مهر ۹, ۱۳۹۹

پایان نامه با کلید واژگان نزول قرآن، زمان پیامبر، ارزیابی عملکرد، اختلاف قرائات

۱- کلیات………………………………………………………………………………………۲
۱-۱- طرح مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………..۳
۱-۲- پیشینه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳
۱-۳- اهمیت و ضرورت…………………………………………………………………………………………………………………………..۴
۱-۴- هدف………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴
۱-۵- فرضیه……………………………………………………………………………………………………………………………………………۴
۱-۶- روش………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴
۲- عرضه‌ی مباحث مقدماتی …………………………………………………………۵
۲-۱- بررسی لغوی و اصطلاحی کلمهی «نقد»…………………………………………………………………………………….۶
۲-۲- وجود نواقص و اغلاطی در ترجمه کتاب………………………………………………………………………………………۶
۲-۳- عرضه‌ی مباحثی بدون ربط وثیق با تاریخ قرآن………………………………………………………………………….۷
۳- ارزیابی عملکرد أبیاری در کتاب تاریخ قرآن………………………………۸
۳-۱- نقد و بررسی ترتیب اجزای اصلی کتاب أبیاری………………………………………۹
۳-۲- نقد و بررسی مستقل اجزای اصلی کتاب أبیاری……………………………………۱۰
۳-۲-۱- نقد و بررسی عنوان مؤلف……………………………………………………………..۱۱
۳-۲-۲- فقدان چکیده و کلیدواژه……………………………………………………………..۱۱
۳-۲-۳- نقد و بررسی فهرست مطالب مؤلف……………………………………………….۱۱
۳-۲-۴- نقد و بررسی نحوهی عملکرد أبیاری در تبیین متن اصلی……………….۱۲
۳-۲-۴-۱- نقد و بررسی تبیین کلیات مؤلف………………………………………………………………۱۳
۳-۲-۴-۱- ۱- نقد و بررسی ترتیب اجزای کلیات مؤلف……………………………………………………………………۱۴
۳-۲-۴-۱- ۲- نقد و بررسی مستقل اجزای کلیات مؤلف…………………………………………………………………..۱۵
۳-۲-۴-۱- ۲-۱- عرضه‌ی مسئله ای بدون ‌ربط به تاریخ قرآن…………………………………………………………..۱۶
۳-۲-۴-۱- ۲-۲- عدم عرضهی پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………..۱۶
۳-۲-۴-۲- نقد و بررسی اصل بحث مؤلف…………………………………………………………………..۱۷
۳-۲-۴-۲-۱- عدم عرضه‌ی تعریف تاریخ قرآن…………………………………………………………………………………..۱۸
۳-۲-۴-۲-۲- نقد و بررسی عملکرد مؤلف در تبیین موضوعات اصلی تاریخ قرآن………..۱۹
۳-۲-۴-۲-۲- ۱- نقد و بررسی عملکرد مؤلف در نحوهی ترتیب موضوعات اصلی تاریخ قرآن…………………………………………………………………………………………………………………………۲۰
۳-۲-۴-۲-۲- ۱-۱- عرضهی نامنظم موضوعات اصلی تاریخ قرآن در کتاب أبیاری…………………………….۲۱
۳-۲-۴-۲-۲- ۱-۲- فقدان موضوع اصلی ترجمه………………………………………………………………………………۲۲
۳-۲-۴-۲-۲-۲- نقد و بررسی عملکرد مؤلف در عرضهی مستقل موضوعات اصلی تاریخ قرآن……………………………………………………………………………………………….۲۳
۳-۲-۴-۲-۲-۲- ۱- موضوع اصلی اول: ارتباط قرآن………………………………………………………………۲۴
۳-۲-۴-۲-۲-۲- ۱-۱- نقد و بررسی نحوه‌ی سازماندهی مطالب……………………………………………………..۲۵
۳-۲-۴-۲-۲-۲- ۱-۱-۱- عرضه‌ی پراکنده مطالب ارتباط………………………………………………………………..۲۶
۳-۲-۴-۲-۲-۲- ۱-۱-۲- عرضه‌ی بیشتر موضوعات داخلی ارتباط در کمال اختصار………………………۲۶
۳-۲-۴-۲-۲-۲- ۱-۱-۳- رعایت ترتیب در بیان موضوعات داخلی ارتباط……………………………………….۲۶
۳-۲-۴-۲-۲-۲- ۱-۲- نقد و بررسی محتوای مطالب………………………………………………………………………..۲۷
۳-۲-۴-۲-۲-۲- ۱-۲-۱- دوپهلو گویی در ارائه‌ی مطالب…………………………………………………………………۲۸
۳-۲-۴-۲-۲-۲- ۱-۲-۲- تبیین و پذیرش غلط بعثت در هفدهم رمضان………………………………………..۲۹
۳-۲-۴-۲-۲-۲- ۱-۲-۳- عدم اعتقاد به نزول دفعی قرآن و پذیرش صرف نزول تدریجی……………….۳۰
۳-۲-۴-۲-۲-۲- ۱-۲-۴- ادعای بدون استدلال در مورد شروع نزول قرآن با آیه‌ی ۱ علق………………۳۰
۳-۲-۴-۲-۲-۲- ۱-۲-۵- فترت وحی؛ انقطاع سه‌ساله‌ی نزول وحی در نگاه أبیاری………………………….۳۱
۳-۲-۴-۲-۲-۲- ۱-۲-۶- ادعای بدون استدلال در مورد پایان نزول قرآن با آیه‌ی ۲۸۱ بقره…………..۳۲
۳-۲-۴-۲-۲-۲-۲- موضوع اصلی دوم: انتقال قرآن ……………………………………………………۳۴
۳-۲-۴-۲-۲-۲-۲-۱- نقد و بررسی نحوهی سازماندهی مطالب………………………………………………………….۳۵
۳-۲-۴-۲-۲-۲-۲-۱-۱- پراکندگی در بیان مطالب مربوط به انتقال …………………………………………………۳۶
۳-۲-۴-۲-۲-۲-۲-۱-۲- عرضهی ناقص موضوعات انتقال…………………………………………………………………….۳۶
۳-۲-۴-۲-۲-۲-۲- ۲- نقد و بررسی محتوای مطالب………………………………………………………………………….۳۷
۳-۲-۴-۲-۲-۲-۲- ۲-۱- اذعان به بی‌سواد بودن مطلق پیامبر ۹٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۳۸
۳-۲-۴-۲-۲-۲-۲- ۲-۲- انتقال درست و کامل قرآن در عصر پیامبر ۹٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۴۱
۳-۲-۴-۲-۲-۲-۲- ۲-۳- دوپهلو گویی أبیاری در مورد مدت‌زمان نزول قرآن…………………………………..۴۱
۳-۲-۴-۲-۲-۲-۳- موضوع اصلی سوم: حفظ و نگهداری قرآن ……………………………………………۴۳
۳-۲-۴-۲-۲-۲-۳- ۱- نقد و بررسی نحوهی سازماندهی مطالب………………………………………………………..۴۴
۳-۲-۴-۲-۲-۲-۳- ۱- ۱- عدم تخصیص فصل یا بخشی مجزا به مباحث حفظ و نگهداری……………۴۵
۳-۲-۴-۲-۲-۲-
۳- ۱- ۲- جامع‌نگری در کمال اختصار……………………………………………………………………۴۵
۳-۲-۴-۲-۲-۲-۳-۲- نقد و بررسی محتوای مطالب…………………………………………………………………………۴۶
۳-۲-۴-۲-۲-۲-۳-۲-۱- اشاره درست أبیاری به حفظ قرآن در زمان پیامبر ۹٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۴۷
۳-۲-۴-۲-۲-۲-۳-۲-۲- اعتقاد کامل به اهتمام به نگارش قرآن در زمان پیامبر ۹٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۴۷
۳-۲-۴-۲-۲-۲-۳-۲-۳- عرضه‌ی حفظ شفاهی و کتبی قرآن توسط صحابه و دیگران در عصر بعد از پیامبر۹٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۵۱
۳-۲-۴-۲-۲-۲-۴- موضوع اصلی چهارم: سازماندهی قرآن……………………………………….۵۳
۳-۲-۴-۲-۲-۲-۴-۱- نقد و بررسی نحوهی سازماندهی مطالب………………………………………………………..۵۴
۳-۲-۴-۲-۲-۲-۴-۱-۱- جامع‌نگری در ارائه‌ی مباحث……………………………………………………………….۵۵
۳-۲-۴-۲-۲-۲-۴-۱-۲- عدم عرضه‌ی مطالب سازماندهی در یک بخش مجزا…………………………۵۵
۳-۲-۴-۲-۲-۲-۴-۲- نقد و بررسی محتوای مطالب…………………………………………………………………………۵۶
۳-۲-۴-۲-۲-۲-۴-۲-۱- اعتقاد غلط به سازماندهی و جمع قرآن در عصر بعد از پیامبر ۹٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۵۷
۳-۲-۴-۲-۲-۲-۴-۲-۲- تعارضگویی در زمینهی جمع آورندهی قرآن…………………………………………..۵۸
۳-۲-۴-۲-۲-۲-۴-۲-۳- توقیفی بودن ترتیب آیات و سور در نگاه أبیاری…………………………………۶۰
۳-۲-۴-۲-۲-۲-۵- موضوع اصلی پنجم: کیفیت تلفظ و تأثیر لهجه‌ها قرآن……………….۶۲
۳-۲-۴-۲-۲-۲-۵-۱- نقد و بررسی نحوهی سازماندهی مطالب……………………………………………………….۶۳
۳-۲-۴-۲-۲-۲-۵-۱-۱- عرضه‌ی منسجم مطالب مربوط به کیفیت تلفظ و تأثیر لهجه‌ها………………۶۴
۳-۲-۴-۲-۲-۲-۵-۱-۲- عرضهی جامع موضوعات داخلی کیفیت تلفظ و تأثیر لهجه‌ها……………………۶۴
۳-۲-۴-۲-۲-۲-۵-۲- نقد و بررسی محتوای مطالب………………………………………………………………………..۶۵
۳-۲-۴-۲-۲-۲-۵-۲-۱- حدیث سبعه أحرف دال بر هفت لهجه از هفت قبیله………………………………..۶۶
۳-۲-۴-۲-۲-۲-۵-۲-۲- عرضه‌ی کامل و منظم عملکرد عثمان در توحید مصاحف…………………………۶۷
۳-۲-۴-۲-۲-۲-۵-۲-۳- اعتقاد ناقص أبیاری به همراهی قرائت استنادی با قرائت مبتنی بر قرائت اجتهادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۱
۳-۲-۴-۲-۲-۲-۵-۲-۴- بیان کامل وجوه اختلاف قرائات…………………………………………………………………۷۱
۳-۲-۴-۲-۲-۲-۵-۲-۵- اعتقاد درست أبیاری به تمایز قرائت قرآن با قرائت قاریان و اعتقاد غلط به تواتر قرائات سبع……………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۱
۳-۲-۴-۲-۲-۲-۶- موضوع اصلی ششم: اصلاح شیوه نگارش قرآن……………………………۷۴
۳-۲-۴-۲-۲-۲-۶- ۱- نقد و بررسی نحوهی سازماندهی مطالب……………………………………………………….۷۵
۳-۲-۴-۲-۲-۲-۶- ۱-۱- پراکندگی در عرضه‌ی موضوعات داخلی……………………………………………………۷۶
۳-۲-۴-۲-۲-۲-۶- ۱-۲- عرضه‌ی بیشتر مباحث اصلاح شیوه نگارش در کمال اختصار………………….۷۶
۳-۲-۴-۲-۲-۲-۶-۲- نقد و بررسی محتوای