پایان نامه حقوق

منبع مقاله درباره حقوق مدنی جنین

۲۲
۳: اثبات نسب مادری…………………………………………………………………………………………۲۴
ب: جنین و نسب نامشروع………………………………………………………………………………………۲۴

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۱: اثبات نسب ناشی از زنا…………………………………………………………………………………..۲۴
۲ : اثبات نسب ناشی از نکاح باطل……………………………………………………………………….۲۵

بخش دوم- نحوه برخورداری جنین از حقوق مدنی…………………………………………………………۲۶
مبحث اول- حقوق مالی جنین……………………………………………………………………………………………….۲۷
گفتار اول- مالکیت جنین نسبت به اعیان…………………………………………………………………………………..۲۷
الف- هبه به جنین…………………………………………………………………………………………………………..۲۹
ب وصیت تملیکی…………………………………………………………………………………………………………..۳۱
گفتار دوم- بهرهمندی جنین از منافع اموال…………………………………………………………………………………۳۵
الف- حق انتفاع……………………………………………………………………………………………………………..۳۶
۱- عمری………………………………………………………………………………………………………………..۳۷
۲ – رقبی…………………………………………………………………………………………………………………۳۷
۳ – سکنی……………………………………………………………………………………………………………….۳۸
۴- حبس مطلق…………………………………………………………………………………………………………۳۸
ب – وقف به جنین……………………………………………………………………………………………………….۳۹
گفتار سوم – ارث جنین و موانع آن ……………………………………………………………………………………….۴۱
الف- ارث و سقط جنین……………………………………………………………………………………………….۴۵
ب- کفر……………………………………………………………………………………………………………………..۴۶
ج- لعان……………………………………………………………………………………………………………………..۴۷
د- ولد الزنا………………………………………………………………………………………………………………..۴۸
گفتار چهارم- نفقه جنین…………………………………………………………………………………………………………۴۸
الف: نفقه جنین در فسخ نکاح و طلاق بائن……………………………………………………………………۵۲
ب: نفقه جنین در صورت فوت پدر…………………………………………………………………………….. ۵۳
ج: نفقه جنین در بذل نکاح منقطع………………………………………………………………………………….۵۳
مبحث دوم – حقوق غیر مالی جنین……………………………………………………………………………………………..۵۴
گفتار اول- احترام به حیات جنین………………………………………………………………………………………………….۵۵
الف- حق حیات……………………………………………………………………………………………………………….۵۵
ب – سقط جنین………………………………………………………………………………………………………………۵۶
۱: حمایت های کیفری از جنین…………………………………………………………………………………….۵۷
۲ : موارد اباحه و موانع مسئولیت………………………………………………………………………………….۶۱
ج- بررسی تطبیقی سقط جنین……………………………………………………………………………………………۶۴
۱- سقط جنین در آمریکا…………………………………………………………………………………………….۶۴
۲- سقط جنین در حقوق انگلستان………………………………………………………………………………..۶۸
۳- سقط جنین در حقوق فرانسه……………………………………………………………………………………۶۹
۳-۱ – ختم ارادی حاملگی بنا به دلایل درمانی……………………………………………………………۷۰
۳-۲- قطع دوران بارداری بدون رضایت زن در حقوق فرانسه………………………………………..۷۱
۳-۳- قطع دوران بارداری با رضایت زن…………………………………………………………………….۷۱
۳-۴- قطع دوران بارداری توسط زن…………………………………………………………………………..۷۲
گفتار دوم- بهداشت روانی جنین…………………………………………………………………………………………………۷۴
گفتار سوم- سرپرستی جنین………………………………………………………………………………………………………..۷۵
الف- حضانت و موانع آن ……………………………………………………………………………………………….۷۵
۱: جنون…………………………………………………………………………………………………………………….۸۰
۲:ازدواج……………………………………………………………………………………………………………………۸۰
۳ : کفر……………………………………………………………………………………………………………………..۸۱
۴ : انحطاط اخلاقی……………………………………………………………………………………………………..۸۱
۵ : فوت……………………………………………………………………………………………………………………۸۱
ب- اداره اموال جنین بوسیله نمایندگان ………………………………………………………………………………۸۱
۱: ولی و وصی………………………………………………………………………………………………………….۸۲
۲: امین جنین…………………………………………………………………………………………………………….۸۳
۳: قیم جنین………………………………………………………………………………………………………………۸۳
بخش سوم : احکام جنین بوجود آمده از طریق تکنولوژی نوین …………………………………..۸۵
مبحث اول: تلقیح مصنوعی و احکام آن ………………………………………………………………………………………۸۶
گفتار اول: تلقیح مصنوعی وروش های متداول آن ……………………………………………………………………………..۸۷
الف: مفهوم تلقیح مصنوعی ………………………………………………………………………………………………….۸۷
ب : روش های تلقیح مصنوعی ………………………………………………………………………………………………۸۸
۱ : اهدای تخمک ………………………………………………………………………………………………………..۸۸
۲ : اهدای اسپرم …………………………………………………………………………………………………………۸۹
۳: اهدای جنین …………………………………………………………………………………………………………..۹۰
۴: اجاره رحم(مادر جانشینی ) ……………………………………………………………………………………..۹۱
گفتار دوم : احکام جنین ایجاد شده از تلقیح مصنوعی …………………………………………………………………….۹۲
الف : بررسی احکام خاص انتقال جنین …………………………………………………………………………………۹۸
ب: بررسی ابعاد حقوقی اهدا و انتقال جنین ………………………………………………………………………….۹۹
مبحث دوم : شبیه سازی جنین و نگرش ادیان به شبیه سازی انسان و بررسی راهکارهای حقوقی……..۱۰۴
گفتار اول: مفهوم شبیه سازی …………………………………………………………………………………………………….۱۰۴
گفتار دوم : نگرش ادیان به شبیه سازی انسان ………………………………………………………………………………۱۰۷
گفتار سوم : بررسی راهکارهای حقوقی ……………………………………………………………………………………..۱۱۰
نتیجهگیری…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۵
پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۷

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۹ چکیده”
با وجود توجه بشر به این مسئله در طول تاریخ، متأسفانه در خصوص خود جنین و حقوق و منافع او توجه کافی به عمل نیامده و همواره جهت حمایت از انسانهای کامل در جوامع مختلف قانونهای متنوعی تدوین گشته و سعی شده به تمام آزادیها و حقوق و منافع او در زندگی اجتماعی توجه شود؛ اما تاکنون نسبت به حقوقی که جنین دارد، یا باید داشته باشد، تحقیقات جامع و کاملی صورت نپذیرفته است. در حالی که وظیفه انسان در قبال موجودی که روح الهی در او دمیده شده و مشیت الهی در به وجود آمدن آن سهیم بوده، بسیار سنگین است و زیبنده نیست موجودی را که هیچگونه قدرت دفاعی ندارد، دارای حقی ندانسته و حقوق او را پایمال کنیم. در کشور ما نیز متأسفانه در اکثر کتب فقهی و حقوقی، حقوق فرد پس از تولد مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در خصوص جنین تنها به ضمانت اجرای سقط آن در مراحل مختلف تکوین و تکامل و نیز ارث و وصیت اشاره شده است. بنابراین در این تحقیق سعی شده است به روش کتابخانه ای در حد امکان به بررسی همهجانبه حقوق این موجود ضعیف اعم از مالی و غیرمالی پرداخته شود و جهت حمایت از او راهحلهایی ارائه گردد. جنین بالقوه، انسان کاملی است و طبعاً از لحاظ لقاح دارای حقوقی میباشد؛ اما چون اراده او تکامل نیافته است، تصور تکلیف برعهده او میسر نیست. هر چند که ممکن است قهراً دارای تکلیف گردد، مانند تعلق دیون متوفی. اگر جنینی هم جزء ورثه باشد، نسبت به سهمی که از ترکه میبرد، دیون متوفی بر عهده او قرار میگیرد. اما چون موضوع تحقیق حقوق مدنی جنین است، بنابراین مسائل بررسی شده محدود به حقوق، یعنی مزیتهایی است که قانوناً میتوان برای جنین در نظر گرفت، و نه تکالیفی که ممکن است به عهده او بار گردد. ولی به لحاظ اینکه عرفاً از واژه جنین برای تمام مراحل تکوین و تکامل آن استفاده میشود، در این تحقیق هم هرجا بحث از حقوق مدنی جنین به میان آمد، به معنای عام آن بوده که در بردارنده تمامی مراحل رشد بدون تفکیک مراحل مختلف آن است.
سوالات و مسائل مختلفی در خصوص حقوق جنین وجود دارد، که راه کار قانونی صریحی نمیتوان برای آنها یافت. در این تحقیق سعی شده است با بررسی مسائل راهحل مناسبی را تا حدودی ارائه نمود.

واژگان کلیدی : اهلیت جنین ، حقوق مالی، اثبات نسب ، اداره اموال جنین

مقدمه “
الف: بیان مساله
اقرا باسم ربک الذی خلق(علق، ۱)
بخوان به نام پروردگارت که آفریننده عالم است.
خلق الانسان من

You may also like...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *