پایان نامه حقوق

پایان نامه ارشد رایگان حقوق : معروف و نهی از منکر

۱-۷-روش تحقیق ۱۳
۱-۸- تعاریف پژوهش ۱۳
فصل دوم مبانی فقهی امر به معروف و نهی از منکر

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۲-۱- مفهوم امر به معروف و نهی از منکر ۱۶
۲-۲- معروفها و منکرها ۱۶
۲-۳- اهمیت امر به معروف و نهی از منکر ۱۷
۲-۴- علل امر به معروف و نهی از منکر ۲۱
۲-۵-روشها وشیوه های امر به معروف و نهی از منکر ۲۴
۲-۵-۱-شیوه گفتاری ۲۴
۲-۵-۲- شیوه نوشتاری ۲۴
فهرست مطالب

عنوان صفحه
۲-۶- قلمرو امر به معروف و نهی از منکر ۲۹
۲-۷- مراتب امر به معروف و نهی از منکر ۳۱
۲-۸- احکام امر به معروف و نهی از منکر ۳۱
۲-۹- مراحل امر به معروف و نهی از منکر ۳۱
۲-۹-۱- فردی ۳۱
۲-۹-۲- جمعی ۳۱
۲-۱۰- اقسام امر به معروف و نهی از منکر ۳۲
۲-۱۱- شرایط وجوب امر به معروف و نهی ازمنکر ۳۲
۲-۱۱-۱- شرط اول وجوب امر به معروف و نهی از منکر ۳۲
۲-۱۱-۲- شرط دوم وجوب امر به معروف و نهی ازمنکر ۳۵
۲-۱۱-۳- شرط سوم وجوب امر به معروف و نهی از منکر ۳۶
۲-۱۱-۴- شرط چهارم وجوب امر به معروف و نهی از منکر ۳۷
فصل سوم جایگاه فقهی امر به معروف و نهی از منکر در فقه سیاسی
۳-۱- آمران به منکر و ناهیان از معروف در فقه سیاسی ۳۹
۳-۱-۲- کافران ۴۰

۳-۱-۳- منافقان ۴۱
۳-۱-۴- نفس امّاره ۴۱
۳-۲- ویژگی آمران به معروف و ناهیان از منکر در فقه سیاسی ۴۱
۳-۳- شرایط آمر به معروف و ناهی از منکر در فقه سیاسی ۴۲
فهرست مطالب

عنوان صفحه
۳-۴- کارکردهای امر به معروف و نهی ازمنکر از منظر فقه سیاسی ۴۳
۳-۵-جایگاه سیاسى امر به معروف و نهى از منکر ۴۶
۳-۵-۱- مفهوم سیاسى امر به معروف و نهى از منکر ۴۶
۳-۵-۲- هدف و غایت دین ۴۷
۳-۵-۳- فلسفه حکومت اسلامى ۴۸
۳-۵-۴- تأمین حقوق همگان ۴۹
۳-۵-۵- حفظ نظام اجتماعى سالم ۴۹
۳-۵-۶- مکانیزم نظارت در حکومت اسلامى ۵۲
۳-۵-۷- رویکرد اجرایى به این فریضه ۵۴
۳-۵-۸- موانع امر به معروف و نهی از منکر ۵۴

۳-۷- آداب امر به معروف و نهى از منکر در فقه سیاسی ۵۴
۳-۷-۱- پرهیز از تجسس ۵۸
۳-۷-۲- پرهیز از پرده‏ درى ۶۰
۳-۷-۳- پرهیز از دشنام ۶۲
۳-۷-۴- رفاقت ۶۳
۳-۷-۵- صبورى ۶۴
۳-۷-۶- امام و حسبه ۶۴
۳-۷-۶-۱- نظارت مستقیم ۶۷
۳-۷-۶-۲- کوشش بر ناشناس بودن خود ۶۷
۳-۷-۶-۳- تفکیک حقوق شخصى از حقوق عمومى ۶۸
فهرست مطالب

عنوان صفحه
۳-۷-۶-۴- آمادگى براى اقدام در هر زمانى ۶۸
۳-۸- آثار امر به معروف و نهی از منکر در فقه سیاسی ۶۹
۳-۸-۱- از منظر آیات ۶۹
۳-۸-۲- آثار امر به معروف و نهی از منکر از منظر روایات ۷۴
۳-۸-۲-۱- شرکت در ثواب اعمال دیگران ۷۴
۳-۸-۱-۳- ارزشمندتر از جان زمینیان ۷۴
۳-۸-۱-۴- مقامى ویژه در قیامت ۷۴
 ۳-۹-دیدگاهای متفاوت امر به معروف و نهی از منکر ۷۵
۳-۹-۱- دیدگاه امر به معروف و نهی از منکر از منظر قرآن ۷۵
۳-۹-۱-۱-بررسی تعارض برخی از آیات با آیات پیرامون امر به معروف ۷۸
۳-۹-۲- امر به معروف و نهی از منکر توسط خداوند متعال ۷۸
۳-۹-۳- امر به معروف و نهی از منکر توسط پیامبران ۷۸
۳-۹-۴- امر به معروف و نهی از منکر توسط مؤمنان ۷۹
۳-۹-۵- امر به معروف و نهی از منکر از منظر اهل بیت ۷۹
۳-۹-۶- دیدگاه امر به معروف و نهی از منکر از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۷۹
فصل چهارم نقش امر به به معروف و نهی از منکر در امنیت اجتماعی
۴-۱- مفهوم امنیت اجتماعی ۸۲
۴-۲- فرآیند نهادینه شدن ارزش ها ۸۳
۴-۳- مولفه های امنیت اجتماعی ۸۴
فهرست مطالب

عنوان صفحه
۴-۴- میزان تاثیرگذاری امر به معروف و نهی از منکر در ایجاد امنیت اجتماعی ۸۴
۴-۵-تقسیم‌بندی‌های امنیت ۸۶
۴-۶-تحولات تاریخی مفهوم امنیت ۸۶
۴-۷- جایگاه امنیت در اسلام ۸۷
۴-۸-مفاهیم اساسی مرتبط با نظریه امنیت ملی ۸۸
۴-۸-۱- دنیا ۸۸
۴-۸-۲- زیاده‌خواهی انسان ۹۰
۴-۸-۳- ایمان به خدا ۹۰
۴-۸-۴- ارزش انسانی و سعات همگانی ۹۲
۴-۸-۵- شریعت ۹۳
۴-۸-۵-۱-عوامل مخل امنیت ۹۴
۴-۸-۵-۲- ممنوع بودن پذیرش عوامل مخلّ امنیت ۹۴
۴-۸-۵-۳- اصل امنیت در فقه سیاسی ۹۵
۴-۸-۵-۴- تعریف حقوق متقابل ۹۵
۴-۸-۵-۵- پشتیبانی روابط اجتماعی با قواعد اخلاقی ۹۵
۴-۸-۵-۶- منع از دنیاطلبی ۹۶
۴-۸-۵-۷- تبشیر و انذار ۹۶
۴-۸-۵-۸- اصل برادری ۹۶
۴-۸-۵-۹- اصل تعاون و همکاری ۹۷
۴-۸-۵-۱۰- اصل وحدت ۹۷
فهرست مطالب

عنوان صفحه
۴-۸-۵-۱۱- اصل هماهنگی با اخلاق مردم ۹۷
۴-۸-۵-۱۲- اصل نظارت ۹۷
۴-۸-۵-۱۳- اصل قضاوت ۹۸
۴-۸-۵-۱۴- اصل جهاد ۹۸
۴-۸-۵-۱۵- اصل عدالت ۹۹
۴-۸-۵-۱۶- اصل تکیه بر اصول مشترک ۹۹
۴-۸-۵-۱۷- اصل پیمان‌‌ها و تعهدات بین‌المللی ۹۹
۴-۸-۶- ولایت ۱۰۱
۴-۸-۶-۱- توجه اسلام به ویژگی‌ها و صفات حاکم ۱۰۱
۴-۸-۶-۲- توجه اسلام به حقوق متقابل مردم و رهبر ۱۰۲
۴-۸-۷- آخرت ۱۰۳
۴-۹- نقش امر به معروف و نهی از منکر در زندگی اجتماعی و فردی ۱۰۴
۴-۹-۱- نگهبان ایمان ۱۰۴
۴-۹-۳- رمز رستگاری ۱۰۴
۴-۹-۴-درخشش خدا  ۱۰۵
۴-۹-۵- نجات دهنده جامعه  ۱۰۵
۴-۹-۶- نجات از قهر خدا ۱۰۵
۴-۹-۷-بهره از الطاف خدا ۱۰۶
۴-۹-۸-نشانه بهترین بودن ۱۰۶
۴-۹-۹- اثر امر به معروف در خود انسان ۱۰۶
فهرست مطالب

عنوان صفحه
۴-۹-۱۰- شرکت در همه ثوابها ۱۰۶
۴-۱۰- شیوه اجرای امربه معروف ونهی ازمنکر در یک جامعه ۱۰۶
۴-۱۰-۱- ایجاد تشکل امر به معروف ونهی ازمنکر ۱۰۷
۴-۱۰-۲- ایجاد رسانه برای امر به معروف و نهی از منکر ۱۰۸
۴-۱۰-۳-تبیین جایگاه امر به معروف ونهی ازمنکر در جامعه  ۱۱۳
۴-۱۰-۴- طرح مباحث امر به معروف و نهی از منکر در کتب درسی ۱۱۳
۴-۱۱-کارکردهای سیاسی امر به معروف و نهی از منکر درامنیت اجتماعی ۱۱۳
۱۴-۱۱-۱- امنیت ۱۱۴
۴-۱۱-۲- انسجام و بقای جامعه و وحدت آن ۱۱۴
۴-۱۱-۳- ضمانت اجرایی احکام و دستورات الهی ۱۱۵
۴-۱۱-۵- آبادانی و سازندگی در جامعه ۱۱۵
۴-۱۱-۶-خیر و سلامتی ۱۱۵
۴-۱۱-۷- قدرتمندی مومنان ۱۱۶
۴-۱۱-۸- تضعیف جبهه نفاق ۱۱۶
۹۴-۱۱-۹- مصلحت عمومی جامعه و طرد نا اهلان از پست های کلیدی ۱۱۶
۴-۱۱-۱۰- شکوفایی اقتصاد ۱۱۶
بحث و نتیجه گیری ۱۱۷
پیشنهادات ۱۱۹
منابع و مآخذ ۱۲۰
چکیده انگلیسی ۱۲۷
چکیده :
نقش امر به معروف و نهی از منکر در امنیت ملی از منظر فقه سیاسی
به وسیله :
علی دهقان
هدف از این پژوهش بررسی نقش امر به معروف و نهی از منکر در امنیت ملی از منظر فقه سیاسی می باشد. امر به معروف و نهی از منکر در آموزه های دینی ازجایگاه بلندی برخوردار است. هیچ عملی نمی‌تواند با امر به معروف و نهی ازمنکر برابری کند؛ زیرا این دو فریضه، علت مبقیه دین است و نقش بنیادین درامنیت اخلاقی و معنوی جامعه اسلامی دارد. این‌دو فریضه، با قدرت و آگاهی، احتمال تأثیر وعدم وجود مفسده وضرر واجب است. نقش‌ امربه معروف و نهی از منکر، نگهبانی از سایر احکام، کامل کننده امور، رمز رستگاری انسان و جامعه، آینه‌دار ‌‌‌خداوند است که صفات خدارا در و جود انسان می‌تاباند. نجات و امنیت جامعه در پرتوی عمل کردن به این دو فریضه است که با ایجاد تشکُّل امر به معروف و نهی از منکر، ایجاد رسانه، تبیین ارزش و جایگاه امر به معروف و نهی از منکر، و… قابل تحقق است. هدف تحقیق حاضر بررسی دو فریضه امر به معروف و نهی از منکر در امنیت ملی (با تکیه بر فقه سیاسی) است.
در دین اسلام به نقش و جایگاه ا مر به معروف و نهی از منکر توجه بسیاری شده سلامت فرد و جامعه در گرو انجام امر به معروف و نهی از منکر دانسته شده است . با توجه به اهمیت امر به معروف و نهی از منکر و آثار برجای مانده آن می توان فهمید که ترک این واجب الهی چه وضعیت دردناکی را در جامعه به وجود خواهد آورد.
با توجه به اینکه این دو فریضیه الهی ضامن اجرای دستورات اسلام است،چگونگی اجرای آن بسیار اهمیت دارد . با توجه به پژوهش حاضر در فصل اول به کلیات پژوهش پرداخته، فصل دوم مبانی فقهی امر به معروف و نهی از منکر در فقه سیاسی را مورد مطالعه قرار داده ، فصل سوم نقش امر به معروف و نهی از منکر در امنیت ملیو در فصل چهارم نقش امر به معروف و نهی از منکر در امنیت اجتماعی را مورد مطالعه قرار می دهد.
نتایج حاصله از این پژوهش نشان می دهد که وجود امر به معروف و نهی از منکر در جامعه نقش به سزایی دارد و جامعه از امنیت بالای برخوردار می شود و نبود آن وضعیت خطرسازی را به همراه خواهد دارد.
کلمات کلیدی : امر به معروف ،نهی از منکر ، امنیت ملی،فقه سیاسی
مقدمه
امر به معروف و نهی از منکر، پیشینه‏ای به قدمت تاریخ حیات انسان دارد. نخستین انسان دعوت کننده به نیکی، آدم بود و پس از وی نیز پیام آوران وحی و پیروان آنان در انجام این وظیفه مهم تلاش کرده‏اند. حضور این رادمردان در صحنه تحولات اجتماعی به اندازه‏ای چشمگیر است که می‏توان گفت همه حرکت‏های اصلاحی و دگرگونیهای سازنده در جوامع بشری در پرتو امر به معروف و نهی از منکر آنان تحقق یافته است. (تفسیر مجمع البیان، ج۲، ص۸۱۱)
اسلام نیز از پیروان خود می‏خواهد که خود را در برابر جامعه متعهد بدانند و در صورت مشاهده ستم و گناه سکوت نکنند، بلکه همواره دیگران را به خوبی‏ها امر کنند و از بدی‏ها باز دارند. تاکیدهای مکرر قرآن کریم، در خصوص امر به معروف و نهی از منکر بیانگر اهمیتی است که اسلام برای سالم سازی محیط اجتماع و مبارزه با عوامل فساد و گناه قائل شده است.اهمیت فریضه امر به معروف و نهی از منکر تا بدانجاست که سایر فرایض و دستورهای اسلامی در پرتو اجرای آن، بر پا داشته می‏شود و جامعه اسلامی محقق می‏گردد؛ از این رو هرگاه در جامعه‏ای این فریضه مهم به اجرا گذاشته نشود و افراد در قبال پیاده شدن این امر خطیر احساس مسئولیت نکنند مرگ آن جامعه حتمی خواهد بود. قیام امام حسین (علیه السّلام) نیز برای اجرای این دو فریضه الهی بود.( خوانساری، ج ۴، ص ۵۱۸)
امر به معروف و نهی از منکر فریضهای الهی است که هدف بزرگ آن رشد و تعالی انسانهاست. این فریضه مهم نقشی تاثیرگذار در شکلگیری رفتار دینی در بین مسلمانان داشته و به عنوان عاملی بازدارنده و تعالی بخش، مسیر درستی در جهت دستیابی به کمال و شکوفایی معنوی است. اما این فریضه مهم که آیات متعدد قرآن مجید بر اجرایی آن به صراحت تاکید دارد و در سیره و سلوک نبی مکرم اسلام(ص) و ائمه اطهار (ع) نیز به طرز آشکاری مشهود است، آنچنان که باید در جامعه دینی ما بروز و تجلی نیافته و لزوم آموزش آن در عصر حاضر که تهاجم فرهنگی به دلیل ارتباطات گسترده و گشادگی مرزهای فرهنگی، آشکارا ارزشها و هنجارهای دینی ما را نشانه رفته است، بیش از پیش احساس میشود. همانطور که برپایی نماز نشانه برقراری رابطه تنگاتنگ بین خدا و بنده است، دادن زکات، نشان و نمادی از ایجاد رابطه سالم اقتصادی در جامعه و پر کردن شکافها وفاصله های عمیق میباشد، امر به معروف و نهی از منکر نیز عاملی برای حفظ، گسترش و تقویت ارزشهای الهی و انسانی در جامعه اسلامی و اصلاح نقاط آسیبپذیر فرد و مسئولان و جامعه، شمرده میشود و از جمله عواملی است که بیشترین تاثیرگذاری را در سلامت و سعادت و طهارت جامعه اسلامی دارد. (تفسیر مجمع البیان، ج۲، ص۸۱۱)
اقتضای این اصل که هر چه برای خود می پسندی برای دیگران نیز بپسند آن است که انسان در انجام معروف و عمل به آن خود خواه و خود بین نباشد . خوبی ها و فضایل را تنها برای خود نخواهد و دوری و پرهیز از زشتی ها را اختصاصی نکند بلکه بکوشد خوبی ها را در سطح جامعه و جهان گسترش دهد و زشتی ها و بدی را در هر جایی که می بیند ، از بین می برد . با توجه به این فرضیه ، هیچ مسلمانی نمی تواند فقط به دنبال خیر خود باشد ؛ بلکه بر او واجب است که دیگران را نیز به خیر فرا خواند و از شر آگاه سازد : مردان زنان با ایمان ، ولی ( یار و یاور ) یکدیگرند ؛ امر به معروف و نهی از منکر می کنند ؛ نماز را بر پا می دارند و زکات را می پردازند و خدا و رسولش را اطاعت می کنند ؛ به زودی خدا آنان را مورد رحمت خویش قرار می دهد ؛ خداوند توانا و حکیم است. (سوره توبه ،آیه ۷۱)
با توجه به این آیه می توان گفت لازمه ایمان حقیقی ؛ داشتن رابطۀ دوستی با دیگر مومنان و داشتن دغدغه سرنوشت آنان است و لازمه علاقه به یکدیگر ، ارشاد یکدیگر به خوبی ها و انتقاد از بدی ها و زشتی هاست و لازمه ارشاد به معروف و اتقاد از منکر ، بر پایی نماز و توسعه معنویت و فرمانبرداری از خداوند و فرستادۀ او و همچنین دستگیری از ضعیفان و مستمندان (ادای زکات) است ؛ و بالاخره لازمه همه این امور ، نزول رحمت های بی پایان خداوند است. ( مطهری،۱۳۶۶ ،ص ۹۴)
امر به معروف و نهی از منکر ، بهترین و زیباترین نشانه اهتمام به امور خلق و توجه به مسائل مسلمانان است . امر به معروف و نهی از منکر ، یعنی در برابر دیگران احساس مسئولیت کردن ؛ یعنی دغدغه هدایت و ارشاد دیگران را داشتن ؛ یعنی هنگامی که می بینیم دیگران در حال افتادن در چاه ضلالت و شقاوت اند ، ساکت و خاموش ننشینیم. امربه معروف و نهی از منکر ، یعنی احساس مسئولیت در برابر حقیقت. گفتنی است با توجه به آیات قرآن ، دانسته می شود که امر به معروف و نهی از منکر در ادیان دیگر نیز وجود داشته است . قرآن کریم ، از زبان حضرت لقمان خطاب به فرزندش می فرماید : پسرم !نماز را به پا دار و امر به معروف و نهی از منکر کن و در برابر مصایبی که به تو می رسد شکیبا باشد که این از کارهای مهم است . (سوره لقمان ،آیه ۱۷)
آیات و روایات بسیاری ، از جهات متعدد و متنوعی ، این وظیفه اجتماعی ، دینی و سیاسی را مورد تاکید قرار داده ، ابعاد مختلف آن را گوشزد کرده اند . علت برتری امت اسلامی در سایر امت ها، عمل به همین فریضه دانسته شده است : (کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّهٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ) همچنین یکی از نشانه های برتری فردی نسبت به فردی دیگر ، همین موضوع است . کسانی که امر به معروف می کنند . و نهی از منکر می کنند ، نزد خداوند ، شریف تر و عزیز تر از کسانی اند که به این دو عمل نمی کنند. پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) در حال سخنرانی بود که کسی از ایشان پرسید : یا رسول الله ، بهترین مردم چه کسی است؟ آن حضرت در پاسخ فرمودند : کسی که از همه

You may also like...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *