1-10-1 قلمرو موضوعی 10
1-10-2 قلمرو زمانی 11
1-10-3 قلمرو مکانی 11
1-11 فصل بندی تحقیق 11
1-12 تعریف واژگان کلیدی 11
فصل دوم 13
2-1 مقدمه 14
2-2 مسئولیت اجتماعی برند(برند) 15
2-2-1 ابعاد مؤلفه های تشکیل دهنده مسئولیت اجتماعی 16
2-2-2 فلسفه مدیریت بازاریابی و مسئولیت اجتماعی 17

2-2-3 نحوه شکل گیری 19
2-2-4 چشم انداز عمومی از مسئولیت های اجتماعی 21
2-2-5 مشکل در تعریف مسئولیت اجتماعی برند 22
2-2-6 برند و مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها 23
2-2-7 مسئولیت اجتماعی وشهرت شرکت 27
2-2-8 برند، اخلاق و مسئولیت اجتماعی 31
2-3 کیفیت خدمات و محصول 34
2-3-1 انوع کیفیت 36
2-3-1-1 کیفیت نوع اول : کیفیت بیان شده و مورد انتظار 36
2-3-1-2 کیفیت نوع دوم : کیفیت مورد انتظار ولی بیان نشده 37
2-3-1-3 کیفیت نوع سوم : کیفیت بیان شده ولی غیر مورد انتظار 37
2-3-1-4 کیفیت نوع چهارم : کیفیت بیان نشده ولی غیر مورد انتظار 37
2-3-2 مفهوم کیفیت 38
2-3-3 تصویر کیفیت خدمات و محصول 38
2-4 تعریف برند 40
2-4-1 مدیریت برند 40
2-4-2 تصویر برند 41
2-4-3 فواید برند 41
2-4-4 دلایل اهمیت برندها 42
2-4-4-1 مصرف کننده 42
2-4-4-2 شرکت‌ها (تولید کنندگان) 42
2-5 شخصیت برند 43
2-5-1 تعاریف شخصیت برند 43
2-5-2 اهمیت شخصیت برند 45
2-5-2-1 شخصیت برند چگونه شکل می‌گیرد؟ 45
2-5-2-2 چرا سازمانها از مفهوم شخصیت برند استفاده می‌کنند؟ 45
2-5-3 روابط بین شخصیت مصرف کننده و شخصیت برند 46
2-5-4 ویژگی‌های شخصیتی در برند 46
2-5-5 فرهنگهای متفاوت در شخصیت برند 47
2-5-6 تحقیقات صورت گرفته در خصوص شخصیت برند 48
2-6 وفاداری به برند 50
2-6-1 تعریف وفاداری 51
2-6-2 رویکردهای وفاداری 54
2-6-3 مراحل توسعه وفاداری 56
2-6-4 وفاداری به برند 58
2-6-4-1 تعاریف وفاداری به برند 59
2-6-4-2 سطوح وفاداری به برند از نظر دیوید آکر 60
2-6-4-3 مزایای وفاداری به برند 61
2-6-4-4 تحقیقات صورت گرفته در خصوص وفاداری برند 62
2-6-5 رابطه ویژگی شخصیتی و شخصیت برند 63
2-6-6 رابطه شخصیت برند و وفاداری برند 63
2-6-7 رابطه ویژگی شخصیتی با وفاداری برند 64
2-6-8 رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی با شخصیت برند و وفاداری به برند 64
فصل سوم 71
3-1 مقدمه 70
3-2 روش تحقیق 71
3-3 اهداف تحقیق 72
3-4 جامعه آماری 73
3-5 روش نمونه گیری و حجم نمونه 73
3-6 روش و ابزار گردآوری داده‌ها 74
3-7 سؤالات پرسشنامه 75
3-9 روایی و پایایی پرسشنامه 70
3-9-1 روایی پرسشنامه 70
3-9-2 پایایی( قابلیت اعتماد) پرسشنامه 71
3-10 روش های تحلیل داده ها 73
فصل چهارم 74
4-1 مقدمه 81
4-2 تحلیل توصیفی 81
4-2-1 متغیر سن 81
4-2-2 متغیر جنسیت 82
4-2-3 متغیر تحصیلات 83
4-2-4 متغیر وضعیت تأهل 84
4-2-5 متغییر درآمد 81
4-3 تحلیل استنباطی 82
4-3-1 مدلسازی معادلات ساختاری 82
4-3-2 تدوین مدل تحقیق 85
4-3-3 تخمین مدل 82
4-3-4 ساخت ماتریس کوواریانس 83
4-3-5 ارزیابی تناسب مدل 88
4-3-5-1 آزمون مجذور کای ()، مجذور کای به درجه آزادی 89
4-3-5-2 شاخص GFI و AGFI 89
4-3-5-3 شاخص RMSR یا RMR 89
4-3-6 تفسیر و تعبیر مدل 90
4-3-7 تحلیل مدل اندازه گیری (تحلیل عاملی تأییدی) 81
4-3-8 پاسخ به فرضیات تحقیق با بهره گرفتن از معادلات ساختاری (SEM) 83
فصل پنجم 85
5-1 مقدمه 86
5-2 نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق 86
5-2-1 نتایج آزمون فرضیه اول 87
5-2-2 نتایج آزمون فرضیه دوم 87
5-2-3 نتایج آزمون فرضیه سوم 88
5-2-4 نتایج آزمون فرضیه چهارم 89
5-2-5 نتایج آزمون فرضیه پنجم 89
5-2-6 نتایج آزمون فرضیه فرعی ششم 89
5-3 نتایج حاصل از آزمون برازش مدل و مدل نهایی تحقیق 90
5-4 مقایسه نتایج تحقیق با پیشینه تحقیق 91
5-5 پیشنهادات کاربردی 95
5-6 پیشنهاد برای تحقیقات آتی 99
منابع و مأخذ 101
پیوست ها 131
فهرست جداول
جدول 21 ابعاد پنج گانه شخصیت برند آکر 48
جدول 22پیشینه تحقیق 64
جدول 31 منابع مورد استفاده در پرسشنامه تحقیق 76
جدول 32 مقدار آلفای کرونباخ بدست آمده از هریک از متغیرها 79
جدول 41 توزیع نمونه آماری بر حسب متغیر سن 82
جدول 42 توزیع نمونه آماری بر حسب متغیر جنسیت 83
جدول 43 توزیع نمونه آماری بر حسب متغیر تحصیلات 84
جدول 44 توزیع نمونه آماری بر حسب متغیر تأهل 85
جدول 45 توزیع نمونه آماری بر حسب متغیر درآمد 86
جدول 46 اسامی متغیرها در لیزرل 91
جدول 47 شاخص‌های برازش مدل 100
جدول 48 بارهای عاملی سازه‌های تحقیق 101
جدول 49 نتایج آزمون فرضیات 104
فهرست اشکال و نمودارها
شکل 21 پیوستار مسئولیت اجتماعی 16
شکل 22 مدل مفهومی تحقیق 68
شکل 31 انواع پژوهش 72
نمودار 4-1 توزیع نمونه آماری بر حسب متغیر سن 82
نمودار 42 توزیع نمونه آماری بر حسب متغیر جنسیت 83
نمودار 43 توزیع نمونه آماری بر حسب متغیر تحصیلات 84
نمودار 44 توزیع نمونه آماری بر حسب متغیر تأهل 85
نمودار 45 توزیع نمونه آماری بر حسب متغیر درآمد 86


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نمودار 46 مدل مفهومی تحقیق ؛ متغیرها، شاخص ها، روابط مفروضه 91
شکل47 مدل تحقیق در حالت تخمین ضرایب مسیر 95
شکل 4 8 مدل تحقیق در حالت استاندارد 96
شکل 49 مدل تحقیق در حالت معناداری ضرایب (t-value) 97

 
 
شکل 51 مدل نهائی تحقیق با ضرایب مسیر 113
فصل اول
کلیات طرح تحقیق
1-1 مقدمه
مدیران رستوران ها و کسب و کارهای دیگر تصمیم گیری های استراتژیک می گیرند ، آنها امیدوارند که تصویر شرکت خود را بهبود بخشند و در نتیجه کمک به دستیابی به یک مزیت بیش از شرکت های رقیب آنها شود(سرجی 1996، تسئه1988) .از زمانیکه ارتباط بین نقشهای اجتماعی، سیاسی، محیطی، اقتصادی در تجارت رو به افزایش گذاشته است، سازمانها با پویاییهای جدیدی مواجه شدهاند. چالشی که سازمانها با آن روبرو هستند این است که آن‌ها باید همزمان به افزایش سودآوری و پاسخ‌گویی به انتظارات اجتماعی جدید و سپس مدیریت همزمان این دو پیامد به ظاهر متناقض که نیازمند توسعه استراتژیهای کاربردی است و اثرات مثبتی هم بر جامعه و هم بر سازمان دارد، دست یازند. پیادهسازی مسؤولیت اجتماعی در سطح سازمان، از جمله سازوکارها و یا راهبردهای موثر در این خصوص است. در واقع امروزه سازمانها علاوه بر انجام وظایف سنتی خود به انجام فعالیتهای دیگری نیز مکلف شدهاند، که هدف این فعالیتها، پاسخ‌گویی به انتظارات جامعه است و از آن به عنوان مسؤولیت اجتماعی سازمان یاد میشود. در این دوران، مدیریت موثر، مدیریتی است که از محدوده اندیشه سازمان خود را رها ساخته و به جامعه و محیطهای وسیعتری می اندیشد، چرا که نه سازمانها میتوانند خود را از جامعه جدا کنند و نه جامعه میتواند بدون سازمانها تداوم یابد (صالحی و آذری، 2009؛ کارنامی، 1385).
آنچه مسلم است این است که از اوایل نیمه دوم قرن بیستم آگاهی عمومی درباره وابستگی سازمان، جامعه و محیط به یکدیگر افزایش یافته و همگان پی بردهاند که از یک‌سو سازمانها با تکیه بر امکانات موجود در جامعه به اهداف خود میرسند و از سوی دیگر، اقدامات سازمانها میبایست منافع و دستاوردهایی نیز برای جامعه داشتهباشد. ازاین رو همواره تلاش بر این بوده که منافع در سازمانها بهگونهای بهبود یابد که مردم جامعه، بیش از هزینهای که پرداخت کردهاند از سازمانها سود ببرند و به تعبیری سازمانها علاوه بر سود آفرینی، ارزشآفرینی هم داشتهباشند. در حقیقت سازمانها به منظور حفظ مشروعیت کامل و بقای خود باید قبول کنند که نقش و وظیفهای عمومی و اجتماعی دارند.
برند نیز به عنوان رکن و اساس بازی رقابتی امروز، عنصری است که باید به دقت تعریف، ایجاد و مدیریت شود تا سازمان و شرکتها بتوانند با تکیه بر این ستون خیمه گاه کسب و کار خود، سودآوری هر چه بیشتر را رقم بزنند (به آبادی1388).
ایجاد برند از زمینه بازاریابی و تبلیغات فراتر رفته و به همان اندازه که ساختار اقتصادی دارد، ساختار اجتماعی نیز دارد. یکی از مفاهیم معتبر و معروف در زمینه بازاریابی “وفاداری به نام و نشان تجاری” است. این مفهوم نقش مهمی را در ایجاد منافع بلند مدت برای شرکت ایفا می کند، زیرا مشتریان وفادار نیازی به تلاش های ترفیعی گسترده ندارند، آنها با کمال میل حاضرند مبلغ بیشتری را برای کسب مزایا و کیفیت برند مورد علاقه خود بپردازند. وفاداری به نام و نشان تجاری مضمون مرکزی بازاریابی تئوری و عمل، در ایجاد مزیت رقابتی پایدار بوده است. تعداد زیاد مشتریان وفادار به یک برند، دارایی شرکت محسوب می شوند و به عنوان شاخص اصلی ارزش ویژه برند شناخته می شوند و همچنین حساسیت مشتریان وفادار به تغییر قیمت ها در مقایسه با مشتریان غیر وفادار، کمتر است. در حالی که بیشتر محققان در زمینه وفاداری، بر تکرار خریدکالاهای مصرفی تمرکز دارند( میلر و همکاران ،2006).
برای یک مشتری بالقوه، یک برند، یک راهنمای مهم است. یک برند چکیده ای است از هویّت، اصالت، ویژگی و تفاوت. یک برند این اطلاعات را که در یک کلمه یا علامت متمرکز شده است، بر می انگیزد. به همین دلیل است که برند ها برای تبادلات کسب وکار حیاتی اند (قربانلو ،1385،کاپفرر)
برند در واقع خلاص های از فعالیت شرکت است که باعث ارتباط مشتری با شرکت می گردد. در دنیای پر رقابت امروز که سرعت ورود رقبای جدید به بازار و ارائه خدمات متفاوت بسیار بالااست، با توجه به هزینه های بالای یافتن مشتریان جدید، حفظ مشتریان فعلی بسیار مهم است. برای این منظور داشتن رابطه عمیق با مشتریان بسیار حائز اهمیت است که می توانیم با بهره گرفتن از اعتبار نام تجاری خود به این هدف دست یابیم.
برند ها می توانند ویژگی های شخصیتی مشابه انسان به خود بگیرند و آنچه مسلم است تمامی برند ها شخصیت دارند. شخصیت مناسب برند می تواند فرد را به برقراری یک رابطه عمیق با برند تشویق کند. به کرات در تحقیقات عنوان شده است که شخصیت برند بر عواملی همچون اعتماد، وابستگی و تعهد به برند تاثیر می گذارد)لوئیس و لومبارت 2010).
مصرف کنندگان وفادار معمولاً تمایل به پرداخت مبلغ بیشتری برای محصولات دارای برند دارند، زیرا ارزشهای منحصر بفردی از یک برند، نسبت به سایر نامها ادراک می کنند. وقتی مصرف کنندگان وفادار فقدان دلبستگی به برند خاصی را مشاهده نمودند، آنها بلافاصله به نامهای تجاری که وضعیت بهتری دارند، تمایل پیدا می کنند. دلیل خرید محصولات با برند آشنا به دلیل سبب صرفه جویی در زمان و کاهش ریسک ادراکی می باشد (بلومر،1995). آکر (1996) شاخصهای وفاداری به برند را شامل: مقداری که مصرف کنندگان مایل است تا در مقایسه با سایر برند ها رقیب پرداخته، و رضایت و قصد خرید مجدد محصول یا خدمت معرفی نمود. اشاره به این نکته ضروری است که تکرار خرید نشانه کافی از وفاداری به برند نمی باشد. “وفادا
ری به برند یکی مهمترین مزایای خلق تصویر ذهنی مثبت بوده و جلوه ای از وجود ارزش ویژه برند می باشد(کلر،1998). تحقیقات کیم و همکارانش (2001)، و بروکس و همکارانش (2007) نشان داد که وفاداری به برند تا حد زیادی تحت تاثیر شخصیت برند قرار می گیرد(فلورنس و همکاران ،2009). رستوران ها نیز در جوامع مختلف دارای شخصیت و برندی مورد توجه هستند که بصورت پایا پای با یک دیگر در رقابت هستند و اکنون شاهد تعدد برند های بین المللی درصنعت رستوران نیز هستیم.
در این تحقیق سعی شده است که مدل وفاداری برند با تبیین نقش شخیت برند و تصویر مسئولیت اجتماعی برند (مورد مطالعه رستوران پدیده شاندیز تهران) توسعه داده شود.
1-2 بیان مساله
تصمیمات استراتژیک مدیران کسب و کار به دنبال آن مسائل در جامعه و در برخی موارد، مسائل ایجاد شده که منجر به تغییراتی در جامعه می شود (زیتمال،1984). یکی از این مسائل که از اهمیت رو به روشدی برخوردار است توجه محدود به مسئولیت اجتماعی در ادبیات مهمانداری است (پارساخان،1993).در بسیاری از این ادبیات ها بیشتر به محتوای مسئولیت اجتماعی پرداخته شده است این مقالات “سن / تجربه و جنس به عنوان عوامل موثر در توسعه اخلاقی مدیران  هتل و دانش آموزان است(فریدمن و همکاران،1990). پایه های در ادبیات این تحقیقات مجبور به پرداختن به تعهد شرکت نسبت یه سهامداران بود و در طرف مخالف مقالات مربوط به مسئولیت اجتماعی تحت پوشش داده شده است برای مثال، “رضایت شغلی، دلبستگی شغلی امنیت شغلی، و مشتری تمرکز کارفرمایان رستوران خدمات سریع شامل مسائل مربوط به مسئولیت اجتماعی است اما تمرکزی بر دیدگاه ارزش گرایی مسئولیت اجتماعی نیست(داینهارت و همکاران ،1993)
تحقیقات کیم و همکارانش (2001)، و بروکس و همکارانش (2007) نشان داد که وفاداری به برند تا حد زیادی تحت تاثیر شخصیت برند قرار می گیرد (کیم و همکاران ،2001، فلورنس و همکاران،2009) در دنیای بازاریابی امروز شخصیت برند مفهوم جذاب و گیرایی دارد. مدیریت کارا و مناسب برند علاوه بر این که شخصیت برند را در بر می گیرد، در رسیدن به اهدافی مانند مشتری مداری، وفاداری و سود دهی نیز بسیار مؤثـر است. دگادو و همکارانش (1999) بیان کردند که وفاداری به برند موجب افزایش سود از طریق ایجاد مانع جهت تغییر گرایش مشتریان به رقبا، افزایش توانایی در قدرت پاسخگویی یه تهدیدات رقبا، افزایش فروش و کاهش حساسیت مشتریان به تلاش های بازاریابی رقبا می شود. در بسیاری از مطالعات بر روی عوامل وفاداری از جمله رضایت و اعتماد تکیه زیادی شده اما در جوامع امروزی عناصر اجتماعی و ارزشی ازاهمیت بالایی برخوردار است بطوری که رویکرد بسیاری از تحقیقات اخیر بازار یابی سمت و سوی روان شناختی به خود گرفته است وتمامی تصمیمات خرید و فروش را از تک بعدی بودن خارج ساخته وابعاد چند جانبه ای به خود گرفته است.بنابراین در وفاداری به برند نیز اهمیت این ابعاد با توجه به تعاریف وفاداری دو چندان می شودکه از جمله می توان برند ها می توانند با مشتریان خود ارتباط برقرار کنند.هنگامی که مصرف کننده در زندگی روزمره خود به دنبال برندی خاص جهت برآوردن خواسته هایش اقدام می کند، به دنبال نامی است که رضایت او را جلب کند(ولاتسو ،2009) و این همان ارتباط بین برند و مشتریان است که به صورت وفاداری برند مطرح می شود ، که از موضوعات مهم پژوهش در مدیریت برند است. (هابر و همکاران ،2009)شخصیت برند را در شکل گیری وفاداری برند با توجه به موارد مذکور اهمیت به سزایی دارد. شخصیت برند را هسته ی مرکزی و نزدیکترین متغیردر تصمیمگیری مشتری در هنگام انتخاب میدانند)نصیری پور و دیگران1389 ( آکر(1996) شخصیت برند به مجموعه ای از ویژگی های انسانی مرتبط با برند گفته میشود و از متغیرهای اصلی اثرگذار در فرآیند تصمیم خرید مشتریان معرفی مینماید. شخصیت موقعیتی عالی از برند در ذهن مصرف کنندگان ترسیم می کند و نگرش ها، احساسات و دیدگاه های مشتریان را در مورد برند بیان می کند (گتری و همکاران ،2008) .
آکر (1997) ادعا نمود که افرادی که نگرش مطلوبی نسبت به برند دارند، به احتمال زیاد برند را انتخاب می کنند که متناسب با شخصیت آنها باشد. هنگام انتخاب نامهای تجاری که با هم رقابت دارند، مصرف کنندگان تناسب میان شخصیت برند و شخصیت مورد علاقه خود را مورد ارزیابی قرار می دهند(زیتمال ،1996) هر برند، شخصیتی دارد. اگر، همانگونه که غالباً اتفاق می افتد، یک برند را با فردی همانند سازی کنیم، به تدریج تصویری از آن فرد می سازیم که از محصولات یا خدمات حرف می زند(کاپفرر1385). راندل (1997) نقشهای چهارگانه زیر را برای شخصیت برند برشمرده است: 1) ارائه یک هویّت به مصرف کنندگان؛ 2) فراهم ساختن مجموعه مختصری از اطلاعات مصرف کننده درباره برند؛ 3) ایجاد تضمین و اطمینان از مزایای مورد انتظار برای مصرف کنندگان؛ و 4) افزودن اطلاعات درباره ارزش یک محصول یا خدمت. شخصیت برند را می توان به

از فرضیه های آماری اظهار نظر نمود.
4-2) توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان
در این بخش به توصیف متغیرهای دموگرافیک پرداخته می شود.
توصیف جنسیت پاسخ دهندگان
جدول4-1) توصیف جنسیت پاسخ دهندگان
 

 
 
فراوانی
درصد
زن
121
2/31
مرد
269
8/68
کل
390


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

100
نمودار4-1) نمودار دایره ای جنسیت پاسخ دهندگان
با توجّه به جدول و نمودار 4-1 مشاهده می شود که جنسیت 5/31 درصد از پاسخ دهندگان زن و 5/68 درصد نیز مرد می باشند.

توصیف سن پاسخ دهندگان
جدول4-2) سن پاسخ دهندگان
فراوانی
درصد
بین 20 تا 30 سال
16
1/4
بین 31 تا 40 سال
66
9/16
بین 41 تا 50 سال
251
4/64
50 سال به بالا
57
6/14
کل
390
100
نمودار4-2) نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان
مطابق جدول و نمودار 4-2 مشاهده می شود که سن 1/4 درصد پاسخ دهندگان بین 20 تا 30 سال، 9/16 درصد بین 31 تا 40 سال، 4/64 درصد بین 41 تا 50 سال، 6/14 درصد 50 سال به بالا هستند
توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان
جدول4-3) توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان
 
فراوانی
درصد
دیپلم
157
2/40
فوق دیپلم
163
7/41
لیسانس
55
2/14
فوق لیسانس
15
9/3
کل
390
100
نمودار4-3) نمودار میله ای تحصیلات پاسخ دهندگان
با توجّه به شکل و نمودار 4-3 مشاهده می شود که میزان تحصیلات 2/40 درصد از پاسخ دهندگان دیپلم، 7/41 درصد فوق دیپلم، 2/14 درصد لیسانس و 9/3 درصد فوق لیسانس هستند.هستند.

4-3) توصیف متغیر های تحقیق
در این بخش به توصیف متغیرهای تحقیق پرداخته می شود.
توصیف متغیر تبلیغات بازرگانی
جدول4-4) توصیف متغیر تبلیغات بازرگانی
واریانس

انحراف معیار
میانگین
بیشترین
کمترین
تعداد
آماره توصیفی متغیر
115/0
33952/0
2357/4
5
25/3
390
تبلیغات بازرگانی
نمودار4-4) هیستوگرام متغیر تبلیغات بازرگانی
با توجّه به نمودار و جدول 4-4 مشاهده می شود که متغیر تبلیغات بازرگانی دارای کمترین مقدار 25/3 ، بیشترین 5 ، میانگین 2357/4 ، انحراف معیار 33952/0 و واریانس 115/0 می باشد.

توصیف متغیر فعالیتهای پیشبرد فروش
جدول4-5) توصیف متغیر فعالیت های پیشبرد فروش
واریانس
انحراف معیار
میانگین
بیشترین
کمترین
تعداد
آماره توصیفی متغیر
093/0
30539/0
2241/4
83/4
33/3
390
فعالیت های پیشبرد فروش
نمودار4-5) هیستوگرام متغیر فعالیت های پیشبرد فروش
با توجّه به نمودار و جدول 4-5 مشاهده می شود که متغیر فعالیت های پیشبرد فروش دارای کمترین مقدار 33/3 ، بیشترین 83/4 ، میانگین 2241/4 ، انحراف معیار 30539/0 و واریانس 093/0 می باشد.

سریع بوده است و معمولا تمامی شرکت های تولیدکننده محصولات بسیته بندی شده از این روش استفاده می کنند. کوپن ها به سادگی توسط مصرف کنندگان پذیرفته می شوند و می توانند برای امتحان محصول بسیار مناسب باشند. ارائه ی کوپن امکان کاهش قیمت را برای مشتریانی که نسبت به قیمت حساسیت دارند، فراهم می آورد. همچنین شرکت ها می توانند با ارائه کوپن، امکان کاهش قیمت خرده فروشی محصولات خود را بدون تلاش جهت جلب همکاری واسطه ها (که در اکثر موارد مانع اصلی ارائه ی تخفیف به مشتریان هستند)، فراهم می آورند. به طور کلی می توان از کوپن به عنوان پشتیبانی جهت ارائه نمونه های رایگان بهره گرفت. از آنجایی که کوپن قیمت را کاهش می دهد، ریسک ناشی از استفاده از کالاهای جدید را نزد مستریان کاهش می دهد، همچنین با فراهم آوردن امکان تست اولیه کالا با ارائه نمونه های رایگان، می توان با ارائه کوپن، مشتریان را تشویق به خرید مجدد نمود. همچنین ارائه ی کوپن می تواند ابزار پیشبرد فروش مناسبی برای کالاهای فعلی شرکت باشد، زیرا ارائه کوپن می تواند مشتریانی را که از محصولات شرکت استفاده نمی کنند، تشویق به استفاده نماید، موجب استفاده مجدد مشتریان فعلی شود و افراد را به استفاده از گونه های بهبود یافته کالا ترغیب نماید.
استفاده از کوپن ها دارای مشکلاتی نیز می باشد که برخی از آنها عبارتند از:
نمی توان تخمین زد که چند نفر و در چه زمانی از کوپن ها استفاده می کنند. برخی از بازاریابان سعی دارند با کوتاه کردن دوره ی استفاده از کوپن، زمان استفاده از آنرا سرعت بخشند. با این وجود در کوتاه مدت، ارائه کوپن نسبت به ارائه نمونه، در ترغیب مشتریان به استفاده از محصول اثربخشی کمتری دارد. یکی دیگر از مشکلات ارائه کوپن جهت جذب مشتریان جدید این است که ما نمی توانیم از دستیابی استفاده کنندگان فعلی محصولات شرکت به کوپن ها جلوگیری کنیم. از اینرو ارائه کوپن جهت جذب مشتریان جدید، می تواند سود شرکت را از فروش محصولات به مشتریان فعالی کاهش دهد.
مشکل دیگر آن است که علی رغم هزینه های بالای ارائه کوپن، نرخ استفاده از آن چندان بالا نیست. اجرای یک برنامه ارائه کوپن علاوه بر هزینه اسمی خود کوپن، دارای هزینه های دیگری از قبیل هزینه های انتشار، توزیع و اداره کردن آن می باشد. بازاریابان باید هزینه ها را به گونه ای هدایت کنند که استفاده از این ابزار ترفیع فروش از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد.

مشکل دیگر در ارائه ی کوپن، تقلب در خرید کالا توسط کوپن یا نقد کردن کوپن بدون خرید کالا می باشد (Kwok and Uncles, 2005).

بسته های محتوی چند کالا با یک قیمت (بسته جایزه)
این روش باعث صرفه جویی مشتریان در پرداخت قیمت معمولی محصول می شود. قیمت کاهش یافته از طرف تولید کننده به طور مستقیم روی بسته بندی یا برچسب محصول نوشته می شود. این بسته ها یا محصولات منفردی است که با تخفیف به فروش می رسد (مانند دو واحد محصول به جای یکی) یا دو محصول مرتبط است.استفاده از این روش ممکن است از به کار بردن کوپن های تخفیفی نیز موثرتر باشد (کوهی فایق، 1389).
هدایای تبلیغاتی: انواع متنوعی از اقلام جزیی و ارزان قیمت به وسیله عرضه کننده با درج نام شرکت یا محصول برای تشویق مصرف کننده، ارائه می گردد. خط کش، قلم، زیرسیگاری، جاکلیدی و کلاه از آن جمله اند (Palazon and Delgado, 2009).
تخفیفات نقدی: همانند کوپن است با این تفاوت که زمانی کاهش قیمت صورت می گیرد که خرید انجام شده باشد و نه در فروشگاه. مصرف کننده باید سندی مبنی بر خرید به شرکت تولید کننده ارائه نماید و آنگاه بخشی از قیمت خرید از طریق پست (به صورت چک) برای وی ارسال می شود. ارائه ی تخفیفات نقدی مشتریان را به خرید مقادیر بیشتر از کالا ترغیب می کند (کاتلر و آرمسترانگ، 1388).
نمایش محصولات در محل فروش
نمونه های نمایشی بزرگ از محصول در ویترین های جذاب وسیله ی خوبی برای تبلیغ محصول محسوب شده و موجب یادآوری به مشتری در محل فروش می باشد. تحقیقات نشان داده اند که اگر نمایش محصول در محل با روش های متفاوت تبلیغ و آگهی هماهنگ گردد بازده بسیار خوبی خواهد داشت اما همه ی خرده فروشان به دلایلی از جمله: تعدد مارک های موجود از هر محصول، محدودیت فضای فروشگاه، کیفیت نامطلوب نمونه نمایشی، پایین بودن سودآوری محصول نسبت به فضای مورد نیاز آن برای نمایش، حاضر به مساعدت در این امر نیستند. از اینرو گاهی لازم است پرداخت های نقدی یا غیرنقدی برای جلب مساعدت خرده فروشان درنظر گرفته شود. همچنین منظور از نمایش محصولات، شیوه ی چیدمان محصولات در قفسه ها به نحوی می باشد که مشتریان را تحریک به خرید کند. باید توجه داشته باشیم که قرار گرفتن در معرض دید، توجه مشتری به محصول را افزایش می دهد (کوهی فایق، 1389).
2-2-4-5) آینده ی پیشبرد فروش

 
 
متخصصان پیش بینی می کنند که پیشبرد فروش با این روندها روبرو خواهد شد:
ترویج های خاص تر، همکاری افزونتر یا پیوندهای قوی تر درخصوص هر مورد ویژه
وفاداری مصرف کننده، همچنان از طریق پایگاه داده های مصرف کننده ایجاد خواهد شد.
ادامه توجه به قیمت در مقابل ارزش افزوده
گسترش طرح های فراوانی خرید (مصرف کنده وفادار)
برنامه ریزی درازمدت تر با انعطاف پذیری بیشتر
ترویج های گروهی و پیوندهای بیشتر (Palazon and Delgado, 2009 ).

بخش سوم


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پیشینه تحقیق

مطالعات انجام شده در خارج از کشور:
مطالعه ای تحت عنوان: بررسی نقش آگهی بازرگانی و فعالیتهای پیشبرد فروش بر خلق ارزش ویژه برند، توسط بویل و همکاران، در سال 2013، انجام گرفت. هدف از اجرای پژوهش مذکور بررسی تاثیر اگهی های بازرگانی و فعالیتهای پیشبرد فروش بر خلق ارزش ویژه برند می باشد. نتایج حاصل از پژوهش نشان دادند که نگرش مصرف کنندگان درخصوص هزینه های تبلیغات نقش تعیین کننده ای در ایجاد ارزش ویژه برند ایفا می کند. و از طرف دیگر، مخارج تبلیغاتی برای افزایش آگاهی برندتاثیر مثبت و معناداری بر روی تداعی های برند و کیفیت درک شده دارد. نتایج همچنین نشان می دهند که فعالیتهای ملی و غیر مالی پیشبرد فروش نیز تاثیر منفی بر روی ارزش ویژه برند دارد (Buil et al.., 2013).
مطالعه ای تحت عنوان: چگونه آگاهی از برند با پیامدهای بازار، ارزش ویژه برند و آمیخته ی بازاریابی، توسط هانگ و ساریگولو، در سال 2012، انجام گرفت. هدف از اجرای پژوهش مذکور بررسی ارتباط بین آگاهی از برند و پیامدهای بازار و آمیخته ی بازاریابی می باشد. این پژوهش همچنین تاثیر عناصر آمیخته ی بازاریابی را بر آگاهی از برند مورد مطالعه قرار داده است. نتایج حاصله نشان دادند که تجربیات مصرف پیشین مشتریان از کالا، بر روی آگاهی از برند تاثیر دارد. نتایج همچنین نشان می دهند که رابطه ی مثبت و معناداری بین آگاهی از برند و ارزش ویژه برند وجود دارد. هرچه آگاهی از برند توسط مصرف کنندگان بیشتر باشد در نتیجه ارزش ویژه برند نیز بالاتر خواهد بود (Huang and Sarigöllü, 2012).
مطالعه ای تحت عنوان: تاثیر نگرش فرهنگی مصرف کنندگان بر وفاداری به برند و ارزش ویژه برند (مقایسه ای بین فرهنگ مصرف کنندگان در امریکا و کره جنوبی)، در سال 2009، توسط یو، انجام گرفت. این پژوهش به دنبال بررسی و تخمین این موضوع است که آیا نگرش و جهت گیری فرهنگی مصرف کنندگان بر روی ارزش ویژه برند و وفاداری به برند از سوی ایشان، تاثیر دارد؟، نتایج حاصله نشان دادند که فرهنگ مصرف کنندگان بر روی وفاداری ایشان به برندی خاص و ارزش ویژه برند، تاثیر مثبت و معناداری دارد. وفاداری به برند در میان افرادی که نگرش اجتماعی و جمع گرا دارند، بیشتر و بالاتر است. ارزش ویژه برند نیز در میان افرادی که نگرشی جمع گرا و اجتماعی به زندگی دارند، بالاتر از سایرین می باشد. این یافته ها دلالت بر این دارند که بازاریابان بایستی با توجه به فرهنگ ملّی موجود در هر کشور تصمیم گیری نمایند، بطوریکه اگر فرهنگ غالب جامعه ای جمع گرا و اجتماعی نگر باشد، افراد تمایل بیشتری به وفاداری به برند دارند و درک ارزش ویژه برند نیز در ایشان بالاتر است (Yoo, 2009).
مطالعه ای تحت عنوان: تاثیر یکپارچه سازی زنجیره تامین بر ارزش ویژه برند، در سال 2009 توسط کیم و کاووسگیل انجام گرفت. هدف از اجرای این پژوهش بررسی تاثیر یکپارچه سازی زنجیره تامین بر عملکرد بازار شرکت و نیز ارزش ویژه برند بر عملکرد بازار شرکت می باشد. یافته های تحقیق نشان دادند که عملیات بکپارچه سازی زنجیره تامین بر روی ارزش ویژه برند تاثیر مثبت دارد و از سویی دیگر ارزش ویژه برند نیز بر عملکرد بازار شرکت تاثیر گذار می باشد (Kim and Cavusgil, 2009).
مطالعه ای تحت عنوان: آیا ارزش ویژه برند پوشاک مختلف بین فروشگاه های مختلف، متفاوت می باشد؟ در سال 2008، توسط پاپو و کواستر انجام گرفت. هدف از اجرای این پژوهش، بررسی این مطلب است که آیا سطوح مختلف ارزش ویژه برند بین فروشگاههایی که مخصوص برند خاصی هستند با فروشگاه های متفرقه، متفاوت است؟ نتایج حاصله پیشنهاد دادند که ارزش ویژه برند در فروشگاه های غیرتخصصی و فروشگاه های تخصصی، تفاوت معناداری دارد. در فروشگاه های غیرتخصصی که همه نوع برندی وجود دارد، انتخاب یک برند خاص با کیفیت مطلوب سخت می نماید اما فروشگاه های تخصصی که فقط یک نوع برند را عرضه می نمایند، می توانند کیفیت خاص برند مورد نظر را به درستی به تصویر بکشند و به مشتریان احساس ارزش بیشتری منتقل نمایند (Pappu and Quester, 2008).
مطالعه ای تحت عنوان: ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری (مقایسه ای میان امریکایی ها و کره ای های مقیم امریکا و کره ای های مقیم کره)، در سال 2008، توسط جانگ و سانگ انجام گرفت. هدف از اجرای این پژوهش ارزیابی و مقایسه ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرف کننده ی پوشاک از طریق سه گروه متفاوت از مصرف کنندگان با فرهنگ های مختلف می باشد. سه گروه مصرف کننده شامل: امریکایی های ساکن امریکا، کره ای های ساکن امریکا و کره ای های ساکن کره، هستند. این پژوهش علاوه بر بررسی تاثیرات فرهنگی بر ارزش ویژه برند، تاثیر عامل فرهنگ را بر قصد خرید مصرف کنندگان نیز مورد بررسی قرار می دهد. یافته های تحقیق نشان دادند که از میان ابعاد مختلف ارزش ویژه برند، کیفیت درک شده و آگاهی از برند در میان امریکایی ها نسبت به کره ای های ساکن امریکا از اهمیت بیشتری برخوردار می شود. برای هر دو گروه کره ای (کره ای های ساکن امریکا و کره ای های ساکن کره) وفاداری برند، مهمترین عنصر در ارزش ویژه برند می باشد. در ارتباط با ارزش ویژه برند و قصد خرید مصرف کنندگان، وفاداری برند ارتباط مثبت و معناداری با قصد خرید مصرف کنندگان در میان سه گروه مذکور نشان داده است (Jung and Sung, 2008).
مطالعه ای تحت عنوان: آیا تصویر و مجسم کردن کشور سازنده ی برندی خاص بر ارزش ویژه آن برند تاثیر دارد؟، در سال 2007، توسط یاسین و همکاران، انجام گرفت. هدف از اجرای این پژوهش بررسی تاثیر ت
صویر کشور سازنده ی برند بر شکل گیری ارزش ویژه برندی خاص می باشد. یافته های حاصله پیشنهاد می کنند که ارزش ویژه برند از سه بعد تشکیل شده است: تمایز برند، وفاداری برند و آگاهی برند. اما نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان دادند که تصویر مثبت و درستی که مصرف کنندگان درخصوص کشور سازنده ی یک برند خاص دارند، می تواند تاثیرات مثبت و معناداری بر روی ابعاد ارزش ویژه برند داشته باشد. در حقیقت، وجود تصویری خوب و مطلوب از کشور سازنده ی برند می تواند به طور مستقیم و غیر مستقیم بر ارزش ویژه برند، آگاهی برند، تمایز برند و وفاداری برند، د اشته باشد (Yasin et al.., 2007).
مطالعه ای تحت عنوان: بودجه بندی آگهی بازرگانی و ترفیعات و نقش خطرپذیری، در سال 2009، توسط وست و پرندرگاست، انجام گرفت. هدف از اجرای این پژوهش بررسی روش ها و فرآیندهای بودجه بندی تبلیغات و به طور کلی ترفیعات، با توجه به میزان خطرپذیری شرکت های بازرگانی می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهند که روش های مختلف بودجه بندی برای تبلیغات و دیگر برنامه های ترفیع در شرکت های بازرگانی به اجرا در می آیند. یافته های تحقیق درخصوص ارتباط میان خطرپذیری و نوع بودجه بندی برنامه های ترفیعی همچنین نشان دادند که میزان خطرپذیری و بودجه بندی تبلیغات و به طور کلی برنامه های ترفیعی به طور معکوس با یکدیگر در ارتباط هستند و هرچه میزان خطرپذیری مدیران شرکتها بیشتر باشد نوع و میزان بودجه بندی برنامه های ترفیعی ایشان نیز پرخطر تر و بیشتر خواهد بود (West and Prendergast, 2009).
مطالعات انجام شده در داخل کشور:
مطالعه ای تحت عنوان: بررسی تاثیر ابعاد ارزش ویژه برند در مدل آکر بر ارزش ویژه برند از دید مصرف کننده (مطالعه موردی برند سامسونگ)، در سال 1391، توسط پرهیزگار و ابراهیمی عابد، انجام گرفت. این مطالعه بر آن است با تاکید بر مدل آکر (1991)، و با رویکرد مبتنی بر مصرف کننده، به بررسی پیمایشی به منظور دستیابی به ارتباط ارزش ویژه برند در مدل آکر با ارزش ویژه برند از دید مصرف کنندگان بپردازد. نتایج حاکی از آن است که وفاداری به برند و تداعی برند، تاثیر مستقیم بر ارزش ویژه برند دارند و همچنین رابطه مستقیمی بین کیفیت درک شده از برند و آگاهی از برند با ارزش ویژه برند یافت نشد. از میان عواملی که دارای اثر مستقیم بر ارزش ویژه برند می باشند، وفاداری به برند دارای بیشترین اثر و تداعی برند در مرتبه ی بعدی قرار می گیرد (پرهیزگار و ابراهیمی عابد، 1391).
مطالعه ای تحت عنوان: تاثیر وفاداری به برند بر ارزش ویژه برند بانک از دیدگاه مشتریان کارت الکترونیکی، در سال 1389، توسط گیلانی نیا و موسویان، انجام گرفت. هدف از اجرای این پژوهش بررسی تاثیر وفاداری به برند بر ارزش ویژه برند بانک از دیدگاه مشتریان کارت الکترونیکی می باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان دادند که وفاداری به برند، آگاهی از برند و کیفیت درک شده توسط مصرف کنندگان، بر ارزش ویژه برند تاثیر دارند و همچنین آگاهی از برند از عوامل موثر بر وفاداری به برند محسوب می شود (گیلانی نیا و موسویان، 1389).
مطالعه ای تحت عنوان: بررسی ارتباط ابزارهای پیشبرد فروش و رفتار خرید مصرف کنندگان در صنایع غذایی (فروشگاه های رفاه اصفهان)، در سال 1390، توسط کوهی فایق و همکاران انجام گرفت. هدف از اجرای این پژوهش بررسی تاثیر برخی از ابزارهای پیشبرد فروش از جمله کوپن، تخفیف قیمت، نمونه های مجانی، بسته های جایزه و نمایش در فروشگاه بر تصمیم خرید مصرف کنندگان، می باشد. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که برای ترغیب مصرف کنندگان به امتحان محصول می توان از نمونه رایگان و نمایش در فروشگاه استفاده نمود و تخفیف قیمت و کوپن در تکرار خرید نقش موثر تری را ایفا می کنند. بنابراین با توجه به اینکه کالای تولیدی شرکت در کدام مرحله از عمر خود می باشد و نیازمند چه نوع تبلیغی است، می توان از هریک از ابزارهای پیشبرد فروش در جای مناسب استفاده نمود تا بهترین بازده را داشته باشند (کوهی فایق و همکاران، 1390).
مطالعه ای تحت عنوان: اثربخشی تبلیغات اینترنتی بر رفتار مصرف کننده ی کالاها و خدمات رایانه ای، توسط دهدشتی و نیاکان در سال 1388، انجام گرفت. هدف از اجرای پژوهش بررسی تاثیر تبلیغات اینترنتی بر رفتار مصرف کننده کالاها و خدمات رایانه ای می باشد. مهمترین یافته ی این تحقیق مطلوب بودن میزان اثربخشی تبلیغات اینترنتی کالاها و خدمات رایانه ای بر رفتار مصرفی مصرف کنندگان می باشد و همچنین مشخص شد که به ترتیب عامل محتوا و طرح فلش مهمترین عوامل تاثیرگذار بر رفتار مصرف کنندگان کالاها و خدمات رایانه ای از دیدگاه مصرف کنندگان است (دهدشتی و نیاکان؛ 1388).
مطالعه ای تحت عنوان: بررسی و تعیین آمیخته ترفیع مناسب برای محصولات لبنی با بهره گرفتن از روش تصمیم

بررسی قرار می گیرد.
جذابیت منطقی
ارتباط گیرنده باید به دنبال جاذبه یا مطلبی باشد که پاسخ مورد انتظار او را به دنبال داشته باشد. یکی از راه های حصول این هدف از طریق بهره گیری از جاذبه های منطقی است که به دلبستگی های شخصی مخاطبان هدف، مربوط می شود. جاذبه های منطقی نشان می دهد که کالا، منافع و مزایای مورد انتظار را در بر دارد. پیامهایی که کیفیت ، صرفه جویی ، فایده و کاربرد کالا را نشان می دهد از جمله پیامهایی است که در آنها از جاذبه های منطقی استفاده شده است. از این روست که هیوندایی در آگهی تبلیغاتی اتومبیل اِکسل خود، بر قیمت پایین، صرفه جویی عملیاتی، ویژگیهای محسوس و نمایان اتومبیل تکیه می کند. در جاذبه منطقی به طور مشخص و صریح مزایای کالا، خود کالا، ویژگی های آن و غیره عنوان می گردد و از پرداختن به مسایل و موضوعات حاشیه ای خودداری می شود. در واقع در تبلیغی که با بهره گرفتن از این نوع جاذبه ارائه می شود. عمده ترین ذغدغه ارائه کننده تبلیغ این است که ذهن مخاطب را به خود کالا و خدماتی که فراهم می آورد جلب می کند و از پرداخت به حواشی و تحرک احساسات افراد نظیر ورود به طبیعت و مسایلی از این دست خودداری می کند.
جذابیت احساسی


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در مقابل تبلیغ یا جاذبه منطقی ، تبلیغ با جاذبه احساسی قرار دارد. در تبلیغ با جاذبه احساسی بر خلاف جاذبه منطقی، سعی در تحریک احساسات فرد و برانگیختن آن و رسیدن به مقصود از این طریق است. در برخی از کتاب های تبلیغات : تبلیغ با جاذبه خنده و با جاذبه ترس را زیر مجموعه تبلیغ با جاذبه احساسات می دانند و در برخی از کتب، آنها را مستقلاً در نظر می گیرند. هدف تبلیغ با جاذبه احساسات ، عبارت است از ایجاد و برقراری ارتباط بین کالا و مصرف کننده، که این استراتژی را استراتژی اتصال نیز می گویند. تبلیغ با جاذبه احساسات، احتمال درک بهتر پیام را برای مخاطب فراهم می آورد و بیشتر در ذهن مخاطب حک شده و باقی می ماند و بیشتر فرد را با کالا درگیر می کند. تبلیغ با جاذبه احساسات در عین حال که ممکن است اثر بهتر بر روی فرد بگذارد، با این همه ، نمی توان از طریق آن اطلاعات مفید و کافی و مناسبی را در خصوص کالا به مخاطب انتقال داد.
جذابیت خنده و طنز
تبلیغ با جاذبه خنده و یا جاذبه ترس هر دو زیر مجموعه تبلیغ با جاذبه احساسات است و یا به تعبیری احساسی است. به یک اعتبار می توان گفت تبلیغاتی که با محتوای خنده ارائه می شود در نقطه مقابل تبلیغاتی است که با محتوای ترس ارائه می شود. تبلیغاتی که با محتوای خنده ارائه، می شود، در زمره تبلیغاتی است که بهتر از همه شهرت یافته و در بین تبلیغاتی که به نمایش در، می آید. بیشتر از بقیه به یاد می ماند و در مورد آن صحبت می شود. در کشور ایالات متحده بسیاری از متخصصان تبلیغات برای رساندن پیام خود به مخاطب از این روش بهره می گیرند. متخصصان تبلیغات برای استفاده از تبلیغ با محتوای خنده دلایل چندی دارند. از جمله اینکه پیامهای مفرح و خنده آور در جلب و جذب توجه مشتری و ایجاد تمایل او ، نسبت به تبلیغات جدی، اثر بخش تر به نظر می رسد. این نوع تبلیغ همچنین با تغییر نگرش و ایجاد احساسات مثبت در مخاطب، اثر بخشی پیام را افزایش می دهد. این روحیه و احساس مثبت نه تنها تمایل و علاقه مخاطب را به تبلیغ بیشتر می کند بلکه گرایش و احساس او را به کالاها یا خدمات شرکت ما شدت می بخشد . همچنین عنوان می شود که تبلیغ با جاذبه خنده از یک جهت دیگر نیز اثر بخش به نظر می رسد و آن عبارت است از این که از آن جایی که خنده ذهن افراد را به خود معطوف می کند از این رو احتمال این که مخاطب را به انتقاد در مقابل تبلیغ بکشاند کمتر می کند.
جذابیت ترس
همان طور که عنوان شد در واقع تبلیغاتی که با محتوای ترس ارائه می شود در نقطه مقابل تبلیغاتی است که با محتوای خنده ارائه می شود. بازاریابان برخی از مواقع ، در پیامهای تبلیغاتی از جاذبه های ترس استفاده می کنند تا از این طریق در مخاطب نگرانی به وجود آورند و آنها را تحریک به انجام و یا عدم انجام کاری کنند. این کار با شیوه های چندی می توان انجام گیرد. برخی از تبلیغات به مخاطرات فیزیکی و جسمی و یا سایر عواقب منفی که ممکن است در صورت عدم تغییر رفتار و یا نگرش فرد رخ دهد اشاره می کند. برای مثال انجمن سرطان امریکا در تبلیغات خود برای جلوگیری از رواج سیگار در بین افراد، تأکید می کند که کشیدن سیگار موجب بروز سرطان ریه و سایر بیماریها می گردد و از این طریق افراد سیگاری را تشویق بر ترک سیگار می کند تا سلامت خود را از دست ندهند. پیامهای ترس آور همچنین ممکن است بدین صورت عمل کند که اگر فرد رفتار خاصی را اتخاذ نکند ممکن است به پیامدهای بدی مبتلا شود، مثلاً عواقبی که بر اثر عدم استفاده از عینک آفتابی و یا مسواک نزدن ممکن است گریبانگیر فرد شوددر تبلیغ مورد اشاره قرار می گیرد پیامهای ترس اور به یک طریق دیگر نیز ممکن است عمل کند بدین صورت که اگر فرد یک کالا و یا خدمات را استفاده نکند، ممکن است از سوی جامعه و یا دوستان طرد شود. در تبلیغ انواع خوشبوع کننده ها، شوینده های دهان و سایر لوازم بهداشتی از این نوع تبلیغ استفاده می شود. اصولاً عملکرد تبلیغ با جاذبه ترس به صورت سلبی است. به این ترتیب که نشان می دهد استفاده نکردن و یا کردن از کالا یا خدمات خاص و یا عدم تغییر رفتار و یا نگرش نسبت به موضوعی خاص ممکن است انواع خطرناک اعم از خطرات مالی، خطرات اجتماعی، خطرات ایمنی و یا غیره را برای فرد به همراه داشته باشد.
جذابیت اخلاقی
یکی دیگر از انواع جاذبه ها، جاذبه اخلاقی است. این نوع جاذبه بر تشخیص مخاطبان درباره درست یا غلط بودن چیزی تکیه می کند. از جاذبه اخلاقی وقتی استفاده می شود که هدف ، وادار کردن مردم به حمایت و طرفداری از پاره ای از مسایل اجتماعی است. مسایلی نظیر محیط زیست پاک تر، مناسبات نژادی برتر، تساوی حقوق زنان و کمک به مستمندان. با روند رو به رشد کمی و کیفی تبلیغات در کشورمان ، تبلیغات در خصوص مسایل کلان و اجتماعی نیز رشد زیادی یافته است. تبلیغاتی که جهت پاکیزه نگه داشتن هوای شهر تهران، مصرف کم آب ، کمک به بیماران هموفیلی و مواردی از این دست که از سیمای کشورمان پخش می شود در زمره پیامها با جاذبه اخلاقی طبقه بندی می شود که از موقعیت نسبی خوبی نیز برخوردار بوده است (محمدیان، 1382).
2-2-3-3) ابزار تبلیغات بازرگانی
طرحهای تبلیغات تجاری می باید به وسیله متخصص ورزیده و در بسیاری موارد با همکاری و همفکری متخصصان ماهر با توجه به تکنیکهای روان شناسی و جامعه شناسی تهیه گردد. انتخاب وسیله مناسب برای اجرای طرح تبلیغاتی خود مستلزم به کارگیری آگاهی و تجربه است چه بسا ناهمخوانی وسیله و طرح، زحمت را به هدر دهد. اینکه ابزارهایی ر
ا که عمدتاً می توانند حامل و ارائه دهنده تبلیغات تجاری باشند به طور اختصار شرح می دهیم :
آگهی دیواری و توزیعی
شرحی که متخصص مشخصات و مزایای کالا است تهیه می شود و بر حسب مورد و در صورت اقتضا با تصویر و آرم مربوطه، به صورت آگهی کاغذی چاپ شده و بر دیوارها یا پانل های ویژه شهری الصاق می گردد و نیز می توان تعدادی از آنها را در معابر و منازل پخش و توزیع نموده . نحوه انتخاب واژه ها و ترکیب عبارات و نوع کاغذ و چاپ و ابعاد یا کارت می تواند در نتیجه این اقدام تبلیغی مؤثر باشد.

 
 
پست مستقیم (پستی)
آگهی و اطلاعیه ها به وسیله پست برای اشخاصی که قبلاً اطلاعات آنها ذخیره شده، ارسال گردد. موضوع آگهی پستی باید مورد نیاز گیرنده آن باشد و مفاد آگهی نیز از جهات مختلف او را قانع و راضی کند. ارسال آگهی با پست و با ذکر نام گیرنده عموماً برای دریافت کنندگان خوش آیند است.
بروشور و کاتالوگ
مشخصات و ویژگی های کالا در یک ورق کاغذ با چند ورق به صورت جزوه چاپ می شود و اکثراً همراه با عکس و توضیحات ضروری قسمتها و قطعات مختلف شیء مورد نظر می باشد و نشانی های مراکز فروش و شماره های تلفن آنها در آن مندرج است. مرغوبیت کاغذ و چاپ و عکس در کاتالوگ مهم است . ضمناً اعمال تکنیکهای هنری مانند نقاشی و گرافیک و گنجاندن ماهرانه آنها در متن و حاشیه کاتالوگ می تواند مؤثر باشد.
روزنامه ها
روزنامه های کثیرالانتشار حاوی اثر و برد بیشتری است، اما گاهی یکنواختی شکل و کادر یک آگهی با انبوع آگهی های دیگر روزنامه موجب می شود که آگهی به چشم نیاید یا به سرعت از دیدگان خواننده بگذرد. بنابراین انتخاب صفحه و جای چاپ آگهی و کادربندی آن در روزنامه واجد اهمیت است. روانی و در عین حال متناسب و استحکام متن مورد توجه خواننده قرار می گیرد، به کار بردن عناوینی از قبیل « توجه کنید!» ، « ما به شما مژده می دهیم » و امثال آنها، جملاتی تکراری و توهین آمیز است . در تنظیم همه آگهی ها باید این نکته ملحوظ گردد که مخاطبین مورد امر و نهی قرار نگیرند و احساس کنند که فقط مطلبی را محترمانه به اطلاعشان رسانیده اند. همانطور که دفعات کم چاپ آگهی احیاناً موجب فراموشی خوانندگان و کم اعتنایی آنها می شود، تکرار و مداومت در چاپ مرتب و هر روزه یک آگهی نیز موجبات دلزدگی و گاهی عصبانیت مخاطبین را فراهم می کند، به طوری که نتیجه ای عکس و منفی را در بر خواهد داشت.
مجله ها
درج آگهی در مجله همان خصوصیات روزنامه را دارد، به اضافه آن که معمولاً مجله نزد خواننده ماندگار است و اوقات بیشتری نیز صرف خواندن و ورق زدن آن می شود، لذا باید در تنظیم آگهی ها وقت بیشتری مبذول گردد، به ویژه تصویر آگهی باید حتماً زیبا و واضح و از هر جهت مناسب باشد. همچنین انتخاب مجله برای درج آگهی باید متناسب با موضوع آگهی باشد. بعضی از مجلات تخصصی برای انواعی از کالا، بیشتر مناسب است.
رادیو
برای جلب توجه مردم و معرفی کالا، رادیو نیز می تواند وسیله خوبی باشد، متن آگهی و کیفیت صدای پخش کننده و احیاناً نوع موزیک همراه آن و وقت پخش آگهی نکاتی است که برای اثر بخشی پیام رادیویی باید در نظر گرفته شود. شنونده از طریق گوش با پیام دهنده ارتباط برقرار می کند، لذا چنانچه شعار و پیام کوتاه آگهی به اصطلاح پر مغز و تفکر برانگیز باشد، تا مدتها با تکرار گهگاهی شنیدن از رادیو در خاطرها، می ماند (همان منبع،1382).
تلویزیون
تلویزیون یک وسیله بسیار معتبر و حساس و جالب تبلیغاتی است. زمان در تلویزیون محدود بوده و آگهی ها بیش از چند ثانیه وقت در اختیار ندارند و واقعاً تنظیم و تدوین یک فیلم چند ثانیه ای که محتوای تصویری و گفتاری خوبی داشته باشد که بتواند حسن اثر ببخشد، کار مشکلی است. در میدان رقابت آگهی ها، آن فیلم تبلیغاتی برنده مطلق است و می تواند توجه میلیونها نفر را به خود جلب کند که از سایر فیلمهای مشابه از محتوای جالب، بدیع و تازه برخوردار باشد. تبلیغات تجاری در تلویزیون در اشکال مختلف میسر است. مثلاً یک بنگاه بزرگ صنعتی و تجاری می تواند هزینه تهیه یک فیلم بلند داستانی یا سریال و یا فیلم مستند علمی و غیره را تقبل کند و به تلویزیون هدیه کند با این قید که در موقع پخش آن تذکر داده شود که هزینه تهیه این برنامه را فلان بنگاه که تولید کننده بهمان کالا یا سرویس دهنده چنان خدمتی است، پرداخته است(همان منبع، 1382).
سینما
در سینما و پیش از شروع فیلم اصلی، فیلمهای کوتاه تبلیغاتی از پرده سینما نمایش داده می شود . موقعیت سالن سینما و حضور دسته جمعی تماشاگران و آمادگی زیاد آنها برای تماشای فیلم به نحوی است که معمولاً اثرات تماشای فیلم از پرده سینما در اذهان ماندگار است و لذا پیداست که نمایش فیلم تبلیغات تجاری از سینما اهمیت ویژه خود را دارد . اما بدیهی است که تعداد تماشاگران سینما از تلویزیون کمترند. عده ای که در تهیه یک فیلم تبلیغاتی تلویزیون باید رعایت گردد، در سینما هم مورد توجه است (متولی، 1382).
پوستر
هر قدر عبارت متن و تصاویر و رنگهای پوستر ابتکاری و از جهات مختلف متناسب و زیبا باشد، توجه برانگیزتر خواهد بود. پوستر را می توان هر کجا که محل عبور و مرور تجمع است و موانع قانونی و اخلاقی برای نصب و چسباندن آن وجود نداشته باشد، الصاق کرد و در معرض دید مردم قرار داد.
تابلوهای بین راهی
جاده های بیابانی نیز از تاخت و تاز فعالیتهای تبلیغاتی مصون نیستند، حتی دامنه های تپه ها و کوهها و از قضا کاربرد این گونه فضاهای تبلیغاتی مطلوب و رضایتبخش نیز هست چون معمولاً بینندگان تابلوها و نشوته های تبلیغاتی جاده ای مسافرانی هستند که به علت بعد مسافرت و زمان طولانی مسافرت در حال سکون و آرامش قرار دارند و غوغای درون شهری بر فضای بیابان ها حاکم نیست، لذا با توجه و تأمل بیشتر اطراف را مشاهده می کنند. زمان ملاحظه تابلوهای اطراف جاده ها برای مسافرین بسیار کوتاه و لحظه ای است، لذا پیام باید بسیار کوتاه باشد و مجموعاً از چند کلمه بیشتر نباشد و در عین حال با حروف و خط درشت و نمایان نوشته و تزیین ش
ده باشد. بدیهی است که تابلوها و نوشته های جاده ای باید به طریق شبرنگ تهیه شود تا در تاریکی شبها نیز بدرخشد.
اماکن عمومی
میادین ورزشی، سالن های نمایشی، رستورانها، اطراف فرودگاهها و ترمینال ها، کارخانه ها، مدارس ، دانشگاهها ، مساجد و کلیساها و بسیاری از اماکنی که به طور دائمی یا مقطعی محل تجمع افراد است، محل های مناسبی برای نمایش تبلیغات تجاری است. البته باید نوع و شیوه یا وضعیت مکان و خصوصیات اشخاصی که در آن تجمع می کنند، متناسب باشد.

وسایل نقلیه عمومی
اتوبوسهای شهری و بین شهری ، مینی بوش های مسافری، قطارها ، متروها ، ترامواها و ایستگاههای مربوط به آنها از جمله وسایل و اماکنی است که می توانند مورد استفاده تبلیغات تجاری قرار بگیرند. آگهی های داخل اتوبوس بیشتر نصبی و بدنه آن نوشتنی است و به هر حال مطابق با جا و نوع وسیله نقلیه، ابعاد و جنس و رنگ آگهی ها نیز باید در خور و مناسب باشد.
جشن ها و مجالس
به مناسبت های مختلف محلی، مذهبی، جهانی و منطقه ای مراسمی از طرف گروه ها و جمعیت ها بر پا می شود . شرکتهای تولیدی و بازرگانی می توانند در صورت اقتضا و وجود وجوه مشترک موضوعی ، برگزار کننده مراسم یا شرکت کننده در آنها باشند. انعکاس اخبار تشکیل چنین مجالسی نام برگزار کننده یا شرکت ها و اشخاصی که در تشکیل چنین مجامعی مشارکت داشته اند را خود بخود مطرح می کند .
نمایشگاه
محل و موقعیت مناسب برای ارائه نمونه های تولیدی نمایشگاه است. یک بنگاه تجاری به دو صورت می تواند در نمایشگاه شرکت کند، یا در نمایشگاه عمومی غرفه ای را به خود اختصاص دهد و تحت شرایط و ضوابط عمومی نمایشگاه ، محصولات خود را در معرض بازدید عموم قرار می دهد و یا به طور جداگانه و مستقل و اختصاصی نمایشگاهی برای معرفی کالاهای خود ترتیب می دهد. تسهیلات آمد و رفت و آمادگی های خدماتی و ترتیب و تنظیم دکوراسیون محل نمایشگاه و احیاناً منظور نمودن هدایای نمونه ای و کوچک به عنوان یاد بود و برخورد گرم و محبت امیز کارکنان نمایشگاه می تواند در موفقیت برپایی یک نمایگاه مؤثر و مفید باشد.
افراد متشخص
در جوامع مختلف، زندگی خصوصی، طرز رفتار و نظریات و حواشی و جوانب کار افراد مشهور و شاخص علمی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی ، هنری ، ورزشی به هر حال طرف توجه و کنجکاوی عموم قرار داد. بعضی از آژانس های تبلیغاتی با تمهیداتی در مورد حضور اشخاص مشهور در مجامع و در لابلای مصاحبه ها و گفت و گوها به طرز زیرکانه از نوع غذا و لباس و اتومبیل و خانه و علایق فردی آنها به اشیاء و کالاهای معینی آگاه شده و به طریقی این کشفیات را مستقیم و یا غیر مستقیم اعلان کرده و نمایش می دهند و از این طریق برای کالا یا موقعیتی استفاده تبلیغی می برند. به عنوان مثال نمایش نوع قلمی که نویسنده معروفی با آن می نویسد یا نوشابه ای که قهرمان مشهوری می نوشند.
هدایا و جوایز
بی شک دریافت هدیه و

باشند . صفت مشترک ، صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایزکننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد . نمونه آماری عبارت است از تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگی های اصلی جامعه باشد (آذر و مؤمنی،1384،ص 5) .
جامعه آماری این تحقیق ، کلیه شرکت های فعال در سازمان بورس اوراق بهادار تهران است که از سال 1387 وبعد از آن تا سال 1391 در بورس حضور داشته اند که شامل 324 شرکت است . روش نمونه گیری در این تحقیق در ابتدا به صورت حذف سیستماتیک بر اساس شرایط زیر است :
پایان سال مالی شرکت ها ، به منظور ایجاد قابلیت مقایسه ، آخر اسفند باشد .
نام شرکت ها در طی دوره ی تحقیق در فهرست تابلوی بورس درج شده باشد .
اطلاعات مورد نیاز شرکت ها در دسترس باشد .
شرکت ها در طول دوره ی تحقیق سال مالی خود را تغییر نداده باشند .
جزء شرکت های هلدینگ و لیزینگ نباشند .
توقف معاملاتی بیش از یک ماه نداشته باشند .
بر اساس شرایط فوق و فرمول جامعه محدود ، تعداد نمونه های نهایی تحقیق به شرح زیر انتخاب گردید .
n= حجم نمونه
Z2α/2 = اندازه متغیر مورد بررسی مطابق با توزیع نرمال استاندارد با سطح عدم اطمینان 5 درصد
e2 = میزان خطا
S2x = واریانس متغیر وابسته(بر اساس یک نمونه هادی)
N = حجم جامعه
در فرمول فوق ، نمونه گیری در سطح اطمینان 95 درصد و با لحاظ نمودن 5 درصد خطا انجام شده است . از آن جا که انحراف معیار جامعه ، نامعلوم است در نتیجه را باید برآورد نمود . در این تحقیق از معمول ترین روش برآورد ، یعنی انتخاب یک نمونه مقدماتی از جامعه آماری و تعیین انحراف معیار جامعه با بهره گرفتن از آن و در نهایت به کاربردن آن به عنوان برآورد ، استفاده شده است . در واقع به عنوان واریانس متغیر وابسته بر اساس یک نمونه هادی برآورد می گردد .
α=0/05 ⇾ α/2=0/025 ⇾ z(0.025)=±1/96
78
در نهایت 78 شرکت به عنوان نمونه تحقیق انتخاب گردید .
3-4) روش ها و ابزار جمع آوری داده های تحقیق
در هرتحقیق متعارف ، جمع آوری داده ها یکی از مهم ترین برنامه ها است . در کار جمع آوری داده ها در هر تحقیق ، نه تنها باید از چندین روش استفاده کرد ، بلکه باید هر روش به درستی و با شناخت کامل برگزیده و به درستی به کار برده شود . روش های جمع آوری داده ها به دو صورت است :
الف- روش های مستقیم- مانند مشاهده، مصاحبه، پرسش نامه و ….
ب- روش های غیر مستقیم- مانند استفاده از اسناد و مدارک
یک تحقیق باید هر دو روش را به کار گیرد ، یعنی هم خود پدیده مستقیماً دیده و تحلیل گردد و هم از طریق داده های جمع آوری شده توسط دیگران (کتاب و اسناد و….) آن را مورد شناسایی قرار داد( ساروخانی، 1381، ص ص 172-171) .
داده ها و اطلاعات مربوط به این تحقیق به دو دسته تقسیم می گردد . دسته اول ، اطلاعات مربوط به ادبیات موضوعی و تحقیقات انجام شده در حوزه مربوطه می باشد که با مراجعه به منابع کتابخانه ای شامل کتب ، مجلات و ماهنامه ها ، پایان نامه های تحصیلی و رساله های تحقیقی مرتبط و مقالات لاتین ، بخش ادبیات تحقیق ، جمع آوری و بررسی و تدوین گشته است و دسته دوم ، شامل اطلاعات مربوط به فرضیه و متغیرهای تحقیق بوده است که با بهره گرفتن از پایگاه اینترنتی بورس اوراق بهادار تهران و بانک اطلاعاتی ره آوردنوین ( شامل اسناد و مدارک بایگانی شده ) ، داده های لازم جهت آزمون فرض استخراج و به منظور حصول اطمینان از صحت داده های بانک های اطلاعاتی فوق ، این اطلاعات به صورت نمونه ای با یکدیگر و همچنین با صورت های مالی منتشره شرکت ها ، مقایسه وکنترل گردیده است و پس از مقایسه و رفع عدم هماهنگی های فراوان و انتقال به صفحه اکسل (Excel) ، جهت تجزیه و تحلیل به نرم افزار 7 Eviews انتقال یافت .
3-5) متغیرهای تحقیق
متغیر عبارت است از صفت یا صفاتی در یک جامعه که از یک مورد به مورد دیگر متفاوت باشد . در واقع مشخصه متمایز صفت داده ها در یک جامعه آماری را متغیر می نامند (هویدا،1390،ص4) .
3-5-1) متغیرمستقل- در این تحقیق از سه متغیر مستقل استفاده شده است که عبارتند از:
ابزار مشتقه- ابزارهای مالی ای هستند که ارزش خود را از یک ابزار مالی بنیادی تر اخذ می نمایند . این ابزارهای مالی بنیادی می توانند شامل سهام ، قراردادهای مالی ، اوراق بهادار و کالاها باشند . در واقع شرکت ها از مشتقات برای پوشش ریسک استفاده می کنند . ابزار مشتقه در واقع یک بدهی در زمانی مشخص هستند و بدهی در اوراق مشتقه بیانگر تعهدی است که در مقابل خریدار وجود دارد . این متغیر را می بایست از طریق متغیر های ساختگی استفاده شرکت ها از ابزار مشتقه اندازه گیری نمود .
نسبت آنی- کیفیت دارایی های جاری از لحاظ سرعت تبدیل به نقد یکسان نیست و برای تعیین این که دارایی آنی تا چه اندازه بدهی های جاری را فرا می گیرد از نسبت آنی استفاده می گردد . این متغیر را می توان از طریق فرمول زیر محاسبه نمود :


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نسبت بدهی به دارایی (نسبت بدهی ها) – با این نسبت ، می توان سهم طلب کاران از دارایی های شرکت را محاسبه نمود . این نسبت نشان می دهد که چند درصد از منابع مالی شرکت از طریق وام یا استقراض تامین شده است (نیکومرام و رودپشتی،1389،ص87) . این متغیر را می توان از طریق اطلاعات گزارشات سالیانه با بهره گرفتن از فرمول زیر محاسبه نمود :
3-5-2) متغیر وابسته- نتیجه تغییراتی که به شکل تعمدی یا غیر تعمدی برای متغیر مستقل به وجود می آید ، به صورت یک اثر به متغیر دیگر منتقل می گردد . این متغیر ، متغیر وابسته یا پاسخ است (بامنی مقدم،1390،ص404) . متغیروابسته این تحقیق ارزش شرکت است که ارزش یک شرکت در گرو توانایی آن در ایجاد جریانات نقدی در یک دوره معین زمانی است . به عبارت دیگر مقصود از ارزش شرکت ، تعیین ارزش دارایی های مالی شرکت است . اقلام این دارایی ها شامل اوراق قرضه ، سهام ممتاز و سهام عادی می باشد . برای تعیین ارزش دارایی ها از مفاهیم متعددی استفاده می گردد که عبارتند از : ارزش دفتری ، ارزش بازار ، ارزش با فرض تداوم فعالیت ، ارزش با فرض انحلال شرکت و ارزش ذاتی سهام یک شرکت. هر یک از این مفاهیم کاربرد خاص خود را دارد و به این وابسته است که آیا ارزش تک تک اقلام دارایی ها باید تعیین گردد یا ارزش کل شرکت (Neveu,1986,p 275) . در این تحقیق از روش Q توبین برای ارزیابی ارزش شرکت ها استفاده می گردد و داده های مورد نظر از طریق گزارشات سالیانه تامین می گردد. فرمول این روش به صورت زیر است :
3-5-3) متغیر کنترل- متغیرهای کنترل تحقیق بدین شرح است :
هزینه سرمایه (CE)- حداقل نرخ بازدهی که یک شرکت باید تحصیل کند تا این که در ارزش شرکت تغییری صورت نگیرد . مفهوم هزینه سرمایه بر این فرض استوار است که هدف یک شرکت ، به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران است (Neveu,1986,p 317) . هزینه سرمایه کل شرکت منعکس کننده نرخ بازده مورد انتظار دارایی های آن به عنوان یک کل است . نسبت هزینه سرمایه به مجموع دارایی ها برای سنجش رشد سرمایه گذاری استفاده می گردد . هزینه سرمایه شرکت به صورت میانگین موزون محاسبه می گردد که وزن های آن بر حسب ارزش های منابع مختلف سرمایه تعیین می گردند .
تخمین میانگین موزون هزینه سرمایه (WACC) به صورت زیر است :
Wi= وزن iامین منبع تامین مالی می باشد(i=1,…..n)
Ki= بازده مورد انتظار منبع تامین مالی
تمرکز مالکیت (CR)- به حالتی اطلاق می شود که میزان در خور ملاحظه ای از سهام شرکت به سهامداران عمده (اکثریت) تلقی داشته باشد و از طریق سنجش نسبت حقوق صاحبان سهام شرکت ها (10 سهامدار برتر) بررسی می گردد و منعکس کننده تاثیر حقوق صاحبان سهام بر روی ارزش شرکت ها است .
سودآوری (ROA)- مقصود از سوددهی همان بازده دارایی است . نرخ بازده دارایی رابطه بین حجم دارایی های شرکت و سود را تعیین می کند . به عبارتی بازده دارایی ها ارتباط بین سودآوری و سرمایه گذاری را در یک شرکت منعکس می نماید . این متغیر از طریق فرمول زیر محاسبه می گردد :

 
 
3-6) روش تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل داده ها ، فرآیندی چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که از طریق به کارگیری ابزارهای جمع آوری در نمونه (جامعه) آماری ، فراهم آمده اند ، خلاصه و دسته بندی و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید . در این فرآیند ، داده ها هم از لحاظ مفهومی و هم از جنبه تجربی پالایش می گردند و تکنیک های گوناگون آماری ، نقش مهمی در استنتاج و تعمیم ها برعهده دارند (خاکی،1387،ص ص 306-305). صورت های مالی شرکت ها شامل ترازنامه ، صورت سود و زیان و یادداشت های همراه صورت های مالی در پایان هر سال مالی (29 اسفندماه) به عنوان ابزار تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است .
به منظور تجزیه وتحلیل داده های گردآوری شده می توان از دو روش استفاده نمود :
3-6-1) آمار توصیفی- آمار توصیفی به مجموعه ای از فنون و روش های آماری اطلاق می شود که به منظور ساماندهی (خلاصه و تنظیم نمودن) داده ها از طریق جدول های توزیع فراوانی ، نمایش داده ها از طریق رسم نمودارها و بیان خصوصیت ها و ویژگی های مهم داده ها از طریق معیارهای آماری ، به توصیف داده های حاصل از تمام عنصرهای مجموعه ی مورد بررسی یا بخشی از آن جامعه یا نمونه می پردازد (بامبی مقدم،1390،ص2) . آمار توصیفی ارائه شده در این تحقیق شامل آماره های گرایش به مرکز است .
3-6-2) آمار استنباطی- در تحلیل آمار استنباطی همواره نظر بر این است که نتایج حاصل از مطالعه گروه کوچکی به نام نمونه ، چگونه به گروه بزرگتری به نام جامعه تعمیم داده شود و مباحثی مانند همبستگی مدنظر قرار دارد (حافظ نیا،1380،ص242) . به طور کلی هدف آمار استنباطی ، انجام یک آزمون معنادار بودن به لحاظ آماری و نیز استنباط هایی درباره ی اطلاعات جمع آوری و تنظیم شده از جامعه برای تبیین و تصمیم گیری است (بامبی مقدم،1390،ص2) .
در این تحقیق در گام اول از روش های آمار توصیفی در تنظیم داده ها در جداول توزیع فراوانی و محاسبه شاخص های تمرکز و پراکندگی استفاده شده است . سپس در گام بعدی جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک های آمار استنباطی استفاده می شود .
برای آزمون فرضیه های تحقیق از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است . این مدل به صورت زیر
می باشد :
Vjt = β0 + β1Djt + β2QRjt + β3ALRjt +β4CEjt+β5CRjt+β6ROAjt + ℰjt
Vjt = ارزش شرکت
Djt = استفاده از ابزار مشتقه
jt QR = نسبت آنی
=ALRjt نسبت بدهی
CEjt=هزینه سرمایه
CRjt= تمرکز مالکیت
ROAjt=سوددهی(بازده دارایی)
ℰj = جمله خطای تصادفی
در این تحقیق از داده های پانلی با بهره گرفتن از نرم افزار7 Eviews استفاده شده است . محققین می توانند از داده‌های پانلی برای مواردی که مسائل را نمی توان صرفا به صورت سری زمانی یا برش های مقطعی بررسی کرد ، بهره گیرند . مثلا در بررسی تابع تولید مساله ای که وجود دارد این است که بتوان تغییرات تکنولوژیک را از صرفه‌های به مقیاس تفکیک کرد . در این گونه موارد داده‌های مقطعی فقط اطلاعاتی را در مورد صرفه‌های به مقیاس فراهم می آورد. در حالی که داده‌های سری زمانی اثرات هردو را بدون هیچ گونه تفکیکی نشان می دهد . تلفیق داده‌های سری زمانی با داده‌های مقطعی نه تنها می تواند اطلاعات سودمندی را برای تخمین مدل های اقتصادسنجی فراهم آورد ، بلکه بر مبنای نتایج به دست آمده می توان استنباط‌های سیاست گذاری در خور توجهی نیز به عمل آورد .
داده‌های پانلی حاوی اطلاعات بیشتر ، تنوع گسترده تر و هم خطی کمتر میان متغیرها بوده و در نتیجه کاراتر می باشند . در حالی که در سری های زمانی هم خطی بیشتری را بین متغیرها مشاهده می کنیم . با توجه به این که داده‌های پانلی ترکیبی از سری‌های زمانی و مقطعی می باشد ، بعد مقطعی موجب اضافه شدن تنوع زیادی شده و در نتیجه برآوردهای معتبرتری را می توان انجام داد . در اینجا تعداد مشاهدات ما به NT افزایش یافته که منجر به برآوردهای کاراتری از متغیرها می شود . این امر را می توان در محاسبه واریانس جامعه مشاهده کرد . در داده‌های سری زمانی این واریانس به صورت σ2=σ2/N-K محاسبه می‌شود ولی در داده‌های پانلی به صورت σ2=σ2/NT-N-K قابل محاسبه است . چون مخرج کسر دومی بزرگتر از کسر اولی است ، پس واریانس داده‌های پانلی کمتر بوده و بنابراین تخمین کاراتری خواهد داشت. داده‌های پانلی امکان طراحی الگوهای رفتاری پیچیده تری را فراهم می کنند و امکان بیشتری را برای شناسایی و اندازه گیری اثرات فراهم می کنند که با اتکای صرف به آمارهای مقطعی یا سری زمانی به سادگی قابل شناسایی نیستند . نمونه مدلی که برای توضیح رفتار متغیرها در این نوع داده‌ها می توان ساخت به صورت زیر است :
β = بردار k×1 از پارامترها
Xit = بردار k×1 از مشاهدات مربوط به متغیرهای توضیحی( t=1,2,…,T و i=1,2,…,N )
فرض بر این است که جمله اخلال(uit) یک نوفه سفید است .
قبل از هر چیز باید نوع داده ها از جهت پانل و یا پولین بودن مشخص گردد که برای این منظور از آزمون لیمر استفاده خواهد شد که دارای آماره F می باشد . در این جا دو حالت وجود دارد یا داده های ما از نوع پولینگ می باشند که باید با بهره گرفتن از روش اثرات مشترک تخمین زده شوند ، و یا داده ها از نوع پانل هستند که باید با بهره گرفتن از یکی از دو روش اثرات ثابت و یا اثرات متغیر که در ادامه ارائه شده اند تخمین زده شوند (عزت الله لطفی، 1391،ص 96) .
نخست مدل اثرات ثابت که در آن αi های N پارامتر، نامعلوم
ولی ثابت هستند و دیگری مدل اثرات تصادفی که در آن عرض از مبدا ثابت نبوده و تصادفی است و همچنین مستقل از متغیرهای توضیحی می باشد .
مدل اثرات ثابت- در این مدل هر یک از مولفه‌ها یک مقدار ثابت مخصوص به خود دارد و به دلیل آن که برای کار کردن با هر یک از این مقادیر ثابت ، یک متغیر مجازی در نظر گرفته می شود ، تخمین زن اثرات ثابت ، تخمین زن متغیرهای مجازی حداقل مربعات(LSDV) نیز نامیده می شود . این مدل را می توان به شکل زیر نوشت :
=D ماتریس متغیرهای مجازی با ابعاد NT×N
X = ماتریس متغیرهای توضیحی با ابعاد NT×k
β = ماتریس ضرایب با ابعاد k×1
مدل اخیر یک مدل رگرسیونی کلاسیک بوده و هیچ شرط جدیدی برای تجزیه و تحلیل آن لازم نیست و می توان مدل را با بهره گرفتن از OLS برآورد کرد .
مزیت مدل با اثرات ثابت این است که می تواند اثراتی را که در هر یک از مؤلفه‌ها متفاوت است ولی در طول زمان تغییر نمی کند ، نشان دهد . البته پس از تشکیل مدل دیگر نمی توان به آن متغیری افزود که در طول زمان تغییر نکند ، چرا که با اثرات ثابت موجود هم خطی کامل پیدا خواهد کرد . از سوی دیگر عیب چنین مدلی این است که در آن باید برای هریک از متغیرهای مجازی یک ضریب و در مجموع N ضریب تخمین زد . این امر هنگامی که تعداد مؤلفه‌ها یعنی N خیلی زیاد باشد ، که معمولاً نیز چنین است ، مسئله ساز خواهد شد.
برای برطرف کردن این مشکل یک راه آن است که میانگین زمانی هر یک از متغیرها را از مقدار اصلی آن ها کم نمود . با این کار به مدلی خواهیم رسید که فاقد عرض از مبدأ بوده و می توان روش حداقل مربعات معمولی را برای آن اجرا نمود و روش دیگر آن است که از تفاضل مرتبه اول متغیرها به جای آن ها در مدل استفاده نمود . دراین صورت نیز عرض از مبدأ از مدل حذف می‌شود و مشکل تعداد زیاد پارامترها برای تخمین نیز برطرف می گردد :

مدل اثرات تصادفی- یک روش جایگزین برای تخمین مدل اثرات ثابت ، تخمین مدل اثرات تصادفی است . تفاوت چنین مدلی با اثرات ثابت

این یک نقش مهم برای مدیریت ریسک مالی است که حتی در صورت عدم وجود هزینه های درماندگی مالی ، ورشکستگی و مالیات نیز بروز می نماید و در دسترس بودن کوچکترین اطلاعات از شرکت ها می تواند منجر به تخمین مرز ریسک-پاداش (مرزی که به اصطلاح نشان دهنده ریسک و جریان نقدی مورد انتظار است ) گردد . نتایج تحقیق آنان نشان داد ، بین فعالیت های مدیریت تولیدوعملیات شرکت ها و مدیریت ریسک واقعی شرکت ها ، عدم هماهنگی وجود دارد و مدیریت ریسک مالی می تواند با کاهش عدم هماهنگی منجر به ایجاد ارزش گردد (Marcel Boyer et al, 2005,p 13).
جین و جوریون(2006) تحقیقی را تحت عنوان “ارزش شرکت و پوشش ریسک” انجام دادند . هدف آن ها از این تحقیق بررسی اثر پوشش ریسک در شرکت های تولیدکننده ی نفت و گاز ایالات متحده بر ارزش شرکت ها بود . به این منظور ، فعالیت های مربوط به پوشش ریسک 119 شرکت را طی سال 1998 تا 2001 بررسی نمودند . نتایج تحقیق حاکی از آن بود که پوشش ریسک ، حساسیت قیمت سهام شرکت ها را نسبت به قیمت نفت و گاز کاهش می دهد و به نظر می رسد که در این صنایع ، پوشش ریسک اثر چندانی بر ارزش بازار شرکت ها ندارد (Jin&Jorion,2006,893-916) .
بارترام و همکاران(2006) تحقیقی را تحت عنوان “اثرات مشتقات مالی بر ریسک و ارزش شرکت” انجام دادند . آن ها 6888 شرکت غیرمالی از 47 کشور جهان را انتخاب نمودند تا اثر استفاده از مشتقات مالی را بر میزان ریسک و ارزش شرکت های آن ها ، بررسی نمایند . بازه زمانی تحقیق بین سال های 2000 تا 2001 بوده است . در واقع کشورهای منتخب در این تحقیق ، 99 درصد بازار جهانی سرمایه را طی بازه زمانی فوق در اختیار داشته و 76.8 درصد از شرکت های فعال در این کشورها ، شرکت های غیرمالی بوده اند . نتایج تحلیل آماری داده ها نشان داد که 60.5 درصد از شرکت های نمونه ، حداقل از یک نوع از مشتقات مالی برای پوشش ریسک استفاده و در میان انواع مشتقات ، شدت پوشش ریسک قراردادهای آتی بیشتر از سایر مشتقات بوده است و همچنین استفاده از مشتقات ، ریسک کل و ریسک سیستماتیک شرکت ها را کاهش می دهد و اثر استفاده از مشتقات بر روی ارزش شرکت ها ، مثبت اما ناچیز و ضعیف بوده است و بیشترین حساسیت مدیران شرکت ها مربوط به مسائل درون شرکتی و عدم فعالیت و حذف شرکت های بی ثبات از بازار سرمایه بوده است (Bartram et al.,2006,pp 1-48) .
آرتز و همکاران(2007) در تحقیقی به تشریح این نظریه پرداختند که که مدیریت ریسک شرکت می تواند ارزش سهام و صاحبان سهام را افزایش دهد . بر اساس یافته های آن ها ، زمانی که نواقصی در بازارهای سرمایه وجود دارد ، پوشش ریسک قادر است ، ارزش سهام را از طریق تأثیرگذاری بر هزینه های نمایندگی ، تأمین مالی خارجی ، هزینه های مستقیم و غیر مستقیم ورشکستگی و مالیات ، افزایش دهد . پوشش ریسک می تواند سرمایه گذاری ناکافی و مشکل تبدیل دارایی ها را با کاهش نوسانات جریان های نقدی ، کاهش دهد . نوسانات پایین در جریان های نقدی نیز منجر به کاهش هزینه های ورشکستگی می گردد . علاوه بر این ، پوشش ریسک ، دسترسی به منابع داخلی را با نیاز صندوق های سرمایه گذاری مطابقت داده و به شرکت ها برای اجتناب از تأمین مالی خارجی پرهزینه ، کمک می نماید . بنابراین در صورت عدم کارایی بازار سرمایه ، مدیریت ریسک شرکت تمایل دارد ، ارزش شرکت و حقوق صاحبان سهام را با کاهش هزینه ها (هزینه نمایندگی ، تأمین مالی خارجی ، بحران مالی ، مالیات ) ، افزایش دهد(Aretz et al ,2007 ,pp 434-449) .
کاپیتسیناس(2008) تحقیقی را تحت عنوان “اثر استفاده از مشتقات بر روی ارزش شرکت ها” انجام داد . نمونه های این تحقیق شامل 81 شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار آتن و بازه زمانی انجام تحقیق بین سال های 2004 تا 2006 بود . نتایج تحقیق نشان داد ، ارتباط معناداری بین پوشش ریسک از طریق ابزار مشتقه و ارزش شرکت هایی که در معرض بحران های مالی قرار دارند ، وجود دارد (Kapitsinas,2008,p16) .
وانگ و همکاران (2009) تحقیقی را تحت عنوان ” مدیریت ریسک مالی و ارزش شرکت ها” انجام دادند . آن ها شرکت ها را بر اساس نقدینگی و میزان ریسک به ترکیب های مختلفی تقسیم بندی نمودند . نمونه های تحقیق آن ها کلیه شرکت های صنایع غیر فلزی ثبت شده در بورس های شانگهای و شنزن ، شامل 217 شرکت و بازه ی زمانی تحقیق آن ها از سال 2002 تا 2008 بوده است و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از مدل اثرات ثابت استفاده نمودند و برای اجتناب از ایجاد یک مدل پیچیده در تجزیه و تحلیل ، 5 فرض را در نظر گرفته که عبارتند از:
فرض نمودند که شرکت ها با یک بازار سرمایه کامل مواجه هستند .
در فرآیند تصمیم گیری ، سرمایه گذار تنها به جریان نقدی مورد انتظار و میزان ریسک اهمیت دهد و جریان نقدی بالاتر و ریسک کمتر را ترجیح دهد .
عامل ریسک مستقلی به نام ریسک مرکب را در نظر گرفته تا تجزیه و تحلیل بر روی یک فضای دو بعدی صورت گیرد .
فرض نمودند که هدف مدیریت تولید و عملیات تنها بر اساس افزایش جریان نقدی باشد .
فرض نمودند که مدیریت ریسک مالی به طور مستقیم قادر به ایجاد ارزش برای شرکت ها نیست .
آن ها در تحقیق خود استفاده شرکت ها از ابزار مشتقه را به عنوان متغیر جایگزینی رفتار مدیریت ریسک مالی معرفی نمودند و براساس آن فرضیه های تحقیق را به صورت زیر ارائه کردند؛
استفاده از ابزار مشتقه با ارزش شرکت ها رابطه مثبت دارد .
انعطاف پذیری سرمایه شرکت در استفاده از ابزار مشتقه با ارزش شرکت رابطه منفی دارد .
هزینه درماندگی مالی در استفاده از ابزار مشتقه با ارزش شرکت رابطه مثبت دارد .

yle=”border-color: #c7e5ca; border-radius: 3px; -moz-border-radius: 3px; -webkit-border-radius: 3px;”>

نتایج تحقیق آن ها نشان داد که ارتباط مثبتی بین استفاده از مشتقات مالی و ارزش شرکت ها وجود دارد و شرکت هایی با انعطاف پذیری سرمایه ای پایین تر و هزینه درماندگی مالی بالاتر و اندازه بزرگتر و تمرکز مالکیت بیشتر و سوددهی بهتر به طور معناداری بهتر از مشتقات مالی استفاده نموده و ارزش شرکت ها را افزایش داده اند . به عبارتی نتایج تحقیق حاکی از تایید فرضیه های اول و سوم و رد فرضیه دوم بود . بنابراین مدیریت ریسک مالی می تواند ارزش شرکت ها را افزایش دهد(Wang et al,2009,pp 5-19) .
فاور و نارانگو(2010) تحقیقی را تحت عنوان “نقش استفاده از مشتقات مالی بر ارزش شرکت” را انجام دادند . آن ها در این تحقیق ، تأثیر هزینه نمایندگی و مشکلات نظارت را بر رابطه ی مشتقات مالی و ارزش شرکت ها بررسی نمودند . نمونه تحقیق آن ها ، 1746 شرکت با شعبه اصلی در ایالات متحده ، بوده و بازه ی زمانی تحقیق بین سال های 1991 تا 2000 می باشد و در تجزیه و تحلیل رگرسیون از اطلاعات مربوط به هزینه نمایندگی ، اداره امور شرکت و اطلاعاتی در مورد متغیرهای نامتقارن ، استفاده و شاخص نظارت کل را بر سطح شرکت ها اعمال و از طریق آن ، اثرات نمایندگی و مشکلات نظارت را بر روی استفاده از مشتقات مالی و ارزش شرکت ها آزمون نمودند . نتایج تحقیق حاکی از آن بود که استفاده از مشتقات مالی اثر منفی بر ارزش شرکت هایی که با مشکلات نمایندگی و نظارت بیشتری مواجه هستند ، دارد و شرکت هایی که شفافیت اطلاعاتی کمتر ، هزینه نمایندگی بیشتر ، نظارت کمتر و مشکلات عدم تقارن اطلاعات بیشتری دارند ، ارزش گذاری در آن ها منفی است (Fauver&Naranjo,2010,pp 719-735) .
گنزالس و یوآن (2010) تحقیقی را تحت عنوان مدیریت ریسک و ارزش شرکت انجام دادند . آن ها در این تحقیق اثر نوآوری های مالی را بر ارزش شرکت ها ، سرمایه گذاری و تصمیم گیری مالی و به طور خاص ، اثر مشتقات انرژی (آب و هوایی) را بر روی کسب وکار بررسی نمودند . مشتقات انرژی در سال 1997 برای کمک به مدیریت ریسک های مربوط به آب و هوا به وجود آمده و شرکت هایی که جریان های نقدی آن ها با تغییر شرایط آب و هوایی در نوسان بوده است نسبت به سایر شرکت ها بیشتر از این مشتقات استفاده می کردند . جامعه آماری تحقیق آن ها شرکت های انرژی آمریکا بوده و اطلاعات مربوط به آن ها از طریق گزارش های سالیانه کی اسپن در دوره زمانی نوامبر 2006 تا مارس 2007 گرفته شده است . آن ها دریافتند که مشتقات آب و هوایی در شرکت های انرژی آمریکا منجر به افزایش ارزش شرکت ها ، سرمایه گذاری و اهرم می گردد و به طور کلی نوآوری های مالی اثر قابل توجهی بر درآمد شرکت ها دارد و مدیریت ریسک به طور معناداری ارزش شرکت ها ، سرمایه گذاری و تصمیم های مالی را تحت تأثیر قرار می دهد (González & Yun,2010,pp 1-49) .
گارسیا و سانچز(2011) در تحقیقی اثر ارزش شرکت را بر ابعاد مختلف ساختار مالکیت مانند تمرکز مالکیت، مالکیت فردی و مالکیت بانکی در بازار سرمایه اسپانیا بررسی نمودند . نمونه آماری تحقیق آن ها ، شرکت های غیرمالی ثبت شده در بورس اوراق بهادار مادرید و بازه زمانی آن از سال 1999 تا 2002 بوده است و در این تحقیق از داده های مقطعی و سری زمانی استفاده نمودند . نتایج تحقیق نشان داد که مکانیزم ساختار مالکیت اصلی که ارزش شرکت را تحت تأثیر قرار می دهد ، تمرکز مالکیت است و تمرکز مالکیت به طور مطلوبی بر ارزش شرکت تأثیرگذار بوده اما در سطوح بالای شرکت اثر زیان آور داشته که منجر به منفی شدن ارزش بازار می گردد و سطح بالایی از مالکیت سهامداران را تحت تأثیر قرار می دهد (Garcia&Sanchez,2011.pp 41-53) .
کوزی و همکاران(2013) در تحقیقی تحت عنوان” چند ملیتی بودن و ارزش شرکت” به تأثیر چند ملیتی بودن شرکت بر ارزش آن در کشور ترکیه پرداختند.چند ملیتی بودن شرکت در این تحقیق براساس نسبت فروش خارجی سنجش گردیده است . بازه زمانی تحقیق از سال 1997 تا 2011 بوده است . طی این دوره زمانی ، شرکت های جامعه آماری موظف بودند ، استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی را قبول نمایند؛ به این جهت تجزیه و تحلیل را در دو بازه زمانی ، سال های 1997تا 2004 و 2005 تا 2011 انجام دادند . در واقع هدف این بود که دریابند ، آیا پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی توسط شرکت ها اثری بر ویژگی های ارزش شرکت ها داشته است و دقت نتایج را قبل و پس از پذیرش آن بررسی نمایند . آن ها در این تحقیق از دو روش شبکه عصبی مصنوعی و درخت تصمیم گیری برای بررسی اثر چندملیتی بودن و 14 شاخص مالی دیگر (نرخ رشد دارایی ، هزینه سرمایه ، چرخه تبدیل وجوه نقد ، نسبت بدهی مالی ، نسبت اهرمی ، مجموع دارایی ، نسبت نقدینگی ، نرخ گردش دارایی ، نرخ رشد فروش ، نسبت دارایی بلند مدت ، نسبت آنی ، نرخ رشد خالص ، بازده دارایی ، حاشیه سود خالص) بر ارزش شرکت استفاده نمودند . آن ها از دو متغیر وابسته (ارزش بازار و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری) که منعکس کننده ارزش شرکت است ، استفاده نمودند . نتایج تحقیق نشان داد که فعالیت بین المللی شرکت ها در ترکیه اثر چندانی بر ارزش شرکت ندارد و سرمایه گذاران در انتخاب شرکت در جهت سرمایه گذاری ، ویژگی های دیگری را مدنظر قرار می دهند و چند ملیتی بودن اهمیت چندانی برای آن ها ندارد ؛ یعنی چندملیتی بودن (نسبت فروش خارجی)تا حدود متوسطی بر ارزش شرکت اثر دارد ، اما ویژگی هایی مانند اندازه شرکت، اهرم ، نقدینگی و سودآوری به طور مداوم بر ارزش شرکت تأثیرگذارهستند (Kuzey et al,2013,pp 1-16) .
اسین و همکاران (2013) در تحقیقی ارتباط بین پوشش ریسک و ارزش شرکت ها را در شرکت های هواپ
یمایی بررسی نمودند . تعداد نمونه های تحقیق آن ها 54 شرکت هواپیمایی تجاری بوده است که از این بین ، 13 شرکت ، شرکت های هواپیمایی خطوط هوایی آمریکا و 14 شرکت هواپیمایی اروپایی و 27 شرکت هواپیمایی بین المللی و دوره زمانی تحقیق از سال 2000 تا سال 2012 بوده است . آن ها مزایای بررسی صنعت هواپیمایی را در پنج بند خلاصه نمودند که عبارتند از :
این صنعت به طور قابل توجهی دارای ریسک قیمت سوخت می باشد که حساس به قیمت نفت است .
با توجه به رقابت شدید در این صنعت ، تنها بخش محدودی از ریسک قیمت سوخت به مشتریان منتقل می گردد و پوشش ریسک تا حدی محدود است .
احتمال این که شرکتی دستخوش فعالیت های سفته بازی قرار گیرد کم است .

 
 
این صنعت در حاشیه سود پایین و بهره گیری از اهرم های مالی عمل می کند و شرکت ها در معرض ریسک درماندگی مالی قرار دارند .
اطلاعات پوشش ریسک به طور مستمر در دسترس اکثریت شرکت های هواپیمایی دارای برنامه پوشش ریسک طراحی شده قرار دارد .
در این تحقیق آن ها از مدل اثرات ثابت و رگرسیون تک متغیره استفاده نمودند . نتایج تحقیق حاکی از آن بود که حداکثر ارزش شرکت تحت پوشش ریسک زمانی است که دارای هزینه درماندگی مالی بالا و فرصت های سرمایه گذاری قابل توجهی است و مالکیت دولتی ، ارزش شرکت و هزینه سرمایه و سوددهی و نسبت پوشش ریسک را کاهش می دهد (Isin,2013,pp 1-61) .
فصل سوم


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

روش شناسی تحقیق
فصل سوم
روش شناسی تحقیق

3-1) مقدمه
یکی از عوامل اصلی موفقیت در طرح های تحقیقاتی ، آگاهی و میزان تسلط محقق به روش تحقیق می باشد . به عبارت دیگر هر اندازه روش تحقیق مشخص تر، علمی تر و متناسب با نوع تحقیق باشد به همان اندازه می توان به موفقیت تحقیق در دستیابی به نتایج معتبر و قابل استناد امیدوار بود . تحقیق فرآیند پیچیده ای است که شامل مجموعه ای منظم از اعمال ویژه همراه با کاربرد فنون خاص به منظور پاسخگویی به یک سؤال معین می باشد . به عبارتی تحقیق ، بررسی نظام یافته ، کنترل شده ، تجربی و انتقادی در مورد پدیده ها است که روابط احتمالی بین این پدیده ها به وسیله نظریه و فرضیه هدایت می شوند (خاکی،1388،ص 88) . اصل اساسی در روش تحقیق ، رعایت ترتیب و نظم فرآیند کلی و خرده فرآیندهای هر مرحله است تا تحقیق علمی را در کوتاه ترین زمان ممکن و با کمترین آسیب ها در زمینه ی کشف مجهول و راه حل مسأله، عملی سازد (حافظ نیا،1380، ص 48) .
در این فصل ابتدا به معرفی روش تحقیق به کار گرفته شده در تحقیق حاضر و جزئیات مربوط به آن ، پرداخته شده و سپس جامعه آماری ، روش گردآوری اطلاعات ، قلمرو تحقیق ، مدل و متغیر های تحقیق و روش تجزیه و تحلیل داده ها در تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اند . در این فرآیند با بهره گیری و گردآوری داده ها و تبدیل آن ها به یافته ها ، ابهام حاصله از مسأله تحقیق به حداقل ممکن کاهش می یابد.
3-2) روش تحقیق
هر تحقیق ، فعالیتی نظام مند است که طی آن ، یا دانش گسترش یافته و یا وضعیتی توصیف می گردد و یا در نهایت برای مسأله یا مشکل خاص راه حل جویی می شود . با توجه به این که هر تحقیق با یک مسأله و هدف خاص آغاز می گردد ، لذا بر پایه ماهیت مسائل مطرح شده و هدفی که محقق از تحقیق دنبال می کند ، طبقه بندی می گردد . این نوع طبقه بندی بر میزان کاربرد مستقیم یافته ها و درجه تعمیم پذیری آن به شرایط مشابه دیگر ، تأکید می کند (خاکی،1379،ص91) .
این تحقیق بر اساس ماهیت تحقیق از نوع توصیفی و از حیث هدف یک تحقیق کاربردی است . به منظور گردآوری اطلاعات و داده ها از روش میدانی و بانک اطلاعاتی ره آورد نوین و از صورت های مالی شرکت ها مانند ترازنامه و صورت سود و زیان به عنوان ابزار تحقیق استفاده شده است . روش آمار توصیفی این تحقیق براساس آماره های گرایش به مرکز ( میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی بر اساس داده های پانلی می باشد . برای تجزیه و تحلیل داده ها ، ابتدا میزان هر یک از متغیرها بر اساس داده های موجود در صورت های مالی مشخص و سپس اطلاعات حاصل شده در قالب جداول و نمودارهای توصیفی ، توصیف و به آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته شد و در نهایت با جمع بندی وتجزیه و تحلیل اطلاعات خاتمه یافت . تجزیه و تحلیل ها توسط نرم افزار 7 Eviews صورت گرفته است .
3-3) جامعه و نمونه آماری
جامعه، بزرگترین مجموعه از موجودات است که دریک زمان معین مورد توجه قرار می گیرد وحداقل دارای یک صفت مشخصه می

قطعات یدکی خودرو نیز دارای برند می باشند که آنها را از محصولات سایر تولیدکنندگان قطعات یدکی متمایز می کند. برند از راه های مختلف به خریدار کمک می کند. برند می تواند اطلاعاتی درباره ی کیفیت محصول به خریدار بدهد، خریداری که همیشه محصولی با یک نوع برند می خرد، خود می داند که هرگاه این محصولات را بخرد، آنها دارای ویژگی ها، مزایا و کیفیت های مشخص خواهند بود (کاتلر و آرمسترانگ، 1386).
برندها نقش اطلاعاتی مهمی را برای مشتریان ایفا می کنند. فولرتن و لاو (1998)، دریافتند که برندها به مصرف کنندگان این اجازه را می دهند تا برای هر تولیدکننده، هویت قایل شوند (Vaidyanathan and Aggawal, 2000). آکر بیان می دارد که یک برند می تواند از مشتری و تولیدکنندگان در مقابل رقبایی که تلاش می کنند تا محصولات همسانی فراهم سازند، محافظت می کند (Ghodeswar, 2008). در دنیایی که مصرف کنندگان با سیلی از انتخابات موجه هستند، برندها این درک را برای ایشان آسان تر ساخته و محصولات موجود را ارزیابی می کنند. بخصوص در جاهایی که محصولات پیچیده بوده یا ساخته شرکت خارجی بوده که برای مصرف کنندگان داخلی ناشناخته باشند (Wang et al.., 2008).
برندهای قدرتمند، تصاویر معناداری در ذهن مشتریان خلق می کنند. یک تصویر برند قوی و مشهور، تمایز را افزایش داده و تاثیر مثبتی بر رفتار خرید می گذارد (Kuhn et al.., 2008). همچنین برند ممکن است ارزش کالا و خدمت را از طریق ارزش عملکردی اش افزایش دهد (Slattery and Show, 2003). بنابراین ساخت برندهای قوی، یکی از مهمترین اهداف تولید و مدیریت برند می باشد. برندهای قوی باعث بالا رفتن جریانهای درآمد در کوتاه مدت و بلندمدت می شوند. هدف مشخص مدیریت برند، ساخت برندهایی است که برای مدت طولانی دوام آورده و بتوانند در بازارها و طبقات مختلف محصول، به کار روند. محققان برند مفاهیم زیادی در حوزه ی برند و چگونگی اثرگذاری آن بر رفتار مشتری (خریدهاس فعلی و آتی) را تشریح نموده اند (Esck et al.., 2008). در رشته ی مدیریت بازاریابی، عملکرد برندها به عنوان شناسایی و تمایز محصولات شرح داده می شود و مدیریت برند به تصمیمات خط محصول، محدود شده است. تعاریف برند با این وجود پیچیده هستند و برند ها به عنوان محصولات، شرکت ها، اشخاص و مکان ها تعریف می شوند (Uggla, 2008).
2-1-3) تعریف و تشریح برند
برند یا نام تجاری قبل از هر چیز نام یک گونه است. نام تجاری هر نامی است که مستقیما به دلیل فروش کالاها یا خدمات مورد استفاده قرار می گیرد. برند علاوه یک نام، همیشه جلوه ای تصویری نیز از خود ارائه می دهد. به عبارت دیگر، به نوعی یک نماد، طرح، علامت تجاری و نیز یک نشان تجاری منحصر به فرد است و می توان گفت برند، نام و یا نمادی است که با هدف فروش محصولات یا خدمات به کار برده می شود. برند یا نام تجاری، هر نوع برچسبی است که معنا یا ارتباط ذهنی خاصی را با خود منتقل می کند. نام تجاری به یک کالا یا خدمت، رنگ و حرکت می دهد. بنابراین می توان گفت که نام، عبارت، اصطلاح، علامت، نشانه، نماد، طرح یا ترکیبی از اینها به منظور شناساندن محصولات و خدمات فروشندگان یا گروهی از فروشندگان و متمایز ساختن آنها از محصولات و شرکت های رقیب، نام تجاری محسوب می شود. بنابراین، نام تجاری (برند) معرف سازنده یا فروشنده ی هر محصول یا خدمت است. مصرف کننده، برند شرکت را به عنوان بخش مهمی از محصول به حساب می آورد و تعیین آن می تواند بر ارزش هر محصول بیافزاید (جعفرپور و آهنگری، 1387).
در حقیقت، مشتریان ارزش یک کالا را به نام تجاری (برند) آن مربوط می دانند. برند می تواند پیام مثبت یا منفی را به ذهن مشتری انتقال دهد و این بستگی به تبلیغات و برنامه های پیشبرد فروش، شهرت کالا و ارزیابی و تجارب استفاده از کالا در گذشته دارد. این مصرف کنندگان هستند که به برندها زندگی می بخشند نه شرکت ها. نام های تجاری را نباید در کارخانه ها و استودیوها جستجو کرد. چنانکه فلدویک (1991)، می گوید: برند، مجموعه ای از تصویرها و برداشت ها در ذهن مصرف کننده می باشد. در این راستا، استفان کینگ (1992)، اینطور بیان می کند: یک کالا، چیزی است که در یک کارخانه ساخته می شود اما چیزی که به وسیله ی مشتری خریداری می شود در واقع، نام تجاری (برند) است. تعریفی که توسط گاردنر و لوی (1995)، ارائه شد، تعریف جامعی به نظر می رسد. طبق این تعریف: برندها نمادهایی پیچیده اند که ارائه دهنده ی طیف گسترده ای از ویژگی ها و نظرات هستند. برند، نه تنها به وسیله ی ظاهر، بلکه مهم تر به وسیله ی تداعی هایی که ایجاد می کند، چیزهای زیادی به مشتری می گوید و در طول زمان در ذهن مصرف کنندگان باقی خواهد ماند (نوربخش و ارغوانی، 1387).
به طور کلی فرآیند ایجاد یک برند قدرتمند از چهار مرحله تشکیل شده است که عبارتند از:
هویت برند: تدوین ذهنیت هایی که برند قصد دارد ایجاد کند و اطمینان از شناسایی برند توسط مشتری و مرتبط ساختن آن با یک طبقه ی خاص از نیاز.
معنای برند: مرتبط ساختن یک سری ویژگی های ملموس و ناملموس به برند
پاسخ برند: استخراج پاسخ مطلوب از مشتریان بر حسب قضاوت و احساسات
طنین برند: تبدیل پاسخ برند به ایجاد یک رابطه شدید و مبتنی بر وفاداری بین مشتریان و برند (Keller, 2003).

 
 
در جریان این چهار مرحله، کلیه قعالیت های سازمان باید همسو شوند تا شش دارایی ذهنی ارزش آفرین (برجستگی، عملکرد، تصویرسازی، احساسات، قضاوت و طنین برند) در ذهن مشتریان ایجاد شود. در واقع بازتاب این شش دارایی در ذهن مشتری سبب ایجاد ارزش ویژه برند، خواهد شد (دیواندری و همکاران، 1388).
2-1-4) تصویر برند
هدف بازاریابی، آفریدن یک تصویر از برند و یا دادن رنگ و بویی به آن است تا توجه مشتریان و افراد را جلب کند. مصرف کنندگان باید تصویر روشنی درباره خصوصیات برند در ذهن خود داشته باشند. این خصوصیات می توانند شامل: کیفیت، سرعت، قیمت پایین، قیمت بالا و تنوع باشند. در حقیقت، تصویر برند، ترکیب کلی از تمام آن چیزهایی است که مصرف کنندگان فکر می کنند درباره شرکت، محصول و برند شرکت می دانند. مصرف کنندگان با توجه به خواست ها و نیازهای منحصر به فرد خود برای ویژگی های مختلف یک برند، اهمیت های متفاوتی قایل می شوند (کاتلر و آرمستراتگ، 1388).
اولین بار گادنر و لوی (1995)، مفهوم تصویر محصول را در پژوهش خویش مطرح نمودند. ایشان معتقد بودند که محصولات دارای ماهیت های مختلف از جمله فیزیولوژیکی و اجتماعی هستند. از زمان معرفی رسمی آنها تا کنون، مفهوم تصویر محصول در تحقیقات مربوط به رفتار مشتری (مصرف کننده) مورد استفاده قرار گرفته است. تصویر برند می تواند یک مفهوم حیاتی برای مدیران بازاریابی باشد. ادارک تصویر برند، که با توجه به همخوانی برند و نگرش مشتری شکل می گیرد به عنوان یکی از عناصر مستقل در ارزش برند است که به طور گسترده در چاچوب ارزش برند به کار می رود. تصویر برند در تمام تجربه های مصرف مشتری ریشه دارد و درک کیفیت خدمت به عنوان کارکرد این تجربه ها می باشد (Kayaman and Arsali, 2007). تصویر برند، برای بسیاری از مشتریان و مصرف کنندگان معانی یا احساسات زیادی را القا می کند و می تواند در هر رده از محصولات یا بخش های خدمات از اهمیت فوق العاده ای برخوردار باشد. تصور مصرف کننده از یک برند می تواند هم به فروش محصول یا خدمت کمک کند و هم می تواند به عنوان مانعی دربرابر فروش قلمداد شود. اصل مفروض پیرامون تصویر برند آن است که مشتریان تنها خریدار محصول یا خدمت نیستند، بلکه تداعی های مربوط به تصویر برند (نظیر: قدرت، ثروت و مهارت) و مهم تر از همه هویت و تداعی با سایر مصرف کنندگان یا مشتریان برند را نیز خریداری می کند. در دنیای مشتری مدار امروزی، افراد به معرفی خود از طریق داشته هایشان تمایل دارند. اساسا تصورات برند خوب، بیدرنگ منجر به ایجاد احساسی قوی در افراد می گردد. اینگونه تصورات، مثبت بوده و غالبا در میان سایر برندهای رقیب منحصر به فرد می باشد. نقش تصور ذهنی از برند هم برای مشتریان با تجربه و هم مشتریان بی تجربه دارای اهمیت فراوان است، چرا که ایشان سعی می کنند تصویر ذهنی خود را با خرید خدمتی که اعتقاد دارند با تصویر آنها همسانی زیادی دارد، تقویت کنند و این آنها را قادر می سازد تا بین تصویر خود از خدمت و خدمت ارتباط برقرار کرده و فرآیند خرید خدمت ساده تر امکان پذیر گردد (Yasin et al.., 2007).
2-1-5) ارزش ویژه برند
فارکوار (1987)، ارزش ویژه برند را به عنوان ارزشی که به وسیله برند به محصول داده می شود، تعریف می کند. در سال 1989، موسسه علمی بازاریابی، ارزش ویژه برند را به عنوان ارزشی تعریف می کند که به وسیله نام برند افزوده می شود و در بازار به عنوان حاشیه های سود و سهم های بازار بیشتر، پاداش داده می شود که می تواند توسط مشتریان و اعضای کانال توزیع به عنوان دارایی مالی و هم به عنوان مجموعه ای از تداعی ها و رفتارهای مطلوب دیده شود (Kayaman and Arsali, 2007).
آکر (1991)، ارزش ویژه برند را مجموعه ای از دارایی ها و تعهدات مرتبط با برند، نام آن و سمبلش می داند که از ارزش تولید شده از سوی یک محصول یا خدمت برای شرکت و یا مشتریان شرکت می کاهد و یا به آن اضافه می کند. کلر، ارزش ویژه برند را تاثیر متفاوتی تعریف می کند که دانش برند بر واکنش مصرف کننده به بازاریابی برند دارد. بلاک استون (1995)، به ارزش ویژه برند به عنوان ارزش برند و معنای برند اشاره می کند که معنای برند، به برجستگی برند، تداعی های برند و شخصیت برند، اشاره دارد. در حالی که ارزش برند، نتیجه مدیریت معنای برند می باشد (چیرانی و خدنگ، 1389).
طبق نظر شاکر و اسریواستاوا (1991)، ارزش ویژه برند، قدرت برند و ارزش برند را شامل می شود. قدرت برند، مجموعه ای از تداعی ها و رفتارها بر بخش مشتریان برند، اعضای کانال و شرکت مادر (اصلی) می باشد که به برند این اجازه را می دهد که از مزایای رقابتی متفاوت و پایداری بهره مند گردد. ارزش ویژه برند، نتیجه مالی توانایی مدیریت به منظور به کار بستن قدرت برند از طریق اقدامات تاکتیکی و استراتژیک می باشد که سودهای فعلی و آتی بالاتر و ریسک های کمتری را به دنبال دارد. این تعریف، این نتیجه را در پی دارد که قدرت برند بر جنبه ی مصرف کننده ی ارزش ویژه برند اشاره داشته و ارزش برند بر جنبه مالی این مفهوم دلالت دارد.
تعاریف متفاوتی از ارزش ویژه برند در ادبیات، موجود است که در دو گروه، طبقه بندی می شوند:
تعاریفی که جنبه مالی را شامل می شوند.
تعاریفی که جنبه ی مشتری را از این مفهوم در بر دارند (Rajh et al.., 2003).
2-1-5-1) ارزش ویژه برند مالی
ارزیابی ارزش ویژه برند از دیدگاه شرکت، می تواند اندازی گیری ارزش مالی برند را برای شرکت فراهم سازد. مطالعاتی که ارزش ویژه برند را از دیدگاه شرکت اندازه گیری می کنند، ارزش ویژه برند
را به عنوان ارزش برند برای شرکت در نظر می گیرند که اندازه گیری های بیشترین بازئه بازار محصول و بازده های مالی را در بر دارد. اندازه گیری های بازده محصولات، شاخص های عملکرد بازار مانند: درآمد، سود، قیمت و پاداش را دربر می گیرد و آنها معمولا از طریق داده های مشاهده شده در بازار محاسبه می شوند. اندازه گیری های بازده مالی ارزشی را مورد توجه قرار می دهند که سهامداران و شرکت ها برای برند به عنوان دارایی مالی قرار می دهند و ممکن است شاخص های عملکردی متنوعی از ارزش برند یا ارزش شرکت را شامل شوند که در بازارهای مالی، قابل مشاهده است (Kartono, 2005).
سیمون و سالیوان (1996)، ارزش ویژه برند از دیدگاه مالی را معادل جریان ها نقدی افزایشی می دانند که از منافع محصولات داذای برند علاوه بر جریانات نقدی که از منافع محصولات بدون برند، منتج می شود. این ارزیابی نشان دهنده ی مشمول شدن برند در دارایی های شرکت در ترازنامه می باشد (Kim et al.., 2005 ). طرفدارای دیدگاه مالی، ارزش ویژه برند را به عنوان ارزش کلی یک برند، تعریف می کنند که وقتی فروخته شود یا در ترازنامه درج گردد، یک دارایی جداگانه می باشد. تعاریف دیگر که دیدگاه یکسانی را مورد ملاحظه قرار داده اند، ارزش ویژه برند را به عنوان جریان های نقدی افزایشی که منجر به پیشی گرفتن محصولات دارای برند بر محصولات فاقد می شود، مورد توجه قرار می دهند (Atilgan, 2005).
دیدگا کاپفرر(1993)، جنبه مالی ارزش ویژه برند را دربر می گیرد. از نظر وی، ارزش ویژه برند نتیجه ی دارایی های برند است که آگاهی برند، تصویر برند، کیفیت درک شده برند، یادآوری و آشنایی و جذابیت برند را شامل می شود. این عناصر داراریی های برند، ارزش افزوده ای برای محصولات به همراه می آورند. ارزش مالی برند (ارزش ویژه برند) با ارزش افزوده برند، منهای هزینه هایی که برندگذاری و هزینه های سرمایه دربر گرفته، برابر می باشد (Rajh et al.., 2003).
2-1-5-2) ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرف کننده
ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتری به عنوان تفاوت در پاسخ مشتری به محصولات دارای برند در مقایسه با پاسخ ایشان به محصولات مشابه ی فاقد برند، دیده می شود (Bristow et al.., 2002). ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف کننده به منظور ارزیابی ادراکات، احساسات و نگرش های مصرف کننده نسبت به برند می باشد که نشانی از ارزش نام برند را برای مصرف کننده فراهم می سازد (Kartono, 2008).
آکر، بیان می دارد که ارزشی که از دیدگاه مصرف کننده ناشی می شود، نسبت به دیدگاه فعالیت های بازاریابی، با احتمال بیشتری واقعی می باشد (Aaker, 2007). ارزش ویژه برندِ مبتنی بر مصرف کننده به معنای ارزش ویژه برند شناختی و رفتاری در سطح فردی مصرف کننده و طبق بررسی و برآورد مصرف کننده می باشد. ارزش ویژه برندِ مبتنی بر مصرف کننده، اغلب مترادف قیمت اضافی یا به عبارت دیگر تمایل مصرف کننده به پرداخت برای برندهای مختلف، تعبیر می شود. قیمت اضافی، توانایی برندها برای برخورداری از قیمتی بالاتر از رقبای آن را منعکس می سازد (Anselmsson, 2007).
پنج بررسی مهم درخصوص ارزش ویژه برندِ مبتنی بر مصرف کننده به صورت زیر خلاصه شذه است:

به جای شاخص های هدف، به ادراک مصرف کننده اشاره دارد.
اثر کلی از ارزش مرتبط به یک برند است.
از نام برند و نه فقط ویژگی های فیزیکی سرچشمه می گیرد
یک اندازه گیری نسبی است که باید با رقبای مربوط مقایسه شود
بر ارزش ویژه برند مالی، تاثیر مثبتی دارد (Jung et al.., 2008).
تعاریف ارزش ویژه برندِ مبتنی بر مصرف کننده به مبحث دیدگاه مصرف کننده، خواه سازمانی نزدیک می باشد. آنها ادعا می کنند که برای اینکه یک برند، ارزش داشته باشد، می بایست از سوی مصرف کنندگان دارای ارزش شود. بنابراین قدرت یک برند چیزی است که مشتریان درباره ی برند به عنوان تجربیاتشان در طول زمان می آموزند، حس می کنند، می بینند و می شوند. بنابراین، اگر برند هیچ مفهومی برای مصرف کننده نداشته باشد. هیچکدام از تعاریف دیگر نیز معنا نخواهند داشت (Atilgan et al.., 2005). طبق نظر کلر، یک برند هنگامی می تواند ارزش ویژه برندِ مبتنی بر مصرف کننده مثبت داشته باشد که واکنش مصرف کنندگان به یک عنصر آمیخته ی بازاریابی یکسان برای یک برند (نسبت به همان عنصر در برندهای دیگر) با علاقه ی بیشتری باشد (Wang et al.., 2008).


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-1-6) ضرورت خلق و حفظ ارزش ویژه برند
شاید وقتی به مفهوم ارزش ویژه برند توجه کنیم، بتوان ارزش برند را بهتر و کاربردی تر اثبات کرد (Bristow et al.., 2002). مفهوم ارزش ویژه برند ابتدا در دهه 1980 معرفی گردید و توجه زیادی را از سوی دانشمندان و فعالان بازاریابی به خود جلب نمود (Rajh, 2005). یکی از دلایل محبوبیت آن، نقش استراتژیک و مهم آن در کسب مزیت رقابتی و تصمیمات استراتژیک مدیریتی می باشد. ارزش ویژه برند

توضیح داده میشود.
ـ بین دو مسیر زیر که هر دو از آگاهی به مقصد آغاز شده و به وفاداری به مقصد منتهی میشوند:
وفاداری به مقصد → تصویر مقصد → آگاهی از مقصد
ضریب تعیین کل این مسیر: 03/0 = 24/0 × 14/0
و
وفاداری به مقصد → رضایت گردشگران → کیفیت درک شده → تصویر مقصد → آگاهی از مقصد
ضریب تعیین کل این مسیر: 01/0 = 24/0 × 72/0 × 47/0 × 14/0
مسیر غیر مستقیم اول ارجح است. بدین معنی که 3 درصد از تغییرات وفاداری به مقصد توسط آگاهی از مقصد از طریق تصویر مقصد توضیح داده میشود.

4-9 سایر نتایج تحقیق؛ آزمون های معناداری بر حسب متغیرهای زمینه ای (T Test , Anova)
4-9-1- متغیرهای زمینه ای و ارتباط آن با متغیر وفاداری به مقصد

جدول (4-22)آزمون T-test
متغیر مقوله میانگین انحراف معیار T درجه آزادی سطح معنی دار بودن sig آزمون یکنواختی واریانس ها

 
 
جنسیت زن 74/16 46/2 491/0 377/0 51/0 241/0
مرد 63/16 22/2

در بخش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق، ابتدا متغیرهای زمینه ای با متغیر وفاداری به مقصد در نظر گرفته شده اند. همان طور که سطح معناداری جدول (51/0) نشان می دهد بین جنسیت پاسخگویان و وفاداری آن ها به شهرک ماسوله، تفاوت معناداری وجود ندارد چرا که سطح sig وقتی مورد پذیرش و تأیید فرضیه است که برابر یا کمتر از 05/0 باشد.

4-9-2- آزمون Anova (تفاوت میانگین) برای سنجش ارتباط بین سن پاسخگویان و متغیر وفاداری به مقصد
جدول (4-23)
متغیر وفاداری به مقصد درجه آزادی F sig
سن پاسخگویان بین گروه 4 507/1 199/0
درون گروه 382

جمع کل 386

مقدار 1/0 جدول Anova نشان می دهد که بین سن پاسخگویان و میزان وفاداری به مقصد، آن ها تفاوت معناداری وجود ندارد.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4-9-3- آزمون Anova برای سنجش ارتباط بین تحصیلات پاسخگویان و متغیر وفاداری به مقصد
جدول (4-24)
متغیر وفاداری به مقصد درجه آزادی F sig

تحصیلات پاسخگویان بین گروه 4 719/0 57/0

جریان نقدی انجام دهند . مدیریت ریسک مالی خود هیچ گونه ارزشی ایجاد نمی کند اما در صورت رفع محدودیت ها ، ارزش شرکت را حداکثر می نماید . بنابراین شرکت هایی که دچار درماندگی مالی گشته اند و ریسک محدودیت جریان نقدی قوی تری دارند مزایای بیشتری از رفتار مدیریت ریسک مالی کسب خواهند نمود و انگیزه بیشتری برای استفاده از مشتقات به منظور پوشش ریسک خواهند داشت . بنابراین رفتار مدیریت ریسک مالی که در قالب استفاده از مشتقات است و انعطاف پذیری سرمایه ای و حتی هزینه های ریسک های مالی شرکت بر ارزش آن می تواند اثرگذار باشد (Wang et al,2009, pp 7-10) .
برای مدیریت ریسک مالی روش های متعددی وجود دارد . برخی از انواع ریسک مانند ریسک سیاسی و ریسک بلایای طبیعی را نمی توان تحت کنترل قرار داد . ابزار های مدیریت ریسک مالی ، مشارکت کنندگان بازارهای مالی را به یکدیگر معرفی و با روش های استاندارد ، ریسک را بین دو گروه توزیع می کند . ابزارهای مدیریت ریسک مالی یا ابزار های مشتقه با روش خاصی انتقال ریسک را به عهده دارند. توانایی استفاده از ابزار های مشتقه برای مدیریت ریسک مالی بسیار ارزشمند می باشد . قراردادها و پیمان آتی ، شرکت را در مقابل ریسک آتی مصون می دارند و نرخ های ثابت و شناور آتی را بایکدیگر مرتبط ساخته و به طرفین اجازه تبدیل نرخ ها را می دهد . اختیارات معامله این اختیار و امکان را به شرکت می دهد تا یک طرف ریسک را برای خود بپوشاند . بر اساس قرارداد های تاخت ، نرخ های شناور برای تحویل آتی معاوضه می گردد و به این صورت ریسک ناشی از تغییر نرخ آتی قابل کنترل است (رود پشتی و همکاران، 1390،ص 632) .
پوشش ریسک
اکثر شرکت هایی که در رابطه با ساخت و تولید ، خرده فروشی ، عمده فروشی و ارائه خدمات فعالیت می کنند ، در زمینه پیش بینی متغیرهایی همچون نرخ بهره ، نرخ برابری ارز و قیمت کالا از تخصص و مهارت کافی برخوردار نیستند . بنابراین منطقی است که اقدام به پوشش ریسک ناشی از متغیرهای مذکور و سایر متغیرها نموده و از این طریق بر فعالیت اصلی خود که در آن تخصص و خبرگی دارند ، تمرکز نمایند. در واقع شرکت ها بااستفاده از عملیات پوشش ریسک می توانند خود را در برابر رویدادهای غیرمترقبه ناخوشایندی همانند افزایش ناگهانی قیمت ها بیمه نمایند . در حالت ایده آل ، راهبردهای پوشش ریسک توسط هیأت مدیره شرکت ها اتخاذ می گردد و به طور آشکار به مدیریت و سهامداران تفهیم می گردد . سهامداران در صورت تمایل می توانند ، خود عملیات پوشش ریسک را انجام داده و ضرورتی ندارد که حتما شرکت این کار را برای سهامداران انجام دهد ؛ البته این در صورتی صدق می نماید که سهامداران اطلاعات بیشتری نسبت به مدیریت شرکت در مورد ریسک هایی که شرکت با آن ها مواجه است ، داشته باشند که در عمل به این صورت نمی باشد . تنهاکاری که سهامداران در مقایسه با شرکت بهتر می توانند انجام دهند ، تنوع بخشیدن به ریسک است ؛ یعنی یک سهامدار با بهره گرفتن از یک پرتفوی متنوع و متناسب می تواند ، بسیاری از ریسک ها را که شرکت با آن ها مواجه است ، از بین ببرد .
انجام پوشش ریسک ، راهی برای کاهش ریسک است ؛ پس نظر به مفهوم کاهش ریسک ، راهبرد پوشش ریسک اصولا باید توسط فعالان بازار مورد استقبال قرار گیرد اما پاره ای از دلایل نظری و عملی وجود دارد که شرکت ها از راهبرد فوق استفاده نمی کنند . در سطح نظری می توان گفت ، سهامدارانی که پرتفوی متناسبی از اوراق بهادار که دارای تنوع مطلوب است ، نگهداری می کنند ، بسیاری از ریسک هایی را که یک شرکت با آن ها مواجه است را از بین می برند ؛ لذا نیازی ندارند که شرکت این ریسک را پوشش دهد. در سطح عملی می توان گفت ، اگر شرکت های فعال در یک صنعت خاص از راهبرد پوشش ریسک استفاده نکنند ، اگر شرکتی در آن صنعت بخواهد به تنهایی از این راهبرد استفاده نماید ، ممکن است به جای کاهش ریسک ، با افزایش ریسک مواجه گردد (Hull, 2002, pp 153-181) .
انعطاف پذیری سرمایه
یکی از مهم ترین مسائلی که تصمیم های مدیران را برای استقراض و افزایش بدهی در ساختار سرمایه تحت تأثیر قرار می دهد ، انعطاف پذیری سرمایه (مالی) است . انعطاف پذیری سرمایه عبارت است از توان شرکت ها برای تأمین منابع مالی جهت عکس العمل مناسب در برابر رویدادها و موارد پیش بینی نشده برای حداکثر کردن ارزش شرکت . شرکت هایی که انعطاف پذیری مالی دارند می توانند در برابر فشارهای مالی مقاومت نمایند و زمانی که فرصت های سودآور به وجود آمد ، وجوه لازم را در جهت سرمایه گذاری با حداقل هزینه فراهم نمایند . برخی از شرکت ها سعی دارند تا با سیاست های مربوط به نگهداری وجوه نقد ، انعطاف پذیری سرمایه خود را حفظ نمایند و برخی دیگر با خط مشی محافظه کارانه ی بدهی مبتنی بر داشتن ظرفیت مازاد بدهی این سیاست را در پیش می گیرند (رحمانی و همکاران،1391،ص59) . شرکت هایی با انعطاف پذیری ضعیف در سرمایه گرایش به استفاده از مشتقات مالی برای بهبود انعطاف پذیری خود داشته تا هزینه های درماندگی مالی خود را کاهش دهند اما شرکت هایی با انعطاف پذیری بهتر ، بیشتر تمرکز خود را بر روی مدیریت مشکلات هماهنگی شرکت و دریافت اثری بهتر از اجرای مدیریت ریسک مالی ، دارند (Wang et al,2009,p.9) . به منظور انعکاس انعطاف پذیری سرمایه در استفاده از مشتقات مالی در شرکت ها می توان از نسبت آنی استفاده نمود .
برای تعیین این که دارایی آنی تا چه اندازه بدهی های جاری را فرا می گیرد از نسبت آنی استفاده می گردد. به طوری که گفته شد ، دارا
یی آنی عبارت است از اقلام دارایی جاری منهای موجودی مواد و کالا. بنابراین:
در کوتاه مدت به آسانی می توان دریافت که دارایی آنی (در مقام مقایسه با موجودی جنسی) بیشتر می تواند در تأمین طلب بستانکاران محور اتکا قرار گیرد ؛ زیرا کالا مستلزم فروش است تامبنای نقدی یابد و فروش امری است که زمان و مبلغ آن در آینده تحقق می یابد . از سوی دیگر ، ارزیابی و قیمت گذاری موجودی جنسی هرچند با دقت انجام گیرد ، باز جنبه قطعی ندارد و چه بسیار در عمل و یا به هنگام فروش نقصان و کاهش پیدا نماید (اکبری،1382،ص36( .
هزینه درماندگی مالی

 
 
در ادبیات مالی تعاریف مختلفی از درماندگی مالی ارائه شده است . گوردون در یکی از مطالعات علمی خود بر روی تئوری پریشانی مالی، آن را به عنوان کاهش قدرت سودآوری شرکت تعریف نموده است که احتمال عدم توانایی بازپرداخت بهره و اصل بدهی را افزایش می دهد . از نقطه نظر اقتصادی ، درماندگی مالی را می توان به زیانده بودن شرکت ها تعبیر نمود که در این حالت شرکت دچار عدم موفقیت می شود. در واقع در این حالت نرخ بازدهی شرکت کمتر از نرخ هزینه سرمایه است .حالت دیگری از درماندگی مالی زمانی رخ می دهد که شرکت موفق به رعایت کردن یک یا تعداد بیشتری از بندهای مربوط به قرارداد بدهی مانند نگاهداشت نسبت جاری ، نمی شود . حالت دیگری از درماندگی مالی زمانی است که جریانات نقدی شرکت برای بازپرداخت اصل و فرع بدهی ناکافی باشد (راعی و همکاران،1387،ص18) . بنابراین ارزیابی درماندگی مالی شرکت ها بسیار حائز اهمیت است ؛ زیرا شکست شرکت ، هزینه های مستقیم و غیرمستقیم بسیاری را برای ذینفعان به همراه دارد . استفاده از نسبت های مالی برای ارزیابی درماندگی مالی شرکت ها همیشه مورد توجه سهامداران و تحلیل گران مالی بوده است و ارزیابی و پیش بینی به موقع و صحیح ، تصمیم گیران را در یافتن راه حل بهینه و پیشگیری از درماندگی مالی یاری می نماید (رستمی و همکاران،1390،ص129) . شرکت هایی که هزینه درماندگی مالی زیادی دارند ، دارای محدودیت های جریان نقدی بیشتری بوده و مزایای بیشتری از رفتار مدیریت ریسک مالی بدست می آورند و انگیزه بیشتری برای استفاده از مشتقات به منظور پوشش ریسک در آن ها ایجاد می گردد ؛ به عبارت بهتر انگیزه بیشتری برای درگیر شدن در مدیریت ریسک مالی در آن ها ایجاد می گردد . از جمله نسبت هایی که می توان برای ارزیابی درماندگی مالی استفاده نمود نسبت بدهی است . در واقع نسبت بدهی می تواند به عنوان منعکس کننده هزینه درماندگی مالی شرکت ها در استفاده از مشتقات مالی باشد ((Wang et al,2009,p.11.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

این نسبت ها به دودسته تقسیم می شوند . یک دسته به بخش بدهی ها و حقوق صاحبان سهام (مندرج در ترازنامه) مربوط است و میزان منابعی را که شرکت از راه گرفتن وام تأمین کرده است (نه از محل منابعی که سهامداران شرکت تأمین می کنند)، نشان می دهد ؛ نمونه های آن شامل نسبت بدهی های بلند مدت به حقوق صاحبان سهام و نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها می باشد . دسته دوم توان شرکت در ایجاد سود کافی برای پرداخت بهره بدهی های شرکت را نشان می دهد (Neveu,1986,p 46) .
شرکت هایی با نسبت بدهی پایین در مواقع رکود اقتصادی ریسک زیان کمتری خواهند داشت و در عین حال در زمان رشد اقتصادی هم باید انتظار سود کمتری را داشته باشند ؛ بالعکس شرکت هایی با نسبت بدهی بالا ممکن است با ریسک زیان عمده مواجه شوند ، اما امکان استفاده های کلان هم برای آن ها موجود می باشد . گرچه برخورداری از بازده های بالا مورد نظر همگان است اما معمولاً اکثر سرمایه گذاران از ریسک اجتناب می کنند ؛ بنابراین تصمیم در مورد نسبت بدهی نوعی تعادل بین ریسک و بازدهی به وجود می آورد (Weston,1998,p 40) . مهم ترین این نسبت ها عبارتند از (Neveu,1986,p 46) :

الف) نسبت بدهی های بلند مدت به حقوق صاحبان سهام- با بهره گرفتن از این نسبت ، مقدار منابع مالی شرکت که به وسیله بستانکاران تأمین شده است ، محاسبه می گردد . هرچه این نسبت بزرگتر باشد به این مفهوم است که سهم دیگران از مالکان در تأمین منابع مالی بیشتر است . شیوه محاسبه به این ترتیب است که کل بدهی های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام تقسیم می گردد .
نسبت کل بدهی ها به دارایی ها- با این نسبت ، کل وجوهی که از محل بدهی ها تأمین شده است ، محاسبه می گردد . اگر این نسبت از عدد یک کم شود ، درصد کل وجوهی که از محل حقوق صاحبان سهام تأمین شده است ، به دست می آید . بدهی های جاری نیز در این نسبت گنجانده می گردد و برای محاسبه آن ، کل بدهی ها را بر کل دارایی ها تقسیم می کنند .
در این تحقیق به تجزیه و تحلیل رفتار مدیریت ریسک مالی پرداخته می شود . در واقع رفتار مدیریت ریسک مالی بر اساس استفاده از ابزار مشتقه ، انعطاف پذیری سرمایه شرکت ها در استفاده از ابزار مشتقه (نسبت آنی) و هزینه درماندگی مالی شرکت ها در استفاده از ابزار مشتقه (نسبت بدهی) تبیین و تاثیر هر یک بر ارزش شرکت ها تحت تاثیر متغیرهای کنترل تحقیق (هزینه سرمایه ، تمرکز مالکیت و بازده دارایی) بررسی می گردد .
بخش سوم
پیشینه تحقیق
بخش سوم
پیشینه تحقیق

2-3-1) مقدمه
یکی از بخش های مهم تحقیق ، بخش مربوط به پیشینه و ادبیات تحقیق است ؛ یعنی یکی از کارهای ضروری در هر تحقیقی ، مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقیق است ؛ زیرا سرچشمه علوم را می توان در پیشینه آن ها کاوش کرد . بررسی پیشینه تحقیق ، مطالعه گذشته آن است و نگاهى است به آنچه دیگران در زمینه تحقیق یا موضوعات مشابه انجام داده اند . در بررسى پیشینه ، محقق مى خواهد بداند دیگران در این باره چه کرده اند ، تا کجا پیش رفته اند و چگونه کار کرده اند ، تا او نیز کار خود را در راستا و ادامه تلاش هاى پیشین قرار دهد و در ضمن از روش ها و نتایج آن تلاش ها در حل مسأله خود استفاده کند. اگر دیگران مسأله اى را که محقق در صدد حل آن است ، پیش از او به بهترین شکل ممکن حل کرده باشند ، پرداختن به چنین تحقیقى کار بیهوده و لغوى خواهد بود. اما اگر آن مسأله هنوز حل نشده یا روش قابل قبولى نداشته است ، مى تواند براى حل آن با روش مقبول ، دست به کار شود . حال که بررسى پیشینه با چنین هدفى صورت مى گیرد ، محقق باید همه مراکز و منابعى را که احتمال مى دهد گزارشى از تحقیقات گذشته در آن یافت مى شود ، جست و جو کند و نباید مانند مطالعه اکتشافى تنها به یک یا دو منبع جامع بسنده نماید.
2-3-2) تحقیقات داخلی
بر اساس بررسی های انجام گرفته در هیچ یک از مطالعات داخلی به تاثیر مدیریت ریسک مالی بر ارزش شرکت ها پرداخته نشده است ؛ لذا برخی از تحقیقات انجام شده مرتبط با فرضیه های تحقیق در ایران به شرح زیر است:
جهان خانی و همکاران (1374) در تحقیقی معیارهای مناسب برای اندازه گیری ارزش شرکت ها را مورد بررسی قرار دادند. هدف این تحقیق ، معرفی معیارهای متفاوتی است که مردم برای اندازه گیری ارزش سهام یک شرکت و قضاوت در مورد عملکرد آن به کار می برند . در این تحقیق مدل های حسابداری تعیین ارزش شرکت مانند سود هر سهم ، بازده حقوق صاحبان سهام ، جریان های نقدی ، سود تقسیمی ، نرخ رشد سود و ارزش دفتری بررسی گردیده است . نتایج نشان داد که عدم استفاده از معیارهای مناسب برای اندازه گیری عملکرد و ارزش سهام یک شرکت موجب می گردد ارزش شرکت به سمت ارزش واقعی سوق پیدا نکند و موجب ضرر و زیان یک گروه از خریداران سهام و سود سرشار گروه دیگر گردد (جهان خانی و ظریف فرد ،1374،ص ص 66-41) .
حقیقت و قربانی(1386) در تحقیق خود به بررسی رابطه سود و جریان نقدی با ارزش شرکت بر اساس مدل چرخه عمرپرداختند . این تحقیق از نوع همبستگی و در زمره ی تحقیقات توصیفی قرار دارد . جامعه آماری تحقیق شامل شرکت هایی است که از ابتدای سال مالی 1377 لغایت پایان 1383 نام آن ها در فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران درج شده است و بر اساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بر مبنای عامل سن شرکت ، سر انجام 260 شرکت را به عنوان نمونه انتخاب نمودند . نتایج تحقیقات آنان نشان داد که در دوره رشد و افول ، همبستگی جریانات نقدی با ارزش شرکت ها به شکل معناداری قوی تر از همبستگی سود با ارزش شرکت است (حقیقت و قربانی،1386،ص ص 219-201) .
حساس یگانه و همکاران (1387) در تحقیقی تحت عنوان ” بررسی رابطه بین سرمایه گذاری نهادی و ارزش شرکت ” تأثیر مالکیت نهادی بر ارزش شرکت ها را بررسی نمودند . تحقیق آن ها ، تحقیقی توصیفی بوده که از حیث هدف کاربردی می باشد . دوره ی زمانی تحقیق 8 ساله (1376-1383) و جامعه آماری تحقیق ، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد . از بین این شرکت ها ، شرکت های واسطه گری مالی را به سبب ماهیت خاص فعالیت ، حذف و 61 شرکت را به عنوان نمونه انتخاب نمودند . به منظور آزمون ارتباط بین ارزش شرکت ها و مالکیت نهادی از رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است . نتایج تحقیق آن ها بیانگر وجود رابطه مثبت بین سرمایه گذاری نهادی و ارزش شرکت ها که مؤید فرضیه نظارت کارآمد است و نیز عدم وجود ارتباط معنادار بین تمرکز مالکیت نهادی و ارزش شرکت ها که فرضیه همگرایی منافع را تأیید نمی کند ، بوده است (حساس یگانه و مرادی،1387،ص ص 122-107) .
محمدی و همکاران (1388) در تحقیقی تحت عنوان” بررسی ساختار مالکیت( تمرکز و ترکیب) بر بازدهی و ارزش شرکت های پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران ” به بررسی نقش و اثرات جداگانه و همزمان تمرکز و نوع مالکیت بر دو عامل بازدهی و ارزش شرکت ها پرداختند . این تحقیق براساس هدف از نوع کاربردی و از لحاظ روش گردآوری اطلاعات از نوع تحقیقات غیرآزمایشی و توصیفی بوده است . نمونه آماری تحقیق آن ها ، 70 شرکت در طی دوره زمانی 1381 لغایت 1386 بوده است . نمونه ها بااستفاده از روش غربال و بر اساس معیارهای زیر انتخاب گردید :
نوع فعالیت شرکت ها ، تولیدی بوده و لذا مؤسسات مالی ، سرمایه گذاری و بانک ها در نمونه آورده نشدند .
شرکت ها در طول دوره تحقیق ، وقفه عملیاتی بیش از 6 ماه نداشته باشند .
شرکت ها در طول دوره تحقیق ، تغییر سال مالی نداده باشند .
حقوق صاحبان سهام شرکت های