پایان نامه های روانشناسی

پایان نامه با واژه های کلیدی پیشرفت تحصیلی

۲-۱-۲-۳٫ سبک مدیریت غیر مداخله گرا ۳۰
۲-۱-۲-۴٫ سبک مدیریت تعامل گرا ۳۱
۲-۱-۳٫ یادگیری خود تنظیمی ۳۴
۲-۱-۴٫ پیشرفت تحصیلی ۴۵

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۲-۱-۴-۱٫ اهمیت پیشرفت تحصیلی ۴۸
۲-۱-۴-۲٫ اهمیت پیش بینی پیشرفت تحصیلی از لحاظ کاربردی ۴۸

۲-۱-۴-۳٫ اهمیت پیش بینی پیشرفت تحصیلی از نظر کارآیی نظام آموزشی ۴۹
۲-۲٫ مبانی تجربی ۴۹
۲-۲-۱٫ تحقیقات انجام شده در داخل کشور ۴۹
۲-۲-۲٫ تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ۵۶
۲-۳٫ جمع بندی کلی نظریه ها و تحقیقات ۷۳
فصل سوم روش پژوهش ۷۷
مقدمه ۷۸
۳-۱٫ نوع تحقیق ۷۸
۳-۲٫ متغیرهای مورد بررسی ۷۸
۳-۳٫ جامعه آماری ۷۸
۳-۴٫ حجم نمونه و روش نمونه گیری ۷۹
۳-۵٫ ابزارهای تحقیق ۷۹
۳-۶٫ روایی و پایایی ابزار سنجش ۸۰
۳-۶-۱٫ روایی ۸۰
۳-۶-۲٫ پایایی ۸۱
۳-۷٫ شیوه های جمع آوری اطلاعات ۸۱
۳-۸٫ روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها ۸۱
فصل چهارم یافته های پژوهش ۸۲
مقدمه ۸۳
۴-۱: توصیف شاخص های دموگرافیک (بررسی ویژگی های عمومی): ۸۳
۴-۱-۱ : وضعیت جنسیت آزمودنی ها : ۸۳
۴-۱-۲: وضعیت میزان تحصیلات: ………………………………………………………………………………………………….۸۴
۴-۲: وضعیت متغیرهای تحقیق ۸۵
۴-۲-۱: نوع مدیریت کلاس اساتید : ۸۵
۴-۲-۲: نمره های مدیریت کلاس اساتید: ۸۶
۴-۳: بررسی فرضیه های تحقیق: ۸۷
۴-۳-۱: بین سبک مدیریت کلاس با یادگیری خود تنظیمی دانشجویان رابطه وجود دارد………………………….۸۹
۴-۳-۲:بین سبک مدیریت کلاس با پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه وجود دارد. ۹۰
۴-۳-۳: بین یادگیری خود تنظیمی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه وجود دارد. ۹۲
۴-۳-۴: بین سبک مدیریت تعاملی کلاس با یادگیری خودتنظیمی دانشجویان رابطه وجود دارد. ۹۳
۴-۳-۵: بین سبک مدیریت تعاملی کلاس با پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه وجود دارد. ۹۵
۴-۳-۶: بین مدیریت کلاس اساتید مرد و زن تفاوت وجود دارد. ۹۶
۴-۳-۷: بین مدیریت کلاس اساتید در رده های مختلف میزان تحصیلات تفاوت وجود دارد. ۹۸
۴-۳-۸: بین یادگیری خودتنظیمی دانشجویان مرد و زن تفاوت وجود دارد. ۹۹
۴-۳-۹: بین پیشرفت تحصیلی دانشجویان مرد و زن تفاوت وجود دارد. ۱۰۱
۴-۳-۱۰: مدیریت کلاس اساتید و یادگیری خودتنظیمی می توانند پیشرفت تحصیلی دانشجویان را پیش بینی کنند. ۱۰۲
فصل پنجم بحث و نتیجه گیری ۱۰۷
۵-۱ مقدمه ۱۰۸
۵-۲ توضیح و تبیین نتایج ۱۰۸
۵-۲-۱ فرضیه نخست ) سبک مدیریت کلاس با یادگیری خود تنظیمی رابطه دارد. ۱۰۸
۵-۲-۲ فرضیه دوم) سبک مدیریت کلاس با پیشرفت تحصیلی رابطه دارد. ۱۰۹
۵-۲-۳ فرضیه سوم) یادگیری خود تنظیمی با پیشرفت تحصیلی رابطه دارد. ۱۱۰
۵-۲-۴ فرضیه چهارم) بین سبک تعامل گرا با یادگیری خودتنظیمی رابطه وجود دارد. ۱۱۱
۵-۳ پیشنهادهای کاربردی ۱۱۵
۵-۴ پیشنهادهای پژوهشی ۱۱۶
۵-۵ محدودیت های پژوهش ۱۱۷
منــابع ۱۱۸
پیوست هـا ۱۴۱

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ۲-۱٫ خلاصه تحقیقات انجام شده در داخل کشور……………………………………………………………………………۶۲
جدول ۲-۲ خلاصه تحقیقات انجام شده در خارج از کشور…………………………………………………………………………۶۸
جدول ۴-۱ : توزیع فراوانی وضعیت جنسیت آزمودنی ها……………………………………………………………………………۸۳
جدول ۴-۲ : توزیع فراوانی وضعیت تحصیلی آزمودنی ها…………………………………………………………………………..۸۴
جدول ۴-۳ : توزیع فراوانی نوع مدیریت کلاس اساتید……………………………………………………………………………….۸۵
جدول ۴-۴ : آماره های توصیفی نمره های مدیریت کلاس اساتید………………………………………………………………..۸۶
جدول ۴-۵:آزمون کلموگرف اسمیرنف برای بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای تحقیق………………………………….۸۹
جدول ۴-۶: آماره های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به رابطه بین سبک مدیریت کلاس با یادگیری خود نظیمی…………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۹
جدول ۴-۷: آماره های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به رابطه بین سبک مدیریت کلاس با پیشرفت تحصیلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۱
جدول ۴-۸: آماره های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به رابطه بین یادگیری خود تنظیمی با پیشرفت تحصیلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۲
جدول۴-۹: آماره های آزمون T برای مقایسه میانگین نمرات مدیریت کلاس اساتید در گروه مردان و زنان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۴
جدول ۴-۱۰ : آماره های آزمونanova برای مقایسه میانگین نمرات مدیریت کلاس اساتید در رده های مختلف میزان تحصیلات ………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۵
جدول۴-۱۱: آماره های آزمون T برای مقایسه میانگین نمرات یادگیری خودتنظیمی دانشجویان مرد و زن…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۷
جدول۴-۱۲: آماره های آزمون T برای مقایسه میانگین نمرات پیشرفت تحصیلی دانشجویان مرد و
زن…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۸
جدول۴-۱۳: آماره های آزمون T برای مقایسه میانگین نمرات یادگیری خودتنظیمی دانشجویان، اساتید دارای مدیریت کلاس مداخله گر و تعاملی……………………………………………………………………………………………………..۱۰۰
جدول۴-۱۴: آماره های آزمون T برای مقایسه میانگین نمرات پیشرفت تحصیلی دانشجویان، اساتید دارای مدیریت کلاس مداخله گر و تعاملی………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۱
جدول ۴-۱۵: آماره آزمون دوربین واتسون برای بررسی فرض نرمال بودن خطاها…………………………………………۱۰۴
جدول ۴-۱۶: متغیرهای وارد شده و خارج شده به مدل رگرسیونی……………………………………………………………..۱۰۴
جدول ۴-۱۷: خلاصه مدل………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۵
جدول ۴-۱۸: آماره های آزمونanova (تحلیل واریانس) برای بررسی تأثیر متغیرهای پیش بین (مدیریت کلاس اساتید و یادگیری خودتنظیمی) بر متغیر ملاک (پیشرفت تحصیلی)………………………………………………………………۱۰۵
جدول ۴-۱۹: جدول ضرایب رگرسیونی مدل ۲ (یادگیری خودتنظیمی)……………………………………………………..۱۰۶

فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل ۲-۱٫ مدل مفهومی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………۷۵
شکل ۲-۲٫ مدل تحلیلی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….۷۶

فهرست نمودارها

عنوان صفحه
نمودار ۴-۱ : درصد فراوانی وضعیت جنسیت آزمودنی ها……………………………………………………………………………۸۴
نمودار ۴-۲ : درصد فراوانی وضعیت سن آزمودنی ها…………………………………………………………………………………۸۵
نمودار ۴-۳ : درصد فراوانی نوع مدیریت کلاس از دیدگاه آزمودنی ها………………………………………………………..۸۶
نمودار ۴-۴: آماره های توصیفی متغیر مدیریت کلاس اساتید………………………………………………………………………۸۷
نمودار ۴-۵: نمودار پراکنش بین سبک مدیریت کلاس با یادگیری خود تنظیمی……………………………………………..۹۰
نمودار ۴-۶: نمودار پراکنش بین سبک مدیریت کلاس با پیشرفت تحصیلی……………………………………………………۹۱
نمودار ۴-۷: نمودار پراکنش بین یادگیری خود تنظیمی با پیشرفت تحصیلی……………………………………………………۹۳
نمودار ۴-۸: نمودار جعبه ای برای مقایسه توزیع نمرات مدیریت کلاس اساتید در گروه مردان و زنان…………………۹۴
نمودار ۴-۹: نمودار جعبه ای برای مقایسه توزیع نمرات مدیریت کلاس اساتید در رده های مختلف میزان
تحصیلات…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۶
نمودار ۴-۱۰: نمودار جعبه ای برای مقایسه توزیع نمرات یادگیری خودتنظیمی دانشجویان مرد و زن…………………..۹۷
نمودار ۴-۱۱: نمودار جعبه ای برای مقایسه توزیع نمرات پیشرفت تحصیلی دانشجویان مرد و زن………………………..۹۹
نمودار ۴-۱۲: نمودار جعبه ای برای مقایسه توزیع نمرات یادگیری خودتنظیمی دانشجویان، اساتید دارای مدیریت کلاس مداخله گر و تعاملی………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۰
نمودار ۴-۱۳: نمودار جعبه ای برای مقایسه توزیع نمرات پیشرفت تحصیلی دانشجویان، اساتید دارای مدیریت کلاس مداخله گر و تعاملی……………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۲

فصل اول

کلیات پژوهش

۱-۱٫ مقدمه
از آنجا که فراگیران در مرکز فرایند آموزش – یادگیری قرار گرفته اند، مجموعه متغیرهای مربوط به فراگیر از مهمترین متغیرها به شمار می آیند ( میلر و میلر۲، ۱۳۸۰ ) و چون فرایند یادگیری و آموزش از طریق تعامل در کلاس درس صورت می گیرد، بایستی عوامل مؤثر بر آن به صورت علمی بررسی شود.
یکی از عوامل مؤثر، تجهیز معلمان به مهارتهای کارآمد مدیریتی است. مدیریت جامع کلاس، میزان اشتغال دانشجویان در فعالیتهای برنامه درسی را افزایش می دهد و از هدر رفتن زمان برای رفع مشکلات رفتاری جلوگیری می کند ( عالی، امین یزدی،۱۳۸۷ ). از طرف دیگر، یادگیری خودتنظیمی۳ پیامدهای ارزشمندی در فرایند یادگیری – آموزش و حتی موفقیت زندگی دارد و یکی از مفاهیم مطرح در تعلیم و تربیت معاصر است، بنابراین استفاده از راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، از جمله عوامل تعیین کننده در موفقیت تحصیلی محسوب می شود و با بررسی آن می توان عملکرد تحصیلی دانش آموزان را پیش بینی نمود.
انتخاب روش صحیح مدیریت کلاس درس و سازماندهی آن از علائم موفقیت معلم به شمار می آید. انتخاب هرگونه شیوه ی مدیریتی، به سبک تدریس و هدفهای معلم بستگی دارد. معلمان با بکارگیری روش مدیریت مناسب کلاس درس خود می توانند در پرورش مهارتهای اجتماعی، خلاقیت ها و توانایی های دانش آموزان نقش مهمی داشته باشند و مشکلات انضباطی کمتری در کلاس خود مشاهده کنند (جمشیدی خسرقی، ۱۳۹۱ ).
چگونگی اداره کلاس و روش تدریس معلم منبع مهمی برای قضاوت درباره توانایی ها و ارزشهای شغلی اوست ( ایمر۴ و استاوگ۵، ۲۰۰۱ ). هدف از مدیریت کلاس این است که یک محیط مثبت و مولد داشته باشیم. وجود نظم و ترتیب در کلاس به خودی خود هدف نیست. هدف مهم دیگر در اداره ی کلاس این است که شاگردان چگونگی مدیریت رفتار خود را یاد بگیرند. تحول یافتن رفتار شاگرد از اجبار کردن آنان برای عمل به دستورات معلم تا رسیدن به خودنظم دهی و کنترل رفتار خود، یک یادگیری اساسی در مدیریت کلاس است. کمک به شکل گیری مدیریت خود و کنترل خود در شاگردان یکی از وظایف مهم تربیتی معلم است. با دستیابی به چنین مهارتهایی است که شاگرد به کسب موفقیت درسی و ایجاد روابط صحیح با دیگران و نظم دادن به زندگی خود خواهد رسید ( لطف آبادی، ۱۳۸۴ ).
یکی از مفاهیم مطرح در روانشناسی تربیتی و شناختی معاصر، یادگیری خودتنظیمی است. خودتنظیمی نقش مهمی در فرایندها و پیامدهای یادگیری و آموزش دارد ( خرازی و کارشکی، ۱۳۸۸ ). لموس (۲۰۰۰) نیز معتقد است راهبردهای خودتنظیمی، راهبردهایی است که دانش آموزان به کار می برند تا شناخت هایشان را تنظیم کنند و همچنین راهبردهای مدیریتی است که آنها برای کنترل یادگیری شان به کار می گیرند، خودتنظیمی به معنای ظرفیت فرد برای تعدیل رفتار متناسب با شرایط و تغییرات محیط بیرونی و درونی است. او توضیح می دهد که خودتنظیمی شامل توانایی فرد در سازماندهی و خودمدیریتی رفتارهایش جهت رسیدن به اهداف گوناگون یادگیری است. در یادگیری خود تنظیمی، دانش آموز مهارتهایی برای طراحی، کنترل و هدایت یادگیری خود دارد و ضمن دارا بودن تمایل برای یادگیری، قادر است کل فرایند یادگیری را ارزیابی کند ( زیمرمن و مارتینز- پونز ، ۱۹۸۶- ۱۹۸۸؛ نوتا و همکاران، ۲۰۰۴ ).
نظریه یادگیری خود تنظیمی، یکی از نظریه هایی است که محققان و روانشناسان تربیتی در قالب آن به مطالعه می پردازند. استفاده از راهبردهای یادگیری خود تنظیمی از جمله عوامل تعیین کننده در موفقیت تحصیلی محسوب می شود و با بررسی آن می توان عملکرد تحصیلی دانش آموزان را پیش بینی نمود. پیش بینی عملکرد تحصیلی، یکی از موضوعهای محوری مورد علاقه محققان آموزشی است ( فارنهام ، چامورو- پریمیوزیک و مک دوگال ، ۲۰۰۳؛ بوساتو و همکاران، ۲۰۰۰ ).
در این پژوهش سعی بر این است تا رابطه سبک مدیریت کلاس و یادگیری خود تنظیمی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان مؤسسات آموزش عالی شهرستان کرمان سنجیده شود. امید است این پژوهش بتواند نقشی مؤثر در راستای بهبود وضعیت آموزشی و یادگیری دانشجویان و در نهایت پیشرفت تحصیلی آنان ایفا نماید.
۱-۲٫ بیان مسئله
یکی از عواملی که امروزه معلمان، مدیران و سیاست گذاران آموزش و پرورش به عنوان موضوعی مهم و اساسی به آن توجه دارند، عامل مدیریت کلاس است که به عنوان پیچیده ترین موضوع در بهبود کیفیت آموزش شناخته شده است. مدیریت عبارت از هدایت فعالیتهای افراد در جهت اهداف معین می باشد، به عبارت دیگر مدیریت به فعالیتی اطلاق می شود که توسط یک یا چند نفر برای اداره و هدایت فعالیتهای یک یا چند نفر در جهت برآوردن یک یا چند هدف معین و از پیش تعیین شده، انجام می پذیرد. عمل مدیریت مستلزم مهارت مدیر در سه جنبه انسانی، فنی و ادراکی می باشد. هیچکدام از این مهارتها نمی تواند از طریق تجارب فردی کسب شود و حتی اگر چنین شود مستلزم بصیرتی زیاد و مدت زمانی طولانی خواهد بود. مضاف بر آن هیچ کس هم نمی تواند مهارتهای فوق را به طور

You may also like...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *