پایان نامه حقوق

تحقیق رایگان با موضوع کنوانسیون حقوق کودک

گفتار اول : اعلامیه جهانی حقوق کودک ۱۹۲۴ ژنو ۱۱
گفتار دوم : اعلامیه جهانی حقوق کودک ۱۹۵۹ در مجمع عمومی سازمان ملل ۱۱

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند اول : تاریخچه ۱۲
بند دوم : اصول اعلامیه ۱۴
بند سوم : بررسی اعلامیه ۱۵
گفتار سوم : کنوانسیون حقوق کودک مصوب‌ نوامبر ۱۹۸۹ مجمع عمومی سازمان ملل ۱۷
بند اول : سیر تدوین و تصویب و مفاد کنوانسیون ۱۷
بند دوم : حق شرط در کنوانسیون حقوق کودک ۲۰
الف : تعریف حق شرط ۲۱
ب : بررسی حق شرط در کنوانسیون حقوق کودک ۲۲
ج : حق شرط کشورهای اسلامی ۲۴
د: حق شرط ایران بر کنوانسیون حقوق کودک ۲۴
مبحث سوم : مفهوم حق و حقوق ۲۶
گفتار اول: تعریف حقوق ۲۶
گفتار دوم : تعریف حق ۲۷
بند اول: حق در لغت ۲۷
بند دوم: حق در اصطلاح ۲۹
گفتار سوم: ولایت و قلمرو آن ۳۱
فصل دوم : حقوق کودک بر والدین ۳۵
مبحث اول : حقوق غیر مالی ۳۶
گفتار اول: حق حیات ۳۶
بند اول: حق حیات در کنوانسیون حقوق کودک ۳۷
بند دوم: حق حیات در اسلام ۴۰
گفتار دوم : حق تعلیم و تربیت ۴۳
بند اول: تعلیم وتربیت در حقوق ایران ۴۳
بند دوم: تعلیم و تربیت در اسناد بین المللی ۴۷
۱-کنوانسیون های مرتبط با تعلیم وتربیت ۴۷
الف) کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش و پرورش ۴۸
ب) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۴۸
ج) کنوانسیون حقوق کودک ۴۸
د) اعلامیه حقوق بشر اسلامی ۴۸
ه)اعلامیه جهانی حقوق بشر ۴۹
۲- حق آموزش کودک ۴۹
۳- حق دسترسی کودک به اطلاعات ۵۰
۳-۱برخی از ایرادات وارد بر اسناد بین‌المللی در مورد «حق کودک بر دسترسی به اطلاعات» ۵۱
۳-۲حق کودک به دسترسی اطلاعات از دیدگاه اسلام ۵۳
گفتار سوم : حق کسب نام و تابعیت ۵۴
بند اول : حق بر هویت ۵۶
بند دوم: زمینه های شناسایی حق کودک بر هویت در غرب ۵۶
۱-کنوانسیون حقوق کودک ۵۷
۲-کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادیهای اساسی ۵۹
۳-سایر اسناد بین المللی ۶۰
الف) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۶۰
ب) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۶۰
ج) اعلامیه اسلامی حقوق بشر ۶۰
گفتار چهارم : حق آزادی مذهب ۶۱
بند اول: آزادی مذهب در حقوق ایران ۶۲
بند دوم : آزادی مذهب در مقررات بین المللی ۶۳
گفتار پنجم : حق حضانت ۶۴
بند اول : مفهوم حضانت ۶۵
بند دوم: حق یا تکلیف بودن حضانت ۷۲
بند سوم: پایان حضانت ۷۳
بند چهارم: بررسی حضانت در کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان و قانون فرانسه ۷۷
۱-کنوانسیون حقوق کودک ۷۷
۲-کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان ۷۷
۳-حضانت در حقوق فرانسه ۷۹

مبحث دوم : حقوق مالی ۸۱
گفتار اول: نفقه ۸۳
بند اول: احکام نفقه خویشان ۸۳
بند دوم: تعریف نفقه در حقوق ایران و اسناد بین المللی و قانون فرانسه ۸۴
بند سوم: شرایط وجوب نفقه ۸۶
بند چهارم: مقدار نفقه ۸۸
بند پنجم: متقابل بودن نفقه اقارب ۹۲
بند ششم: الزام به نفقه ۹۳
۱-ضمانت اجرای کیفری ۹۳
۲-ضمانت اجراى مدنى ۹۵
۳-قانون حاکم بر ترک نفقه ۹۶
بند هفتم: بررسی نفقه در اسناد بین المللی ۹۷
۱-کلیات نفقهی اقارب در حقوق کامن لا ۹۸
الف)ضمانت هاى اجرایى نفقه اقارب در کامن لا ۱۰۰
ب)تفاوتهاى حقوق ایران و کامن لا در خصوص نفقه اقارب ۱۰۱
۲- نفقه در حقوق فرانسه ۱۰۴
گفتار دوم: اداره اموال کودک توسط والدین ۱۰۵
بند اول : اداره اموال کودک در حقوق ایران ۱۰۵
بند دوم : اداره اموال کودک در حقوق فرانسه ۱۰۷
فصل سوم: حقوق والدین در مقابل کودک ۱۱۲
مبحث اول: حقوق غیر مالی ۱۱۵
گفتار اول: حق احسان و نیکی ۱۱۵
گفتار دوم: حق احترام و تکریم ۱۱۷
گفتار سوم: حق اطاعت ۱۱۹
مبحث دوم: حقوق مالی ۱۲۱
گفتار اول: اجرت والدین ۱۲۱
گفتار دوم: نفقه والدین ۱۲۲
بند اول : مروری بر قوانین مربوط به نفقه اقارب ۱۲۴
بند دوم : ضمانت اجرای حقوقی نفقه ۱۲۴
بند سوم : ضمانت اجرای کیفری نفقه ۱۲۵
بند چهارم : مستحق نفقه و واجب النفقه ۱۲۷
گفتار سوم: بررسی حقوق والدین در اسناد بین المللی ۱۲۹
نتیجه و پیشنهادها ۱۳۳
پیشنهادها ۱۴۱
فهرست منابع ۱۴۲
منابع فارسی ۱۴۲
منابع عربی ۱۴۶
منابع خارجی ۱۴۷
منابع اینترنتی ۱۴۸

نشانه های اختصاری
اتحادیه بین المللی نجات کودکان .SCIU
اتحادیه جهانی رفاه کودکان. .ICWU
صندوق بین المللی کودکان .UNICEF
سازمان های غیر دولتی و مردم نهاد .NGO
حق شرط Reservation
حق برتر Supreme right
ج جلد کتاب
چ دفعات چاپ
ص- صص. .شماره صفحه
م سال میلادی
ه . ق هجری قمری
ه . ش هجری شمسی
ق . م. قانون مدنی
ق. ا. .قانون اساسی
ق . م . ا.. .قانون مجازات اسلامی
ق.م.ع .قانون مجازات عمومی
ق.ا.ح .قانون امور حسبی
(ص) صلی الله علیه و آله وسلم
(ع) علیه السلام
(س) سلام الله علیها

مقدمه
خانواده، یک سازمان اجتماعی کوچک است که روابط اعضای آن، به خصوص روابط والدین با فرزندان، مهم ترین عنصر شکل دهنده این سازمان است.کودکان به واسطه محدودیت‌های طبیعی و اجتماعی خود نیاز به حمایت قانون‌گذار، والدین و جامعه دارند. از این رو باید سعی شود تا به بهترین نحو حقوق آنان را استیفا نمود. در عرصه بین‌الملل، کنوانسیون جهانی حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ میلادی وجود دارد که ایران نیز آن را (با درج حق شرط کلی) مورد تایید قرار داده است. قانون مدنی و دیگر قوانین کشور نیز در مورد حقوق کودک مواردی را ذکر کرده‌اند.
کودک به اراده خود به دنیا نمی‌آید؛ زن و مردی که به وجود آورنده وی هستند، پس از تولد طفل دارای سمت پدر و مادر می‌شوند و قانون‌گذار برای آنان یک‌سری حقوق و تکالیفی را مقرر کرده است، که مهم‌ترین آن تکالیف قانونی، عبارتند از : حضانت، سرپرستی اموال، تربیت، حق نفقه. همان گونه که ملاحظه می‌گردد با مطالعه قوانین مربوط به وظایف والدین که قسمت اعظم آن در مواد ۱۱۶۸ تا ۱۱۷۹ قانون مدنی آورده شده است ، به عناوین و وظایف کلی بسنده شده است و برخی از آنها مبهم و غیرشفاف است.
در این قسمت نیز برخی از حقوق، مالی و برخی دیگر، غیرمالی محسوب می‌گردند که البته ممکن است برخی از حقوق مخلوطی از این دو حق باشد. قانون‌گذار در ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی درباره حق نفقه اولاد به عنوان یکی از حقوق مالی کودکان بحث نموده و تکالیفی را برای والدین و دیگران مقرر نموده است. از طرف دیگر بسیاری از حقوق کودکان در ذیل حقوق غیرمالی جای دارند به عنوان مثال ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی در باب «حضانت» طفل که جنبه غیرمالی آن غلبه دارد و ماده ۱۱۷۸ قانون درباره «تربیت» که یکی از وظایف والدین محسوب می شود و جزء حقوق غیرمالی به شمار خواهد آمد.
در زمینه حقوق متقابل کودک و والدین تا کنون چندین کتاب و پایان نامه و مقاله به چاپ رسیده است که هر یک به بعدی از ابعاد گوناگون این مساله پرداخته اند.ازجمله : پایان نامه مصطفی رستمی با عنوان” بررسی حقوق کودک در کنوانسیون حقوق کودک و حقوق اسلام ” (۱۳۸۶) که در این پژوهش به مقایسه حقوق کودک در قوانین اسلام وکنوانسیون حقوق کودک پرداخته است. پایان نامه شراره عنصری با عنوان “قلمرو حقوق والدین در تربیت کودک در اسناد بین الملل حقوق بشر ” (۱۳۸۶) که در این پژوهش به بررسی حقوق و تکالیف والدین در تربیت فرزندان و نقش حمایتی دولتها در اسناد بین المللی حقوق بشر پرداخته است. پایان نامه مرضیه عباس آبادی آسیابان با عنوان “بررسی تطبیقی کنوانسیون حقوق کودک با میثاق حقوق کودک در اسلام ” (۱۳۸۷) که در این پژوهش به مقایسه “کنوانسیون حقوق کودک” (مصوب سال ۱۹۸۹) با “میثاق حقوق کودک در اسلام” (مصوب سال ۲۰۰۵) پرداخته است و برخی اشکالات وارد بر کنوانسیون حقوق کودک و میثاق حقوق کودک در اسلام مطرح و پیشنهادهایی در جهت نزدیک شدن بیشتر میثاق به دیدگاه های اسلام و رفع بعضی نواقص آن ارائه شده است.
تا کنون پژوهش جامعی در خصوص حقوق و تکالیف متقابل کودک و والدین در حقوق خصوصی ایران و مقایسه آن با اسناد بین المللی صورت نگرفته است. لذا در این پژوهش به بررسی حقوق متقابل کودک و والدین در حقوق خصوصی ایران و اسناد بین المللی می پردازیم. ابتدا قوانین مصرح و غیرمصرح حقوق خصوصی ایران در خصوص حقوق و تکالیف متقابل کودک و والدین و ضمانت اجرا های قانونی موجود را مورد بررسی قرار می دهیم، سپس تفاوت های قوانین ایران و اسناد بین المللی و حق شرط ایران بر کنوانسیون حقوق کودک را مورد ارزیابی قرار می دهیم. در نهایت نواقص و کاستی های قانونی را شناسایی و راهکارهای قانونی رفع نواقص راارائه خواهیم داد.
هدفهای تحقیق
-افزایش ادبیات موضوع، آگاهی ها و اطلاعات مربوط به ماهیت حقوق و تکالیف متقابل کودک و والدین طریق بررسی جامع و مفصل این موضوع.
-بررسی و ارائه نواقص و کاستی های مدیریتی و قانونگذاری در رابطه با موضوع.
-تبیین و تشریح حقوق و تکالیف متقابل قانونی و تربیتی کودکان و والدین در مقابل هم.
– کمک به جامعه حقوقی،وکلاء،دانشجویان در جهت بالا بردن دانش حقوقی از طریق ارائه منبع مستقل در این زمینه.
– ارائه راهکار و پیشنهادات بوسیله بررسی تطبیقی موضوع با اسناد بین المللی.
سوالات یا فرضیه های تحقیق ( بیان روابط بین متغیرهای مورد مطالعه )
آیا در حقوق متقابل والدین و فرزندان،تفاوتی بین حقوق ایران و اسناد بین المللی وجود دارد؟
آیا والدین تنها نسبت به تربیت فرزند در دوران کودکی مسئول هستند؟
آیا همه حقوق و تکالیف متقابل والدین و کودک در قوانین تصریح شده است؟
آیا حقوق متقابل والدین و فرزندان دارای ضمانت اجرا می باشد؟
فرضیه ها
بله، در این رابطه بعضی حقوق و تکالیفی در اسناد بین المللی هست که در قانون ایران فاقد وجاهت شرعی می باشد.
والدین علاوه بر دوران کودکی در همه مراحل زندگی کودکان حقوق و وظایفی برعهده دارند.
بعضی از حقوق و وظایف تصریح شده و برخی را هم از عرف و عادات می توان استنباط کرد.
بعضی از حقوق دارای ضمانت اجرا هستند و بعضی هم فاقد ضمانت اجرا می باشند.
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
در پژوهش پیش رو سعی خواهیم کرد، توصیف حقوقی و تحلیل محتوا براساس قواعد منطقی حقوقی بوده تا نتیجتاً به بهترین نظرها رسیده و ابهامات موجود و جایگاه واقعی موضوع را شناخته و ارائه نماییم. همچنین نگارنده در صدد است که طرز ارائه مطالب تحقیق ضمن این که از جنبه های نظری برخوردار باشد، جنبه های عملی و کاربردی نیز داشته باشد. در واقع در تهیه و گردآوری سعی شده است با بهره گرفتن از روش تحلیلی و منابع کتابخانه ای، علی رغم منابع محدود در این زمینه، نظرات حقوقدانان (داخلی و خارجی)در هر زمینه که مربوط به این عنوان باشد،جمع آوری و در حد امکان با رجوع به کتب و مقالات ایشان، موضوعات بررسی شده و همچنین رویه عملی حاکم نیز در آن خصوص بیان شده باشد. و در این راستا از تقسیماتی چون فصل، مبحث، گفتار و بند بهره جسته و در نهایت به عنوان نتیجه، فشرده نتایج به دست آمده به منظور ارائه پاسخی در خور شایسته به سوالات تحقیق بیان خواهد گردید.

فصل اول:
مبانی و مفاهیم
فصل اول: مبانی و مفاهیم
در جهت بررسی تکالیف متقابل کودک و والدین، ابتدا به بررسی و تعریف مفاهیم و اصطلاحات کلیدی، ازجمله تعریف کودک در قوانین ایران و اسناد بین المللی، تعریف حق و حقوق و بررسی اعلامیه ها و کنوانسیون جهانی حقوق بشر در زمینه حقوق کودک می پردازیم.
مبحث اول : کودک
متاسفانه در قوانین ایران، تعریف جامع و کاملی از کودکارائه نشده است و قانونگذار جسته و گریخته تنها به قانونگذاری راجع به کودک پرداخته است.
گفتار اول : تعریف کودک از دیدگاه فقه و قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی
کودک در لغت به چند معنی آمده است؛ از جمله: کوچک، صغیر، طفل و بچه، خواه پسر باشد و یا دختر، فرزندی که به حد بلوغ نرسیده است پسر یا دختر، و به معنی جوان نیز به کار رفته است. چنانکه در کلیله و دمنه آمده است؛ «بازرگانی که زن نیکو و کودک گزیند و عمر در سفر گذارد». جمع کودک، کودکان است. در این گفتار به بررسی تعریف کودک از دیدگاه فقه و قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی می پردازیم.
بند اول: تعریف کودک از دیدگاه فقه

در اصطلاح فقهی کودک به کسی گفته می شود که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. صغیر ممکن است غیر ممیز باشد. صغیر غیر ممیز شخص نابالغی است که دارای قوه درک و تمییز نیست؛ زشت را از زیبا و سود را از زیان تشخیص نمی دهد و نمی تواند اراده حقوقی (انشایی) داشته باشد. لیکن صغیر ممیز، صغیری است که دارای قوه ادراک و تمییز نسبی است؛ با این که به سن بلوغ نرسیده، زشت را از زیبا و سود را از زیان باز می شناسد و می تواند اراده حقوقی داشته باشد. انسان در سالهای اول زندگی فاقد درک و تمیز است، به تدریج، به موازات رشد اعضای بدن، قوه عقلانی او نیز تکامل می یابد و به مرحله ای می رسد که سود و زیان، زشت و زیبا را از همدیگر تمیز می دهد. این مرحله که زمان آن در کودکان مختلف متفاوت است، مرحله یا سن تمیز نامیده می شود. صغیر قبل از رسیدن به این مرحله، صغیر غیر ممیز نام داشته و تمامی اعمال حقوقی او باطل و بلا اثر است زیرا فاقد اراده حقوقی (انشایی) می باشد.

بند دوم: تعریف کودک از دیدگاه قانون مجازات اسلامی
در تبصره یک ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی فعلی مقرر شده است که: منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. بلوغ شرعی بر اساس تبصره یک ماده۱۲۱۰ قانون مدنی، برای پسر ۱۵ سال تمام قمری و برای دختر ۹ سال تمام قمری است. درماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری ، علیرغم اختصاص شعب مخصوص برای رسیدگی به جرایم اطفال تعریف صریحی از واژه کودک نشده است و تنها با بیان این نکته که طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد اکتفا نموده اند و در قانون کار، تعریف کودکی تا ۱۵ سالگی است در مورد ازدواج، این سن با اجازه دادگاه برای دختران پس از ۱۳سال شمسی و برای پسران پس از ۱۵ سال تعریف شده است. اما آنان از ۱۸ سالگی حق شرکت در انتخابات, دریافت گواهینامه و گذرنامه را دارند. حال آنکه کنوانسیون حقوق کودک ماده یک, به تعریف کاملی از کودک پرداخته است کودک را کسی می داند که سن او کمتر از ۱۸ سال باشد که دولت ایران علیرغم پذیرش این کنوانسیون, در قانون مدنی, آیین دادرسی کیفری و قانون کار، مواد قانونی متعارض با آن دارد که به نظر می رسد تعیین سن مشخصی برای احراز کودکی و بزرگسالی بسیار مناسب تر از وجود ابهام و احاله آن به تعیین سن بلوغ باشد، چرا که در نواحی مختلف کشور، افراد در سنین متفاوت به بلوغ می رسند و در موارد مهمی چون اعمال مجازات، بسیار مشکل است که قاضی به احراز بلوغ افراد دست پیدا کند و به نظر می رسد نوعی تفاوت و بی عدالتی در مورد مجرمین ایجاد می شود. دراین میان ممکن است شخصی به بلوغ جسمی رسیده ولیکن بلوغ عقلی کافی نداشته باشد و برعکس، فردی باشد که به بلوغ عقلی رسیده و بلوغ جسمی و جنسی نداشته باشد. پس چگونه می توان تنها با استناد به رسیدن سن بلوغ ، شخصی را

You may also like...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *