۱-۴ فرضیه های تحقیق ۳
۱-۵ روش تحقیق ۴
۱-۶ مشکلات تحقیق ۴
فصل دوم : تاریخچه
۲-۱ تاریخچه ۵
۲-۱- ساکنان اولیه سرزمین فلسطین چه کسانی بودند ۵
۲-۱-۲ جایگاه بیت المقدس نزد مسلمانان ۱۰
۲-۱-۳ تقدس خاک سرزمین فلسطین ۱۱
۲-۱-۴ تاریخچه صهیونیزم و مهاجرت ۱۲
۲-۳ اعلامیه بالفور ۱۷
۲-۴ تولد اسرائیل ۲۱
۲-۵ جنگهای بین اعراب و اسرائیل ۲۲
۲-۵-۱ جنگ ۱۹۴۸ ۲۲
۲-۵-۲جنگ ۱۹۵۶ ۲۴
۲-۵-۳ جنگ ۱۹۶۷ ۲۵
۲-۵-۴ جنگ ۱۹۷۳ ۲۶
۲-۵-۵ جنگ ۱۹۸۲ ۲۹
فصل سوم : روند تشکیل دولت فلسطینی و عوامل آن
مقدمه ۳۱
۳-۲ قطعنامه های مهم در خصوص حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین ۳۳
۳-۳-۱ اعلامیه کمپ دیوید ۳۶
۳-۴ ابتکارات و طرح های صلح ۳۷
۳-۴-۱ موافقتنامه اسلو۱ ۴۰
۳-۴-۲ موافقتنامه غزه – اریجا ۴۵
۳-۴-۳ قرارداد اسلو ۲ ۴۶
۳-۴-۳ موافقت نامه های الخلیل ۴۸
۳-۴-۴ مذاکرات مریلند ۱ ۴۹
۳-۴-۵ موافقتنامه مریلند ۲ ۵۱
۳-۴-۶ کمپ دیوید دوم ۵۳
۳-۴-۷ انتفاضه الاقصی ۵۶
۳-۴-۸ نقشه راه ۵۹
۳-۵ فلسطین بعد از عرفات ۶۲
۳-۶ نقش سازمانهای بین المللی در بحران فلسطین ۶۴
۳-۶-۱ نقش جامعه ملل در بحران فلسطین ۶۴
۳-۶-۲ نقش سازمان ملل متحد در بحران فلسطین ۶۵
۳-۶-۳ نقش شورای امنیت در فلسطین ۶۹
۳-۶-۴ نقش دیوان بین المللی دادگستری ۷۲
۳-۶-۵ تلاش های بین المللی در مورد فلسطین ۷۳
۳-۶-۶ آخرین تلاشهای فلسطین در عضویت سازمان ملل ۷۵
۳-۶-۷ عضویت در سازمان ملل ۷۶
۳-۷ شناسایی ۷۷
۳-۸ درخواست عضویت فلسطین در سال۲۰۱۱ ۷۸
۳-۹ مزایای برخورداری از شناسایی توسط مجمع عمومی ۸۰
فصل چهارم : موانع ایجاد کشور فلسطین
۴-۱شهرک سازی ۸۱
۴-۱-۱ دیدگاه تاریخی ۸۲
۴-۱-۱-۱ ابتدا تا سال ۱۹۶۷ ۸۳
۴-۱-۱-۲ دوره دوم ۱۹۷۷-۱۹۶۷ ۸۴
۴-۱-۱-۴ دوره سوم ۱۹۹۲-۱۹۷۷ ۸۵
۴-۱-۱-۵ دوره چهارم ۱۹۹۶-۱۹۹۲ ۸۶
۴-۱-۱-۶ دوره پنجم ۱۹۹۶-۲۰۱۰ ۸۸
۴-۱-۲-۱ احداث شهرک های جدید در بیت المقدس و نوار غزه ۹۲
۴-۱-۲-۲ شهرک های یهودی نشین در نوار غزه ۹۳
۴-۲ دیوار حائل ۹۸
۴-۲-۱ ساخت دیوار حائل و نقض حقوق بشردوستانه ۱۰۴
۴-۲-۲ ساخت دیوار حائل و حقوق بشر ۱۱۰
۴-۳ آوارگان ۱۱۵
۴-۳-۱ دوره ای اول گ۴-۳-۲ دورهی دوم سال های ۱۹۴۸-۱۹۴۷ ۱۱۶
۴-۲-۳ دوره سوم سال ۱۹۴۹ تاکنون ۱۱۷
۴-۳-۴ حق بازگشت ۱۱۸
۴-۳-۴-۱ مبنای حقوقی حق بازگشت ۱۲۰
۴-۳-۵ تصمیمات و قطعنامه های مجامع بین الملل ۱۲۲
۴-۳-۵-۱ تصمیمات و قطعنامه های مجامع بین الملل ۱۲۵
۴-۳-۵-۱ قطعنامهی ۱۹۴ ۱۲۵
۴-۴ اشغال سرزمین ۱۲۹
۴-۴-۱ قعطنامه تقسیم ۱۳۰
۴-۴-۲ اشغال سرزمین و تاثیر آن برحاکمیت ۱۳۱
۴-۴-۳ قطعنامه ۲۶۲۵ ۱۳۱
فصل پنجم : نتیجه گیری
۵-۱ نتیجه گیری ۱۳۵
کتب فارسی ۱۳۷
منابع خارجی ۱۳۹
چکیده انگلیسی ۱۴۰ چکیده
در سالهای اخیر و در قرن حاضر یکی از چالشهای بزرگ به مناقشه اعراب و اسرائیل خصوصا اسرائیل و فلسطینیان و ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی بوده است . تا آنجایی که این بحران بر روی روابط کشورها و تصمیمات سازمانهای بین المللی تأثیرات فراوانی داشته است . که در این خصوص کشورها و سازمانهای بین المللی نیز شاهد ارائه طریق ها ، قطعنامه ها ، بیانیه ها ، راهکارها و پیشنهاداتی برای حل این مناقشه بوده اند .
این پایان نامه با ۴ فصل و یک نتیجه گیری به بررسی روند شکل گیری دولت مستقل فلسطینی و عوامل و موانع آن خواهد پرداخت که ابتدا لازم است در خصوص تاریخچه حضور مسلمانان ، یهودیان و مسیحیان در دوران مختلف تاریخ پرداخت . که این خود نیز به نوعی بر حقانیت مسئله کمک خواهد نمود . همچنین به جنگهای میان اعراب و اسرائیل و به نتایج حاصل از آن خواهیم پرداخت و در ادامه به روند تشکیل کشور فلسطین اشاره و حق داشتن کشور مستقل برای مسلمانان و فلسطینیان که با پیشینه تاریخی و همچنین حقانیت تاریخی مسلمانان و حق تعیین سرنوشت بر این منطقه مورد تأکید قرار می دهیم و سپس اشاره ای به طرح های سازمانهای بین المللی و ابتکارات کشورها پرداخته می شود و خصوصا به پیمان اسلو نیز به دقت خواهیم پرداخت .
نقش سازمانهای بین المللی خصوصا سازمان ملل متحد و ارکان آن با عنایت به موقعیت و وظایف ذاتی خود ، در ایجاد کشور مستقل فلسطینی مورد اشاره قرار گرفته و میزان فعالیت آنها و تصمیمات مهم تأثیرگذارشان و در مقابل عدم کارآیی آنها و دخالت قدرتهای بزرگ نیز مورد توجه و تأکید قرار گرفته است .
سرانجام به بررسی موانع تشکیل دولت مستقل فلسطینی از جمله شهرک سازی ، دیوار حائل و مسأله بازگشت آوارگان که هر کدام از این مشکلات جدی و مهم می باشد و متأسفانه هنوز در تصمیمات و ارائه راهکارهای بین المللی کمتر به آن پرداخته شده است که شاید پرداختن با این مشکلات را باعث تحریک طرفین و به نتیجه نرسیدن گفتگوهای صلح می دانند ،باشد . در حالیکه باید این نکته را فراموش نکرد که اصولا ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی بدون حل مشکلات فوق امری تقریبا غیر قابل وقوع می باشد .
در نهایت و در نتیجه گیری ضمن پرداختن به فرضیه های تحقیق و عدم امکان دستیابی به صلح عادلانه بدون توجه به خواست های مردم فلسطین ازجمله حق تعیین سرنوشت توسط خودشان و احقاق حقوق حقه آنها و برداشتن مشکلات عنوان شده در بالا ، به این نتیجه خواهیم رسید که ایجاد دولت مستقل فلسطینی بدون یک تصمیم مهم و قاطع از سوی مراجع اجرائی فلسطین و حضور حتمی و قطعی خود فلسطینیان و نیز همراهس۰ی جامعه بین المللی به ویژه سازمان ملل متحد میسر نخواهد بود .
واژگان کلیدی: سازمانهای بینالمللی، دولت مستقل فلسطین، حق تعیین سرنوشت، دیوار حائل، آوارگان

فصل اول: کلیات

۱-۱ مقدمه
در سالهای گذشته نه چندان دور و به ویژه پس از به وجود آمدن سازمانهای بین المللی و نقش آنها در خصوص تشکیل یک کشور و دولت مستقل و حق تعیین سرنوشت توسط انسانها هموراه یکی از دغدغه های اصلی بوده است . انسانها همواره به دنبال آن بوده اند که در تعیین نوع حکومت و مستقل بودن کشور خود تلاش کنند و این مسأله را به عنوان یکی از آرمانهای خود تبدیل کرده اند و حتی برای این آرمان نیز از بهترین و مهمترین آرزوها و آمال خود گذشته اند و حتی جان خود را از دست داده اند و نمونه بارز آن را می توان در دوران معاصر به آفریقای جنوبی ، کانادا و بسیاری از کشورهای دیگرجستجو کرد . بحران فلسطین به لحاظ تاریخی بایستی به دوران بعد ازحکومت امپراطوری عثمانی و قیمومیت انگلستان بر فلسطین دانست و این بحران که تاکنون نزدیک به یک قرن می باشد کماکان بدون نتیجه و یک معضل بین المللی باقی مانده است .
از آنجائیکه منطقه مهم خاورمیانه نیز به لحاظ موقعیت استراتژیک و اهمیت آن برای کشورهای قدرتمند و سازمانهای بین المللی و دیگر کشورها همواره به دنبال حل این مشکل و معضل بین المللی بوده اند و در این خصوص جلسات متعدد و گردهمایی های بسیاری در جهان برگزار شده است و صاحبنظران و کارشناسان زیادی تلاش کرده که به آن خواهیم پرداخت .
حال با توجه به اینکه مسأله فلسطین از زمان تشکیل دولت اسرائیل در سال ۱۹۴۸ که توسط « دیوید بن گوردین » مطرح شد و بلافاصله توسط آمریکا موجودیت اسرائیل به رسمیت شناخته شد تا به امروز که به عنوان یکی از مهمترین بحرانهای جهان خصوصا خاورمیانه بوده است که در این باره نیز جنگهای بسیاری رخ داد و انسانهای بیگناه زیادی جان خود را از دست دادند که رنگ حقوق بشری به خود گرفته است و ضرورت نیاز دستیابی به صلح به مراتب نقش پررنگ تری ایفا می کند و از سویی نیز توجه بسیاری را به خود جلب نموده است و در روابط سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و حقوقی جهان و منطقه را متأثر از خود نموده است . لذا سعی شده است در این رساله که شامل یک مقدمه ، ۴ فصل و نتیجه گیری می باشد با نگاهی حقوقی تشکیل دولت مستقل فلسطینی و موانع بر سر راه آن را مورد بررسی قرار دهیم .
۱-۲ هدف
هدف از نگارش این پایان نامه این است که :
روند سازش و ارائه راهکارها برای ایجاد دولت مستقل فلسطینی
ضرورت تشکیل دولت مستقل فلسطینی بر اساس نقش سازمانهای بین المللی
مشکلات و موانع از جمله : آوارگان ، دیوار حائل ، مسئله مرزها و مشخص نبودن مرزها
که هرکدام را بایستی مورد بررسی قرار داد .
۱-۳ بیان مسئله :
مسئله فلسطین و حق تعیین سرنوشت توسط مردم فلسطین به عنوان یک کشور مستقل که دارای حاکمیت ملی است موضوعی بوده است که نزدیک به یک قرن جامعه جهانی را با چالش مواجه نموده است که در این بین با به وجود آمدن اسرائیل در سرزمین های اشغالی این موضوع را دستخوش حوادث و اتفاقات ناگواری نموده است . در این پژوهش سعی شده است به روند تشکیل دولت مستقل فلسطینی ، مولفه ها ، ابعاد و پیچیدگی ها و مشکلات موجود در آن پرداخت .
۱-۴ سوال های تحقیق :
در این رساله به این سئوال پاسخ داده می شود که در تشکیل دولت مستقل فلسطینی مولفه های منشأ اثر کدامند ؟ ومهمترین رویدادهای تاریخی در بحران فلسطین چه مواردی بوده است ؟ و سازمانهای بین المللی خصوصا سازمان ملل متحد در تشکیل دولت مستقل فلسطینی چه جایگاهی دارد و نقش آن چیست؟
علاوه بر آن موانع و مشکلات تشکیل دولت مستقل فلسطینی کدامند و موانع موجود را شناسایی نمود و آیا امکان یک دولت مستقل فلسطینی با تکیه بر حق تعیین سرنوشت ( به عنوان یکی از قواعد آمره حقوق بین الملل در سالهای اخیر ) وجود دارد ؟
۱-۵ فرضیه های تحقیق :
به نظر می رسد، تشکیل دولت فلسطین سازگار با هنجارهای حقوق بین الملل معاصر بوده و حتی می تواند کلاسیک باشد . در این راستا سازمان های بین المللی از قبیل سازمان ملل متحد نقش ایفا نموده اند.
۱-۶ روش تحقیق :
در این پایان نامه سعی شده است با روش گرد آوری اطلاعات به بررسی سوابق مربوط به گفتگوهای صلح و تأثیر آن بر روند شکل گیری دولت مستقل فلسطینی پرداخته شده است .
۱-۷ مشکلات تحقیق :
یکی از بزرگترین مشکلات دوری از مراکز اطلاعات و همچنین به دلیل آنکه این بحران ماهیتی سیاسی دارد ، تفکیک بین جنبه های حقوقی و سیاسی یکی دیگر از مسائل حساس برای نگارنده بوده است .

فصل دوم : تاریخچه

۲-۱ تاریخچه فلسطین :
تاکنون مسلمانان ، ایرانیان ، مصریان ، رومی ها ، عثمانیها ، انگلیسی ها ، یهودی ها و سلسله های کوچک و بزرگ دیگری در منطقه فلسطین حکمرانی کرده اند که مدت حکمرانی هر کدام متفاوت بوده و در طول تاریخ فلسطین بارها دست به دست شده است .
۲-۱-۱ ساکنان اولیه سرزمین فلسطین چه کسانی بودند ؟
بررسی مستند تاریخی از سابقه حضور اقوام مختلف در فلسطین از ابتدای تاریخ تا امروز نشان می دهد که قدیمی ترین و اولین ساکنان این سرزمین اجداد مردم مسلمانی بودند که امروز برای بیرون راندن بیگانه از خانه و کاشانه به مبارزه برخاسته اند . برای اثبات این ادعا می بایست اعماق تاریخ را مورد کاوش قرار دهیم تا در یابیم کدام اقوام و یا ملتی و یا کدام آیین اعتقادی برای اولین بار که در این سرزمین حضور پیدا نموده به این حضور استمرار بخشیده اند چرا که حق سیاسی به هر سرزمینی بر اساس اصولی چون حق تقدم تصرف ، طول مدت و تداوم حاکمیت ، ویژگی های نژادی و جمعیت فعلی ان سرزمین تعیین میشود .
اسناد و مطالعات باستان شناسی نشان می دهد که سابقه تاریخی فعلی فلسطین به حدود ۳ هزار سال قبل از میلاد مسیح بر میگردد و برای اولین بار قبایلی از کنعانی های جزیره العرب به این سرزمین کوچ کرده و در انجا ساکن شدند باستان شناسان می گویند: « اسکلت ها و شکل های فسیل های بر جای مانده از ساکنان حدود پنجاه هزار تا بیست هزار قبل در این منطقه به خاندان و تبار سام و حام ( فرزندان نوح پیامبر ) تعلق دارد . این مطلب با شرح کتاب مقدس – شامل عهد عتیق و جدید – که کنعانیان اولین ساکنان فلسطین بودند کاملا مطابقت دارد » .
کنعان پسر حام و حام وسام و یافیت سه برادر بودند که بعد از طوفان نوح باقی مانده و همه افراد بشر از نسل آنها هستند .
بنابراین همان گونه که در تاریخ آمده است کنعانی های عرب اولین مردمانی بودند که در این سرزمین ساکن شدند و نام «

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *