12, 6/24 درصد از زنان و 6/15 درصد از مردان, معتقدندکه ماسوله, مردمی مهمان نواز داشته و 7/3 درصد از کل پاسخگویان, کاملا مخالف این موضوع بوده اند.
4/21 درصد از زنان و 4/22 درصد از مردان, معتقدند که ماسوله, صنایع دستی منحصربفردی دارد, و فقط حدود 5 درصد از پاسخ دهندگان, مخالف این موضوع اند.
4/29 درصد از زنان و 3/20 درصد از مردان, کاملا موافق اند که, ماسوله دارای جاذبه های فرهنگی جذابی است و همچنین 39 درصد از زنان و 3/33 درصد از مردان, کاملا موافق اند که این شهرک, جاذبه های تاریخی جذابی دارد.
در گویه ی شماره 16, 5/61 درصد از زنان و 7/55 درصد از مردان, کاملا موافق اند که شهرک ماسوله, به طور کلی جذاب است و فقط 5/0 درصد از زنان, مخالف این موضوع بوده اند.
گویه های 6 تا 16 با همدیگر ترکیب compute (ترکیب) گردیدند و مؤلفه ی تصویر ذهنی را ساختند. سپس برای سنجش بهتر آن، مؤلفه ی تازه ساخته شده در سه سطح Recode (کدگذاری مجدد) گردید و در جدول زیر نشان داده می شود.

جدول (4-8)
تصویر ذهنی تعداد درصد
کم 44 4/11
متوسط 190 1/49
زیاد 153 5/39
جمع کل 387 100

4-3-3- توزیع شاخص های کیفیت درک شده از مقصد, بر حسب جنسیت

جدول (4-9) توزیع فراوانی گویه های کیفیت درک شده از مقصد بر حسب جنسیت
ردیف گویه های کیفیت ادراک شده شدت زن مرد

تعداد درصد تعداد درصد
17 شهرک ماسوله هوایی پاک و تمیز دارد. کاملاً موافقم 109 3/58 95 5/49

 
 

موافقم 76 6/40 90 9/46

نظری ندارم 0 0 4 1/2

مخالفم 0 0 3 6/1

کاملاً مخالفم 2 1/1 0 0
18 این شهرک، مراکز اقامتی با کیفیتی دارد. کاملاً موافقم 17 1/9 10 2/5

موافقم 72 5/38 57 7/29

نظری ندارم 59 6/31 69 9/35

مخالفم 33 6/17 44 9/22

کاملاً مخالفم 6 2/3 12 2/6
19 این شهرک خدمات حمل و نقل و زیرساخت های جاده ای با کیفیتی دارد. کاملاً موافقم 7 7/3 7 6/3

موافقم 56 9/29 45 4/23

نظری ندارم 48 7/25 43 4/22

مخالفم 56 9/29 62 3/32

کاملاً مخالفم 20 7/10 35 2/18
20 من در شهرک ماسوله امنیت جانی دارم. کاملاً موافقم 29 5/15 39 3/20

موافقم 89 6/47 87 3/45

نظری ندارم 49 2/26 47 5/24

مخالفم 17 1/9 15 8/7

کاملاً مخالفم 3 6/1 4 1/2
21 در شهرک ماسوله قیمت ها مناسب است. کاملاً موافقم 8 3/4 4 1/2

موافقم 52 8/27 45 4/23

نظری ندارم 39 9/20 57 7/29

مخالفم 65 8/34 64 3/33

کاملاً مخالفم 23 3/12 22 5/11
22 در شهرک ماسوله، کیفیت خدمات رسانی به توریست ها بالاست. کاملاً موافقم 24 8/12 19 9/9

موافقم 81 3/43 65 9/33

نظری ندارم 50 7/26 53 6/27

مخالفم 27 4/14 36 8/18

کاملاً مخالفم 5 7/2 19 9/9
23 شهرک ماسوله، محیط تمیز و پاکیزه ای دارد. کاملاً موافقم 71 38 60 2/31

موافقم 92 2/49 84 8/43

نظری ندارم 14 5/7 25 13

مخالفم 9 8/4 25 13

کاملاً مخالفم 1 5/0 1 5/0
24 به نظر من دسترسی به شهرک ماسوله آسان است. کاملاً موافقم 47 1/25 46 24

موافقم 90 1/48 79 1/41

نظری ندارم 25 4/13 27 1/14

مخالفم 21 2/11 36 8/18

کاملاً مخالفم 4 1/2 4 1/2
25 در این شهرک به گردشگران توجه می شود. کاملاً موافقم 55 4/29 40 8/20

موافقم 83 4/44 80 7/41

نظری ندارم 32 1/17 41 4/21

مخالفم 15 8 23 12

کاملاً مخالفم 2 1/1 8 2/4
جدول (4-9), به بررسی گویه های مؤلفه ی کیفیت ادراک شده, به تفکیک جنسیت پرداخته است. گویه ی شماره 17, نشان می دهد 3/58 درصد از زنان و 5/49 درصد مردان, معتقدند که ماسوله, هوایی پاک و تمیز دارد و فقط حدود 1 درصد از پاسخگویان, مخالف آنند.
حدود 14 درصد از کل پاسخگویان, موافقند که ماسوله, مراکز اقامتی باکیفیتی داشته و تنها حدود 7 درصد از آنان, معتقدند که ماسوله, خدمات حمل و نقل و زیرساخت های باکیفیتی دارد.
5/15 درصد از زنان و 3/20 درصد از مردان, معتقدند که در ماسوله کاملا امنیت جانی دارند و حدود 5/3 درصد کل پاشخگویان, با آن مخالف بوده اند.
در گویه ی 21, فقط حدود 6 درصد از کل پاسخگویان کاملا موافق بوده اند که قیمت ها در ماسوله مناسب است و حدود 25 درصد از آن ها, کاملا مخالف بوده اند.
8/12 درصد از زنان و 9/9 درصد مردان کاملا موافق اند که کیفیت خدمت رسانی به توریست ها در ماسوله بالاست, و حدود 13 درصد کل پاسخگویان, کاملا مخالف آنند.
حدود 70 در صد از کل پاسخگویان, موافق اند که ماسوله محیطی پاکیزه و تمیز داشته و فقط 1 درصد از آنان, کاملا مخالف بوده اند.
در گویه ی 24, حدود 50 درصد از پاسخگویان موافق بوده اند که دسترسی به ماسوله آسان است, و 2/4 درصد با آن مخالف اند.
تقریبا 50 درصد پاسخگویان, موافق اند که در این شهرک به گردشگران توجه می شود و حدود 5 درصد از آن ها, با این موضوع مخالف اند.
گویه های 17 تا 25 با همدیگر ترکیب compute (ترکیب) گردیدند و مؤلفه ی کیفیت ادراک شده را ساختند. سپس برای سنجش بهتر آن، مؤلفه ی تازه ساخته شده در سه سطح Recode (کدگذاری مجدد) گردید که داده های آن در جدول زیر نمایش داده می شود.

جدول (4-10)
کیفیت ادراک شده تعداد درصد
کم 46 9/11
متوسط 257 4/66
زیاد 84 7/21
جمع کل 387 100

4-3-4- توزیع شاخص های رضایت گردشگر, بر حسب جنسیت

جدول (4-11) توزیع فراوانی گویه های رضایت گردشگر از مقصد بر حسب جنسیت
ردیف گویه های رضایت گردشگر شدت زن مرد

تعداد درصد تعداد درصد
26 از خدمات حمل و نقلی ماسوله راضی هستم. کاملاً موافقم 12 4/6 10 2/5

موافقم 57 5/30 41 4/21

نظری ندارم 56 9/29 54 1/28

مخالفم 49 2/26 68 4/35

کاملاً مخالفم 13 7 19 9/9
27 من از کیفیت امکانات اقامتی ماسوله، رضایت دارم. کاملاً موافقم 11 9/5 9 7/4

موافقم 65 8/34 53 6/27

نظری ندارم 63 7/33 75 1/39

مخالفم 43 23 43 4/22

کاملاً مخالفم 5 7/2 12 2/6
28 از مهمان نوازی و توجه به مشتری در اینجا راضیم. کاملاً موافقم 36 3/19 39 3/20

موافقم 97 9/51 84 8/43

نظری ندارم 30 16 39 3/20

مخالفم 19 2/10 21 9/10

کاملاً مخالفم 5 7/2 9 7/4
29 از سطح قیمت ها در این شهرک راضی هستم. کاملاً موافقم 11 9/5 13 8/6

موافقم 53 3/28 52 1/27

نظری ندارم 37 8/19 50 26

مخالفم 64 2/34 48 25

کاملاً مخالفم 22 8/11 29 1/15
30 من از زبان مشترک و ارتباطات در اینجا راضی ام. کاملاً موافقم 68 4/36 50 26

موافقم 82 9/43 86 8/44

نظری ندارم 27 4/14 45 4/23

مخالفم 9 8/4 8 2/4

کاملاً مخالفم 1 5/0 3 6/1
31 از جنبه های فرهنگی شهرک ماسوله رضایت دارم. کاملاً موافقم 61 6/32 47 5/24

موافقم 94 3/50 96 50

نظری ندارم 22 8/11 40 8/20

مخالفم 8 3/4 8 2/4

کاملاً مخالفم 1 1/1 1 5/0
32 از امکانات خرید موجود در ماسوله رضایت دارم. کاملاً موافقم 30 16 24 5/12

موافقم 97 9/51 77 1/40

نظری ندارم 25 4/13 55 6/28

مخالفم 31 6/16 28 6/14

کاملاً مخالفم 4 1/2 8 2/4

در گویه ی 26, فقط حدود 12 درصد از پاسخگویان, از خدمات حمل و نقلی ماسوله کاملا راضی بوده اند, و 17 درصد از آن ها کاملا ناراضی اند.
9/5 درصد از زنان و 7/4 درصد از مردان, از کیفیت امکانات اقامتی ماسوله کاملا راضی اند و حدود 9 درصد کل پاسخگویان, کاملا ناراضی بوده اند.
حدود 40 درصد از پاسخگویان, از مهما
ن نوازی و توجه به مشتری کاملا رضایت داشته و فقط حدود 7 درصد از آنان, نارضی اند.
تقریبا 13 درصد از پاسخگویان, از سطح قیمت ها در ماسوله, راضی بوده, و حدود 27 درصد, کاملا ناراضی اند.
4/36 درصد از زنان و 26 درصد از مردان, از زبان مشترک و ارتباطات در ماسوله, کاملا اظهار رضایت کرده اند.
در گویه ی 31, حدود 57 درصد از پاسخگویان, از جنبه های فرهنگی ماسوله کاملا راضی بوده اند و فقط حدود 5/1 درصد, اظهار نارضایتی کرده اند.
16 درصد از زنان و 5/12 درصد از مردان, از امکانات خرید موجود در ماسوله, رضایت داشته و 3/6 درصد, کاملا ناراضی بوده اند.
گویه های 26 تا 32 با همدیگر ترکیب compute (ترکیب) گردیدند و مؤلفه ی رضایت گردشگری ساخته شد. سپس برای سنجش بهتر آن، مؤلفه ی تازه ساخته شده در سه سطح Recode (کدگذاری مجدد) گردید که داده های آن در زیر نشان داده می شود.

جدول (4-12)
رضایت گردشگر تعداد درصد
کم 30 8/7
متوسط 245 3/63
زیاد 112 9/28
جمع کل 387 100

4-3-5- توزیع شاخص های وفاداری گردشگر به مقصد, بر حسب جنسیت

جدول (4-13) توزیع فراوانی گویه های وفاداداری گردشگر به مقصد بر حسب جنسیت.
ردیف گویه های وفاداری به مقصد شدت زن مرد

تعداد درصد تعداد درصد
33 شهرک ماسوله، یکی از مقاصد گردشگری ترجیحی من برای بازدید است. کاملاً موافقم 75 1/40 61 8/31

موافقم 91 7/48 108 2/58

نظری ندارم 10 3/5 18 4/9

مخالفم 11 9/5 4 1/2

کاملاً مخالفم 0 0 1 5/0
34 شهرک ماسوله، نسبت به مقاصد گردشگری مشابه آن از مزیت بیشتری برخوردار است. کاملاً موافقم 46 6/24 35 2/18

موافقم 85 5/45 96 50

نظری ندارم 39 9/20 43 4/22

مخالفم 13 7 17 9/8

کاملاً مخالفم 4 1/2 1 5/0
35 من به بازدید از ماسوله، در آینده علاقه مند هستم. کاملاً موافقم 79 2/42 79 1/41

موافقم 87 5/46 94 49

نظری ندارم 17 1/9 17 9/8

مخالفم 3 6/1 2 1

کاملاً مخالفم 1 5/0 0 0
36 من ماسوله را به عنوان مقصد گردشگری به دوستانم پیشنهاد می کنم. کاملاً موافقم 97 9/51 95 5/49

موافقم 74 6/39 81 2/42

نظری ندارم 11 9/5 14 3/7

مخالفم 4 1/2 1 5/0

کاملاً مخالفم 1 5/0 1 5/0

در جدول فوق, مطابق گویه ی33, حدود 40 درصد از زنان و 32 درصد از مردان, ماسوله را یکی از مقاصد گردشگری ترجیحی خود دانسته, و فقط 5/0 درصد از مردان, کاملا مخالف آنند.
در گویه ی بعد, 6/24 درصد از زنان و 2/18 درصد از مردان, کاملا موافقند که ماسوله نسبت به مقاصد گردشگری مشابه, از مزیت بیشتری برایشان برخوردار است.
2/42 درصد از زنان و 1/41 درصد از مردان, به بازدید از ماسوله در آینده علاقمند بوده و فقط 5/0 درصد از زنان, کاملا با این موضوع مخالف بوده اند.
در آخرین گویه, حدود 52 درصد از زنان و 50 درصد از مردان, ماسوله را به عنوان مقصد گردشگری به دوستانشان پیشنهاد می کنند و فقط 1/0 درصد کل افراد با آن کاملا مخالف بوده اند.
گویه های 33 تا 36 با همدیگر compute (ترکیب) گردیدند و مؤلفه ی آگاهی را ساختند. سپس برای سنجش آن، مؤلفه ی تازه ساخته شده در سه سطح Recode (کدگذاری مجدد) گردید و در جدول زیر میزان آن نشان داده می شود.
جدول (4-14)
وفاداری به مقصد تعداد درصد
کم 9 3/2
متوسط 161 6/41
زیاد 217 1/56
جمع کل 387 100

4-4 تحلیل عاملی
4-4-1- تحلیل عاملی متغیر آگاهی از مقصد
شاخص KMO متغیر آگاهی از مقصد 729/0 به دست آمده است. بدین معنی که حجم نمونه برای انجام تحلیل عاملی کفایت دارد. سطح معناداری آماره آزمون بارتلت نیز 00/0 میباشد، بدین معنی که ساختـار داده ها برای انجام تحلیل عاملی مناسب است و وجود ارتباط مناسب میان سـاختار داده ها تأیید میشود. ضرایب تعیین تمام سؤالات متغیر آگاهی از مقصد به جز سؤال 1 و 5 پرسشنامه، بالاتر از 5/0 هستند, پس این سؤالات را حذف میکنیم. میزان تببین واریانس تجمعی نیز قبل از حذف این پرسشها 220/48 درصد میباشد. پس از حذف پرسشهای مورد نظر، میزان شاخص KMO متغیر آگاهی از مقصد 623/0 به دست آمده است. ضرایب تعیین سؤالات متغیر آگاهی از مقصد بالاتر از 5/0 شدهاند و میزان تببین واریانس تجمعی نیز 669/60 درصد میباشد و بهبود مییابد. در جدول (4ـ15) خروجی جدول اشتراکات نشان دهنده میزان تببین واریانس سؤالات متغیر آگاهی از مقصد نشان داده شده است.

جدول (4- 15) جدول اشتراکات نشان دهنده میزان تببین واریانس سؤالات متغیر آگاهی از مقصد
سؤالات متغیر آگاهی از مقصد میزان تببین واریانس
قبل از حذف پرسشهای 1 و 5 میزان تببین واریانس
پس از حذف پرسشهای 1 و 5
V1 404/0 –
V2 528/0 486/0
V3 560/0 711/0
V4 507/0 623/0
V5 412/0 –

4-4-2-تحلیل عاملی متغیر تصویر مقصد
شاخص KMO متغیر تصویر مقصد 740/0 به دست آمده است. بدین معنی که حجم نمونه برای انجام تحلیل عاملی کفایت دارد. سطح معناداری آماره آزمون بارتلت نیز 00/0 میباشد، بدین معنی که ساختـار داده ها برای انجام تحلیل عاملی مناسب است و وجود ارتباط مناسب میان ساختـار داده ها تأیید میشود. ضرایب تعیین سؤالات متغیر تصویر مقصد به جز سؤال 9 و 11 و 14 و 16 پرسشنامه، بالاتر از 5/0 هستند پس این سؤالات را حذف میکنیم. میزان تببین واریانس تجمعی نیز قبل از حذف این پرسشها 604/50 درصد میباشد. پس از حذف پرسشهای مورد نظر، میزان شاخص KMO متغیر تصویر مقصد 650/0 به دست آمده است. ضرایب تعیین سؤالات باقیمانده متغیر تصویر مقصد به جز سؤالات 10 و 12 بالاتر از 5/0 شدهاند و میزان تببین واریانس تجمعی نیز 459/51 درصد میباشد و کمی بهبود مییابد، اما هنوز به میزان 60 درصد نرسیده است. در ادامه پس از حذف پرسشهای 10 و 12 میزان شاخص KMO متغیر تصویر مقصد 571/0 به دست آمده است. ضرایب تعیین سؤالات با قیمانده متغیر تصویر مقصد بالاتر از 5/0 شدهاند و میزان تببین واریانس تجمعی نیز 926/61 درصد میباشد و بهبود مییابد. در جدول (4ـ16) خروجی جدول اشتراکات نشان دهنده میزان تببین واریانس سؤالات متغیر تصویر مقصد نشان داده شده است.

جدول (4-16) جدول اشتراکات نشان دهنده میزان تببین واریانس سؤالات متغیر تصویر مقصد
سؤالات متغیر تصویر مقصد میزان تببین واریانس
قبل از حذف پرسشها میزان تببین واریانس پس از حذف پرسشهای 9و11و14و16 میزان تببین واریانس نهایی
پس از حذف پرسشهای 10و12
V6 606/0 540/0 489/0
V7 605/0 518/0 637/0
V8 665/0 550/0 647/0
V9 469/0 – –
V10 520/0 432/0 –


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

V11 243/0 – –
V12 573/0 451/0 –
V13 599/0 535/0 566/0
V14 460/0 – –
V15 506/0 576/0 757/0
V16 321/0 – –

4-4-3- تحلیل عاملی متغیر کیفیت درک شده
شاخص KMO متغیر تصویر کیفیت درک شده 770/0 به دست آمده است. بدین معنی که حجم نمونه برای انجام تحلیل عاملی کفایت دارد. سطح معناداری آماره آزمون بارتلت نیز 00/0 میباشد، بدین معنی که ساختار داده ها برای انجام تحلیل عاملی مناسب است و وجود ارتباط مناسب میان ساختار داده ها تأیید میشود. ضرایب تعیین تمام سؤالات متغیر کیفیت درک شده به جز سؤال 20 پرسشنامه، بالاتر از 5/0 هستند پس این سؤال را حذف میکنیم. میزان تببین واریانس تجمعی نیز قبل از حذف این پرسش 637/58 درصد میباشد. پس از حذف پرسش مورد نظر، میزان شاخص KMO متغیر کیفیت درک شده 748/0 به دست آمده است. ضرایب تعیین سؤالات متغیر کیفیت درک شده بالاتر از 5/0 شدهاند و میزان تببین واریانس تجمعی نیز 553/62 درصد میباشد و بهبود مییابد. در جدول (4ـ17) خروجی جدول اشتراکات نشان دهنده میزان تببین واریانس سؤالات متغیر کیفیت درک شده نشان داده شده است.

جدول (4-17) جدول اشتراکات نشان دهنده میزان تببین واریانس سؤالات متغیر کیفیت درک شده
سؤالات متغیر کیفیت درک شده میزان تببین واریانس
قبل از حذف پرسش 20 میزان تببین واریانس
پس از حذف پرسش 20
V17 863/0 868/0
V18 543/0 631/0
V19 595/0 616/0
V20 433/0 –
V21 542/0 582/0
V22 641/0 643/0
V23 554/0 551/0
V24 557/0 553/0
V25 550/0 560/0

4-4-4- تحلیل عاملی متغیر رضایت
شاخص KMO متغیر تصویر رضایت 784/0 به دست آمده است. بدین معنی که حجم نمونه برای انجام تحلیل عاملی کفایت دارد. سطح معناداری آماره آزمون بارتلت نیز 00/0 میباشد، بدین معنی که ساختار داده ها برای انجام تحلیل عاملی مناسب است و وجود