بر نحوه جمع آوری اطلاعات و نهایتاً آزمون فرضیه است مورد بررسی قرار می گیرد از آنجا که این پژوهش به دنبال عواملی هست که بر تصویر مقصد گردشگری در ذهن گردشگران تاثیر میگزارد تا با شناسایی آن ها موجبات تشکیل تصوری مثبت،قدرتمند و متمایز را از شهر شیراز فراهم آورد، بنابراین از نظر هدف یا جهت گیری، کاربردی بوده. خاکی در کتاب روش تحقیق می گوید : ” تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که نظریه ها، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می شوند را برای حل مسائل اجرایی و واقعی به کار میگیرد“( خاکی،210:1387). این تحقیقات بیشتر بر مؤثرترین اقدام تأکید دارد و علّت‌ها را کمتر مورد توجه قرار می دهند . این تأکید به واسطه آن است که تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد علمی دانش هدایت میشود و اما این تحقیق از نظر روش جمع آوری اطلاعات ،آزمون فرضیه و نتیجه گیری از نوع توصیفی می‌باشد . تحقیق توصیفی ، آنچه را که هست توصیف و تفسیر می کند و به شرایط یا روابط موجود ، عقاید متداول ، فرآیندهایجاری ، آثار مشهود یا روندهای در حال گسترش توجه دارد . توجه آن در وجه اول به زمان حال است ، هر چند غالباً رویدادها و آثار گذشته را نیز که به شرایط موجود مربوط می شوند مورد بررسی قرار می دهد . تحقیق توصیفی شامل جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه ها یا پاسخ به سئوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مطالعه میشود . یک مطالعه توصیفی چگونگی وضع موجود را تعیین و گزارش می کند . یک نمونه متعارف تحقیق توصیفی شامل ارزیابی نگرش ها یا عقاید نسبت به افراد ، سازمانها ، رویدادها یا رویه ها می گردد.اطلاعات توصیفی معمولاً از طریق پرسشنامه ، مصاحبه ، یا مشاهده جمع آوری می شوند( خاکی،210:1387) . با این توضیحات ، این تحقیق از لحاظ هدف ، کاربردی و از لحاظ روش توصیفی از نوع پیمایشی می باشد واز نظر روش تحلیل داده ها ، از نوع همبستگی می باشد.
3-3- جامعه آماری مورد برّرسی
جامعه به عنوان همه عناصری تعریف میشود که دارای یک یا چند ویژگی مشترک باشند . به بیان دیگر جامعه در حقیقت همه عناصری است که موضوع یک پژوهش معیّن در آن مصداق پیدا میکند و ما باید در مورد آن استنباط کنیم. از نظر حافظ نیا جامعه ی آماری عبارتند از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص (جهانی یا منطقه ای) دارای یک یا چند صفت مشترک باشند (حافظ نیا،1388:120). از این رو جامعه ی آماری این تحقیق را گردشگران داخلی کشور تشکیل میدهند.
3-4- روش و ابزار جمع آوری اطلاعات

اطلاعات مورد نیاز برای یک پژوهش را می توان به طرق مختلف جمع آوری نمود . اهم روش های جمع آوری اطلاعات به شرح ذیل می باشد (خلیلی شورینی، 1389) :
الف – مشاهده ب – پرسشنامه ج – مصاحبه
د – آماری ه – تاریخی و – کتابخانه ای
بنابراین برای جمع آوری اطلاعات روش های متعدّدی وجود دارد . در یک پژوهش ممکن است از چند روش جمع آوری اطلاعات استفاده گردد . برای به دست آوردن اطلاعات مورد نیاز در زمینه ادبیات و پیشینه تحقیق از مطالعات کتابخانهای شامل کتب داخلی و خارجی ، مقالات داخلی و خارجی ، پایان نامه های مرتبط ، بانکهای اطلاعاتی و گزارشهای آماری استفاده میشود و از آنجائیکه پژوهش حاضر از نوع پیمایشی میباشد، برای جمع آوری اطلاعات مورد نظر جهت بررسی موضوع و پاسخ به سوالات از پرسشنامه استاندارد استفاده خواهد شد. به هر حال یکی از متداولترین طرق جمع آوری اطلاعات، استفاده از پرسشنامه است از این رو ابزار اندازه گیری این پژوهش پرسشنامه است که نمونه ای از آن در بخش پیوست‌ها ارائه گردیده است. به منظور عاری بودن اطلاعات جمع آوری شده از هرگونه تأثیر محیطی همانند سوگیری و برای اینکه نظرات پرسش شوندگان از عینیت بیشتری برخوردار باشد از مصاحبه شخصی استفاده نشده است . طرح سوال‌ها از طریق پرسشنامه علاوه براینکه باعث می شود تا پاسخ دهندگان وقت بیشتری را برای فکر کردن داشته باشند، بسیار عملی تر و آسان تر نیز بوده و به پژوهشگر اجازه می دهد تا نمونه های بیشتری را بررسی و مطالعه کند و در نتیجه تعمیم پذیری نتایج بهبود یابد. در تهیه پرسشنامه سعی گردیده سوالات برای پرسش شونده خالی از هر گونه ابهام و اشکال باشد و از بکار بردن واژه ها و اصطلاحات نامفهوم و نامأنوس خودداری گردیده است .
3-5- روش نمونه گیری:
سید گروه نمونه، مجموعه کوچکی از جامعه آماری است مشتمل بر برخی اعضا که از جامعه آماری انتخاب شده اند.
در واقع گروه نمونه یک مجموعه فرعی از جامعه آماری است که با مطالعه آن محقق قادر است نتیجه را به کل جامعه
آماری تعمیم دهد. نمونه گیری فرایند انتخاب کردن تعداد کافی از میان اعضا جامعه آماری است، بطوریکه مطالعه
گروه نمونه و فهمیدن خصوصیات یا ویژگیهای آزمودنیهای گروه نمونه قادر خواهیم بود این خصوصیات یا ویژگیها را
به اعضا جامعه آماری تعمیم دهیم )سکاران،1381:296).
با توجه به جامعه آماری، در این پژوهش از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد. روش نمونه گیری در دسترس که استفاده ی گسترده ای از آن به عمل می آید به واسطه ی دسترسی پژوهشگر به یک جامعه ی آماری انتخاب میشود. و در واقع نمونه‏ای است که هر کسی که اتفاقا در لحظه انتخاب نمونه حضور دارد را در بر می‏گیرد (حافظ نیا، 1386). از مزایای این روش هزینه های پایین آن است و لی از طرفی تعمیم نتایج حاصل از آن به یک جامعه بزرگ کمی مشکل است.مثال هایی از این روش عبارتند از: توزیع فیزیکی یا اینترنتی پرسش نامه در میان دانشجویان،دوستان،مشتریان،گردشگران و کاربران اینترنت (تارنو و همکاران،2007:56). از این رو برای این تحقیق نیز هم از توزیع فیزیکی پرسشنامه در نقاط کلیدی گردشگری شیراز (آرامگاه حافظ و سعدی،تخت جمشید و باغ ارم) استفاده شد و هم از توزیع اینترنتی پرسشنامه (به تعداد، نیمی از پرسشنامه ها) از طریق ایجاد فرم پرسشنامه در گوگل فرم و توزیع آن با گوگل درایو به ایمیل های افراد و یا گذاشتن لینک مربوطه در شبکه های اجتماعی از جمله فیس بوک و وایبر، با این توضیح که از افرادی خواسته شد، به پرسشنامه پاسخ دهند که در بازه ی زمانی انجام تحقیق در شیراز حظور داشته اند، این گونه ی توزیع پرسشنامه از جدیدترین و کاربردی ترین شیوه ی توزیع اینترنتی میباشد.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-6- اندازه نمونه:
چون حجم جامعه‏ی مورد مطالعه در دست نبود، به دلیل عدم دسترسی به کلیه گردشگران داخلی شهر شیراز، از روش تعیین حجم نمونه در جامعه نامحدود بر اساس فرمول زیر استفاده شد.

 
 
فرمول تعیین حجم نمونه در جامعه نامحدود
فرمول تعیین حجم نمونه در جامعه نامحدود

در فرمول فوق:
مقدار یک مقدار ثابت است که به فاصله اطمینان و سطح خطا α بستگی دارد.
در این فرمول مهمترین پارامتری که نیاز به برآورد داردS²  است که همان واریانس نمونه اولیه است. برای تعیین واریانس جامعه از یک نمونه گیری مقدماتی استفاده شد بدین منظور پرسشنامه تحقیق به صورت تصادفی بین 30 نفر از بازدیدکنندگان توزیع شد.که این کار یعنی توزیع پرسشنامه ی مقدماتی در دو نقطه ی مهم گردشگری شیراز یعنی باغ ارم و دروازه قرآن انجام شد.واریانس پاسخ‏های بدست آمده از نمونه اولیه برابر 0.0982 بوده و از قرار دادن آن در فرمول فوق در سطح اطمینان 95% حجم نمونه 152 بدست آمد، لیکن از آنجا که احتمال میرفت برخی از پرسشنامه‏ها احتمالا برگردانده نخواهند شد، 170 پرسشنامه توزیع شد که نهایتا 152 عدد جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
3-7- پرسشنامه
پرسشنامه ی تحقیق از چهار بخش تشکیل میشود:
الف: بخش اول شامل سوالاتی در مورد رفتار خاص سفر پاسخ دهندگان و منابع اطلاعاتی که قبل از برنامه ریزی برای سفر به شیراز از آن استفاده شده است میشود.
ب : بخش دوم به ارزیابی دو عامل تاثیرگذار بر تصویر کلی که در واقع همان تصویرِ ( یا جزء ) شناختی و تصویر عاطفی هستند میپردازد و در کنار آن ادراک جواب دهندگان از تصویر کلی شیراز به عنوان مقصد سفر را با سوالی جویا میشود.برای به دست آوردن فهرستی کامل از ادارک پاسخ دهندگان که با تصویر شناختی در ذهن آن ها تداعی میشود ، روشی که توسط اچتنر و ریچی (1993) ارائه شده است، مورد استفاده قرار گرفت. طی مطالعه ی ادبیات مربوط به ارزیابی تصویر مقصد ، تمام ویژگی های مربوط به مطالعات قبل جمع آوری شده و توسط محقق در یک” لیست اصلی “ از ویژگی ها قرار داده شدند ، برای وارد کردن اطلاعات بیشتر به کار، ادبیات موضوعٍ بیشتر و تعداد زیادی بروشورهای تبلیغاتی مورد مطالعه قرار گرفتند. قدم آخر نیز گرفتن نظر جمعی از متخصصین بود که در دو حوزه ی علمی و عملی گردشگری،بازاریابی و رفتار مصرف کننده، برای بررسی لیست کامل از ویژگی ها جهت از بین بردن موارد زائد و اضافه کردن موارد مورد نیاز و ذکر نشده، از نظرات آن ها استفاده گشت. در نهایت تعداد 21 سنجه انتخاب شدند و از پاسخ دهندگان خواسته شد به شیراز بر طبق آن ها در محدوده ی طیف پنج درجه ای،امتیاز دهند.لازم به ذکر است که 21 سنجه ی انتخابی شامل 5 عاملِ کیفیت تجارب، جاذبه های گردشگری، محیط و زیر ساخت،سرگرمی و تفریح و فرهنگ و سنت.
تصویر عاطفی نیز توسط ”مقیاس تصویر عاطفی “ ارئه شده از سوی راسل و همکارانش اندازه گیری شد است.این مدل دارای چهار مقیاس دو قطبی است که به وسیله ی مقیاس هفت درجه ای افتراق معنایى مورد سنجش قرار میگیرد.چهار مقیاس دو قطبی از این قرارند:
1.سرحال آور – خواب آور
2.دلپذیر و مطبوع – ناخوشایند
3.هیجان انگیز – کسل کننده
4.آرامش بخش – اضطراب آور
که از طریق سوالاتی در یک طیف هفت درجه ای به صورتیکه به قطب های مثبت ارزش کمتری تعلق میگیرد ،مورد سنجش واقع میشود.
برای سنجش “تصویر کلی ” هم، از مقیاس اصلاح شده ی اشترن و کراکوور (1993) استفاده شده است. به گونه ایکه از گردشگران خواسته شده نمره ای را از 1 به عنوان منفی ترین تصویر تا 7 به عنوان مثبت ترین تصویر،در نظر بگیرند.
بخش سوم مربوط به شناسایی ویژگی هایی که شیراز را در بین شهرهای نزدیک و رقبایش منحصر به فرد میکند میشود. که در این جهت از نتایج مطالعات تصویر پلاگ (1999) و ادبیات موضوع و بروشورهای تبلیغاتی 15 مورد استخراج شد و با نظر خبرگان اعم از اساتید دانشگاهی و صاحب نظران گردشگری شیراز مورد جرح و تعدیل قرار گرفت و نهایتا از پاسخ دهندگان خواسته شد که در یک طیف پنج درجه ای لیکرت ( 1= کاملا ناموافق تا 5= کاملا موافق ) به هرکدام امتیاز دهی کنند.
در توضیح مشابه بودن بعضی سنجه های تصویر شناختی و تصویر منحصر به فرد باید گفته شود که این سنجه ها باید متفاوت از هم در نظر گرفته شوند به این دلیل که تصویر شناختی ، کیفیت کلی از تجارب گردشگران را مورد سنجش قرار میدهد ( بدون هیچ مقایسه ای با مقاصد دیگر ) در حالیکه تصویر منحصر به فرد بیشتر بر مقایسه ی سنجه ها بین شیراز و مقاصد نزدیک و رقبایش متمرکز است.به طوریکه بسیار محتمل است که سنجه ای از تصویر در تصویر شناختی بسیار قوی ادراک شود در حالیکه همان مورد در مقایسه با رقبا کمتر قدرت مند تلقی شود. به عنوان مثال ویژگی هایی همچون ساحل ، اقیانوس و آب و هوای شرجی خصوصیاتی هستند که جاماییکا را به عنوان یک مقصد گردشگری معرفی میکنند در حالیکه ممکن است به هیچ عنوان، خاص و منحصر به فرد تلقی نشوند اگر که توجه خود را بر تصویر منحصر به فرد متمرکز کنیم.
دو پرسش نیز برای تعیین قصد دیدارکنندگان برای دیدار مجدد و پیشنهاد شیراز به عنوان مقصدی جذاب، به دیگران در نظر گرفته شد که در طیفی پنج درجه ای از احتمال بسیار کم تا احتمال بسیار زیاد مورد سنجش قرار گرفت.
قسمت چهارم پرسش نامه ، نیز اطلاعات جمعیت شناختیِ پاسخ دهندگان را شامل میشود.
3-7-1- اعتبار پرسشنامه
اعتبار ابزار اندازه گیری به معنی آن است که این ابزار تا چه اندازه خصوصیات مورد نظر را اندازه گیری می کند . اعتبار ابزار اندازه گیری شامل اعتبار محتوایی و ساختاری است که در ادامه به تشریح هر یک پرداخته می شود . اعتبار محتوایی بیانگر آن است که کمیت و کیفیت
سوالات از نظر خبرگان مورد بررسی قرار گیرد (مومنی ،1389 ) . در این پژوهش نیز سوال های پرسشنامه با نظر استادان محترم راهنما ، مشاور، در چندین مرحله بررسی، اصلاح و نهایی شد . بنابراین، سوال های پرسشنامه از اعتبار محتوایی (روائی) لازم برخوردار است . از آنجا که ابزار مورد استفاده،یعنی پرسشنامه ی مذکور با بهره گرفتن از سنجه هایی که برای هر متغیر در مدل توسط خبرگان و محققین این حوزه طراحی شده است (چنانکه در ادامه از نظر خواهد گذشت)، از این نظر ابزاری استاندارد می باشد و روایی آن قبلاً توسط صاحبنظران مورد تأیید قرار گرفته است، ضمن آنکه همان طور که گفته شد جهت افزایش اعتبار، از نظر اساتید محترم نیز گذشته و مورد جرح و تعدیل با توجه به ویژگی های بومی مقصد،قرار گرفته است.
3-7-2- بررسی روایی و پایایی پرسشنامه
یک آزمون خوب باید از تعدادی ویژگی مطلوب مانند عینیت، سهولت اجرا، عملی بودن، سهولت تعبیر و تفسیر، روایی و پایایی برخوردار باشد. مهم‌ترین موارد ذکر شده در این ویژگی‌ها، روایی و پایایی است. که در اینجا به بررسی این دو مورد پرداخته می‌شود. اگر پرسشنامه دارای این دو معیار باشد این بدان معنی است که میزان یا درصد اشتباه محقق در اندازه‌گیری ملاک‌ها و عوامل مورد نظر، اگر صفر نباشد به حداقل ممکن می‌رسد. پس روایی و پایایی نقطه مقابل اشتباه در اندازه‌گیری‌ها هستند. به طوری که هرچه میزان اشتباه محقق در مورد ملاک‌ها و عوامل اندازه‌گیری کمتر باشد اعتبار و قابلیت آن در اندازه‌گیری بیشتر می‌باشد. اعتبار در اندازه‌گیری را روایی و قابلیت اعتماد را پایایی می‌گویند(حافظ نیا، 1384) . روایی به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا پرسشنامه همان چیزی را اندازه‌گیری می‌کند که واقعاً در پی سنجش آن هستیم یا خیر. روایی آزمون عبارت است از توانایی ابزار مورد نظر در اندازه‌گیری صفتی که آزمون برای اندازه‌گیری آن ساخته شده است و شامل روایی صوری، روایی پیش‌بینی، روایی محتوا و … می‌باشد (حافظ نیا، 1384) .
از میان روش‌های متعددی که برای تعیین اعتبار اندازه‌گیری وجود دارد، همان گونه که در قسمت اعتبار توضیح داده شد، روایی صوری و تحلیل عاملی تاییدی برای این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است. بدین صورت که از تعدادی از صاحب‌نظران و محقّقان در زمینه تحقیق، در رابطه با میزان درستی و شفافیت سؤالات پرسشنامه نظرخواهی به عمل می‌آید ؛ که بدین ترتیب از متخصّصان صاحب‌نظر در این رشته از جمله استاد راهنما و استاد مشاور و دیگر نخبگان از جمله