مهر ۶, ۱۳۹۹

گفتار دوم:باورهای دینی و عدالت اجتماعی ۷۲بخش دوم: شیوه های تعدیل و گرایش های مجرمانه با تکیه بر باورهای دینی فصل نخست: تعدیل و پیشگیری …

مطالعه تطبیقی

ج- نظریه اراده باطنی تعدیل یافته ۲۹ اول- دیدگاه حقوق افغانستان ۳۰ دوم- دیدگاه حقوق ایران ۳۱ گفتار چهارم- نحوه اعلام اراده ۳۳   لیست …