پایان نامه مدیریت

پایان نامه رایگان درباره تبلیغات بازرگانی

از فرضیه های آماری اظهار نظر نمود.
۴-۲) توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان
در این بخش به توصیف متغیرهای دموگرافیک پرداخته می شود.
توصیف جنسیت پاسخ دهندگان
جدول۴-۱) توصیف جنسیت پاسخ دهندگان
 

 
 
فراوانی
درصد
زن
۱۲۱
۲/۳۱
مرد
۲۶۹
۸/۶۸
کل
۳۹۰


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۱۰۰
نمودار۴-۱) نمودار دایره ای جنسیت پاسخ دهندگان
با توجّه به جدول و نمودار ۴-۱ مشاهده می شود که جنسیت ۵/۳۱ درصد از پاسخ دهندگان زن و ۵/۶۸ درصد نیز مرد می باشند.

توصیف سن پاسخ دهندگان
جدول۴-۲) سن پاسخ دهندگان
فراوانی
درصد
بین ۲۰ تا ۳۰ سال
۱۶
۱/۴
بین ۳۱ تا ۴۰ سال
۶۶
۹/۱۶
بین ۴۱ تا ۵۰ سال
۲۵۱
۴/۶۴
۵۰ سال به بالا
۵۷
۶/۱۴
کل
۳۹۰
۱۰۰
نمودار۴-۲) نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان
مطابق جدول و نمودار ۴-۲ مشاهده می شود که سن ۱/۴ درصد پاسخ دهندگان بین ۲۰ تا ۳۰ سال، ۹/۱۶ درصد بین ۳۱ تا ۴۰ سال، ۴/۶۴ درصد بین ۴۱ تا ۵۰ سال، ۶/۱۴ درصد ۵۰ سال به بالا هستند
توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان
جدول۴-۳) توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان
 
فراوانی
درصد
دیپلم
۱۵۷
۲/۴۰
فوق دیپلم
۱۶۳
۷/۴۱
لیسانس
۵۵
۲/۱۴
فوق لیسانس
۱۵
۹/۳
کل
۳۹۰
۱۰۰
نمودار۴-۳) نمودار میله ای تحصیلات پاسخ دهندگان
با توجّه به شکل و نمودار ۴-۳ مشاهده می شود که میزان تحصیلات ۲/۴۰ درصد از پاسخ دهندگان دیپلم، ۷/۴۱ درصد فوق دیپلم، ۲/۱۴ درصد لیسانس و ۹/۳ درصد فوق لیسانس هستند.هستند.

۴-۳) توصیف متغیر های تحقیق
در این بخش به توصیف متغیرهای تحقیق پرداخته می شود.
توصیف متغیر تبلیغات بازرگانی
جدول۴-۴) توصیف متغیر تبلیغات بازرگانی
واریانس

انحراف معیار
میانگین
بیشترین
کمترین
تعداد
آماره توصیفی متغیر
۱۱۵/۰
۳۳۹۵۲/۰
۲۳۵۷/۴
۵
۲۵/۳
۳۹۰
تبلیغات بازرگانی
نمودار۴-۴) هیستوگرام متغیر تبلیغات بازرگانی
با توجّه به نمودار و جدول ۴-۴ مشاهده می شود که متغیر تبلیغات بازرگانی دارای کمترین مقدار ۲۵/۳ ، بیشترین ۵ ، میانگین ۲۳۵۷/۴ ، انحراف معیار ۳۳۹۵۲/۰ و واریانس ۱۱۵/۰ می باشد.

توصیف متغیر فعالیتهای پیشبرد فروش
جدول۴-۵) توصیف متغیر فعالیت های پیشبرد فروش
واریانس
انحراف معیار
میانگین
بیشترین
کمترین
تعداد
آماره توصیفی متغیر
۰۹۳/۰
۳۰۵۳۹/۰
۲۲۴۱/۴
۸۳/۴
۳۳/۳
۳۹۰
فعالیت های پیشبرد فروش
نمودار۴-۵) هیستوگرام متغیر فعالیت های پیشبرد فروش
با توجّه به نمودار و جدول ۴-۵ مشاهده می شود که متغیر فعالیت های پیشبرد فروش دارای کمترین مقدار ۳۳/۳ ، بیشترین ۸۳/۴ ، میانگین ۲۲۴۱/۴ ، انحراف معیار ۳۰۵۳۹/۰ و واریانس ۰۹۳/۰ می باشد.

You may also like...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *