ارزش ویژه برند در مقصد گردشگری شهر یزد” استخراج شده است, که همگی برگرفته از تحقیق Koneknik, 2007 می باشند.

جدول(3-3) شاخص های سنجش کیفیت ادراک شده
متغیر سوالات شماره سوال محقق

کیفیت ادراک شده هوای تمیز و پاک 17 Koneknik, 2007
مراکز اقامتی با کیفت 18 Koneknik, 2007
زیرساخت های (جاده ای و …) با کیفیت 19 Koneknik, 2007
امنیت جانی 20 Koneknik, 2007
قیمت های مناسب 21 Koneknik, 2007
کیفیت خدمت رسانی 22 Koneknik, 2007
محیط فیزیکی تمیز 23 Koneknik, 2007
دسترسی آسان 24 Koneknik, 2007
توجه به گردشگران 25 Koneknik, 2007

وفاداری به برند مقصد نیز, توسط 4 سوال برگرفته از مقاله ی قبل سنجیده شده است, که از تحقیقات Koneknik, 2007 و Boo et al, 2008 استخراج شده اند.

جدول(3-4) شاخص های سنجش وفاداری به مقصد
متغیر سوالات شماره سوال محقق

وفاداری به برند مقصد گردشگری ترجیحی 33 Koneknik, 2007; Boo et al, 2008
دارای مزایای بیشتر نسبت به مقاصد مشابه 34 Koneknik, 2007; Boo et al, 2008
قصد بازدید در آینده 35 Koneknik, 2007; Boo et al, 2008
توصیه به دیگران 36 Koneknik, 2007; Boo et al, 2008

برای سنجش متغیر رضایت گردشگر, از مقاله ی “بررسی اثرات تکرار سفر به اصفهان بر میزان رضایت گردشگران خارجی”, سوالاتی انتخاب گردید که رضایت گردشگر را از جنبه های مختلف سفر اندازه گیری می کند. معمولا گردشگران رضایت خود را از سفر, بر اساس احساسات و هیجانات بدست آمده از سفر, راحتی و ایمنی, کسب تجارب, دانش و اطلاعات جدید و برطرف کردن کسالت و یکنواختی زندگی روزمره بیان می نمایند.
جدول(3-5) شاخص های سنجش رضایت گردشگر
متغیر ابعاد رضایت مورد سنجش شماره سوال

رضایت گردشگر خدمات حمل و نقل داخلی 26
کیفیت امکانات اقامتی 27
مهمان نوازی و توجه به مشتری 28
سطح قیمت ها 29
زبان مشترک و ارتباطات 30
جنبه های فرهنگی 31
امکانات خرید 32

مقیاس استفاده شده در این پرسشنامه, مقیاس لیکرت است, که یکی از معروف ترین مقیاس های رتبه ای موردی شده است که رنسیس لیکرت, معرفی کرده است. در این مقیاس گزینه ها به صورت طیف 5 نقطه ای, 7 نقطعه ای و 9 نقطه ای تصویر می شود. هر نقطه با توضیحی همراه است. نقاط ابتدا و انتهایی طیف معمولا بسیار موافق و بسیار مخالف است و پاسخگویان باید درجه ی موافقت خود را با علامت زدن روی یکی از گزینه ها مشخص کنند. به صورت معمول, تعداد گزینه های موافق و مخالف در این مقیاس با هم برابر است. در بازاریابی, این مقیاس را می توان برای ارزیابی طرز تلقی مصرف کننده نسبت به موضوعات به کار برد.
( دهدشتی شاهرخ و بحرینی زاده,1389: 176)
3-5 روایی و پایایی ابزار سنجش
روایی (اعتبار) به معنی آن است که آیا روش انتخاب شده برای سنجش موضوع مورد نظر مناسب است و آن را می سنجد یا نه؟ (رفیع پور،1385: 142). در پژوهش حاضر از اعتبار محتوا استفاده شده است. در اعتبار محتوا، تأکید بر این امر است که معرف ها تا چه میزان وجوه مختلف مفهوم را می سنجند. توافق بر سر اعتبار محتوایی یک سنجه نهایتاً به نحوه مفهومی بستگی دارد که برای آزمودن طراحی شده است. (دواس،1383: 64). اعتبار محتوایی به این معنی است که مقیاس تا چه حدی سازه یا متغیر تحت مطالعه را خوب ارزیابی می کند. یا به عبارت دیگر, منظور از تعیین درجه اعتبار درونی یا محتوایی پرسشنامه این است که معلوم شود تا چه اندازه پرسشنامه, متغیرهایی را که مدنظر بوده اند, اندازه گیری می کند. (دهدشتی شاهرخ و همکار,1389؛ 189)
برای معتبرسازی پرسشنامه تحقیق، از رویه استخراج اجزای متغیرهای مورد اندازه‏گیری از ادبیات موضوعی تحقیق، و آنگاه بومیسازی آن با بهرهگیری از نظریات متخصصان و نیز نمونهای مقدماتی استفاده شده است. (Hult & Ferrel, 1997; Bazargan et al., 1998, 166-171). بدین منظور، پرسشنامه طراحی شده، به صورت پیش‌آزمون در اختیار تعدادی از اساتید و خبرگان قرار گرفت, آنگاه پس از اخذ نظریات اصلاحی و تعدیل موادی از آنها، مجدداً در اختیار تعداد 30 نفر از اعضای جامعه آماری به عنوان نمونه مقدماتی قرار گرفت و طبق نظریات اصلاحی این گروه نیز از مرتبط بودن سؤالات با توجه به جامعه آماری مورد مطالعه اطمینان حاصل شد. در نهایت، پرسشنامه نهایی طراحی و برای جمع‌آوری داده‌ها مورد استفاده قرار گرفت. در ضمن، شاخص GFI (نیکویی برازش), نیز که به عنوان یکی از معیارهای سنجش روایی است, در این تحقیق بیشتر از 90/0 به دست آمده است.
منظور از پایایی پرسشنامه این است که آیا پرسشنامه ی تحقیق, آن چیزی را که باید بسنجد مورد سنجش قرار می دهد یا اینکه پرسش ها چیز دیگری که موضوع تحقیق نیست را می سنجند؟ برای تعیین پایایی این تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. آلفای کرونباخ، انسجام درونی و همسازی داخلی گویه ها را نشان می دهد.

جدول(3-6) نتایج تحلیل پایایی متغیرهای تحقیق
متغیر تعداد گویه میزان آلفا (ضریب پایایی)
آگاهی 5 729/0
تصویر ذهنی 11 708/0
کیفیت ادراک شده 9 735/0
رضایت گردشگر 7 739/0
وفاداری به مقصد 4 740/0

آلفای کرونباخ کل پرسشنامه, 7/0 به بالا بوده (73/0) , و بالاترین میزان اعتبار, مربوط به متغیرهای وفاداری و رضایت گردشگر می باشد.
همچنین، به منظور تحلیل ساختار درونی پرسشنامه و کشف عوامل تشکیل دهنده هر سازه، پایایی سازه با بهره گرفتن از تحلیل عاملی تاییدی نیز انجام شده است, که به تفصیل در فصل 4 آمده است.
3-6 تکنیک های تجزیه و تحلیل داده ها
برای تجزیه وتحلیل داده ها، با توجه به سطح سنجش متغیرهای مورد بررسی، از آماره های ت
وصیفی و آمارهای استنباطی (ضریب همبستگی, تحلیل واریانس و آزمون تی و رگرسیون چند متغیره) استفاده می شود. و با بهره گرفتن از مدل یابی معادلات ساختاری و آزمون تحلیل مسیر, روابط بین متغیرهای مدل مفهومی تحقیق، بررسی می شود. این تجزیه و تحلیل های آماری, به کمک دو نرم افزار LISREL و SPSS انجام می گیرد.

4-1 مقدمه
پژوهشگر پس از اینکه روش تحقیق خود را مشخص کرد و با بهره گرفتن از ابزارهای مناسب، داده های مورد نیاز را برای آزمون فرضیه های خود جمع آوری کرد، نوبت آن فرا می رسد که با بهره گیری از تکنیک های آماری مناسبی که با روش تحقیق، نوع متغیرها و… سازگاری دارد، داده های جمع آوری شده را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید و در نهایت فرضیه هایی را که تا این مرحله او را در تحقیق هدایت کرده اند در بوته آزمون قرار دهد و تکلیف آن ها را روشن کند و سرانجام بتواند پاسخی (راه حلی) برای پرسشی که تحقیق (تلاشی سیستماتیک برای بدست آوردن آن بود) بیابد. (خاکی، ص 304-303 : 1382)

4-2 توصیف متغیرهای زمینه ای تحقیق:
4-2-1- توزیع پاسخگویان برحسب جنسیت

جدول(4-1) توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب جنسیت
جنسیت تعداد درصد
زن 191 5/49
مرد 196 5/50
جمع کل 387 100
جدول فوق نشان می دهد که تعداد پاسخگویان به سوالات تحقیق حاضر, برای مردان 196 نفر, و برای زنان 191 نفر می باشند.

نمودار (4-1) توزیع درصدی پاسخگویان برحسب جنسیت

4-2-2- توزیع پاسخگویان برحسب سن

جدول(4-2) توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب سن
سن تعداد درصد
25-18 144 2/37
35-26 124 32
36-45 53 7/13
55-46 37 6/9
55 و بیشتر 29 5/7
جمع کل 387 100

داده های جدول بالا نشان می دهد که بیشترین فراوانی سنی در گروه سنی 25-18 سال, و کمترین فراوانی در گروه سنی 55 سال و بیشتر می باشد.

نمودار (4-2) توزیع درصدی پاسخگویان برحسب سن


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4-2-3- توزیع پاسخگویان بر حسب تحصیلات

جدول(4-3 ) توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب تحصیلات
تحصیلات تعداد درصد
زیر دیپلم 35 9/8
دیپلم و فوق دیپلم 148 8/37
لیسانس 166 6/42
فوق لیسانس و بالاتر 37 2/9
جمع کل 387 100

 
 
مدرک لیسانس با فراوانی 6/42 درصد, بیشترین و زیر دیپلم با 9/8 درصد, کمترین فراوانی را در میزان تحصیلات پاسخگویان, داشه اند.

نمودار (4-3 ) توزیع درصدی پاسخگویان برحسب تحصیلات

4-2-4- توزیع پاسخگویان بر حسب تعداد دفعات سفر به ماسوله

جدول(4-4) توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب تعداد دفعات سفر به ماسوله
چندمین بار تعداد درصد
اولین بار 129 3/33
دومین بار 75 4/19
بیش از 2 بار 183 1/47
جمع کل 387 100

1/47 درصد از پاسخگویان(183 نفر), پاسخ داده اند که بیش از 2 بار به ماسوله سفر کرده اند و در مقابل نیز, 3/33 درصد از پاسخگویان, اولین سفرشان به ماسوله بوده است.

نمودار (4-4 ) توزیع درصدی پاسخگویان برحسب تعداد دفعات سفر به ماسوله

4-3 توصیف متغیرهای تحقیق
4-3-1- توزیع شاخص های آگاهی فرد از مقصد, بر حسب جنسیت

جدول (4-5) توزیع فراوانی گویه های آگاهی از مقصد پاسخگویان بر حسب جنسیت
ردیف گویه های آگاهی شدت زن مرد

تعداد درصد تعداد درصد
1 در مورد شهرک ماسوله به عنوان یک مقصد گردشگری چیزهایی شنیده ام. کاملاً موافقم 105 1/56 101 6/52

موافقم 76 6/40 80 7/41

نظری ندارم 2 1/1 6 1/3

مخالفم 3 6/1 3 6/1

کاملاً مخالفم 1 5/0 2 1
2 من می توانم ویژگی های شرکت توریستی ماسوله را به عنوان یک مقصد گردشگری از دیگر مقاصد گردشگری تمیز (تشخیص) دهم. کاملاً موافقم 73 39 77 1/40

موافقم 90 1/48 85 3/44

نظری ندارم 17 1/9 24 5/12

مخالفم 7 7/3 6 1/3

کاملاً مخالفم 0 0 0 0
3 برخی از ویژگی های ماسوله، با شنیدن نام آن با سرعت به ذهنم می آید. کاملاً موافقم 97 9/51 92 9/47

موافقم 70 4/37 80 7/41

نظری ندارم 15 8 15 8/7

مخالفم 4 1/2 5 6/2

کاملاً مخالفم 1 5/0 0 0
4 من در به تصویر کشیدن شهرک ماسوله در ذهنم مشکلی ندارم. کاملاً موافقم 69 9/36 85 3/44

موافقم 86 46 78 40

نظری ندارم 20 7/10 23 12

مخالفم 12 4/6 6 1/3

کاملاً مخالفم 0 0 0 0
5 من می توانم سمبل یا لوگویی را از شهرک ماسوله به عنوان یک مقصد گردشگری به یاد بیاورم. کاملاً موافقم 77 2/41 78 6/40

موافقم 85 5/45 77 1/40

نظری ندارم 19 2/10 29 1/15

مخالفم 6 2/3 5 6/2

کاملاً مخالفم 0 0 3 6/1

جدول فوق به بررسی گویه های مؤلفه ی آگاهی به تفکیک جنسیت پرداخته است. گویه ی اول نشان می دهد که 1/56 درصد زنان و 6/52 درصد مردان در مورد شهرک ماسوله به عنوان یک مقصد گردشگری چیزهایی شنیده اند و تنها 1 درصد از هر دو گروه گزینه “کاملاً مخالفم” را پاسخ گفته اند.
1/48 درصد زنان و 3/44 درصد مردان بیان کرده اند که می توانند ویژگی های شهرک توریستی ماسوله را به عنوان یک مقصد گردشگری از دیگر مقاصد گردشگری تشخیص دهند.
در گویه ی سوم، 9/51 درصد از پاسخگویان و 9/47 درصد از پاسخگویان مرد اظهار کرده اند که برخی از ویژگی های ماسوله با شنیدن نام آن به سرعت به ذهن شان می آید.
تقریباً 80 درصد از پاسخگویان بیان کرده اند, در به تصویر کشیدن شهرک ماسوله در ذهن, مشکلی ندارند.
86 درصد از پاسخگویان زن و 80 درصد از مردان, می توانند سمبل یا لوگویی را از شهرک ماسوله به عنوان یک مقصد گردشگری به یاد بیاورند.
گویه های 1 تا 5 با همدیگر ترکیب compute (ترکیب) گردیدند و مؤلفه ی آگاهی را ساختند. سپس برای سنجش آن، مؤلفه ی تازه ساخته شده در سه سطح Recode (کدگذاری مجدد) گردید و در جدول زیر میزان آن نشان داده می شود.
جدول (4-6)
سطح آگاهی تعداد درصد
کم 11 8/2
متوسط 122 5/31
زیاد 254 6/65
جمع کل 387 100

جدول ترکیبی(4-6) نشان می دهد که: 6/65 درصد از پاسخگویان آگاهی بالا، 5/31 درصد آگاهی متوسط و فقط 8/2 درصد آگاهی کمی به شهرک توریستی ماسوله دارند.

4-3-2- توزیع شاخص های تصویر مقصد, بر حسب جنسیت
جدول (4-7) توزیع فراوانی گویه های تصویر مقصد بر حسب جنسیت
ردیف گویه های تصویر شدت زن مرد

تعداد درصد تعداد درصد
6 شهرک ماسوله، تسهیلات و امکانات خرید مناسبی دارد. کاملاً موافقم 25 4/13 29 1/15

موافقم 59 8/50 70 5/36

نظری ندارم 37 8/19 43 4/22

مخالفم 26 9/13 38 8/19

کاملاً مخالفم 4 1/2 12 2/6
7 شهرک ماسوله، محیطی مناسب برای استراحت است. کاملاً موافقم 62 2/32 55 6/28

موافقم 86 46 78 6/40

نظری ندارم 22 8/11 40 8/20

مخالفم 15 8 18 4/9

کاملاً مخالفم 2 1/1 1 5/0
8 شهرک ماسوله دارای محیطی آرام و ساکت است. کاملاً موافقم 70 4/37 59 7/30

موافقم 79 2/42 77 1/40

نظری ندارم 15 8 29 1/15

مخالفم 22 8/11 26 5/13

کاملاً مخالفم 1 5/0 1 5/0
9 شهرک ماسوله، آب و هوایی مطلوب دارد. کاملاً موافقم 114 61 117 9/60

موافقم 70 4/37 65 9/33

نظری ندارم 2 1/1 6 1/3

مخالفم 1 5/0 3 6/1

کاملاً مخالفم 0 0 1 5/0
10 شهرک ماسوله، طبیعت و چشم اندازی زیبا دارد. کاملاً موافقم 120 2/64 118 5/61

موافقم 64 2/34 68 4/35

نظری ندارم 2 1/1 4 1/2

مخالفم 1 5/0 2 1

کاملاً مخالفم 0 0 0 0
11 شهرک ماسوله حیات وحشی زیبا دارد. کاملاً موافقم 27 4/14 28 6/14

موافقم 61 6/32 49 5/25

نظری ندارم 68 4/36 89 4/46

مخالفم 28 15 22 5/11

کاملاً مخالفم 3 6/1 4 1/2
12 شهرک ماسوله، مردمی مهمان نواز دارد. کاملاً موافقم 46 6/24 30 6/15

موافقم 90 1/48 91 4/47

نظری ندارم 38 3/20 55 6/28

مخالفم 11 9/5 11 7/5

کاملاً مخالفم 2 1/1 5 6/2
13 شهرک ماسوله، صنایع دستی منحصر به فردی دارد. کاملاً موافقم 40 4/21 43 4/22

موافقم 101 54 95 5/49

نظری ندارم 27 4/14 36 8/18

مخالفم
17 1/9 10 2/5

کاملاً مخالفم 2 1/1 8 2/4
14 شهرک ماسوله، دارای جاذبه های فرهنگی جذابی است. کاملاً موافقم 55 4/29 39 3/20

موافقم 49 3/50 97 9/47

نظری ندارم 31 6/16 47 5/24

مخالفم 5 7/2 9 7/4

کاملاً مخالفم 2 1/1 5 6/2
15 شهرک ماسوله، دارای جاذبه های تاریخی جذابی است. کاملاً موافقم 73 39 64 3/33

موافقم 71 38 80 7/41

نظری ندارم 30 16 39 3/20

مخالفم 11 9/5 6 3/1

کاملاً مخالفم 2 1/1 3 6/1
16 به نظر من شهرک ماسوله به طور کلی جذاب است. کاملاً موافقم 115 5/61 107 7/55

موافقم 66 3/35 78 6/40

نظری ندارم 3 6/1 5 6/2

مخالفم 2 1/1 2 1

کاملاً مخالفم 1 5/0 0 0

جدول (4-7), به بررسی گویه های مؤلفه ی تصویر مقصد, به تفکیک جنسیت پرداخته است.گویه ی شماره 6, نشان می دهد که, 4/13 درصد از زنان و 1/15 درصد از مردان, کاملا موافقند که شهرک ماسوله, تسهیلات و امکانات خرید مناسبی دارد, و 3/8 درصد از کل پاسخ دهندگان, کاملا مخالف وجود این تسهیلات در شهرک ماسوله اند.
2/32 درصد از زنان و 6/28 درصد از مردان, ماسوله را محیطی مناسب برای استراحت دانسته, و فقط حدود 5/1 درصد از کل پاسخ دهندگان, با این موضوع مخالف اند.
در گویه ی شماره 8, تقریبا 68 درصد از کل پاسخگویان, ماسوله را محیطی آرام و ساکت دانسته, و فقط 1 درصد از پاسخگویان, با آن مخالف اند.
61 درصد از زنان و 9/60 درصد از مردان, کاملا موافق اند که ماسوله, آب و هوایی مطلوب داشته و تنها 5/0 درصد از مردان, کاملا مخالف این موضوع اند.
در گویه ی شماره 10, 2/64 درصد از زنان و 5/61 از مردان, کاملا موافقند که ماسوله, دارای طبیعت و چشم انداز زیبایی است و هیچ کدام از پاسخگویان, مخالف این موضوع نبوده اند.
حدود 29 درصد از کل پاسخگویان, موافق اند که, ماسوله حیات وحشی زیبا دارد, و حدود 5/3 درصد از پاسخگویان, مخالف این موضوع بوده اند.
در گویه ی شماره