از فرضیه های آماری اظهار نظر نمود.
4-2) توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان
در این بخش به توصیف متغیرهای دموگرافیک پرداخته می شود.
توصیف جنسیت پاسخ دهندگان
جدول4-1) توصیف جنسیت پاسخ دهندگان
 

 
 
فراوانی
درصد
زن
121
2/31
مرد
269
8/68
کل
390


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

100
نمودار4-1) نمودار دایره ای جنسیت پاسخ دهندگان
با توجّه به جدول و نمودار 4-1 مشاهده می شود که جنسیت 5/31 درصد از پاسخ دهندگان زن و 5/68 درصد نیز مرد می باشند.

توصیف سن پاسخ دهندگان
جدول4-2) سن پاسخ دهندگان
فراوانی
درصد
بین 20 تا 30 سال
16
1/4
بین 31 تا 40 سال
66
9/16
بین 41 تا 50 سال
251
4/64
50 سال به بالا
57
6/14
کل
390
100
نمودار4-2) نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان
مطابق جدول و نمودار 4-2 مشاهده می شود که سن 1/4 درصد پاسخ دهندگان بین 20 تا 30 سال، 9/16 درصد بین 31 تا 40 سال، 4/64 درصد بین 41 تا 50 سال، 6/14 درصد 50 سال به بالا هستند
توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان
جدول4-3) توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان
 
فراوانی
درصد
دیپلم
157
2/40
فوق دیپلم
163
7/41
لیسانس
55
2/14
فوق لیسانس
15
9/3
کل
390
100
نمودار4-3) نمودار میله ای تحصیلات پاسخ دهندگان
با توجّه به شکل و نمودار 4-3 مشاهده می شود که میزان تحصیلات 2/40 درصد از پاسخ دهندگان دیپلم، 7/41 درصد فوق دیپلم، 2/14 درصد لیسانس و 9/3 درصد فوق لیسانس هستند.هستند.

4-3) توصیف متغیر های تحقیق
در این بخش به توصیف متغیرهای تحقیق پرداخته می شود.
توصیف متغیر تبلیغات بازرگانی
جدول4-4) توصیف متغیر تبلیغات بازرگانی
واریانس

انحراف معیار
میانگین
بیشترین
کمترین
تعداد
آماره توصیفی متغیر
115/0
33952/0
2357/4
5
25/3
390
تبلیغات بازرگانی
نمودار4-4) هیستوگرام متغیر تبلیغات بازرگانی
با توجّه به نمودار و جدول 4-4 مشاهده می شود که متغیر تبلیغات بازرگانی دارای کمترین مقدار 25/3 ، بیشترین 5 ، میانگین 2357/4 ، انحراف معیار 33952/0 و واریانس 115/0 می باشد.

توصیف متغیر فعالیتهای پیشبرد فروش
جدول4-5) توصیف متغیر فعالیت های پیشبرد فروش
واریانس
انحراف معیار
میانگین
بیشترین
کمترین
تعداد
آماره توصیفی متغیر
093/0
30539/0
2241/4
83/4
33/3
390
فعالیت های پیشبرد فروش
نمودار4-5) هیستوگرام متغیر فعالیت های پیشبرد فروش
با توجّه به نمودار و جدول 4-5 مشاهده می شود که متغیر فعالیت های پیشبرد فروش دارای کمترین مقدار 33/3 ، بیشترین 83/4 ، میانگین 2241/4 ، انحراف معیار 30539/0 و واریانس 093/0 می باشد.