نگارنده
علیرضا شاه آبادی

از این پایان نامه در تاریخ 29/9/1393 با حضور استادراهنما ، هیأت داوران در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات یزد با موفقیت دفاع بعمل آمد و مورد تأیید قرارگرفت.

هیأت داوران

استادراهنما: دکتر رامین پورسعید
داور: دکتر علی مزیدی شرف آباد
داور: دکترمهدی منصوری
مدیرگروه کارشناسی ارشد: معاونت پژوهش و فن آوری واحد

سپاس از :
پروردگار که توان یافتن و نوشتن را بمن عنایت نمود؛
و
استاد والا و ارزشمند جناب آقای دکتر رامین پورسعید استاد مسلم فقه و اصول ، که در راهنمائی و مشاوره، تهیه و تدوین این پایان نامه اینجانب را همراهی نمودند؛
و
همسرمهربانم که با سعه صدر و مرور زمان پابه پای اینجانب در تقریر این سطورات ،با من همقدم شدند…

تقدیم به :
ساحت مقدس حجه ابن الحسن (عج)

«فهرست مطالب»
چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………..1
فصل اول : کلیات تحقیق
1- 1-مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………..3
1-2- بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………3
1-3- سوالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………..3
1-4- فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………..3
1-5- پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………4
1-6- اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..4
1-7- ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………4
1-8- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..4
1-9- ساماندهی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………4
فصل دوم:نظریه مقاصدالشریعه
2-1- تعریف مقاصد ……………………………………………………………………………………………………………………..8
2-1-1-معنای لغوی مقاصد الشریعه ……………………………………………………………………………………………….8
2-2-2- معنای اصطلاحی مقاصد الشریعه …………………………………………………………………………………….8
2-2- مقاصد شارع و تقسیم بندی آن …………………………………………………………………………………………….9
2-2-1- مقاصد خاص ……………………………………………………………………………………………………………….10
2-2-2- مقاصد جزئی ………………………………………………………………………………………………………………..10
2-3- تاریخچه مقاصد ………………………………………………………………………………………………………………..11
2-4- اهداف دین…………………………………………………………………………………………………………………………12
2-5- نظریه شاطبی …………………………………………………………………………………………………………………..14
2-5-1- نقد فقها توسط شاطبی ………………………………………………………………………………………………….15
2-5-2- نقد شاطبی ………………………………………………………………………………………………………………….16
2-6- تعمیم نظریه مقاصد ……………………………………………………………………………………………………………17
2-8-اهداف حقوق…………………………………………………………………………………………………………………….18
2-8- عدالت …………………………………………………………………………………………………………………………….19
2-8-1- عدالت در لغت ……………………………………………………………………………………………………………19
2-8-2- مفهوم اصطلاحی عدالت ………………………………………………………………………………………………..20
2-8-3- نقش عدالت در حقوق …………………………………………………………………………………………………..20
2-8-4- عدالت مهمترین مقصود قانونگذار …………………………………………………………………………………..21
2-8-5- عدالت یا مجازات …………………………………………………………………………………………………………23
فصل سوم: مصلحت و پایه های فقهی آن
3-1- تعریف مصلحت ………………………………………………………………………………………………………………27
3-2- مصالح عالیه…………………………………………………. ……………………………………………………………….27
3-3- ثبات یا تغییراحکام …………………………………………………………………………………………………………….28
3-3-1- احکام ثابت ………………………………………………………………………………………………………………….28
3-3-2- احکام متغییر ………………………………………………………………………………………………………………..28
3-3-3- وظیفه مجتهدین …………………………………………………………………………………………………………….30
3-4-تاثیرگذاری مقتضیات مکان وزمان براحکام……………………………………………………………………………30

3-5- راه تشخیص مصلحت ومفسد
ه ……………………………………………………………………………………………31
3-6- ادله طرفداران تشخیص مصلحت ……………………………………………………………………………………….33
3-6-1- آیات قرآن کریم …………………………………………………………………………………………………………..33
3-6-2- سنت ……………………………………………………………………………………………………………………………34
3-6-3- اجماع ………………………………………………………………………………………………………………………….34
3-6-4- دلیل عقل ……………………………………………………………………………………………………………………..34
3-6-5- سیره ی عقلا ………………………………………………………………………………………………………………..36
3-6-6- ولایت فقیه ………………………………………………………………………………………………………………….37
3-7- مصالح مرسله ……………………………………………………………………………………………………………………39
3-7-1- مصالح مرسله از نظر اهل سنت ……………………………………………………………………………………….39
3-7-1-1-ادله منکرین مصالح مرسله …………………………………………………………………………………………40
3-7-1-2-ادله قائلین به مصالح مرسله ………………………………………………………………………………………..41
3-7-2- شرایط عمل به مصلحت مرسله ……………………………………………………………………………………..42
3-7-3- انواع مصالح مرسله ……………………………………………………………………………………………………….43
3-7-3-1- ضروریات ……………………………………………………………………………………………………………….43
3-7-3-2-نیازهای غیرضروری …………… …………………………………………………………………………………..43
3-7-3-3-تحسینات یا اخلاقیات ………………………………………………………………………………………………43
فصل چهارم: آثارفقهی وحقوقی نظریه مقاصدالشریعه
4-1- اعدام …………………………………………………………………………………………………………………………….51
4-1-1- زنای با محارم ………………………………………………………………………………………………………………51
4-1-2- زنای اهل ذمه با زن مسلمان ……………………………………………………………………………………………52
4-1-3- زنای به عنف ………………………………………………………………………………………………………………..52
4-1-4- لواط …………………………………………………………………………………………………………………………..52
4-1-5-محاربه