مهر ۶, ۱۳۹۹

آمبودزمان ها و اشتراکات بینشان

: اشتراکات آمبودزمان ها کلیه نهادهای آمبودزمان دارای چند ویژگی مشترک و بنیادین می باشند که به شرح ذیل است: «نهادهای آمبودزمان معمولا دارای کارکردهای …

رسیدگی به صورت خود جوش

تقریباً در تمامی نظام های حقوقی ، آمبودزمان صلاحیت خود را محدود به شکایت خاص واصله از شهروندان نمی کند و می تواند بصورت خودجوش …