۱۸/۰۲/۱۳۹۳
عبدالوهاب سپهری

مالکیت نتایج و حق نشر
کلیه حقوق معنوی این اثر و محصولات آن(مقالات مستخرج، برنامههای رایانهای، نرم افزارها و تجهیزات ساخته شده) به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد تعلق دارد و بدون اخذ اجازه کتبی از دانشگاه قابل واگذاری به شخص ثالث نیست.
استفاده از اطلاعات و نتایج این گزارش نهایی بدون ذکر مرجع مجاز نیست.

معاونت پژوهش و فن آوری
به نام خدا
منشور اخلاق پژوهش
با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه در اعتلای فرهنگ و تمدن بشری، ما دانشجویان و اعضاء هیات علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی متعهد می‌گردیم اصول زیر را در انجام فعالیت های پژوهشی مد نظر قرار داده و از آن تخطی نکنیم:
۱- اصل حقیقت جویی: تلاش در راستای پی جویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هرگونه پنهان سازی حقیقت.
۲- اصل رعایت حقوق: التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان (انسان، حیوان و نبات) و سایر صاحبان حق
۳- اصل مالکیت مادی و معنوی: تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه و کلیه همکاران پژوهش
۴- اصل منافع ملی: تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظر داشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه مراحل پژوهش
۵- اصل رعایت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هرگونه جانب داری غیر علمی و حفاظت از اموال، تجهیزات و منابع در اختیار
۶- اصل رازداری: تعهد به صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد، سازمان‌ها و کشور و کلیه افراد و نهادهای مرتبط با تحقیق
۷- اصل احترام: تعهد به رعایت حریم‌ها و حرمت‌ها در انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و خودداری از هرگونه حرمت شکنی
۸- اصل ترویج : تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج تحقیقات و انتقال آن به همکاران علمی و دانشجویان به غیر از مواردی که منع قانونی دارد.
۹- اصل برائت: التزام به برائت جویی از هرگونه رفتار غیرحرفه‌ای و اعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش را به شائبه‌های غیرعلمی می‌آلایند.

تقدیر و سپاس :
خداوند متعال را شکرگزارم که به یمن عنایتش، توفیق انجام پایان نامه را در سایه تجربیات ارزشمند اساتیدی گرانقدر به من عطا فرمود.
اینک بر خود لازم می دانم از زحمات اساتید گرامی و بزرگوارم جناب آقای دکتر سید مهدی حسینی و جناب آقای دکتر رضا کرمی محمدی که من را در به انجام رساندن این مهم یاری نموده و سخاوتمندانه اندیشه و وقت گرانبهایشان را در اختیارم قرار دادند،کمال تشکر و سپاس گذاری نمایم. از خداوند متعال توفیق جبران زحمات ایشان را خواستارم.
وبا کمال احترام از تمامی دوستان عزیزم که در انجام این پایان نامه افکار و دانش خود را از من دریغ نداشته، تشکر و سپاس گزاری می نمایم.
در پایان از زحمات بی دریغ و مستمر پدر و مادر عزیزم که در کلیه مراحل زندگی به ویژه در سالیان تحصیل همواره پشتیبان من بوده اند، واشتیاق آموختن را در نهادم شعله ور کردند، کمال تشکر و قدردانی را دارم.

فهرست مطالب
عنوان صفحه

چکیده ۱
فصل اول :طرح مسئله
۱-۱- بیان مسئله ۳
۲-۱- اهداف تحقیق ۴
فصل دوم : مروری بر تاثیر انعطاف پذیری خاک بر عملکرد لرزه ای سازه 
۲-۱- مقدمه ۷
۲-۲- تأثیر زمین بر واکنش سازه در زمان زلزله ۸
۲-۳- خاک ۹
۲-۳-۱- مقدمه ۹
۲-۳-۲- مفهوم خاک در مهندسی عمران ۹
۲-۴- رفتار سازه در برابر زلزله ۱۰
۲-۵- سیستم‌های مقاوم در برابر بار جانبی ۱۴
۲-۵-۱- سیستم قاب های خمشی ۱۶
۲-۶- بررسی پدیده اندرکنش خاک و سازه ۱۷
۲-۶-۱- مقدمه ۱۷
۲-۶-۲- تعریف اندرکنش ۱۸
۲-۶-۳- تأثیر اندرکنش بین خاک و سازه بر روی پارامترهای سازه ۲۲
۲-۶-۴- روشهای تحلیل اندرکنش ۲۵
۲-۶-۴-۱- روش جرم، فنر، میراگر ۲۵
۲-۶-۴-۲- روش مستقیم ۲۷
۲-۶-۴-۳- روش زیر سازه ۲۸
۲-۶-۴-۴- روش های حل مختلط ۳۱
۲-۶-۴-۴-۱- المانهای محدود + المانهای نامحدود ۳۲
۲-۶-۴-۴-۲- المانهای محدود + اجزای مرزی ۳۴
۲-۶-۴-۴-۳- روشهای پیوندی ۳۶
۲-۶-۵- نتیجه گیری و مقایسه روشهای تحلیل ۳۸
۲-۷- مروری بر تحقیقات گذشته ۴۰
۲-۷-۱- محمد ملکی و علی محمد سیف زاده ۴۰
۲-۷-۲-کوشیک بتاچاریا، سِخار چاندرا دوتا ۴۳
۲-۷-۳- مجید علی نژاد و علی شفیعی ۴۵
۲-۷-۴- عماد قدرتی، حسین جهانخواه، محمدعلی قناد ۴۶
۲-۷-۵- یوچوآن تانگ و جیان ژانگ ۴۸
۲-۷-۶-کربُناری، دزی و لِئونی ۴۹
فصل سوم : روش تحقیق و مدل سازی
۳-۱- مقدمه ۵۲
۳-۲- آشنایی با روش اجزا‌ی محدود ۵۳
۳-۲-۱- مقدمه ۵۳
۳-۲-۲- روش اجزاء محدود ۵۶
۳-۳- آشنایی با ABAOUS ۶۰
۳-۳-۱- مقدمه ۶۰
۳-۳-۲- محصولات ABAQUS ۶۲
۳-۳-۳- مقایسه‌ی روش‌های ضمنی و صریح در مسائل وابسته به زمان ۶۲
۳-۴- مشخصات سازه‌های مورد بررسی ۶۴
۳-۵- مشخصات مصالح و اعضای سازه‌ها ۶۵
۳-۵-۱- فولاد ۶۵
۳-۵-۲- بتن ۶۷
۳-۶- بارگذاری و طراحی سازه‌ها ۶۷
۳-۷- مشخصات ساختگاه ۶۹
۳-۷-۱- خاک‌های مورد مطالعه ۶۹
۳-۷-۲- مشخصات و عمق خاک‌ها از سنگ بستر ۷۲
۳-۷-۳- معیار گسیختگی موهر- کولمب ۷۳
۳-۷-۴- مدل خاک‌ها ۷۸
۳-۸- بارگذاری دینامیکی زلزله ۸۰
۳-۹- تعریف تماس بین سازه و خاک ۸۳
۳-۱۰- تعیین ابعاد بهینه‌ی خاک ۸۶
۳-۱۰-۱- میرایی خاک ۸۶
۳-۱۰-۲- میرایی هندسی ۹۰
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه ۹۴
۴-۲- تحلیل فرکانسی ۹۵
۴-۳- تحلیل دینامیکی ۹۶
۴-۳-۱- مقدمه ۹۶
۴-۳-۲- بررسی عملکرد لرزه ای سازه های فولادی قرار گرفته بر روی خاک رسی ۹۷
۴-۳-۲-۱- برش پایه ۹۷
>۴-۳-۲-۲- تغییر مکان جانبی نسبی طبقات ۱۰۰
۴-۳-۳-بررسی عملکرد لرزه ای سازه های فولادی قرار گرفته بر روی خاک ما سه ای متراکم ۱۰۲
۴-۳-۳-۱- برش پایه ۱۰۲
۴-۳-۳-۲- تغییر مکان جانبی نسبی طبقات ۱۰۵
۴-۳-۴- بررسی عملکرد لرزه ای سازه های فولادی قرار گرفته بر روی سنگ بستر ۱۱۰
۴-۳-۴-۱- ضریب زمین ساختگاه ۱۱۱
۴-۳-۴-۱-۱- مقادیر ضرایب زمین ساختگاه حاصل از نرم افزار Abaqus ۱۱۱
۴-۳-۴-۱-۲- مقادیر ضرایب زمین ساختگاه بر اساس آئین نامه ۲۸۰۰ ۱۱۵
۴-۳-۴-۲- تغییر شکل سازه ۱۱۷
فصل پنجم : نتایج و پیشنهادات
۵-۱- مقدمه ۱۲۲
۵-۲- نتایج ۱۲۳
۵-۲-۱- نتایج حاصل از تعیین ابعاد بهینه مدل‌های خاکی ۱۲۳
۵-۲-۲- نتایج حاصل از تحلیل فرکانسی ۱۲۳
۵-۲-۳- نتایج حاصل از تحلیل دینامیکی ۱۲۴
۵-۲-۳-۱- نتایج حاصل از بررسی عملکرد لرزه ای سازه های فولادی قرار گرفته بر روی خاک رسی ۱۲۴
۵-۲-۳-۲- نتایج حاصل از بررسی عملکرد لرزه ای سازه های فولادی قرار گرفته بر روی خاک ماسه ای ۱۲۴
۵-۲-۳-۳- نتایج حاصل از بررسی عملکرد لرزه ای سازه های فولادی قرار گرفته بر روی سنگ بستر ۱۲۵
۵-۳- پیشنهادات ۱۲۶
منابع ۱۲۷

فهرست جداول
عنوان صفحه

جدول (۲-۱)- مقایسه ای بین سیستم های مختلف سازه ای بر حسب تعداد طبقات ۱۶
جدول (۲-۲)- مقایسه‌ی روش‌های حل اندرکنش خاک و سازه ۳۹
جدول (۳-۱)- مشخصات الاستیک فولاد مصرفی ۶۶
جدول (۳-۲)- مشخصات محدوده پلاستیک فولاد ۶۶
جدول (۳-۳)- مشخصات الاستیک بتن مصرفی ۶۷
جدول (۳-۴)- نتا یج طراحی قاب محور ۲ مربوط به ساختمان ۴ طبقه ۶۹
جدول (۳-۵)- نتا یج طراحی قاب محور ۲ مربوط به ساختمان ۸ طبقه ۶۹
جدول (۳-۶)- طبقه بندی نوع زمین بر اساس استاندارد ۲۸۰۰ ۷۰
جدول (۳-۷)- مشخصات خاک‌های مورد مطالعه ۷۳
جدول (۳-۸)- مشخصات خاک ها بر اساس معیار موهر- کولمب ۷۸
جدول (۳-۹)- مشخصات شتابنگاشت ۸۱
جدول (۳-۱۰)- مقادیر μ برای خاک‌های مورد مطالعه ۸۵
جدول (۳-۱۱)- ضرایب β و α نهایی ۸۸
جدول (۴-۱)- نتایج تحلیل فرکانسی۴ مود اول سازه قرار گرفته بر روی خاک با ارتفاع ۱۰ متر و مقایسه با حالت گیردار ۹۵
جدول (۴-۲)- نتایج تحلیل فرکانسی۴ مود اول سازه قرار گرفته بر روی خاک با ارتفاع ۴۰ متر و مقایسه با حالت گیردار ۹۶
جدول (۴-۳)- مقادیر برش پایه سازه فولادی ۴ طبقه، قرار گرفته بر روی خاک رسی با ارتفاع ۱۰ متر ۹۸
جدول (۴-۴)- مقادیر برش پایه سازه فولادی۸ طبقه، قرار گرفته بر روی خاک رسی با ارتفاع ۱۰ متر ۹۸
جدول (۴-۵)- مقادیر برش پایه سازه فولادی ۴ طبقه، قرار گرفته بر روی خاک رسی با ارتفاع ۴۰ متر ۹۹
جدول (۴-۶)- مقادیر برش پایه سازه فولادی۸ طبقه، قرار گرفته بر روی خاک رسی با ارتفاع ۴۰ متر ۹۹
جدول (۴-۷)- مقادیر دریفت طبقات سازه فولادی ۴ طبقه، قرار گرفته بر روی خاک رسی با ارتفاع ۱۰ متر ۱۰۰
جدول (۴-۸)- مقادیر دریفت طبقات سازه فولادی ۴ طبقه، قرار گرفته بر روی خاک رسی با ارتفاع ۴۰ متر ۱۰۰
جدول (۴-۹)- مقادیر دریفت طبقات سازه فولادی ۸ طبقه، قرار گرفته بر روی خاک رسی با ارتفاع ۱۰ متر ۱۰۰
جدول (۴-۱۰)- مقادیر دریفت طبقات سازه فولادی ۸ طبقه، قرار گرفته بر روی خاک رسی با ارتفاع ۴۰ متر ۱۰۱
جدول (۴-۱۱)- مقادیر برش پایه سازه فولادی ۴ طبقه، قرار گرفته بر روی خاک ماسه ای با ارتفاع ۱۰ متر ۱۰۳
جدول (۴-۱۲)- مقادیر برش پایه سازه فولادی ۸ طبقه، قرار گرفته بر روی خاک ماسه ای با ارتفاع ۱۰ متر ۱۰۳
جدول (۴-۱۳)- مقادیر برش پایه سازه فولادی ۴ طبقه، قرار گرفته بر روی خاک ماسه ای با ارتفاع ۴۰ متر ۱۰۴
جدول (۴-۱۴)- مقادیر برش پایه سازه فولادی ۸ طبقه، قرار گرفته بر روی خاک ماسه ای با ارتفاع ۴۰ متر ۱۰۴
جدول (۴-۱۵)- مقادیر دریفت طبقات سازه فولادی ۴ طبقه، قرار گرفته بر روی خاک ماسه ای با ارتفاع ۱۰ متر ۱۰۶
جدول (۴-۱۶)- مقادیر دریفت طبقات سازه فولادی ۴ طبقه، قرار گرفته بر روی خاک ماسه ای با ارتفاع ۴۰ متر ۱۰۶
جدول (۴-۱۷)- مقادیر دریفت طبقات سازه فولادی ۸ طبقه، قرار گرفته بر روی خاک ماسه ای با ارتفاع ۱۰ متر ۱۰۶
جدول (۴-۱۸)- مقادیر دریفت طبقات سازه فولادی ۸ طبقه، قرار گرفته بر روی خاک ماسه ای با ارتفاع ۴۰ متر ۱۰۷
جدول (۴-۱۹)- مقادیر برش پایه سازه ۴ طبقه، قرار گرفته بر روی سنگ بستر ۱۱۲
جدول (۴-۲۰)- مقادیر برش پایه سازه ۸ طبقه، قرار گرفته بر روی سنگ بستر ۱۱۲
جدول (۴-۲۱)- نیروی برش پایه ماکزیمم کلیه مدلها ۱۱۳
جدول (۴-۲۲)- مقادیر ضرایب زمین ساختگاه بدست آمده از نرم افزار Abaqus ۱۱۳
جدول (۴-۲۳)- مقادبر ضرایب بازتاب کلیه مدل ها بر اساس آئین نامه ۲۸۰۰ ۱۱۶
جدول (۴-۲۴)- مقادیر ضرایب زمین ساختگاه معادل سازی شده بر اساس آئین نامه ۲۸۰۰ ۱۱۶

فهرست نمودارها
عنوان صفحه

نمودار (۳-۱)- مقایسه روش ضمنی و صریح ۶۴
نمودار (۳-۲)- مقادیر نسبت مدول برشی در برابر کرنش برشی ۷۱
نمودار (۳-۳)- پروفیل مدول برشی ساختگاه‌های با خاک NC و DS ۷۱
نمودار (۳-۴)- مقادیر نسبت میرایی در برابر کرنش برشی ۷۲
نمودار (۳-۵)- سرعت موج برشی پروفیل خاک‌های مورد بررسی ۷۲
نمودار (۳-۶)- تاریخچه زمانی شتاب- سرعت- تغییر مکان زلزله نورث ریج (۱۹۹۴) ۸۲
نمودار (۳-۷)- شتابنگاشت زلزله‌ی نورث ریج مقیاس شده به g 0.35 ۸۳
نمودار (۳-۸)- شتاب ثبت شده روی سطح خاک NC با بعد عرضی ۴۰۰ متر و ارتفاع ۱۰ متر ۸۹
نمودار (۳-۹)- شتاب ثبت شده روی سطح خاک NC با بعد عرضی ۴۰۰ متر و ارتفاع ۴۰ متر ۸۹
نمودار (۳-۱۰)- شتاب ماکزیمم روی سطح خاک NC برای ابعاد عرضی ۵۰ تا ۴۵۰ متر و با ارتفاع ۱۰ متر ۹۱
نمودار (۳-۱۱)- شتاب ماکزیمم روی سطح خاک NC برای ابعاد عرضی ۵۰ تا ۴۵۰ متر و با ارتفاع ۴۰ متر ۹۱
نمودار (۴-۱)- مقایسه مقادیر دریفت سازه های فولادی ۴ طبقه قرار گرفته بر رو
ی خاک رسی با ارتفاع های ۱۰ مترو ۴۰ متر ۱۰۱
نمودار (۴-۲)- مقایسه مقادیر دریفت سازه های فولادی ۸ طبقه قرار گرفته بر روی خاک رسی با ارتفاع های ۱۰ مترو ۴۰ متر ۱۰۱
نمودار (۴-۳)- مقایسه حداکثر مقادبر برش پایه در اثر تغییر در انعطاف پذیری خاک ۱۰۵
نمودار (۴-۴) – مقایسه مقادیر دریفت سازه های فولادی ۴ طبقه قرار گرفته بر روی خاک ماسه ای با ارتفاع های۱۰ متر و۴۰ متر ۱۰۷
نمودار (۴-۵)- مقایسه مقادیر دریفت سازه های فولادی ۸ طبقه قرار گرفته بر روی خاک ماسه ای با ارتفاع های۱۰ متر و۴۰ متر ۱۰۸
نمودار (۴-۶)-

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *